Nová stránka pre Maj Gemer ako sponzorský dar od Holdysoftware. Klikni
Obrázok z tohtoročneho 37. ročníka Gemerských folklórnych slávností v Rejdovej. Foto: O. Rozložník

Návraty rodáka k tohtoročnému stretnutiu "U nás doma v Ratkovej"

Detail drevenej sochy Mamička v Ratkovej s jej autorom C. Klacekom z Vojvodiny Občianske združenie "NAŠA RATKOVÁ" usporiadalo 7. augusta 2010 stretnutie rat-kovských rodákov a krajanov, ktoré sa konalo v Ratkovej za hojnej účasti asi 150 záujem-cov o toto, v poradí už tretie, zaujímavé podujatie. Tohtoroč-né bolo z doterajších najvy-darenejšie aj z toho dôvodu, že bolo včas oznámené všetkým rodákom, súčasným i bývalým obyvateľom ob-ce a i ostatným priaznivcom Ratkovej, ..." (Celý článok)

Revúckym nárečím: Studnišky okolo Revúci

Studnička Žľaby v Revúcej. Foto: K. Žigo V našich hvarách, chvalabohu, su ešte takia mestá, kďe se dobré voďi mažmo napiť róno z potoška, smed uhasiť. Luďe pódajú, že koď voda šez sedˇem skál preťeše, šistá je. Ni je tomu tak ponižo ďeďiny a mesta, ale od vyviarašky, po hvare a dolinke, po ďeďinu šistá voda teše. Mažmo se napiť. Najlepšä voda je zo studnišky. Studniška, to je život. Luďe, kotrí vo hvare robä, kosci a hrebašky na lúkach, ..." (Celý článok)

Gemerské folklórne slávnosti Rejdová – 2010 z pohľadu ich pravidelného návštevníka

Členky folklórneho súboru Radzim z Vyšnej Slanej na 37. GFF v Rejdovej. Foto: O. Rozložník Gemerský folklórny festival Rejdová 2010, ktorý sa kon-com týždňa (27.-28.8.2010) znovu prejavil v plnej paráde, bude ešte niekoľko dní do-znievať aj na stránke Maj Ge-mer. Tentoraz sa chce so svo-jimi zážitkami podeliť pán On-drej Rozložník z Rožňavy. K fotografiám pripojil i krátky text: „Touto cestou, cez obdivuhodnú a vysoko historicky prospešnú stránku pá-na Doboša, vám chcem fotografiami vyjadriť moje osob-né pocity a dojmy z tradičnej ľudovej ..." (Celý článok)

Gemerský obojok pre nášho Atoma pochádza z Hontianskej parády

Atom na Dedinkách Gemerský obojok nosí od mi-nulého týždňa náš pes Atom. Meno Atom (s krátkym o), dostal tak trochu podľa ató-movej elektrárne v Mochov-ciach, ktorá je naším „chlebo-dárcom“, ale hlavne podľa levického hotela Atóm, pred ktorým sa k nám opustený dôverčivo pripojil, ako keby vedel, že má na obojku červenou fixkou veľkými písmenami napísané: Zoberte si ma, prosím Vás! A tak sme si ho ..." (Celý článok)

Ľadovec vie narobiť škodu, aj keď pri pohľade naň sa nám zdá byť neškodný

Ľadovec na dlani Počasie v roku 2010 je vrt-kavé, zvláštne, nezvyklé, po celom svete. Aj u nás v Rakovnici. Informácie nielen zo Slovenska nám v minulých dňoch prezrádzali, že ľuďom narobilo škody na majetku i obydliach. Nás zatiaľ zniču-júce augustové búrky obišli. Ako sa hovorí „Chvála Bohu“. Jeden deň, aj to len okrajovo, postihol nás ľadovec. Nebolo ho veľa, lebo spadol vo väčšom množstve na ..." (Celý článok)

Koncert súrodencov Babjakovcov v Muránskej Dlhej Lúke, časť Kút, prilákal aj obyvateľov okolia

Martin Babjak Dňa 22.8.2010 v Muránskej Dlhej Lúke, časť Kút sa usku-točnil koncert Martina Babja-ka a jeho súrodencov. Koncert Babjakovcov odznel v maleb-nom objatí kopcov Muránskej planiny. Vystúpenie umelcov sa podarilo zabezpečiť vďaka úsiliu Mareka Noska, ktorý je starostom Muránskej Dlhej Lúky. Ešte pred otvorením samotného predstavenia, lákalo obyvateľov priľahlej ob-ce a okolia spevácka príprava pána ..." (Celý článok)

Účastník boja za národné oslobodenie z Gemerskej Polomy spomína na svoju účasť v SNP

Bartolomej Spišiak, jediný žijúci účastník boja za národné oslobodenie z Gemerskej Polomy V Gemerskej Polome žije už len jeden priamy účastník bo-ja za národné oslobodenie pán Bartolomej Spišiak. V máji t.r. sa dožil 83 rokov. Pri príležitosti spomienkových os-láv 65. výročia oslobodenia mesta Rožňavy, minister ob-rany SR dňa 22. januára 2010 na radnici v Rožňave udelil ešte žijúcim priamym účas-tníkom odboja „Pamätné medaily za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti“. ..." (Celý článok)

Folklórna skupina Bystränky prispieva k oživovaniu a uchovávaniu piesní, tancov i zvykov nielen v obci

Z vystúpenia Bysträniek Horný Gemer oplýva nielen prírodnými krásami, historic-kými a kultúrnymi pamiatka-mi, ale je veľmi bohatý aj na ľudové umenie a kultúru. Ľu-dové piesne, tance, hudba, kroje sú veľmi rozmanité, od-lišné takmer v každej obci, majú v sebe ukrytú históriu, zvyky a tradície, poéziu i životný rytmus. Zárukou za-chovania tejto tradičnej ľudovej kultúry sú aj folklórne sú-bory a skupiny, ktorých je, chvalabohu ..." (Celý článok)

Prvé dva komentáre z majstrovského futbalu Baníka Nižná Slaná obohacujú športovú rubriku

Rakovnica - Nižná Slaná 1:1, góly: D. Hajči (vlastný) - Š. Gunár. Mužstvo Nižnej Slanej začalo v 1. kole nového ročníka II. triedy vo futbale na ihrisku v Rakovnici prvých 20 minút dobre. Hneď v úvode brankár domácich vyrazil hlavičku P. Slováka na roh, najväčšiu šancu zahodil R.Hajči. Za zmienku stojí prízemná strela J.Cangára, ktorú brankár domácich kryl. Postupne sa hra vyrovnala, prevahu ..." (Celý článok)

Počítačová gramotnosť oslovila aj občanov obce Rakovnica

Počítačová gramotnosť preniká aj medzi občanov Rakovnice Počítačová gramotnosť oslovi-la aj občanov obce Rakovnica. Staršia, stredná generácia, nezamestnaní prejavili záujem vzdelávať sa a získať určité znalosti práce s počítačom. Hosťom podujatia bol aj sta-rosta obce Ing. Ondrej Lorko. Obecný klub sa stal 17. augusta 2010 vzdelávacím strediskom práce s počí-tačom. Na základe Operačného programu Zamestna-nosť a sociálna inklúzia bol vytvorený ..." (Celý článok)

Juliana Špernogová bola prvou členkou Matice Slovenskej v Gemerskej Polome

Juliana Špernogová bola prvou členkou MS v Gem. Polome Na návrh Miestneho odboru Matice slovenskej v Gemer-skej Polome bola k nedoži-tému 100. výročiu narodenia udelená pani Júlii Špernogovej strieborná plaketa Domu Ma-tice slovenskej v Martine za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech Matice slovenskej in memoriam. Juliana Špernogová, rodená Višňovská, na-rodená 18.2.1910 by sa v tomto roku dožila 100 rokov. Pochádzala z remeselníckej rodiny. ..." (Celý článok)

Prvá prehra futbalistov Rožňavského Bystrého tohto roku na domácom ihrisku

Z majstrovského futbalu Rožň. Bystré - Ml. Brzotín 1:2 (0:1) Rožňavské Bystré – Mlado-sť Brzotín 1:2 (0:1). V druhom jesennom kole II. triedy majstrovstiev vo futbale sa zrodilo prekvapenie, keď domáci Bystrania prehrali doma s Brzotínom 1:2. Je to ich prvá prehra v tomto roku na domácom ihrisku. Obidve mužstvá začali od začiatku hrať opatrne. Hostia nie-koľkokrát pohrozili strelami z diaľky. V 23. minúte sa Brzotínčania ujali vedenia po pekných ..." (Celý článok)

Ján Slovinec a jeho spomienky na Onen deň augusta 1968 v Banskej Bystrici

Banská Bystrica v auguste 1968 Zrazu som sa zobudil na búchanie na moje dvere a na krik starého pána Púcheho, nášho vrátnika: „Bude vojna! Rusi nas obsadili!!!“ Bolo skoré ráno 21. augusta 1968. Celý vystrašený a iba v trenírkach som otvoril starému pánovi dvere, ktorý stál predo mnou na smrť vystrašený, celkom vyblednutý, až som sa zľakol, že sa mi tam vystrie v celej svojej dĺžke. Bol drobnejší, ale hlavu mal dosť veľkú ..." (Celý článok)

Webová stránka Maj Gemer dosiahla svojho stotisíceho návštevníka

Týmto oznamujem mojim priateľom a známym, že we-bová stránka dobos.revuca.net dosiahla dňa 16. augusta 2010 popoludní svojho stoti-síceho návštevníka. Je to vynikajúci výsledok, ktorý sa mi podarilo dosiahnuť aj vďaka mojim prispievateľom i stálym návštevníkom, ktorí si za tie roky, čo stránka existuje a je známa pod názvom Maj Gemer, už zvykli. Hádam nevadí, že od marca t.r. ..." (Celý článok)

Druhý augustový týždeň s folklórom od Vlachova, Gemerskej Polomy až po Brdárku.

Vo Vlachove vystúpili aj Bystränky z Rožňavského Bystrého Tri susedné hornogemerské obce, vzdialené od seba len čo by kameňom dohodil, sa dohodli (či nedohodli ?), že usporiadajú v jeden deň, 14. augusta 2010, tri podobné po-dujatia. Vo Vlachove sa konal 6. Vlachovský remeselnícky jarmok a 18. Festival ľudového spevu a tanca, v Gemerskej Polome X. Dni Gemerskej Polomy a v Brdárke 15. Folklórny večer. Ako to vy-myslieť? Kam ísť? Nakoniec sme sa ..." (Celý článok)

Na Gemer chodia futbalisti po ligové body ako počas jarmokov deti na cukrovú vatu

Ilustračné foto: internet Ďalšie súťažné kolo neprinies-lo v sobotu 14. augusta t.r. pre hornogemerské ligové fut-balové mužstvá v ten deň hra-júce nič, s čím by sa bolo treba chváliť. Keď si bližšie pozrieme výsledky z tohto dňa zistíme, že takmer rov-nako vyšli gólovo i bodovo naprázdno. Veď piatoligové zápasy priniesli rovnaké výsledky pre obidve naše mužstvá: Rožňava – Sobrance 0:1 a Štítnik – Haniska 0:1. Ani ..." (Celý článok)

Bohatá hubová sezóna na Gemeri sa ešte neskončila

Csaba Huszanyík ml. z Meliaty s krásnou nádielkou pýchaviek Titulok vás veru nemýli. Pred pár dňami sa mi jedna me-liatská rodinka mohla pochvá-liť s bohatým úlovkom krás-nych a dobre narastených pý-chaviek obrovských (Langer-mannia gigantea) čomu sa nepotešil iba zberateľ týchto pochúťok, ale aj jeho ratolesti, ako vidieť na fotke, a samozrejme, aj celá jeho rodinka. Na výborných a chutných hubách, u nás známych ako vatovec, sa v týchto dňoch môže tešiť ..." (Celý článok)

Mladí ochotníci z Revúčky celé leto nacvičujú Tajovského Ženský zákon v gemerskom nárečí

Príprava scény na divadelné vystúpenie ochotníkov v Revúčke S prichádzajúcou jarou sa pomaly začal rozbiehať aj o-chotnícky divadelný súbor na Revúčke - mestskej časti ok-resného mesta Revúca. Ne-vymysleli sme mu ešte žiadne meno, ale medzi sebou ho pracovne voláme „ďivaďeľní gang“. Rozhodli sme sa, že zahráme veselohru v štyroch dejstvách od Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon, ktorú sme si sami preložili do „kočorhénčiny“, resp. ..." (Celý článok)

Úradná správa ObFZ v Rožňave č. 3/2010/2011

Zo zasadnutia ŠTK dňa 11.8. 2010: ŠTK schvaľuje výsledky I. tr. (1. kolo) zo dňa 8.8. 2010: Vyšná Slaná – Betliar 2:2, Dobšiná - Gem. Poloma 5:0, Rudná - Honce 4:1, Plešivec - Dlhá Ves 2:0, Vlachovo - Krh. Dl.Lúka 1:3, Kružná - Jablonov n/T 2:1. ŠTK schvaľuje výsledky II. tr. (1. kolo) zo dňa 8.8. 2010: Drnava - Jovice 8:0, Čoltovo - Pača 2:0, Rakovnica - Niž. Slaná1:1, Slavošovce - Kovstav 6:1, ..." (Celý článok)

Zážitky gemerských detí z výmenného pobytu pri Baltskom mori v Poľsku

Pri Baltskom mori Ako iste viete, naše mesto Jelšava nadviazalo družbu s poľským mestom Szcze-kociny. V rámci tejto družby sa už druhý rok uskutočnil pre deti z nášho mesta a poľské deti výmenný pobyt. Mesto Szczekociny vlastní už dlhé roky skautský tábor pri Baltskom mori v mestečku Miedzywodzie, kde deti strávili pekných 10 dní. Cesta bola únavná a chvíľami sa zdala nekonečná, no stálo to za to. ..." (Celý článok)

Pestrá činnosť povzbudzuje k aktivite aj členov jelšavskej Jednoty dôchodcov na Slovensku

Jelšavskí dôchodcovia na Pustom hrade pri Zvolene Činnosť členov Miestnej orga-nizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Jelšave (MO JDS) nie je obmedzená len na činnosť v klube dôchodcov. Okresný, ale aj miestny výbor sa snaží o spestrenie činnosti pre našich dôchodcov. Prí-kladom môže byť aj zájazd zorganizovaný 29. mája t.r. v rámci Zámockých dní mesta Zvolen na Pustý hrad nad Zvolenom. Presvedčili sme sa, ako ochotní členovia občian- ..." (Celý článok)

Béla Bacskai – Spojený s rodnou zemou je názov pripravovanej výstavy gemerskému umelcovi

Plagát výstavy B. Bacskaia Gemersko-malohontské mú-zeum v Rimavskej Sobote v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci pripravilo výstavu pri príleži-tosti 75. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia význam-ného novohradského a gemer-ského umelca, akademického maliara Bélu Bacskaiho. Béla Bacsakai sa narodil 26. 7. 1935 v Prši. V rokoch 1953 - 54 pracoval a študoval súkromne u lučenského grafika ..." (Celý článok)

Do Ratkovej prišli mnohí ratkovskí rodáci s rodinami a tiež susedia z okolia

Na stretnutí v Ratkovej. V sobotu (7. augusta 2010) sa v Ratkovej stretli rodáci, kra-jania a sympatizanti tejto ge-merskej obce. Pre hostí a návštevníkov bol pripravený program, ktorý otvorili slávno-stné Služby Božie v Kostole ECAV a pietny akt pri pa-mätníku biskupa, básnika a prozaika Daniela Bacháta. Celý ročník, v poradí už tretí, sa niesol v duchu spomienky na tohto ratkovského rodáka. Ale nezabudlo sa ani na ..." (Celý článok)

Spomienková slávnosť k 155. výročiu úmrtia Samuela Ferjenčíka - významnej osobnosti Gemera

Pamätník S. Ferjenčíkovi v Jelšave Na najvyššie položenom mie-ste jelšavského cintorína sú už 155 rokov uložené telesné pozostatky významnej osob-nosti v dejinách Samuela Ferjenčíka. Mesto Jelšava a Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Jelšave zorganizovali spo-mienkovú slávnosť pri príle-žitosti 155. výročia úmrtia Samuela Ferjenčíka, evanje-lického kňaza, konseniora, gemerského seniora, pub-licistu, riaditeľa Čerešníckeho spolku ..." (Celý článok)

V úvodnom kole futbalových súťaží vysoké víťazstvá Dobšinej, Drnavy a Slavošoviec

Z majstrovského futbalového zápasu. Úvodné kolo futbalových súťa-ží riadených ObFZ v Rožňave prinieslo niekoľko prekvapi-vých výsledkov. V prvej triede sa nečakalo hladké a vysoké víťazstvo Dobšinej s Gemer-skou Polomou, ktorá vykročila rozhodným krokom do nového ročníka. Dobre začal aj nová-čik súťaže Kružná, ktorá aj keď tesne, zdolala hostí z Jablonova. V II. triede sa na vynovenom ihrisku jagavo prejavili Drnavčania, ktorí dosiahli ..." (Celý článok)

Môže byť pravdou, aby rozhodca pod tlakom domácich fanúšikov vylúčil v zápase hráča hostí ...?

Zo šatne počas prestávky futbalového zápasu. Foto: P. Ďurský Bohúňovo – Rožňavské By-stré 1:1 (1:1). Rožňavsko-bystrania odohrali svoj prvý majstrovský zápas nového ročníka 2010/2011 II. triedy OM vo futbale v Bohúňove. Bystranom chýbal J. Urban ml., ktorý je pracovne vzdia-lený. Tento hendikep bolo cítiť hlavne v útočnej fáze. Domáci, ktorí sa každým rokom zlepšujú, vyvinuli od začiatku na bránu Bystrého veľký tlak. Nepresné zakončenie domácich ..." (Celý článok)

Martinské matičné slávnosti aj za účasti folklórnych súborov z horného Gemera

Maticné slávnosti pozdravili aj folklórne súbory z horného Gemera: Haviarik, Dubina, Hrabina. Foto: Z. Halková V dňoch 4.-8. augusta 2010 sa uskutočnili Martinské ma-tičné slávnosti v Martine – v centre národnej kultúry Slová-kov, v rámci Roku kresťanskej kultúry a pri príležitosti záveru Roku J. C. Hronského. Záro-veň sme si pripomenuli aj 147. výročie vzniku Matice sloven-skej, našej celonárodnej inštitúcie. Ustanovizeň slo-venského národa už celé stáročie plní neľahké úlohy smerujúce k prehlbovaniu národného ..." (Celý článok)

Vo futbalovej premiére nového súťažného ročníka sa lepšie darilo Gemerskohôrčanom

Rožňavčania ani v treťom kole IV. futbalovej ligy skupiny Juh nemali šťastie. Boli síce hos-ťami Hanisky, ktorá v uply-nulom ročníku skončila v po-predí tabuľky, ale aby si hos-tia z Gemera odviezli bod, chýbalo im streliť ďalší gól. Snáď pod vedením nového trénera sa futbalisti spod Volovca spamätajú a v ďalších zápasoch už lepšie zabojujú. Ináč stratia nielen divákov. Nový ročník V. ligy skupiny juhozápad ..." (Celý článok)

Desiaty ročník Dňa Gemerskej Polomy sa nezaobíde bez súťaže aj o najoriginálnejší ľudový kroj

Deň obce Gemerská Poloma 2010 Obec Gemerská Poloma vás pozýva na X. ročník Dňa Ge-merskej Polomy, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. au-gusta 2010. Program: o 9.00 hod. uvítanie hostí - v Spo-ločenskej sále, o 10.00 hod. Evanjelické služby Božie - Evanjelický a.v. kostol, 11.00 hod. turnaj v minifutbale - na viacúčelovom ihrisku, Po-lomský trojboj 4 + starosta obce, na futbalovom ihrisku - hod metrovicou na diaľku - pitie piva ..." (Celý článok)

Združenie obcí Mikroregiónu Štítnická dolina rokovalo v Rakovnici

Obec Rakovnica hostila dňa 3. augusta 2010 členov Zdru-ženia obcí Mikroregiónu Štít-nická dolina. Účastníkov priví-tal starosta obce Ing. Ondrej Lorko. Prítomných zoznámil s aktuálnou situáciou v obci, ktorá sa viaže najmä k re-konštrukcií Obecného úradu. Rokovanie viedol predseda združenia, starosta obce Slavošovce, poslanec KSK Ing. Štefan Bašták. Členov združenia oboznámil s programom ..." (Celý článok)

Gemerský folklórny festival v Rejdovej s bohatým programom tradičnej ľudovej kultúry

GFF Rejdová 2010 Aj tohtoročný Gemerský folk-lórny festival v Rejdovej v dňoch 26. - 28. augusta po-núka priaznivcom tradičnej ľu-dovej kultúry bohatý program, množstvo zaujímavých sprie-vodných podujatí a tiež nie-koľko noviniek. Gemerský fol-klórny festival tradične začína v okresnom meste v Rožňave. Vo štvrtok 26. augusta na Námestí baníkov v živej pozvánke vystúpia - detská ľudová hudba Lúčka, detský folklórny ..." (Celý článok)

Rožňavčania vo štvrtej futbalovej lige zaznamenali v novom ročníku už prvé dve prehry

Streda tohto týždňa v konči-nách horného Gemera patrila štvrtoligovému futbalu a jeho druhému kolu. Zdá sa, že naše dva kluby v ňom zas-túpené (Rožňava a Štítnik) nevykročili do nového ročníka rovnakou nohou. Najmä Rož-ňavčania. Dva zápasy, dve prehry, z nich jedna od nováčika súťaže. Nielen v Me-dzeve, ale v druhom kole ani doma nestačili na susedov z Turne nad Bodvou. Štítnik mal o ..." (Celý článok)

Hviezdne nebo nad rožňavskou Hvezdárňou s hviezdami filmového plátna láka divákov aj v auguste

Kino na Hvezdárni v lete Filmový klub GEMERFILM a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pripravili na základe vlaňajšej priaznivej odozvy návštevníkov aj počas tohto leta premietanie filmov pod holým nebom. Prvú polovicu letného kina už máme za sebou, ale celý ďalší mesiac je pred nami, takže môžeme nielen hodnotiť, ale zá-roveň pozvať divákov na našu augustovú ponuku. Keďže tentokrát sa premietanie koná v areáli ..." (Celý článok)

Gemerská obec Ratková sa hotuje prijať svojich rodákov, krajanov a hostí ako doma

Dňa 7. augusta 2010 sa v obci Ratková uskutoční 3. stret-nutie rodákov, krajanov a sym-patizantov obce pod názvom „U nás doma v Ratkovej“. Pre hostí a návštevníkov je pripra-vený program, ktorý otvoria slávnostné Služby Božie v Kostole ECAV a pietny akt pri pamätníku biskupa, básnika a prozaika Daniela Ba-cháta. V divadelnej sále budovy Obecného úradu sa uskutoční literárno-hudobné pásmo ..." (Celý článok)

Na hornom Gemeri sa tiež v novom ročníku 2010-2011 rozbehnú futbalové súťaže riadené ObFZ v Rožňave

Futbalisti a ich priaznivci aj v hornom Gemeri si do kolónky majstrovský zápas môžu už 8. augusta t.r. zapísať dátum a čas prvých kôl jesennej časti I. a II. triedy. Rozpis súťaží nájdete aj na stránke Maj Gemer a poslúži vám aj na vpisovanie jednotlivých výsledkov. Verím, že ku krátkej informácii o priebehu a výsledku zápasu mužstva Rožňavského Bystrého pri-budnú i ďalšie kluby a poskytnú ..." (Celý článok)

U nás doma v Ratkovej privítajú v sobotu 7. augusta rodákov, krajanov i sympatizantov tejto gemerskej obce

V Ratkovej Príjemné je, keď sa rodáci, krajania spolu so sympati-zantmi z nášho Gemera stre-tnú a utužia tak svoje kon-takty s tými, ktorí zanechali svoje miesto mladosti, alebo i pokročilejšieho veku. Tak sa rozhodli stretnúť teraz tí, ktorí nosia v miesta rodiska napí-sané miesto: Ratková. To Občianske združenie „Naša Ratková“, Obec Ratková, Gemersko-malohontské stre- disko v Rimavskej Sobote a Cirkevný ..." (Celý článok)

V Silickej Brezovej slávnostne prezentovali i krstili novú knihu o svojej obci „A múlt emlékei“ (Pamäte minulosti)

Krst novej knihy zo Silickej Brezovej V sobotu 31. júla 2010 sa konala slávnostná prezentácia a krst knihy „A múlt emlé-kei“ (Pamäte minulosti), ktorá dokumentuje históriu obce Silická Brezová. Okrem histo-rických faktov obsahuje kniž-ka množstvo dobových foto-grafií, ako aj snímkov zachy-tených v nedávnej minulosti, pričom dokumentujú ob-jekty, ktoré už dnes žiaľ nenájdeme. Autorovi (Szakal László) v spolupráci s miestnou ..." (Celý článok)

Ligovú futbalovú súťaž začal Štítnik s bodom z Hrabušíc, Rožňava s prehrou v Medzeve

V nedeľu 1. augusta 2010 sa v našom regióne rozbehol no-vý ročník ligových futbalových súťaží. V najvyššej z nich - v piatej lige skupiny Juh - sa s obidvomi nováčikmi predstavili Rožňavčania hrajúci v Medze-ve a Štítničania v Hrabuši-ciach. Lepšie dopadli Štítni-čania, ktorí si priviezli prvý bod z vonku. Tu sú všetky výledky IV. Ligy skupiny JUH - 1. kolo 1. 8. 2010: Strážske – Buzica 2:1 , Kr. Chlmec – ..." (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 55. časť - Odchod z Californie IV.

Po krátkom pobyte v Cor-ningu, kde som sa vykúpal, prezliekol a dobre naraňaj-koval, mal som pred sebou ďalšie mesto Redding, v kto-rom som sa aj trošku zdržal, pretože som bol už na diaľnici číslo 5 North a horúčavy boli neúnosné. Naviac mi klimati-zácia v aute dobre nefungovala, alebo prakticky skoro vôbec, a tak okná som mal stále dokorán otvorené, aby mi do rozžeraveného vozidla vial ..." (Celý článok)

Letné kino v areáli rožňavskej hvezdárne pokračuje v premietaní filmov aj v auguste

Priatelia, letné kino v areáli rožňavskej hvezdárne pokra-čuje aj v auguste. Pre mimo-riadne veľký záujem do augu-stovej ponuky sme zaradili dva piatkové premietania. Det-ský večer - ALADIN (animo-vaný rodinný muzikál 6. au-gusta), a večer hrôzy - PIA-TOK TRINÁSTEHO klasický horor 13.8) Špeciálny bó- nus: po každom filme je pozorovanie nočnej oblohy ďa- lekohľadmi, púšťanie teplovzdušného ..." (Celý článok)

Pranostika na ôsmy mesiac v roku: Čo august nedopečie, to september nedovarí

V auguste Zvykli sme si už na pranostiky pripadajúce na ten ktorý me-siac, či deň. Článkom od Ka-rola Žigu z Revúcej si môžete porovnať, ako sa pranostiky zhodujú s tým, čo nám pri-nášajú predpovede počasia. Porovnajte si: Ďažď v auguste je ako ženský plač. Ten, ktorý doobeda prší, skôr ako obed minie, sa usuší. V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy. Suchý august - suché víno, mokrý august - vodnaté víno. ..." (Celý článok)

Tibor Gulykáš pripravil svoje kresby na výstavu v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského

Gemerská knižnica P. Dob-šinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samo- správneho kraja, vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy kresieb „Z hĺbky duše“ autora Tibora Gulykáša dňa 2. au-gusta 2010 o 15.00 hod. Výs-tava potrvá do 27. augusta 2010.“ Toľko hovorí strohý text pozvánky. Pani Tatiana Bachňáková, z úseku hudby a umenia spomínanej inš-titúcie dodáva: „Pýtate sa, prečo sme ..." (Celý článok)

V Prihradzanoch požehnajú zrekonštruovanú rotundu sv. Anny, a začína festival Revúcke augustové koncerty

Nezisková organizácia Quiri-nius, Vás srdečne pozýva na otvárací koncert festivalu "Re-vúcke augustové koncerty", ktorý sa uskutoční dňa 31. júla 2010 v obci Prihradzany z príležitosti slávnostného pože-hnania zrekonštruovanej rotu-ndy sv. Anny. Slávnostná sv. omša začína o 14.00 hod. a následne o 15.00 hod. bude koncert Pressburger kvartet. Kaplnka vo forme rotundy z druhej polovice 18. storočia, v ..." (Celý článok)

Priestormi betliarskeho kaštieľ a znela európska baroková hudba v podaní Collegium Musicum Brno

Prekrásne priestory kaštieľa Betliar v utorok 27. júla 2010 rozozvučal, a do minulosti o-päť vrátil vokálno-inštrumen-tálny súbor Collegium Musi-cum Brno. Divákom predstavil európsku barokovú hudbu 17. a 18. storočia, konkrétne má-lo známu židovskú hudbu. Po-čas koncertu zazneli skladby prvého židovského skla-dateľa Salamone Rossiho, Abrahama Caceresa či Gui-seppa Lidartiho. Diváci srdečným ..." (Celý článok)

Obrazy z ľudských vlasov sú predmetom mesiaca august v Gemersko-malohontskom múzeu

Obrazy v pozlátených dreve-ných rámoch, ktoré sa na-chádzajú v Gemersko-malo- hontskom múzeu v Rimavskej Sobote, pochádzajú z bývalej dievčenskej školy v Rimavskej Sobote. Dnes sú dokladom meštianskeho vkusu druhej polovice 19. storočia. Dekora-tívne obrazy vyžadujúce vysokú úroveň kreativity a mi-moriadnu trpezlivosť, sú zaujímavými ručnými prácami vznikajúcimi kombináciou prameňov ..." (Celý článok)

Akoby nechcel, aby bolo pre niekoho dôležité, aká je jeho tvár

Štítnický na štrande v Štítniku. Foto: archív A.H. Zrejme vám už prišiel v os-tatnom čase list, mail, alebo sa k vám dostala iná infor-mácia, ktorá vám buď doplnila doterajšie vaše poznatky, ale-bo vám svojím významom priam vyrazila dych a až po čase si uvedomujete, akú to má pre vás cenu. A možno aj pre vaše okolie. Stalo sa to aj mne iba pred pár dňami. Opakovane mi prišla do e-mailovej schránky neznáma fotografia štyroch mladých ľudí v ..." (Celý článok)

V Rakovnici pribudli dvakrát dvojčatá. Tie bocianie nemajú však mená

Rakovnické bocianie mlaďatá. Foto: Dr. Sabo V Rakovnici nám pribudli dva-krát dvojčatá. Prví boli dvaja chlapci, ktorí sa nedávno na-rodili. Pre obec je to zvláš-tnosť. Druhé sú vysoko na stĺpe v centre obce. V poho-dlnom hniezde sa ukazujú ob-divovateľom i všetkým zve-davcom. Telo im pokrýva biele páperie. Majú sa dobre, lebo rodičia sa o nich vzorne starajú. Je tu len jedna chyba. Nemajú mená – tie naše bocianiky. Nie je to až také dôležité ..." (Celý článok)

Tradičné udalosti neobišli Rakovnicu ani v tohtoročnú poslednú júlovú sobotu a nedeľu

Sú tradície, ktoré sa striktne dodržiavajú. Rakovnickou tra-díciou je predposledný júlový týždeň a z neho sobota a nedeľa. Vďaka starému púťo-vému miestu na svahu Tu-reckej, v kostole sv. Márie Magdalény sa veriaci v nedeľu schádzajú, aby očistili duše i telá a načerpali novej sily, energie na celý rok. Je všeobecne známe a dlhé roky to tak bolo, že nech už bolo počasie akékoľvek, v nedeľu bolo ..." (Celý článok)

Ruffínyi, Lang a Mega pred 140 rokmi objavili Dobšinskú ľadovú jaskyňu

Vchod do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Foto: V. Václavík (Tohto roku si pripomíname 140 rokov od objavenia jednej z našich najkraj-ších jaskýň - Dobšinskej ľadovej jas-kyne. Pri tejto príležitosti uverejňujem o spomínanej udalosti výpis z kroniky mesta Dobšiná bez jazykovej úpravy.) Ľadová jaskyňa je majetkom mesta Dobšiná. Táto jak na veľkosť, taktiež so zázrač-nými ľadovými útvarmi, ako aj s množstvom ľadu, môže sa spomenúť nielen v Európe, ale aj v celom svete medzi prvými. Jej rozloha je 8875 m2, množstvo ľadu 125.000 m3 ..." (Celý článok)

V Dobšinej sa navždy rozlúčili s Jurajom Mackom, bývalým predsedom MsNV

V Dobšinej zomrel Juraj Macko Smrť – tá najkrutejšia podoba života – nám vzala vzácneho človeka, dobrého priateľa. A zrazu zisťujeme, že svet okolo nás akosi ochudobnel. Dňa 8. júla 2010 nás vo veku 97 rokov navždy opustil pán Juraj Macko, ktorý v rokoch 1962 - 1971 vykonával funkciu predsedu Mestského národ-ného výboru v Dobšinej. Človek odchádza, už sa ne-vracia, a predsa tu zanecháva vždy niečo po sebe, nie-čo, čo môže zostať jedine po človeku. ..." (Celý článok)

Leto je čas dovoleniek, prázdnin, kúpania, ale aj letných búrok a horúčav

Rožňavské kúpalisko Aj keď je už takmer polovica prázdnin a úporné júlové ho-rúčavy za nami, ešte stále je medzi nami dosť takých, ktorí ešte dovolenkovať nestihli, a-lebo sa tepla a vody ešte nenabažili dosýta. Niekoho lá-kajú prázdniny na horách, i-ného zase more a ďalší sa poteší aj čo najbližšiemu kúpalisku. Informácie o kú-paliskách v okrese Rožňava poskytol Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v ..." (Celý článok)

Má lavička s kolieskom a rúčkami z fúrika na premiestňovanie z tieňa do tieňa budúcnosť?

Vylepšená lavica V. Bradovku. Foto: autor Keď sa pozriete na priložené obrázky k tomuto príspevku, na prvý pohľad nič zvláštne na nich nevidíte. Pozeráte sa vlastne na človeka, ktorý buď sedí na záhradnej lavičke, na-tretej sviežimi farbami, alebo ju z jednej strany drží zdvih-nutú. Poviete si: „No, bože, takých lavičiek som už videl i spravil habadej!“ Keď sa však lepšie pozriete z ľava či sprava uvidíte, že lavička nie je len taká obyčajná. To náš krajan ..." (Celý článok)

Drnavský stánok futbalu dostal nový šat

V Drnava sa už hrá futbal na novom ihrisku. Foto: Karol Csobádi D r n a v a - 24.7.2010 - Futbalisti Drnavy si od novej sezóny určite vychutnajú vý-hodu domáceho prostredia. Po takmer poldruharočných rekonštrukčných prácach odo-vzdali do užívania vynovený futbalový areál s novučičkým trávnikom. Slávnostného odov-zdania ihriska do užívania sa okrem vedenia futbalového klubu, starostky obce Heleny Ulbrikovej a zástupcov ObFZ v Rožňave zúčastnili aj občania ..." (Celý článok)

Poviedka na čítanie počas letných dní: Odblokovanie mozgu II.

V predchádzajúcej časti sme zanechali Jána Majerníka vo vesmíre, keď odchádzal z Ma-rsu na Zem, odkiaľ zamieril znovu v ústrety novým poz-naniam. Musíme si pripome-núť, že Majerník už mal mo-zog tzv. úplne odblokovaný, bol schopný sa premiestňovať cielene kde chcel, a všetko sa to dialo mimo čas, takže pokiaľ na Zemi ubiehali roky, v jeho prípade čas akoby neexistoval a mal možnosť sa zdržia- ..." (Celý článok)

U Lorkové na rohu visí žaba za nohu. Chto s té žabi otkúsi, tú Máriju vzät musí

Foto: G. Rožai (Z humorných i dramatických spomienok M. Hlaváčovej, H. Hlaváčovej a Z. Birkovej, ro-dáčok z gemerskej obce Ra-kovnica.) Vohlädi. Buli tri sestri a každá plano ros-práväla. A teráz nevedeli sä vidat, no ta otec z maťeró im povedä: „Ak dachto tu príde na vohlädi, neže daedná dašva poviate!“ prikäzovali im. No a hrenok búl na špárovni položení a vrúl, vrúl. Chibaj zavolá tá najstaršä: „Mamo! Ipí!“ ..." (Celý článok)

Nález starých listín a mincí vo veži evanjelického kostola v Magnezitovciach

Magnezitovce – 17. júl 2010 - Pri oprave kríža na veži evan-jelického kostola v Magnezi-tovciach sa našli staré listiny a mince ukryté v plechovej nádobe v tvare valca. Nádobu našli majstri, ktorí opravujú vežu. Privolali zástupkyňu ku-rátora, ktorá následne kon-taktovala sestru farárku. Listiny sú značne poškodené, boli v nich zabalené mince z roku 1922, ktoré vplyvom vody hrdzaveli a poškodzovali popísa- ..." (Celý článok)

Futbalisti Krásnohorského Podhradia získali po roku piatoligovú miestenku

Futbalisti Krásnohorského Po-dhradia sa na okresných trá-vnikoch ani nezohriali, stali sa víťazmi prvej triedy futbalových majstrovstiev v práve skonče-nej sezóne, a tak sa po roku majú možnosť vrátiť do pia-toligovej spoločnosti. Oblast-ný futbalový zväz v Rožňave by tak mali reprezentovať v najnižšej regionálnej súťaži spolu s Gemerskou Hôrkou. Historický úspech, a to postup do V. ligy, dosiahli futbalisti ..." (Celý článok)

Odpustová slávnosť v nastávajúcu nedeľu bude aj na Iváďove nad Rakovnicou

Každým rokom koncom júla nad obcou Rakovnica, na mieste zvanom Iváďov, kde ešte stojí malý kostolík pochádzajúci z 13. storočia, sa schádzajú starší i mladší, aby si v krásnom prostredí horného Gemera, pri tichom rozjímaní a bohoslužbe uctili pamiatku svätej Márie Magdalény. Tohto roku sa na spomínanom mieste bude dňa 25. júla 2010 od 10.00 hod. konať odpustová ..." (Celý článok)

Collegium Musicum Brno s koncertom židovskej hudby vystúpi v betliarskom kaštieli

Kaštieľ v Betliari bude 27. júla 2010 v rámci X. ročníka Ge- mersko-turnianskeho festivalu miestom koncertu vážnej hud-by v podaní Collegium Musi-cum Brno. Je to vokálno-inštrumentálny súbor, usilujú-ci sa o štýlovú reprodukciu historického repertoáru, ktoré-ho ťažiskom je duchovná hudba 17. storočia. Na his-torických nástrojoch obnovuje Collegium spôsoby dobo-vej hráčskej praxe a snaží sa tak ..." (Celý článok)

Čoskoro sa rozbehnú futbalové súťaže nového ročníka 2010-2011 aj na hornom Gemeri

Po krátkom oddychu a dovo- lenkách futbalistov aj súťaže riadené Oblastným futbalovým zväzom v Rožňave sa čoskoro naplno rozbehnú. Predtým eš-te niektoré mužstvá v rámci prípravy na nový ročník ab-solvujú niekoľko futbalových turnajov. Termín začiatku fut-balových súťaží dospelých v I. triede a II. triede je stanovený na 8. august. Dorastenecké a žiacke súťaže začínajú začiatkom septembra 2010. ..." (Celý článok)

Rožňavskobystrania po troch rokoch vo vyrovnanom futbalovom turnaji si pohár ponechali doma

V nedeľu 18. júla 2010 sa v Rožňavskom Bystrom uskuto-čnil tradičný futbalový turnaj "Memoriál Jána Babiča, Petra Urbana“. Po daždivom predpo-ludní sa počasie umúdrilo a tak si na naše ihrisko našlo cestu asi 200 divákov. V prvom zápase Rudná zdolala Rakovnicu 4:1. Rakovnica vyhrávala 1:0, no skúsenejšia Rudná, ktorá patrí v 1. triede medzi popredné mužstvá, zápas nakoniec otočila vo svoj ..." (Celý článok)

Hrušovčania pozývajú na púť, na Deň obce a na odovzdanie do používania javiska Pod hruškami

Z obce Hrušov na hornom Gemeri som obdržal informá- ciu od pani Ing. Zsebikovej, v ktorej oznamuje, že pozývajú všetkých Gemerčanov, ale samozrejme nielen ich, do obce na odpustkovú slávnosť ku kaplnke sv. Anny. Odpustková slávnosť bude 25. júla 2010 od 10.30 hod. pri kaplnke v hrušovských viniciach. Túto púť obnovili v obci vlani po 37 rokoch a u návštevníkoch ..." (Celý článok)

Pohár starostu obce Gemerská Poloma si odviezla Lokomotíva Košice

Dňa 17. júla 2010 sa usku-točnil v Gemerskej Polome futbalový turnaj „O pohár sta-rostu obce“ za účasti nako-niec troch mužstiev FK Druž-stevník Gemerská Poloma, FK Lokomotíva Košice, FK Kružná, nakoľko mužstvo z Hrabušíc na turnaj neprices-tovalo. Hralo sa systémom každý s každým nakoľko neúčasť spomínaného mužstva narušila systém turnaja. Prvý zápas - FK Družstevník Ge- ..." (Celý článok)

Hornogemerská obec Lúčka sa pýši pamiatkou, ktorú zrejme nepozná až tak veľa Slovákov

Čo môže našinca najviac pre-kvapiť, ako to, keď mu „cudzi-nec“, myslím tým obyvateľa iného regiónu na Slovensku, ukáže, že na hornom Gemeri je niečo cenné a zaujímavé, čo on ako domáci usadlík eš-te nepozná. Alebo aspoň nie tak, ako by mohol a mal. Priznám sa, že takto sa dám neraz prekvapiť aj ja, hoci na moju obranu by stačilo povedať i to, že vyše 30 rokov žijem pár sto kilometrov od rodného ..." (Celý článok)

Najvzdialenejšou účastníčkou výstupu na Stolicu bola Radmila Rejdová z Příbora

Najmladší účastník výstupu na Stolicu Obec Rejdová 10. júla 2010 usporiadala už 13-ty ročník Hviezdicového výstupu na naj-vyšší vrch Slovenského rudo-horia – Stolicu, ktorej vrchol sa nachádza v nadmorskej výške 1476 m. Podľa infor-mácií, ktoré som získal z portálu obce rejdova.sk - náv-števníkom z rôznych kútov Slovenska opäť prialo krásne slnečné počasie, čo prispelo k vysokej návštevnosti tohto obľúbeného turistického výstupu ..." (Celý článok)

Drnava, Rakovnica a Rudná v nedeľu 18. júla na futbalovom turnaji v Rožňavskom Bystrom

Tradičný futbalový turnaj v nastávajúcu nedeľu 18. júla 2010 sa uskutoční aj v Rož-ňavskom Bystrom. Organizo-vaním turnaja sa aj tentoraz podujali: Obecný úrad a TJ Baník Rožňavské Bystré. Po-dľa vydaného plagátu sa aj tohto roku bude bojovať v rámci Memoriálu bývalých fubalistov Jána Babiča, Petra Urbana a Miroslava Lindáka, ktorí v mladom veku tra-gicky zahynuli. Organizátori si za sú- ..." (Celý článok)

Ako sa zo šustra učiteľ stal - Odchod z Kalifornie II. - 54. časť

Foto z Nitrianskej Stredy. Foto: J.Slovinec V lete v roku 1962 boli na rekreácii v pionierskom tábore deti baníkov z Handlovej práve v našej škole na Orave. Po-máhali sme z povaly školy sťahovať vojenské postele a skladali sme ich pre budúcich návštevníkov, ktorí tu mali stráviť nezabudnuteľné tri týž-dne v nekonečne krásnej oravskej prírode a potom si zachovať nezabudnuteľné spomienky na leto šesť-desiatdva. Boli tu dva turnusy, takže ..." (Celý článok)

Plešivecká planina - ďalšia vzácna kniha o prírodných a kultúrnych hodnotách horného Gemera

Obálka knihy Plešivecká planina Po štyroch rokoch úsilia sa autorskému kolektívu podarilo dokončiť a v týchto dňoch vy-dať knihu: Plešivecká planina. Ide o celofarebnú populárno-vedeckú publikáciu s množ- stvom fotografií a ilustrácií. Kniha sa venuje Plešiveckej planine nielen z pohľadu jas-kýň, ktoré sú súčasťou zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO, ale dokumentuje aj ďalšie prírodné a kultúrne hodnoty, ktoré planina akosi ..." (Celý článok)

Gemerská Poloma pozvala na futbalový turnaj Lokomotívu Košice, Hrabušice a Kružnú

Júl býva nielen najteplejším mesiacom i na hornom Geme- ri, ale aj mesiacom usporadú-vania futbalových turnajov. Or-ganizátori sa podujali, že fut-balovými turnajmi vyplnia i nasledujúci víkend. Jedným z najiniciatívnejších bývajú Ge-mersko-polomčania, ktorí ne-váhajú kvôli divákom pozvať na turnaj i vyspelejšie mužstvá, akým disponujú oni. Tohto roku si na 17. júla 2010 preto pozvali za súperov domá-..." (Celý článok)

Pripravená je reorganizácia futbalových súťaží dospelých nášho regiónu od ročníka 2011/2012

Futbalové súťaže v našom regióne majú po uplynulom ročníku krátku prestávku. Na rôznych úrovniach však nielen kluby hodnotili svoje účinkova-nie a rozoberali i možnosti ďalšieho napredovania, ale skvalitnením súťaží sa zaobe-rali všetky riadiace orgány. Tak to bolo i v najvyšších futbalových orgánoch Výcho-doslovenského futbalového zväzu. Nedávno napríklad na základe rozhodnutia Rady VsFZ ..." (Celý článok)

Jazda Gemerského expresu II z Košíc do Slavošoviec sa predsa len konala

Gemerský expres II. Gemer je regiónom Sloven-ska, ktorý predstavuje jednu z najstarších a najvýznamnej-ších kultúrnych oblastí Slove-nska. Je to kraj hôr, hustých lesov, dravých bystrín a str-mých horských lúk, ale aj vľúdnych pahorkatín a úrod-ných polí s neodmysliteľnými lánmi slnečníc, modrými hladinami jazier a rybníkov a kľukatými tokmi riek. Predovšetkým ale kraj dolín, v ktorých neutíchajúca práca našich ..." (Celý článok)

Krásnohorská jaskyňa a jej unikáty – Heliktitový dóm, mangánové korality a gigantický kvapeľ

Heliktity v Krásnohorskej jaskyni. Foto: J. Stankovič Krásnohorská jaskyňa, na-chádzajúca sa na hornom Gemeri neďaleko Rožňavy, je jaskyňou rôznych bizarných, ťažko vysvetliteľných javov. Morfologicko – tektonickým unikátom je 200 m dlhá, úplne rovná dolomitová chodba: Veľ-ký kaňon. Mangánové korality tvorené minerálom todorokit, sú pravdepodobne sveto-vým unikátom. To, že sa v našich klimatických pod- mienkach vytvoril 2000 ton vážiaci gi- ..." (Celý článok)

Seniori horného Gemera si zmerali sily aj na športových hrách v Rožňave

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rožňave usporiadala dňa 17. júna 2010, ako náhradný ter-mín, športové hry seniorov zo ZO okresu Rožňava, ktoré boli v areáli Strelnice v Rožňave. Zúčastnili sa ich ZO Plešivec, Betliar, Brzotín, Pača, Rakov-nica, Gočovo, Rožňava, Krásnohorské Podhradie, Vla- chovo. Účastníci si zmerali sily v týchto disciplínach: beh na 50 a 60 metrov, streľba zo ..." (Celý článok)

Brzotín bol miestom prvého ročníka prehliadky speváckych súborov zorganizovaným OO JDS

Aktívni členovia Predsedníctva OO JDS v Rožňave p. Nemč-ko, Mgr. Fábian, pani Šturma-nová, Kilíková, Laskovičová a pani Dravecká, za výdatnej pomoci Obecného úradu Br-zotín a predsedníčky ZO JDS v Brzotíne, zorganizovali prvý ročník prehliadky speváckych súborov. Účasť prisľúbilo 6 súborov, no nakoniec sa zišli iba 3, čo je na veľkú škodu tohto podujatia. Tri súbory sa z vážnych dôvodov nemohli zú- ..." (Celý článok)

Revúckym nárečím: Reku, kelo ťich špakó po celom mesťe luďe za edon ďen odšmarä?

Zelená vlna Slovenskiho roz-hlasu hlásí, že vťé a vťé ďeďi-ne se po ulici tacká opiťí šlo-vek, aby šoféri nanho pozor dali a ho obišli. Aj som se zamyslel, že kelo ťich opiťich luďí na celom našom Sloven-sku se dnom a nocó po ces-tách tacká, kelo šoféró ich obchádzeť musí a ešťe aj grobianšiny se im ujďe. Aj v Revúci. Na križovatke ulíc Clementisové a Magnezitáró aj dva razy šez ďen z kršmy se tacká ..." (Celý článok)

Miestny odbor Matice slovenskej Moldava nad Bodvou sa prezentoval počas XIV. Dní Moldavy

V dňoch 2. júla až 4. júla 2010 sa v Moldave n/Bodvou uskutočnili XIV. Dni Moldavy. V rámci spolupráce Miestne- ho odboru Matice slovenskej Moldava n/B s Mestským kul- túrnym strediskom v Moldave n/B sa v sobotu 3. júla 2010 o 17.00 v budove podnikateľ- ského inkubátora uskutočnilo vystúpenie známeho folk-lórneho súboru ČARNICA z Košíc. Vystúpenie súboru Čarnica bolo sprevádzané ľudovou ..." (Celý článok)

Matičný deň v Rožňavskom Bystrom s výstavkou ručných prác a kuchyňou starých materí

Jedenástka roka Východoslovenského FZ v ročníku 2009/2010. V pondelok ráno 5. júla 2010 sme sa zobúdzali do uprša-ného dňa, a to sme netušili, aký bude aj krásne slnečný. Bol sviatok slovanských viero-zvestcov Cyrila a Metoda a túto príležitosť využili niektorí matičiari na Gemeri aj na Matičný deň. Matičný deň v Rožňavskom Bystrom začal v ten deň okrem privítania všetkých matičiarov a hostí prekrásnou výstavkou ruč-ných prác a nielen ukážkou, ale aj ..." (Celý článok)

Plešivecká planina - ako som ju ponímal v minulosti a dnes

Jedenástka roka Východoslovenského FZ v ročníku 2009/2010. Ideme, alebo lepšie povedané, vyvezieme sa z Rakovnice na Plešiveckú planinu. V minu- losti sa tento názov Plešivec-ká planina v rekenskom (rakovnickom) nárečí takmer nepoužíval. Hovorilo sa o výstupe na planinu. Ideme na Hvaru (Horu). Slovo Plešivec-ká planina, alebo len Planina, sa používa len asi od 60. rokov dvadsiateho storočia (1960). Hvara, to bola pre Rekenčanov bývajúcich v dolnej časti ..." (Celý článok)

Podobenstvo o škaredosti a kráse inšpirované mladými labuťami na jazere Kuchajda

Nastal čas dovoleniek, pre tých mladších rok očakávaný čas prázdnin. Každý ho začí-name ináč. Aj keď si myslím, že poväčšine doma, mimo slovenských hraníc, ale mnohí hľadajú oddych, relax a úte-chu aj v zahraničí blízkom i vzdialenom. Hneď v úvode mi poslala pani Ivona niekoľko riadkov s fotografiami. Všimnite si, čo ju inšpirovalo k napísaniu príspevku na Maj Gemer, keď uvidela mláďatá ..." (Celý článok)

Na záver futbalových súťaží prebiehajúcich na hornom Gemeri v ročníku 2009/2010

Jedenástka roka Východoslovenského FZ v ročníku 2009/2010. Pohľady na konečné tabuľky futbalových súťaží 2009/2010 prebiehajúcich v našom regi- óne horného Gemera nie sú nijako potešiteľné. Keď si pozriete najmä tie, ktoré boli riadené Východoslovenským futbalovým zväzom a figurujú v nich iba tri naše mužstvá do-spelých, musíte konštatovať, že nedosiahli ktovie aké výsledky. O mládežníckych kategóriách ani nehovoriac. Prekvapujúce je najmä umiestnenie ..." (Celý článok)

O júli vravíme, že je aj mesiacom dovolenkovým, vychutnávania letnej prírody a tepla

Je tu už siedmy mesiac v ro-ku – júl. Pre niekoho aj červe-nec. O júli vravím, že je aj me-siacom dovolenkovým, mesia-com vychutnávania letnej prí-rody a tepla. Povedzem si, a-ko je to s pranostikami na tento mesiac. Poslal nám ich náš pravidelný prispievateľ na túto tému, pán Karol Žigo z Revúcej. Tu sú: Chladný júl celé leto ochladí. Svätý Prokop seje huby. Margita mu-chám vrece rozväzuje. Na Jakuba ..." (Celý článok)

Dobšinská strela zabudnutou traťou vyrazí z Košíc do Dobšinej už 10. júla

Toľko očakávaná jazda do Dobšinej je konečne tu! Na-pokon, odkedy sme zverejnili plán našich jázd historickým vlakom na rok 2010, najviac otázok sa dotýkalo práve Dob-šinej. Po tejto trati totiž osob-ný vlak naozaj neprešiel už viac ako 7 rokov. V tomto roku už síce stará motorka M.131.1225, ktorú vypravuje Klub historických koľajových vozidiel, bola na trati č. 167 dvakrát (1 x v Betliari a 1 x v Nižnej ..." (Celý článok)

Seniori revúckeho okresu sa stretli v Magnezitovciach na X. turistickom zraze

Desiaty jubilejný okresný tu- ristický zraz seniorov v Mag-nezitovciach zorganizovala O-kresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Revúcej v prvý júlový deň roku 2010. Jeho cieľom bol pre- chod malým a veľkým tune-lom na Slavošovskú dolinu. Zrazu sa zúčastnilo vyše 250 ľudí, ktorí sa rozdelili na dve skupiny. Prvá išla dlhšiu trasu z Magnezitoviec do Slavošoviec - cez malý tunel (asi 250 ..." (Celý článok)

Matičná myšlienka sa do Čiernej Lehoty vrátila po 65 rokoch založením MO MS

Obec Čierna Lehota leží na konci Štítnickej doliny pod vrchom Stolica. Prvá písomná zmienka pochádza z polovice 16. storočia, obec ale vznikla už v 15. storočí na valašskom práve. Názov Lehota označo-val určitú dobu, počas ktorej osídlenci nemuseli platiť dane a iné poplatky. „Čierna“ je pravdepodobne vďaka tmavej siluete hôr v pozadí. Obyvatelia sa zaoberali najmä pastierstvom. Svedčí o tom postava ..." (Celý článok)

„Hurá na prázdniny!“ - zaznelo aj tohto roku v školách horného a stredného Gemera

Oficiálne štatistiky nám ho-voria, že približne 448 tisíc detí základných škôl a okolo 230 tisíc stredoškolákov na Slovensku si 30. júna 2010 z rúk svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenia. Letné prázdniny im začínajú dneš-ným dňom a do školských lavíc sa vrátia vo štvrtok 2. septembra 2010. Spomínam si, ako som každým rokom odchádzal zo školy ja. Vžívam sa takto do situácie terajších ..." (Celý článok)

Nie všetci rovnako prežívame chvíle v nemocnici, aj keď nás situácia k tomu donúti ako pacienta

Kto ste boli aspoň raz v ne-mocnici, zaiste vám netreba pripomínať, čo vtedy preží-vame. Najmä, keď sme pripú- taní na lôžko a musíme pod- stúpiť náročné liečebné proce- dúry. Mne sa tiež počas mo-jich rokov podarilo „preniknúť“ do bielych priestorov. Prvýkrát to bolo v Liptovskom Mikuláši – Palúdzke ešte v roku 1962, kde mi operovali nohu po zlomenine na lyžovačke v známom nízkotatranskom stredisku. ..." (Celý článok)

Výstava fotografií Evy Sitášovej a Miroslava Fulína o málo videných prvkoch z prírody

Eva Sitášová a Miroslav Fulín v priestoroch Gemerskej kniž-nice Pavla Dobšinského na Li- povej ulici v Rožňave majú od 1. júla do 30. júla 2010 výstavu fotografií pod názvom Príroda v detailoch, detaily v prírode. Výstava približuje ve-rejnosti osobné pocity a vní- manie prírodnín objektívom fotoaparátu prírodovedných pracovníkov Východoslovenského múzea v Košiciach. Ich postreh zachytiť málo videné ..." (Celý článok)

Konfirmáciou potvrdili svoju krstnú zmluvu a prvýkrát pristúpili k sviatosti Večere Pánovej

V našom rožňavskobystran-skom evanjelickom chráme sme mali vo štvrtú nedeľu po Svätej Trojici (27. júna 2010) slávnostné Bohoslužby. Svoju krstnú zmluvu si v ten deň prišli potvrdiť štyri dievčatá a boli konfirmované, a po prvý-krát pristúpili aj k sviatosti Večere Pánovej. Sú to: Evka Dovcová, Dominika Ďur-ská, Mirka Macková a Nikoleta Lalíková. Náš chrám sa pri tejto príležitosti naplnil oveľa ..." (Celý článok)

Devätnásť bodov získaných v siedmich zápasoch za sebou vynieslo Bystranom druhé miesto v súťaži

Nižná Slaná - Rožňavské Bystré 0:0. Rožňavskobystra- nia uzavreli úspešnú sériu siedmich po sebe vyhratých zápasov, a v poslednom futba-lovom zápase ročníka 2009/-2010 remizovali na pôde v Nižnej Slanej. Týmto výsled-kom si tak vybojovali v ko-nečnom hodnotení 2. miesto, čo je najlepšie umiestne-nie za posledné roky. Bystrania nastúpili v dosť netra- dičnej zostave, lebo im chýbali traja ..." (Celý článok)

Profesionáli sa prejavili aj pri súťaži vo varení halušiek počas Dní mesta Revúca

Počas Dní mesta Revúcej sa tohto roku uskutočnilo viacero zaujímavých podujatí i súťaží. Jednou z nich bola i súťaž vo varení halušiek, o ktorej pre webstránku Maj Gemer Ing. Viera Badínová stručne napí- sala: „V rámci Dní mesta Re-vúca, zorganizovala Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2 v Revúcej súťaž vo varení halušiek. Súťaž sa konala pred budovou školy dňa 18. 6. 2010 o 16.00 hod. ..." (Celý článok)

Na 45. Horehronských dňoch v Heľpe vystúpili aj Bystränky a Lehoťanka

Jubilejný 45. ročník folklórne-ho festivalu so zahraničnou účasťou, teda Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe sa niesli v znamení prehliadky krásy a vzájomného ľudského porozumenia. V priebehu troch dní (25.6. - 27.6. 2010) vystúpilo skoro 2000 účinku- júcich. Viac ako tristo účinkujúcich sa predstavilo len v sobotu na námestí v programe „Prišli hostia zďaleka i zblízka" a medzi nimi aj naše ..." (Celý článok)

Miss regiónu Gemer sa v Revúcej stala dvadsaťročná Janka Kožiaková z Tisovca

Počas Dní mesta Revúca sa 19. júna 2010 uskutočnila fi-nálová súťaž Miss regiónu Gemer. Do záverečnej časti, ktorá začala na námestí v Revúcej a pre dážď ju museli preložiť do MsDK sa kva-lifikovalo osem súťažiacich. Divákom i porote sa predviedli vo večerných i krátkych šatách, nechýbala ani prome-náda v plavkách. Najkrajšou Gemerčankou a čerstvou Miss región Gemer sa stala 20-ročná Tisovčanka Janka Kožiaková. Z rozhovoru, ktorý poskytla ..." (Celý článok)

Navždy nás opustil učiteľ a folklorista Ján Matajzík, rodák z Gočova

S bolesťou v srdci sme dňa 16. júna 2010 prijali smutnú správu, že nás nečakane o- pustil vo veku 74 rokov vedúci folklórnej skupiny a spevokolu Gočovan pán Ján Matajzík. Ján Matajzík bol rodák z Gočova. Hoci býval v Nižnej Slanej, kde pôsobil dlhé roky ako učiteľ, mal pekný a blízky vzťah k svojej rodnej obci. Ako mladý študent hrával v dedinskom divadle rôzne role, a to v predstavení Drotár ..." (Celý článok)

Občianske združenie Rehamenta realizuje voľnočasové aktivity pre členov s mentálnym postihnutím

Naše občianske združenie Rehamenta realizuje voľnoča-sové aktivity pre členov s mentálnym postihnutím žijú-cich v Rožňave a okolí už ôsmy rok. Máme za sebou niekoľko úspešne realizova-ných projektov, ktoré boli za-merané na lámanie bariér v oblasti integrácie ľudí s mentálnym postihnutím pro-stredníctvom rôznych tvorivých a ergoterapeutických ak-tivít v spolupráci s verejnosťou, vďaka ..." (Celý článok)

Miesta, kde nebol ani Dobšinský, účastníci Gemerského expresu II predsa len navštívia

Gemerský expres II sa mal vydať z Košíc cez Plešivec do Slavošoviec ešte 5. júna 2010, pre nepriazeň počasia a po- vodne sa však jeho jazda mu- sela zrušiť. Iniciátor tejto ak-cie, ktorým je Klub historic- kých koľajových vozidiel v Haniske pri Košiciach sa roz-hodol pre veľký záujem a zlepšenie počasia termín jazdy preložiť, a tak už 26. júna t.r. prihlásení účastníci môžu rátať s tým, že sa predsa len ..." (Celý článok)

Námestie baníkov v Rožňave bolo miestom prehliadky populárnych hudobných skupín

V Rožňave 18. júna 2010 na Námestí bankov sa uskutoč-nila regionálna prehliadka populárnych hudobných skupín GEMFEST 2010. Na pódiu zazneli rôzne žánre od metalu cez rock, funk-rock či hard-rock v podaní skupín ZEBRA, THE CROW, DISASTER, BAD PULSE, SINDEX, INSOMNIA, PREVRAT. V trojhodinovom koncerte, okrem prevzatých skladieb skupiny predstavili i vlastnú ..." (Celý článok)

Pozdrav revúckym maturantom, ktorí maturovali pred 45 rokmi

Správa o veľkolepých osla-vách na počesť 150. výročia narodenia Martina Kukučína i záber jeho rodného domu v Jasenovej evokovali vo mne spomienky na vlastné stre- doškolské štúdium v Revú- cej, na vlastné gymnaziálne „mladé letá“, ktoré spadajú do obdobia rokov 1962-1965. Prvý uvedený rok je 100. výročie založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Maturovali sme pred 45. ..." (Celý článok)

Dobrovoľný hasičský zbor v Krásnohorskom Podhradí zorganizoval previerku pripravenosti

Ani som si nepomyslel, že Dobrovoľný hasičský zbor v Krásnohorskom Podhradí si tohto roku pripomína 80. vý- ročie svojho vzniku. Zrejme aj preto pri tejto príležitosti sa mu dostalo cti zorganizovať okresné (obvodné) kolo previe-rok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov. V sobotu 19. júna 2010 bol k tomu pri futbalovom ihrisku vyhradený priestor, kde sa previerky uskutočnili. V pondelok 21. ..." (Celý článok)

V Čoltove na futbalovom zápase s Bystrým sa zrodil hokejový výsledok

Čoltovo - Rožňavské Bystré 4:6 (1:5). V Čoltove na futba- lovom zápase 25. kola II. triedy MO s Rožňavským Bystrým sa zrodil hokejový výsledok zásluhou množstva šancí na obidvoch stranách a slabou obrannou hrou oboch celkov. Prvý gól dali domáci po rýchlom prieniku po ich ľavej strane v 12. minúte. Bystrania však zásluhou Rusnyáka vyrovnali už o minútu na 1:1. V 21. minúte Demko ..." (Celý článok)

Hončania si pripomenuli už šesťstodeväťdesiatdva rokov od vzniku obce

Kde horou tečie potok čistý a šepká tráve ako rásť kde vietor hladí stromom listy je tvoj diel zeme tvoja vlasť. Kde z piesne nikdy neubúda, kde kvetmi kvitne každá stráň je tvoj diel zeme tvoja hruda tak si ju chráň tak si ju chráň. V sobotu 19. júna sa už po štvrtýkrát konali v našej obci oslavy Dňa obce, kde sme si pripomenuli už 692 rokov od jej vzniku. Bola to tradične veľmi pekná akcia, ktorá ..." (Celý článok)

Keď som videl zbierku samorastov, nechcelo sa mi veriť, že v prírode čosi také existuje

Každý, kto miluje prírodu, do-bre vie, že sú v nej ukryté krá-sy, ktoré sú na prvý pohľad neviditeľné, a ktoré je potreb-né trošku poodhaliť, prípadne sa na ne pozrieť z iného uhla pohľadu, aby ich človek vôbec našiel. Ide viac-menej o určité detaily, či už samotného potô-čika na fotografii, prípadne len kúska skaly, ale úplne zvláštnu kapitolu samu osebe tvoria tzv. samorasty dre-va. Keď som vo svojej mladosti prvý ..." (Celý článok)

Triedny koncert žiakov ZUŠ v Rožňave presvedčil, že celoročná námaha sa im vyplatila

Blíži sa čas žatvy, kto čo zasial, to v týchto dňoch žne. S mimoriadne bohatou úrodou nás v týchto dňoch potešujú žiaci a pedagógovia ZUŠ v Rožňave na triednych koncer-toch. Jeden z nich sa pod ve-dením pani učiteľky Ildikó Jamrichovej konal 11. júna 2010 v koncertnej sále ZUŠ v Rožňave. Predstavilo sa na ňom 14 mladých talentov v hre na akordeóne a na keyboarde. Z každého tónu bolo cítiť, ..." (Celý článok)

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote má aj v júli príťažlivý program

Predmetom mesiaca júl v Ge-mersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote je sova plamienka driemavá (Tyto al-ba). Plamienka driemavá má na rozdiel od iných druhov na-šich sov tzv. závoj – perový ú-tvar na tvári – srdcovitého tva-ru. Má perlované, jemné pe-rie. Je kozmopolitne rozšírená, v Európe sa vyskytuje v blízkosti ľudských sídiel i priamo v nich. Na Slovensku je väčšina populácie koncentrovaná ..." (Celý článok)

Nielen filatelistov poteší nová poštová známka, na ktorej je aj Betliarsky kaštieľ

V piatok 18.6. 2010 bola uve- dená a pokrstená poštová známka Kaštieľ Betliar, v no-minálnej hodnote 0,40 €. Slávnostná inaugurácia znám-ky sa konala v betliarskom kaštieli o 15-tej hodine. Po krátkom úvodnom hudobnom programe žiakov hudobnej školy riaditeľka múzea a starosta obce Betliar predniesli príhovor a uviedli skutočnosti, prečo sa ich kaštieľu dostalo takéhoto ocenenia. ..." (Celý článok)

Na sviatok Svätej Trojice sa Služieb Božích zúčastnili aj deti z materskej školy

Služby Božie v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Jelšave sa konali v nedeľu 30. mája 2010 v obvyklom čase o 9.00 hodine. V tento deň chladné priestory starobylého kostola naplnil detský džavot. Dva- násť detí z Materskej školy v Jelšave navštevujúcich evanje- lické náboženstvo sa na sviatok Svätej Trojice a pri prí-ležitosti blížiaceho sa Dňa detí v sprievode rodičov po-sadilo do chrámových lavíc a pozorne ..." (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 53. časť

Často spomínam na miesta, kde som vyrastal, a tak ne- môžem zabudnúť na moje ro- disko, Bratislavu moju rodnú. Bývali sme určitú dobu na Mickiewiczovej ulici, kúsok od Amerického námestia, kde som bol aj v Blumentálskom kostole pokrstený. Už si ne-pamätám ako dlho, ale viem, že sme bývali v ubytovni pre pracovníkov Fakultnej nemocnice, kde moja mama pracovala ako doručovateľka. Bývali ..." (Celý článok)

V Honciach sa pripravujú v túto sobotu 19. júna osláviť Deň obce

Revúcky salón je jedinečnou a zaujímavou prehliadkou tvorby amatérskych výtvarníkov

Z Revúckeho salónu 2010 Tohtoročná kolektívna výstava Revúcky salón sa prezentuje vo výstavných priestoroch MsDK v Revúcej. Je jedineč- nou a zaujímavou prehliadkou výtvarnej tvorby amatérskych výtvarníkov, ktorí tak ako po iné roky i tento rok ňou pri- spievajú k oslavám Dni mesta Revúca. Výtvarné práce už na prvý pohľad predstavujú pestrú paletu výtvarného vyjadrovania sa v kategóriách: kresba, maľba, plastika, grafika a ..." (Celý článok)

Mladé kapely majú na Gemfest-e možnosť dostať sa z garáže rovno na pódium

Mladé kapely majú jedinečnú šancu dostať sa z garáže rovno na pódium a predstaviť svoju kapelu živým koncertom širokej diváckej verejnosti. V Rožňave 18. júna 2010 o 15.00 hod. na Námestí bankov sa totiž uskutoční, v poradí už 6. ročník regionálnej prehliad-y populárnych hudobných skupín GEMFEST 2010. Na pódiu zaznejú rôzne žánre od metalu cez rock, funk-rock či hard-rock v podaní skupín ..." (Celý článok)

Naše bociany nám prinášajú do dediny deti. Od začiatku roka sa narodili štyri

Bociany. Sú súčasťou obce Rakovnica. Každý rok sa te-šíme na ich príchod. Doposiaľ nesklamali. Vždy prileteli. I tohto roku zakotvili v jedinom hniezde, ktoré máme. Je na železobetónovom stĺpe, ktorý osadili ochranári. Pri pohľade na hniezdo nás teší, že náš párik sa riadne zahniezdil. Samička už sedí na va-jíčkach. Samček si ju stráži. Zaujímavá je ranná toaleta, ktorú nám predvádzajú. Let za potra- ..." (Celý článok)

Bystranským futbalistom stačil na tesné víťazstvo nad Mladosťou iba priemerný výkon

Rožňavské Bystré – Mla-dosť Brzotín 3:2 (1:0). Domá- cim Bystranom v 24. kole II. triedy MO vo futbale stačil na získanie troch povinných bo-dov iba priemerný výkon. Aj keď mali Bystrania od úvodu zápasu miernu prevahu, neve-deli si vypracovať výraznejšiu šancu na strelenie gólu. Veľa lôpt strácali pred 16-kou hostí po nepresných prihrávkach. Hostia naopak využí-vali tieto straty lopty na rýchle proti- ..." (Celý článok)

Pozvanie od primátorky Evy Cireňovej pre spoluobčanov, hostí i návštevníkov na Dni mesta Revúca

Oficiálna webová stránka mesta Revúca www.revuca.sk prostredníctvom pozvánky od primátorky mesta Evy Cireňo-vej práve informuje, že v dňoch 17. 6. – 20. 6. 2010 pripravujú pre občanov, hostí i návštev-níkov Dni mesta Revúca. V rámci týchto dní sa predstavia deti revúckych škôl, súbory záujmovej činnosti a na pódiu diváci uvidia aj známe tváre našej populárnej hudby. Za výnimočné výsledky práce ..." (Celý článok)

V Rakovnici volila aj najstaršia - deväťdesiatštyriročná občianka obce

Bola volebná sobota 12. júna 2010. Rakovnica volila. Poča- sie bolo slnečné, horúce. Voli- či spočiatku chodili poriedko. V popoludňajších hodinách sa ich počet zvyšoval. Niektorí si návštevu volebnej miestnosti zopakovali. Zabudli si doma občiansky preukaz. Ten komi- sia dôsledne vyžadovala od každého. Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov osobne zúčastniť volieb, po- žiadali o možnosť voľby do prenosnej ..." (Celý článok)

Oplatí sa obciam investovať do detských ihrísk, keď vandali poškodzujú ich zostavy?

Zničenie detských prelieza- čiek na Mníšanskej ulici v Jel- šave pobúrilo nielen obyvate- ľov tejto časti mesta, ale aj ľudí, ktorí sa podieľali na vytváraní priestoru na športo- vanie a využitie voľného času detí. Ako to všetko začalo, kto dal podnet, aby detské ihrisko vzniklo, ako sa pristúpilo k realizácii tejto myš- lienky a čo z toho všetkého nakoniec zostalo? Na tieto otázky odpovedá pracovníčka sekre- ..." (Celý článok)

Na výročie Víťazstva bola odhalená tabuľa na pamiatku obetiam 2. svetovej vojny

Víťazstvo v druhej svetovej vojne znamenalo pre celú Európu novú etapu v dejinách. Nacistický teror sa skončil 8. mája 1945. Tento deň bol ustanovený ako Deň víťazstva nad fašizmom. Mesto Jelšava si pripomenulo 65. výročie ví- ťazstva nad fašizmom v piatok 7. mája 2010 o 10.00 hodine na Námestí republiky pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku. Pamiatku obetí druhej svetovej vojny si prišli ..." (Celý článok)

Vďaka rýchlej pomoci jelšavských hasičov sú škody po povodni v meste ešte únosné

Po neprestávajúcom daždi v noci zo štvrtka 3. na piatok 4. júna 2010 sa v skorých ran- ných hodinách ešte nedalo predpokladať, či dážď ustane a počasie sa umúdri, alebo dôjde k tomu najhoršiemu, čo- ho sa obávali hlavne obyva- telia Ševcovskej ulice. O 7.15 hodine, keď primátor mesta MVDr. Milan Kolesár vy- hlásil prostredníctvom mestského rozhlasu 1. stupeň povodňovej aktivity, sa voda potoka ..." (Celý článok)

Druhá etapa Medzinárodnej charitatívnej cyklotour zavítala do Revúcej

Minulý týždeň sme vás in- formovali o tom, že 8. júna 2010 odštartuje v Novej Sed- lici na východnom Slovensku medzinárodná charitatívna cy- klotour, pod názvom Na bi- cykli deťom. Cieľom tohto projektu je osloviť verejnosť na Slovensku i v Čechách a spo- jiť všetkých, ktorí chcú pomôcť onkologicky chorým pacientom a ich rodinám. Organizátorov vedie sveto- známy jazdec na vysokom bicykli ..." (Celý článok)

Lupienkami kvetov pokrstili Albertovi Šmihulovi jeho ďalšiu knihu básní – Papierová ruža

Dňa 4. júna 2010 sa v priestoroch Gemerskej knižni- ce Pavla Dobšinského v Rož-ňave konal za prítomnosti ro- dinných príslušníkov, priateľov i matičiarov krst knihy básni Alberta Šmihulu. Po zbierke Nežné dotyky (rok 2000), Na konci sveta (rok 2004) a Trblietanie (rok 2009 spoločne s hybskými autormi), vydal tento talentovaný básnik svoju ďalšiu knihu s náz- vom Papierová ruža. Obsahuje 147 ..." (Celý článok)

Blížia sa parlamentné voľby 2010 a s nimi rastie aj snaha o získavanie podpory voličov

Vážení Gemerčania! V týchto dňoch sa zvádza boj jedno- tlivých politických strán o získanie podpory občanov-vo- ličov, ich preferenčných hlasov v prospech jednotlivých politic- kých strán. Z pohľadu tých, ktorým jednotliví kandidáti po- mohli a pomáhajú je pán Ladislav Gažík, kandidujúci za ĽS-HZDS, číslo 8, pod poradovým číslom 144, ktorý si nezakladá na predvo- lebných sľuboch, ale v čase, keď celý ..." (Celý článok)

Píše mi starostka obce Rožňavské Bystré pani Želmíra Gonosová

Po niekoľkotýždňovej odmlke Vám píšem, čo nového v Rož- ňavskom Bystrom. Poďme te- da jedno za druhým. V nedeľu 6.6.2010 sme usporiadali pre naše deti do veku 15 rokov "Deň detí". Najprv toto popo- ludnie bolo plánované na ih- risku, ale vzhľadom na pre- močený terén sme ho presunuli pred miestnu základnú školu, kde prostredie je naozaj pekné, len tá budova ... (Škoda, už sa nám začína pomaly ..." (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 52. časť

Po menšej prestávke a roz- lúčke s Julianne, sme sa za- se vydali na posledný úsek našej túry a zakotvili na noc v našom starom dobrom Hoteli Lathame v New York City. Bolo to dobré, že som mohol znovu byť na mieste, kde som svoju púť v Amerike začínal, v Big Apple - vo Veľkom Jablku, ako New York City tu nazývajú. Znovu som si narýchlo pozrel niektoré miesta, ktoré mi boli také blízke a i pohľad na ..." (Celý článok)

Každým rokom Deň detí v Rakovnici má stúpajúcu tendenciu robiť niečo nové, zaujímavé, úžasné

Plagáty boli rozvešané. Roz- hlas oznámil, že bude Deň detí v Rakovnici. Po minulo-ročnej akcii všetci očakávali čo bude teraz. Oznam napo- vedal a čitateľov viedol k Harrymu Potterovi. V sobotu 5. júna na desiatu hodinu sa schádzali deti s rodičmi alebo staršími súrodencami do bývalej materskej školy. Už z ďaleka ich vítal „Rokfort“ a čarodejnica na metle. V očakávaní výborného zážitku ..." (Celý článok)

S deťmi sa na oslavách MDD v Rožňavskom Bystrom tešilo aj slniečko

Vo Wikipédii sa píše, že myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero ..." (Celý článok)

RNDr. Jaroslav Stankovič: O tuneloch, Rómoch, dobermanoch a biomase

Slavošovský tunel. Foto: J. Stankovič Konečne som dnes vyrazil do toho veľkého opusteného tu- nela. Zbalil som foto-výbavu, výkonné svetlo a napriek teplému jarnému počasiu aj teplé oblečenie. A urobil som dobre. O existencii nedokon- čenej železnice Gemerské spojky viem už dávno. Neve- del som však, kde presne sa ten veľký tunel popod bočný hrebeň Rudohoria nachádza a aj tak ma viac zaujímajú jaskyne ako tunely. A tak ..." (Celý článok)

Zlý stav futbalových ihrísk na hornom Gemeri dopomohol k zrušeniu víkendových zápasov

Nepriaznivé počasie, ktoré vládne nad takmer celým Slovenskom a určite aj nad Gemerom, sposobilo, že sa veľmi zdvihli hladiny riek, ktoré následne zaplavili nebývalo veľké územie nielen popri ich tokoch. Svoje si užili aj športové objekty a najmä futbalové ihriská, ktoré mali poslúžiť počas tohto víkendu na odohratie ďalších majstrovských zápasov. Skutočnosť je však iná. Vo veľkej ..." (Celý článok)

Slaná na Gemeri dosiahla hrozivé rozmery, vybrežili sa aj malé potoky

V Rožňavskom a Revúckom okrese sa v noci zo štvrtka na piatok (3.6. – 4.6.2010) povodňová situácia natoľko zhoršila, že hasiči napriek snahe stíhali pomáhať len s odretými ušami. Ľudia sú zúfalí. Už v noci boli na nohách. V Čučme sa zosunul svah, vybrežil potok, znovu zalialo Krásnohorskú Dlhú Lúku, Jovice, Lipovník, Drnavu, Brzotín. Vozovka na brzotínskej ceste v Rožňave sa ..." (Celý článok)

Pelotón medzinárodnej charitatívnej cyklojazdy Na bicykli deťom 2010 prejde aj naším Gemerom

Každé ráno v termíne od 8. júna do 19. júna 2010 o ôsmej hodine je štart hlavného pe- lotónu a verejnej charitatívnej cyklojazdy nazvanej Na bicy- kli deťom 2010. Slávnostný štart podujatia je 8. júna o 8.00 hod. V najvýchodnejšej obci Slovenska v Novej Sed- lici, cieľ v českom Aši 19. júna t.r. Celková dĺžka trate je 1490 km a má 12 etáp. V priebehu etapy sa môžete pri- pojiť aj Vy. V polovici každej trasy ..." (Celý článok)

Kúsok zeme z Revúcej k soche kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade

Dňa 6. júna 2010 bude na Bratislavskom hrade slávnost- ne odhalená socha veľkomo- ravského kráľa Svätopluka za účasti najvyšších predsta- viteľov Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti bude v priestoroch hradu uložená do podstavca sochy aj schránka s kúskami zeme z celej krajiny. Aj gemerskému okresnému mestu Revúca sa dostalo cti prispieť do tejto schránky prsťou zeme, a preto dňa 26. mája pani primátorka ..." (Celý článok)

Muránske hradné hry sú stále zaujímavejšie a lákavejšie nielen pre deti

Muránska planina sa okrem iného hrdí miestom pravidel- ných usporadúvaní rôznych akcií, ktoré sú stále známej- šie v širokom okolí. Najbližšie organizátori pripravili Murán- ske hradné hry. Začnú sa na Muránskom hrade dňa 6. júna 2010 o 10.30 hod., kde sa predstavia Sokoliari sv. Bavona, Skupina historického šermu Berezun a členovia Kynologického klubu z Revú- cej. Počas podujatia sa ukutočnia tiež ..." (Celý článok)

Blíži sa 6. ročník prehliadky populárnych hudobných skupín GEMFEST 2010

Podľa propozícií, ktoré mi po- slali z Gemerského osvetové- ho strediska v Rožňave, blíži sa 6. ročník prehliadky popu- lárnych hudobných skupín okresu Rožňava, známej ako GEMFEST 2010. So spoluor- ganizátorom, ktorým je Dom Matice slovenskej v Rožňave v spolupráci s Nadáciou Matice slovenskej v Bratislave sa už dohodli na dátume a mieste konania festivalu - 18. jún 2010 a mesto Rožňava. V týchto ..." (Celý článok)

V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského si môžete zarecitovať aj uvítať Papierovú ružu

"Každá báseň má svoj čas, ale čas básne je kratší, než si myslíš...", M. Válek. Milí priatelia, priaznivci dobrej kni- hy, milovníci poézie. Dňa 4.6.2010 (piatok) Vás srdečne pozývame na "Deň slovenskej poézie" v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rož- ňave. Privítame všetkých ľudí, ktorým poézia nie je cudzia, privítame i tých, ktorí tvoria. Od 10:00 hod. do 14:00 hod sa v spoločenských ..." (Celý článok)

Turíce sa spájajú u nás so zvykom stavania májov ako posla jarnej radosti

Sladký mesiac máj robí svojej povesti skutočne česť. Na jar sa prebúdza príroda a s ňou aj my. Odrazu sa každý cíti a-kosi lepšie a vďaka jarnej ná- lade pôsobia ľudia ako znovu- zrodení. Človek ako súčasť prírody sa teší s jej prejavmi a reaguje na ňu piesňami, zvy- kosloviami a zvláštnymi slovami, ktoré vo svojom chotári znejú krásou ako jagavé perly na zelenej pažiti. A dôvod na radosť ukrývajú perly v sebe, len ..." (Celý článok)

Spomienková slávnosť na Gemerčana, veľkého buditeľa slovanských národov, vedca, vlastenca i Slovana

Dňa 26. mája 2010 sa v Rožňave konala Spomienková slávnosť z príležitosti 215. vý- ročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika. Organizátormi boli MO Matice slovenskej v Rož- ňave, Mesto Rožňava a Gym- názium P. J. Šafárika v Rož-ňave. Pred Obchodno-kultúr- nym centrom, kde je od roku 2008 postavený pamätník tomuto rodákovi hornogemerského regiónu, sa zišli predstavitelia mesta, členovia Matice ..." (Celý článok)

Mesiac jún, mesiac najdlhšieho dňa, najkratšej noci, kvitnutia lipy, letného slnovratu

Prichádza mesiac jún, o kto- rom je známe, že je mesia- com najdlhšieho dňa, najkrat- šej noci, kvitnutia lipy a let- ného slnovratu. Pripomeňme si niekoľko pranostík, ktoré sa spájajú s týmto mesiacom, ktoré pre nás vybral Karol Žigo z Revúcej. Tu sú: 1. Na Božie telo skoč do vody smelo. 2. Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. 3. Na Jána dosť dlhý deň, a predsa mu je koniec. 4. Ladislav huby sial ..." (Celý článok)

Kvalitný súboj o tretie miesto sa v Bystrom po prudkom lejaku lepšie vydaril domácim

Rožňavské Bystré – Pača 3:2 (1:2). V Rožňavskom Bys- trom sa hral v nedeľu veľmi dobrý futbal 23. kola II. triedy. Pričinili sa o to obidve muž- stvá svojou kvalitnou hrou. Zápas mal veľmi podobný priebeh, ako ten vzájomný jesenný duel na Pači. Aj výsledkom. Zápas sa ešte poriadne ani nezačal a už ho musel hlavný rozhodca prerušiť na 10 minút pre veľký lejak. Bystrania začali dobre a už v 10. ..." (Celý článok)

Strhnú jarné futbalové povodne piatoligovú Gemerskú Hôrku do I. triedy?

Keď si po 28. kole pozriete futbalovú tabuľku účastníkov 4. ligy skupiny Juh zistíte, že naše dve gemerské mužstvá sa motajú kdesi v strede ta-buľky. Kým Štítnik patrí me- dzi jej lepší priemer, Rožňava ani po zápase so Strážskym nenaznačila, že sa nemieni s poklesom uspokojiť. Prehrala o gól, ale sieť súperovej brány nerozvlnila ani raz. U Štítnika je zaujímavé, že v domácich zápasoch stratil ..." (Celý článok)

Pavol Paška slávnostne prestrihol pásku na ihrisku pod Krásnohorským hradom

Miltifunkčné ihriská vyrastajú aj v Rožňavskom okrese. Ne- dávno sme vás informovali, že tesne pred dokončením bolo jedno z takých aj v Krásno- horskom Podhradí. Postavili ho v areáli Základnej školy, v peknom prostredí pod hra- dom. V sobotu 29. mája 2010 za účasti predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku, poslanca NR Jána Babiča a ďalších hostí spomínané ihrisko slávnostne odovzdali do použí- ..." (Celý článok)

Ako vtáci na jar sa vracajú roztratení Dobšinčania do rodného hniezda

Rudolf Pellionis, rodák z Dob- šinej býva už dlhé roky v Ko-šiciach. Keď sa však niečo zaujímavé deje v jeho rodisku, aj napriek dôchodcovskému veku neváha, aby bol toho svedkom. Tak tomu bolo aj nedávno, keď dostal pozvánku na 3. svetové stretnutie Dob- šinčanov, ako aj na XVIII. Dobšinské Turíčne sviatky. Ako to všetko zvládol a aké si domov priniesol spo- mienky, podelil sa aj s návštevníkmi ..." (Celý článok)

Predmet mesiaca jún v múzeu – novoveká keramika zo studne v Rimavskej Sobote

Gemersko - malohontské mú-zeum v mesiaci jún pripravilo pre svojich návštevníkov v rám- ci Predmetu mesiaca prezen- táciu novovekej keramiky, od- krytej zo zaniknutej studne v Rimavskej Sobote. Na prelo-me rokov 2008 a 2009 na Ulici K. Mikszátha v Rimavskej So- bote, pri stavebných prácach bola narušená zaniknutá studňa s obsahom novovekej keramiky. Studňa bola vyložená lícovaným, lomovým ..." (Celý článok)

Rimavská Sobota miesto Celoslovenské-
ho kola Biblickej olympiády 2010

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2010 sa uskutoční v piatok 28. mája 2010 v Evanjelickej základnej škole v Rimavskej Sobote. Informova-la o tom verejnosť tajomníčka pre školy a náboženskú vý-chovu na Generálnom bis-kupskom úrade Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Daniela Veselá. Vo vedomos- tiach z evanjelického a. v. náboženstva budú súťažiť žiaci z celého Slovenska v dvoch ..." (Celý článok)

Úspechy najmenších v súťažiach v prednese poézie a prózy i v speve

Potešením pre mňa sú tiež príspevky z rôznych škôl a školských zariadení tak z časti stredného, ako aj hor- ného Gemera. Pravidelne uve- rejňujem najmä príspevky, ktoré píšu najmä učiteľky bez rozdielu na funkciu, ktorú na ZŠ s MŠ v Jelšave vykoná-vajú. Ich počin môže slúžiť ako príklad pravidelne in- formovať o úspechoch detí v iných častiach nášho Ge-mera i celého Slovenska prostredníc- ..." (Celý článok)

Osvedčené recepty na úpravu mäsitých jedál od vdovy Anny Lerchovej

V spomienkach súčasníkov zostali zachované mnohé tra- dičné, ale aj netradičné jedlá nielen z obdobia prvej repub-liky, ale aj Slovenského štátu. Tie tradičné mali svoje korene a sociálny pôvod v našich domácnostiach, súviseli s do- bou, a tým aj s ich ekono- mickou situáciou. Na Štítnickej doline dávala obživu ži- viteľom rodín Slavošovská papiereň. Bolo tu mnoho- národnostné zloženie, od pôvodných ..." (Celý článok)

Rozprávková výprava Gemerským expresom tam, kde nebol ani Dobšinský

Klub historických a koľajo- vých vozidiel (KHKV) Vás 5. júna pozýva na mimoriadnu jazdu vlakom z Košíc do Sla- vošoviec. Po dvoch rokoch, kedy sa Štítnickou dolinou vydali historické motoráky na- rodeninovej jazdy Vlaky.net, tak tamojšia trať opäť ožije osobnou dopravou. Program: Pre cestujúcich sme v spolupráci s obcou Slavošovce a tamojším papieren-ským závodom SHP pripravili zaují- ..." (Celý článok)

Európske fondy pomôžu v Rakovnici aj pri rekonštrukčných prácach

Multifunkčná budova v Rakov- nici je dominantnou, ktorú ťa-žko niekto prehliadne. Nachá- dza sa v nej obecný úrad, spoločenská miestnosť s ja-viskom a ďalšie dôležité časti budovy. Má už svoje roky a začala chátrať. Strecha doslu-huje, zateká. Elektrina je sko-ro v havarijnom stave. Takto by sme mohli vymenúvať ďalšie neduhy budovy. Záchranou sa stala podpora z fondov Európskeho spoločenstva. ..." (Celý článok)

Karpatská kvapka krvi a neobvyklý solidárny prejav Jozefa Pupalu s Poľskom

Väčšina z nás má ešte v čer-stvej pamäti katastrofu poľ-ského vládneho špeciálu z 10. apríla 2010 pri Smolensku, kde zahynula takmer celá štátna elita Poľska na čele s prezidentom Lechom Kaczyń-skim. Ešte nestačili vyschnúť slzy smútiacich ľudí, a našich poľských susedov postihlo v minulých dňoch ďalšie ne-šťastie – povodne. Podľa poľských odborníkov takáto kalamita postihla Poľsko naposledy ..." (Celý článok)

Revúca si aj s Chorvátmi pripomenula 150. výročie narodenia Martina Kukučína

Dňa 14. mája 2010 si mesto Revúca pripomenulo 150. vý- ročie narodenia Martina Kuku- čína, významného slovenské- ho spisovateľa, ktorý sa na- rodil 17.5.1860 v Jasenovej a v rokoch 1871 až 1874 študoval na Prvom slovenskom gymná- ziu v Revúcej. Spomienkové oslavy začali odborným seminárom o jeho živote a diele, pokračovali celodenným programom, v rámci rámci ktorého účastníci navštívili Prvé ..." (Celý článok)

Lukáša priťahujú dosky, čo znamenajú svet, hoci sa pripravuje na stavbárinu

Dosky, ktoré znamenajú svet. To je divadlo a jeho zvláštna atmosféra, fluidum. Hrať, podávať výkon, vžiť sa do role, zaujať divákov – to chce nielen odvahu, ale aj talent a hodiny nácviku. V Rakovnici máme človeka, čo to okúsil. Je ním Lukáš Koltáš. Ak čakáte, že vám predložíme jeho začínajúcu kariéru ako zázrak, nie je tomu tak. Za všetkým je seriózna práca i využitá ponuka a príležitosť. Lukáš ..." (Celý článok)

Rýchle tri góly domácich futbalistov uspali nielen hosťujúcich hráčov, ale aj svojich

Rožňavské Bystré – Hrhov 3:0 (3:0). Ten, kto sa prišiel pozrieť na futbalový zápas do Rožňavského Bystrého na zápas 22. kola II. triedy s Hrhovom s menším meška- ním, prišiel o podstatnú časť zápasu. Bystrania v úvode ra- ketovým tempom v prvých desiatich minútach nastrieľali Hrhovu tri góly. Už v 1. minúte unikol po pravej strane Minčík a zblízka dal ve- dúci gól Bystrého. O minútu neskôr do ..." (Celý článok)

Spievajme Pánovi bolo mottom okresných slávností cirkevných speváckych zborov

Pod týmto názvom sa niesol 18. ročník slávností cirkev- ných speváckych zborov okre- su Rožňava, realizovaný v rámci Dní mesta Dobšiná a XVIII. ročníka Dobšinských tu- ričných sviatkov. Samotnej prehliadke predchádzali eku- menické Služby Božie. Sláv- nosti cirkevných speváckych zborov hovoreným slovom obohatil Mgr. Radovan Gdovin, miestny farár. Na slávu Pána spievali členovia speváckych ..." (Celý článok)

Festival dramatickej tvorby klientov domovov sociálnych služieb v Rožňave

Mestské divadlo Actores v Rožňave bude miestom 7. ročníka obľúbeného Mosta úsmevov - festivalu dramatic- kej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. Dňa 26. mája 2010 po slávnostnom otvorení festivalu o 9.00 hod. sa na scéne divadla postupne dopoludnia predstavia: DS Amalia Rožňava s hrou O dvoch bratoch, DFS Krá- ľovčan z Kráľoviec s hrou Vymenená , ..." (Celý článok)

Ligových futbalistov horného Gemera nezastihla jar v pohode a herne klesajú

Minulotýždňové dažde oddialili futbalové zápasy gemerských mužstiev hrajúcich vo 4. a 5. lige. Zápas 26. kola stihol odohrať iba Štítnik, ktorého ihrisko ostalo v dobrom stave. Dvadsiate siedme kolo však zdvihlo výhražný úkazovák nad úrovňou a najmä výsledkami futbalistov Rožňavy, ktorí nezvládli ani ďalší zápas po sebe a na domácej pôde nevybojovali ani bod, navyše nestrelili súperovi ani gól ..." (Celý článok)

Jelšavskí žiaci sa prejavili ako úspešní riešitelia matematických súťaží

Jarné obdobie je už tradične obdobím, kedy vrcholia okres- né matematické súťaže. Aj žiaci Základnej školy s mater- skou školou v Jelšave sa ich pravidelne zúčastňujú a pred- chádza im niekoľkotýždňová príprava so svojimi vyučujú- cimi matematiky. Tento rok sa môžeme pochváliť viacerými úspechmi. Dňa 27. januára 2010 sa v Tornali uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády žiakov 5. roč- ..." (Celý článok)

Rodný dom Pavla Dobšinského po rekonštrukcii opäť slúži verejnosti

Rodný dom Pavla Dobšinské- ho v Slavošovciach v ostat- ných dňoch podstúpil niektoré rekonštrukčné práce. Asi mesiac priestor slúžiaci ako expozícia na uchovanie pa- miatky národovca, kazateľa a zberateľa slovenských ľudo- vých rozprávok bol pre ve- rejnosť uzavretý. V sobotu 22. mája 2010 ma informoval PaedDr. Milan Sajenko, vedúci expozície Rodného domu P. E. Dobšinského, že od ..." (Celý článok)

Raz za čas tajomstvo starej krabice odkryje a ukáže zbierku aj kamarátom

Zberateľstvo má dlhoročné tradície. Ani neviem, či je niekde zaznamenané, kto sa vôbec zberateľstvom začal vo svete zaoberať ako prvý. Zo súčasnosti viem, že takouto vášňou podľahlo veľa nadšen- cov a témy veru bývajú rôz- norodé. Pán Karol Csobádi mi poslal príspevok napríklad o tom, čo podnietilo pána Mi- kuláša Lučka stať sa vášnivým zberateľom. V príspev- ku píše: „Pán Mikuláš Lučko z ..." (Celý článok)

Jelšavskí druháci mali hodinu vlastivedy na mestskom úrade za účasti primátora

Žiaci 2. ročníka ZŠ s MŠ v Jelšave navštívili 20. apríla 2010 Mestský úrad v Jelšave. Štyridsaťosem druhákov prišlo v sprievode zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Miriam Pánikovej, ktorá túto akciu iniciovala a zorganizovala v rámci hodiny vlastivedy na tému riadenie a história mesta Jelšavy. Deti sprevádzali aj učiteľky 2. ročníka Mgr. Beáta Vojteková a Mgr. Iveta Kročková. ..." (Celý článok)

Priblížili svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok

Združenie Orava pre demokra- ciu vo vzdelávaní už po deviatykrát organizovalo Týž- deň hlasného čítania. Hlavnou myšlienkou tohto projektu bo- lo priblížiť dva svety - svet do- spelých so svetom detí, pro- stredníctvom príbehov a roz- právok. Práve v snahe zlepšiť čitateľskú gramotnosť u žiakov, vzbudiť u nich záujem o čítanie sa v týždni od 12. do 19. apríla v Základnej škole s materskou školou v Jelšave ..." (Celý článok)

Program Dní mesta Dobšiná a XVIII. dobšinských turíčnych sviatkov

Štvrtok – 20.5.2010 - 19.00 - „To najlepšie z RND“ – predstavenie Radošinského naivného divadla (MsKS), Piatok – 21.5.2010 - 9.00 - Otvorenie Turíčneho jarmoku, 12.00 - Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva - Udeľovanie Ceny mesta Dobšiná, 12.30 - Otvorenie Turíčnych sviatkov, Kultúrny program v amfiteátri za MsKS. 12.45 Program detí z miestnych škôl, školských a predškol- ..." (Celý článok)

Gemersko - malohontské múzeum v mesiaci jún 2010 a aktuálne výstavy

Z Gemersko – malohontského múzea v Rimavskej Sobote mi poslali program na mesiac jún 2010 s aktuálnymi výstavami. Pre úplnosť ich uvádzam, tak ako v programe nasledujú. Snáď vám pomôže ako pre- hľad toho, čo sa v múzeu prá- ve zorganizovalo a poniekto- rým návod, kde sa ísť vo voľnom čase práve pozrieť a oboznámiť sa tak so zaujímavými prezentáciami dávnej i nedávnej histórie Gemera. ..." (Celý článok)

Moderný športový stánok pred dokončením v Krásnohorskom Podhradí

Šport a aktívny pohyb patria k výbave moderného človeka. Prilákať mladých k účelnému využitiu voľného času, kom- penzovať pasívne hodiny strá- vené pri počítačoch i multimé- diách je čoraz ťažšie a ná- ročnejšie. Tobôž vtedy, ak na to nemá adekvátne možnosti a športovo-materiálne zázemie. Je len potešiteľné, že sa aj v našej obci Krásnohorské Podhradie v tomto smere veci posúvajú vpred. Viacúče- ..." (Celý článok)

Rakovnické obecné noviny píšu o organizácii dôchodcov, ale aj o voľbách

V týchto dňoch vyšlo druhé číslo Rakovnických obecných novín. Približujú v nich najmä rokovanie členov rakovnickej Jednoty dôchodcov na Sloven-sku, ktorí si pripomínajú de- siate výročie trvania organizá- cie v obci. Prinášajú tiež zau- jímavý rozhovor s Alexandrom Czirbusom, autorom knihy Rudná z môjho pohľadu, ktorej časť venoval aj Rakovnici. RON uverejnňujú aj Uznesenie z 19. zasadnutia OZ ..." (Celý článok)

Záplavy na východe Slovenska spôsobili zrušenie niektorých futbalových stretnutí

Nepriaznivé počasie, ktoré v súčasnosti vládne na východ- nom Slovensku zapríčinilo, že Východoslovenský futbalovýc zväz zrušil niektoré stretnutia. Rožňavčania z toho dôvodu necestovali do Helcmanoviec. Tak sa hralo vo IV. lige skupiny Juh v 26. kole iba jedno stretnutie. Rudňany v ňom privítali futbalistov Štítnika, s ktorými remizovali. Zrejme ostatné zápasy budú odohrané v náhradnom termíne ..." (Celý článok)

Do seniorálneho kola Biblickej olympiády sa zapojilo osemdesiat žiakov z Gemera

V piatok 23. apríla 2010 sa v Základnej škole s materskou školou v Jelšave uskutočnilo seniorálne kolo Biblickej o- lympiády, do ktorého sa zapo- jilo 80 žiakov z cirkevných zborov Gemerského seniorá- tu. Riešeniu úloh predchádza- la spoločná modlitba a čítanie z Biblie – slová Ježiša Krista, keď svojim učeníkom hovorí: „Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo ..." (Celý článok)

Zorganizovali vydarený výlet pre seniorov OO JDS Rožňava do Vysokých Tatier

Nové vedenie Okresnej orga- nizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rožňave uskutoč- nilo v rámci 15. výročia založenia okresnej organizá- cie vydarený výlet do Vyso- kých Tatier. Účastníci boli prevažne funkcionári základ- ných organizácií, ktorí v pro- spech Jednoty dôchodcov v minulosti vykonali kus záslužnej práce. Hlavnými organizátormi bol novozvo- lený predseda OO JDS Ján Nemčko ..." (Celý článok)

Cirkevné spevácke zbory rožňavského okresu sa predstavia v Dobšinej

V Evanjelickom chráme v Dobšinej dňa 22. mája 2010 popoludní sa uskutoční 18. ročník slávností cirkevných speváckych zborov – Spie- vajme Pánovi. Podujatie je súčaťou Dní mesta Dobšinej a Dobšinských turíčnych sviat- kov, na ktorých sa predstavia: Cirkevný spevácky zbor AGAPÉ Vlachovo, Cirkevný spevácky zbor ECAV Dobšiná, Cirkevný spevácky zbor Slavošovce, Cirkevný spevácky zbor ..." (Celý článok)

Kvalitu hry oboch mužstiev poznačilo premočené ihrisko a vytrvalý dážď

Kovstav – Rožňavské Bystré 1:4 (0:1). Bystrania v 21. kole II. triedy futbalového majstrov- stva okresu nadviazali na do-brý výkon z minulého kola. Od začiatku zápasu si vynútili ú- zemnú prevahu, no do čistých šancí sa dostávali veľmi zrie- dka. Kvalitu hry oboch muž- stiev poznačilo premočené ihrisko a trvalý dážď. Domáci hráči pohrozili Bystranom trikrát. Najväčšiu šancu Kov- stavu mal Bystran v službách Kovstavu ..." (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 51. časť - Krížom krážom Amerikou II.

Frank mal asi o desať rokov viac, ale i tak sa s ňou hneď skamarátil a stal sa z nich nerozlučný pár. Volala sa Ju- lianne a mala dva a dvadsať krásnych rokov. Bolo leto, a tak si užívala dovolenku sto- povanim na ceste do Phila- delphie. Dokonca odtiaľ po- chádzala a študovala práve v Oklahoma City na univer- zite spoločenské vedy. Akonáhle som tú náklonnosť medzi nimi spozoroval, hneď som sa ..." (Celý článok)

Ernest Hauser je otvorený aj na prijímanie nových informácií a ich realizáciu

V uplynulom mesiaci vystavo- val vo výstavnej sieni Mest- ského kultúrneho strediska v Revúcej pán Ernest Hauser, jeden z výtvárníkov, ktorí sú združení pri MsKS v klube Plánka. Na jeho autorskej vý- stave, ktorá mala názov "Výber z tvorby" a mala tr- vanie od 9. apríla do 26. apríla 2010, vystavoval až 25 obrazov. Bola medzi nimi zastúpená tvorba z oblasti Banskej Štiavnice – jeho rodiska, z ... (Celý článok)

Mesto Jelšava zrekonštruovalo strechy rodinných domov rómskej komunity

Mesto Jelšava vďaka finančnej dotácii Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu splnomoc- nenca vlády SR pre rómske komunity vo výške 10 000 € a vlastnej spoluúčasti vo výške 1 059 € zrekonštruovalo stre- chy rodinných domov č. s. 658 a 660 na Kejďáku. Cie- ľom projektu bolo podporiť sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity a naplniť čiastkové ciele – zabezpečiť bežný štandard obytných zoskupení ... (Celý článok)

Jur Hronec - vzácna symbióza vedca, pedagóga a organizátora

V tomto roku si pripomíname 129. výročie narodenia Jura Hronca. I keď to nie je dlhé obdobie, je potrebné, aby naša história nezabúdala na významného vedca, jedného z prvých rektorov a obetavých borcov za založenie Sloven- skej vysokej školy technickej a úspešného organizátora viacerých slovenských vyso- kých škôl a fakúlt, prvého dekana Pedagogickej fakulty SU v Bratislave, prvého autora viace- ... (Celý článok)

Minister Róbert Kaliňák odovzdal jelšavským hasičom kľúče od nového auta

Pre jelšavských dobrovoľných hasičov bola nedeľa 11. apríl 2010 sviatočným dňom, na ktorý už čakali veľmi dlho. Minister vnútra, podpredseda vlády SR JUDr. Róbert Kali- ňák odovzdal kľúče od nového hasičského auta CAS - Iveco Daily s nadstavbou IVECO MAGIRUS TSF - W veliteľovi DHZ Jelšava Pavlovi Za-pletalovi, čím toto auto bolo zapožičané do užívania od Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej ... (Celý článok)

Pani Danka Gonosová sa venuje zaujímavej umeleckej technike - dekupáži

Určite aj vám sa stalo, že ste čítali isté časopisy a články v nich vás oslovili. Zvlášť zau- jímavé sú také, kde sa niečo dá naučiť. Tak napríklad obja- venie novej umeleckej techni- ky vo vás vyvolá pocit potreby samostatnej tvorby. Skúsite to, a už v tom "lietate". Niečo podobné sa stalo aj obyvateľke Rakovnice Danke Gonosovej. V obci ju poznajú všetci. Pracuje na takej pozícii, v ktorej prichádza ... (Celý článok)

Máte nevšednú možnosť stráviť noc v Baníckom múzeu v Rožňave

Mládežnícke združenie Slza priateľstva pripravilo Vatru oslobodenia

Mládežnícke združenie "SLZA PRIATEĽSTVA" Rožňavské Bystré - to je nová organizácia mládeže, ktorá tak ako vlani aj tento rok pripravila Vatru oslobodenia dňa 8. mája 2010 v areáli miestneho futbalového ihriska. Vatra sa rozhorela o 21.00 hod, i keď nám zase počasie trochu neprialo, lebo celý týždeň pršalo a bolo trošku aj chladno. Mládež si celý deň pri pripravovaní vatry varila guláš a večer ... (Celý článok)

Vatra mieru sa rozhorela na 65. výročie ukončenia druhej svetovej vojny

Pred pár dňami sme oslávili 65. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Táto historická udalosť neostala bez odozvy ani v Rakovnici. Mládež obce zorganizovala, pripravila a zrealizovala stretnutie pri „Vatre mieru“. Započalo sa to prípravou okolo obeda ôsmeho mája. Rúči mládenci, „stavitelia“ – Paľo, Ďuro, Fero, Števo, Ondrovci, Vilo, Jano, Tomáš, Filip, Peťo, Mišo – neváhali a s chuťou sa ... (Celý článok)

Hokejový výsledok a pekná divácka kulisa na futbale v Rožňavskom Bystrom

Rožňavské Bystré - Kružná 6:3 (3:1). Dobrý terén, výborné počasie pre futbal, pekná divácka kulisa, 20. kolo II. triedy vo futbale a dva tímy z hornej časti tabuľky. Toto všetko nasvedčovalo, že sa bude hrať v Rožňavskom Bystrom dobrý futbal. A bola to pravda. Bystrania sa ujali vedenia už v 4. minúte Jánom Gonosom, ktorý z priameho kopu z 30 metrov nachytal brankára Kružnej. Bystrania ... (Celý článok)

Povzniesli baníctvo aj vďaka absolvovaniu baníckej školy v Banskej Štiavnici

V živote je veľa vecí, ktoré sú ťažko porovnateľné a predsa sú spôsoby ako sa dajú po- rovnať. Je možné z baníckeho hľadiska porovnať aj Banskú Štiavnicu a Rakovnicu. V Ban- skej Štiavnici vznikla v roku 1762 Banícka akadémia - prvá banícka vysoká škola na svete (založená cisárovnou Rakúsko-Uhorska Máriou Teréziou). Tu boli vyškolení tisíce banských technikov a banských inžinierov z celého sveta ... (Celý článok)

Pripomeňme si dvestopätnásť rokov od narodenia Pavla Jozefa Šafárika

Pavol Jozef Šafárik sa narodil 13. mája 1795 v drevenej kobeliarovskej fare a do novej, murovanej prešiel s rodičmi a súrodencami ako štvorročný. Doteraz sa tradovalo, že sa narodil ako syn evanjelického farára v rodine, v ktorej sa kazateľstvo dedilo z otca na syna a ktorá svoj pôvod odvodzovala od kazateľskej rodiny českej, keď po smutnej bitke na Bielej hore roku 1620 našla útočisko na Slovensku. ... (Celý článok)

Opýtajte sa Gemerskohôrskych piatoligistov ako vysoko neprehrať

Výsledky - IV. Liga JUH - 25. kolo: Štítnik – Strážske 3:2 (2:0), V. Folkmar – Čaňa 1:5 (1:2), V. Kapušany – V. Revištia 1:0 (1:0), Moldava „B“ – Kr. Chlmec 5:0 (1:0), Haniska – Buzica 2:3 (1:1), Rožňava – Turňa 1:3 (1:1), Krompachy – Helcmanovce 2:0 (1:0). Dvadsať osem gólov, ktoré padli do sietí brankárom v 25. kole 4. ligy skupiny JUH potešili s príchodom pekného počasia najviac ... (Celý článok)

Obyvatelia Revúcej si pripomenuli 65. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

Pri príležitosti jubilejného 65. výročia Dňa víťazstva nad fa- šizmom na Námestí slobody v Revúcej sa uskutočnila 7. má- ja 2010 spomienková sláv- nosť. Pri pamätníku oslobode- nia slávnostný príhovor k účastníkom slávnosti prednie- sla viceprimátorka mesta Re- vúca Ing. Viera Hanesovská a delegácia mesta vedená primátorkou MVDr. Evou Cirenovou položila veniec vďa- ky. V Mestskom dome kultúry odovzdali... (Celý článok)

Špirhač, gacek, trúlelek je názov výstavy o živote netopierov na Slovensku

Gemersko-malohontské mú- zeum v Rimavskej Sobote, zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja, sprís- tupní dňa 11. mája 2010 o 15.00 hod. vo svojich prie- storoch prevzatú výstavu pod názvom Špirhač, gacek, trú- lelek (zo života netopierov). Výstavu pripravilo Východoslovenské múzeum v Koši- ciach v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu neto- pierov na Slovensku. Pod týmto zaují- ... (Celý článok)

Bola to pekná a dobrá svadba - novoman-
želia sa mali radi a človek rád vidí lásku

Bola som v sobotu na svad- be, na Zdychave. Čakala som aspoň útržky takzvanej dedinskej svadby. Nič také sa nekonalo (okrem účasti starejšieho). Mladomanželia chodili spolu dva roky. Nevesta bola asi 30 ročná, ženích mal okolo 40. Janko a Marienka. Nečakajú dieťa. Obaja sú nezamestnaní. Šaty boli z Viedne, nádcha zo Zdychavy. Hudba z cédéčok. Pre mňa bol objavom ... (Celý článok)

Za svetla sviečok v múzeu ožijú príbehy aj z prostredia starovekého Egypta

Gemersko-malohontské mú- zeum v Rimavskej Sobote už po šiestykrát pripravilo na deň 15. mája 2010 od 18.00 do 24.00 hod. pre svojich návštevníkov mimoriadne ús- pešné podujatie Noc v mú- zeu, plné nezabudnuteľnej a fascinujúcej nočnej atmo- sféry. Podujatie je už tradične realizované z podnetu parížskych múzeí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Návštevníci múzea v Rimavskej ... (Celý článok)

Pranostika na máj: Kto sa v máji na poli potí a modlí v komore, hladom neumrie

Aj pranostiky na mesiac máj obohacujú stránku Maj Ge- mer. Poslal nám ich pán Karol Žigo z Revúcej. Prečítajte si ich: „Za mokrým májom ide suchý jún za suchým májom mokrý jún. Májový dážď viac stojí ako Viedeň. Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí svätí, Žo- fia ich potvrdí a Urban uzavrie. Keď svätý Urban s mrazom vínko popíja, na rok mu bude dobrá aj voda. Májové blato, pre hospodára zlato ... (Celý článok)

Aj zastávky SAD a prístrešky tvoria pekné prostredie, keď sa o ne postaráme

Obec Rakovnica sa stará o pekné prostredie, ktoré kaž- doročne skrášľuje centrum obce – naše mininámestíčko. Zastávka SAD, prístrešok pri obecnom klube vítajú každého občana, pocestného. Vítajú novotou, eleganciou, novými lavičkami a kvetinovou výz- dobou. Je radosť si posedieť na hociktorej lavičke a len tak oddychovať a kochať sa krásou zôkol-vôkol. Ak potrebujete uložiť papierik z cukríkov, ... (Celý článok)

Jubilujúci Haviarik dáva príležitosť tým, ktorým bije srdce pre folklór

V sobotu 1. mája 2010 sa v priestoroch OKC v Rožňave, konalo podujatie pri príleži- tosti 10. výročia založenia DFS Haviarik. Tento súbor sídliaci v Rožňave sa poda- rilo založiť v decembri roku 1999 pánom Ing. Ivanom Nemčokom, ktorý pod svoje krídla od toho času „prijal“ asi 300 členov. V súčasnosti v súbore pracuje cca 80 detí a mladých ľudí. Delia sa podľa veku do viacerých kategórií. ... (Celý článok)

Neznižujme sa k tomu, aby sme ničili nádherné dielo prírody

Aj keď krédom jedinca, ale aj spoločnosti, by mala byť láska k prírode, k rastlinám a tvorom v nej žijúcim, nebýva tomu vždy tak. Zdá sa, ako keby všetci nemali rovnaký vzťah k nádherným lesom alebo lesnému zátišiu, či roz- kvitnutej lúke zaliatej jarným slnkom, k stráni voňajúcej a hýriacej najrozmanitejšou kvetenou. Výnimkou nebývajú ani parky na našich sí- dliskách a pri školách. Neuvedomujeme ... (Celý článok)

V Joviciach videli diváci na hrboľatom a tvrdom teréne futbal rozdielnych polčasov

Jovice – Rožňavské Bystré 3:2 (3:0). Na tvrdom a hr- boľatom teréne videli diváci v Joviciach zápas II. triedy 19. kola dvoch rozdielnych polča- sov. V tom prvom Bystrania ukázali ako sa nemá hrať futbal. Od začiatku pôsobili ospalým dojmom, ich hra bola chaotická, plná nepresností a hrubých chýb. Toto do- konale využili domáci hráči, ktorí ponúknuté príležitosti využili. Prvý nájazd domáceho hráča ... (Celý článok)

Množstvo remíz a vysoká prehra Rožňavy poznačili 24. kolo vo futbale

Výsledky 24. kola IV. ligy skupiny Juh: Strážske – Hel- cmanovce 3:0, Turňa n/B – Krompachy 1:1, Buzica – Ro- žňava 6:1, Kr. Chlmec – Ha- niska 2:2, V. Revištia – Mol- dava n/B 1:3, Čaňa – V. Ka- pušany 0:0, Rudňany – V. Folkmar 1:1. Štítnik mal voľ- no. Ako charakterizovať 24. kolo IV. ligy skupiny Juh? Na prvý pohľad množstvo remízových výsledkov a vysoká prehra Rožňavy v Buzici. ... (Celý článok)

Pre niekoho začal máj ako mesiac lásky, pre iných obdobie školských majálesov

Nástupom mesiaca mája nám skôr narodeným prichádzajú na um z roka na rok slová básne Karla Hynka Máchu: „Byl pozdní večer – první máj – / večerní máj – byl lásky čas. / Hrdliččin zval ku lásce hlas, / kde borový zaváněl háj. / O lásce šeptal tichý mech; / květoucí strom lhal lásky žel, / svou lásku slavík růži pěl, / růžinu jevil vonný vzdech. / Jezero hladké v křovích stinných / zvučelo temně ... (Celý článok)

Ďalšia príležitosť pre turistov stráviť deň v prírode a s priateľmi na Mochu

Polomsky: „Nie pani slečná, nepredám, veď „aspon“ si muožete aj f sklepe kúpiť.“

Do klbka gemerských nárečí mi prispela z Gemerskej Po- lomy aj pani Oľga Štrbová. Polomským nárečím sa za- oberala už v rokoch, keď bola študentkou 2. ročníka FF VŠP v Prešove. Rozprá- vačom jej bol pán Ondrej Cirbus z Veľkej Polomy, ktorý bol v tom čase nočným strážnikom. Ako správny Polomčan rozprával polomským nárečím, čo sa mladej študentke vtedy veľmi rátalo a vďaka ... (Celý článok)

Banícky spolok v Rakovnici mal výročnú členskú schôdzu

Štvrtok 29. apríl 2010 v po- poludňajších hodinách patril členom Baníckeho spolku v Rakovnici. Zišli sa na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa ko- nala v budove bývalej mater- skej školy. Schôdzu otvoril predseda spolku Ján Lindák. Privítal vzácnych hostí – Ing. Arpáda Kavečankyho predsedu baníckeho spolku Bratstvo z Rožňavy, podpredsedu spolku Ing. Dušana Oravca, PhD, bývalého riaditeľa závodu ... (Celý článok)

Rakovnickým nárečím: "Janík, tiato buki ti nahám ..."

(Zo spomienok Jána Koltáša - Chlebuša z Ra- kovnice). A kod som mál už ďesät roki, ta kä je Halen, na Mníchu, v liaštú, ta tam akurát, šva je tot roh tak dló, tá hvarka tam, ta tam som už zašnúl f trináctom roku v jäsian rúbat drevo. A potom do järi som furt rúbál, každí od boha den! Bo zmo vinšli až hín hor na samí hräben! A na jär sä zašnúli kvarki bialit tam. No ta že ... (Celý článok)

Miniatúrne portréty uhorských šľachticov v Gemersko-malohontskom múzeu

Predmetom mesiaca máj 2010 v Gemersko – malohont- skom múzeu v Rimavskej Sobote je 12 miniatúrnych portrétov uhorských šľachticov z konca 17. storočia. Ide o sériu dvanástich olejomalieb na plátne s rozmermi 18 x 15 cm. Ojedinelý žáner miniatúry sa začal v Uhorsku objavovať v 16. a 17. storočí. Po- zostatky tohto žánru dnes nachádzame len v nie- koľkých múzeách na Slovensku a v ... (Celý článok)

Pani Mária Kováčová, najstaršia občianka Rožňavy, sa dožila 98 rokov

Pani Mária Kováčová prišla na svet ešte pred I. svetovou voj- nou, presnejšie 24. marca 1912 v Turni nad Bodvou, kde prežila detstvo aj mladosť. Pochádza z 11 detí, ale už jej nežije ani jeden súrodenec. Pred 30 rokmi sa presťaho- vala do Rožňavy a so svojimi 98 rokmi je najstaršou obyvateľkou mesta. Pri príle- žitosti jej výnimočných narodenín ju 7. apríla 2010 na- vštívil aj primátor Rožňavy MUDr. ... (Celý článok)

Zlaté a strieborné pásma svedčia o kvalite detských interpretov na Gemeri

Zahrajže mi, zahraj ... pod týmto názvom sa 23. apríla 2010 v Radničnej sále Mest- ského úradu v Košiciach ko- nala krajská súťaž detského festivalu ľudovej hudby Košic- kého samosprávneho kraja. Organizačne ju pripravilo Kraj- ské osvetové stredisko v Košiciach. Okres Rožňava v tejto súťaži mal svojich zástupcov - víťazov okresného kola. Najvyššie ocenenie a postup na celoštátne kolo súťaže ... (Celý článok)

Pridajte sa k tretiemu vydaniu receptára tradičných gemerských jedál

Recitátorka Antónia Muchová sa stala celkovou laureátkou Vansovej Lomničky

V dňoch 16. – 17. 4. 2010 v Banskej Bystrici sa uskutoč- nil už 43. ročník festivalu ume- leckého prednesu žien v poé- zii a próze Vansovej Lomnič- ka. Ocenenie laureátka celej súťaže získala Antónia Mu- chová. Festival usporiadala Únia žien Slovenska v spolu- práci s Ministerstvom kultúry, Štátnou vedeckou kniž- nicou – Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici a Krajskou organizáciou ÚŽS ..." (Celý článok)

Detský folklórny súbor Haviarik z Rožňavy oslávi desiate výročie svojho vzniku

Detský folklórny súbor Havia- rik z Rožňavy vás srdečne po- zýva na oslavu 10. výročia svojho vzniku, ktoré sa usku- točnia 1. mája 2010 (sobota) o 18.00 hod. v priestoroch Ob- chodno – kultúrneho centra v Rožňave. Vaše folklórom za- nietené srdce poteší množ- stvo tanečníkov, spevákov a hudobníkov. V tanečných vystúpeniach sa predvedú detičky od dvoch do šiestich rokov, ďalej väčšie deti od 6 do 12 ..." (Celý článok)

Zo Španielska sme sa vrátili dosť unavené, ale veľa síl nám opäť pridala naša rodinka

Pred niekoľkými dňami sa skončilo niekoľkotýždňové sú- stredenie slovenských repre- zentantiek v ľahkej atletike, našich Gemerčaniek Danky a Janky Velďákových v špa- nielskom Benidorme. Po ná- vrate domov sa mi ochotne zdôverili s niektorými zážit- kami počas sústredenia, s ktorými sa chcem podeliť. K textu pridali aj zaujímavé obrázky. "Dobrý deň,tak sme doma, skoro po piatich týždňoch ..." (Celý článok)

Ondrej Herich už nie je medzi nami, ale to, čo zanechal, nám nedá na neho zabudnúť

Sirk bol jeho rodnou dedinou, na Sirk vždy spomínal, ospie- val ho v pesničkách a opísal vo svojich publikáciách. Poz- dejšie nebol to len Sirk, ale i stredný a horný Gemer. Bolo toho hodnotného a pekného veľa. A boli to aj „príbehy, kotria preslávili našo dedžiny“ pod názvom „Šva sä stálo, ši sä nestálo...“. Ondrej Herich, Sirkovan, maturoval na Gymnáziu v Revúcej v roku 1953, od ktorého roku tu začal ... (Celý článok)

Derby zápas Rožňavské Bystré - Rakovnica mal dobrú úroveň i návštevu

Rožňavské Bystré - Rakov- nica 2:1 (0:1). Susedské der- by medzi Rožňavským Bys- trým a Rakovnicou v 18. kole II. triedy majstrovstva okresu malo patričný náboj a nebola núdza o dramatické momen- ty. Prekvapujúco lepšie začali Rakovničania, ktorí chceli v Bystrom konečne vyhrať. Zaskočili domácich lepším štartom na loptu a dobre organizovanou hrou. Prvú veľkú príležitosť mali Rakovničania, ... (Celý článok)

Najcennejší výsledok cez víkend dosiahli futbalisti Gemerskej Hôrky

Hodnotiť úroveň futbalových zápasov ligových mužstiev z horného Gemera je veľmi ob- tiažne, keď mám k dispozícii iba holé výsledky. Tie však v poslednú aprílovú sobotu boli naklonené v prospech všet- kých našich mužstiev. Rožňa- va doma zvíťazila, aj keď iba o gól s Kráľovským Chlmcom, Štítnik remizoval 1:1 vo Veľkom Folkmari a tesne pre domácich dopadol aj výsledok zápasu Gemerská Hôrka ... (Celý článok)

Detský spevokol Deti svetla má za sebou tri roky nácvikov i vystúpení

Detský spevokol DETI SVET- LA nacvičuje už tretí rok, a to pravidelne každý piatok na miestnej fare v Slavošovciach, okrem mesiacov január a február, kedy máme prázdni- ny. Naše stretnutia začínajú o 16.00 hod. modlitbou a potom sa už nacvičujú rôzne piesne od rôznych skladateľov a interpretov kresťanskej hudby. Celé tieto stretnutia sú vedené v duchu viery a chválenia nášho pána Ježiša Krista. Za tieto ... (Celý článok)

Kde sú tie časy, keď v Revúckych kúpeľoch na majálesoch znela hudba

Bolo to v rokoch, kedy sme v Revúcej, na hornom konci Kúpeľnej ulice, v okolí starej horárne, v Doline a na Viničke (Viniške) prežívali detstvo a školské roky. V čase, keď Revúcke kúpele s okolím mali iný vzhľad, keď tam na ma- jálesoch znela cigánska hud- ba, keď v kolkárni bolo počuť hlas padajúcich kolkov a dunenie gúľ v bubni. Keď Kúpeľná ulica bola plná gaš- tanov, líp a lavičiek, Dolina a Vinička ... (Celý článok)

Dušan Vandrášik z Nižnej Slanej zriadil zaujímavú expozíciu baníckej histórie

Aj keď je náš Gemer takmer na každom popretkávaný sta- rými banskými chodbami, po odstavení banskej ťažby že- lezných a iných rúd málokde natrafíte na takú zaujímavú súkromnú zbierku, ktorou sa snaží uchovať bohatú históriu baníctva zo svojho okolia, ako má pán Dušan Vandrášik z Nižnej Slanej. Nazrime na chvíľku do jeho vzácnych priestorov. Expozícia je zria- dená v obci Nižná Slaná, okres Rožňa- ... (Celý článok)

Pozvánka do rožňavskej hvezdárne na nočné pozorovanie aprílovej oblohy

Ako sme s rodičmi v materskej škole v Jelšave pripravovali veľkonočné kraslice

Blížili sa veľkonočné sviatky a my sme v materskej škole v Jelšave opäť uskutočnili "tvo- rivé dielne" v spolupráci s ro- dičmi. Dňa 31. marca zavítali do triedy "trojka" mamičky a ockovia a pomohli nám spolu s deťmi zhotoviť veľkonočné kraslice. Niektorí maľovali va- jíčka a vyzdobovali ich krepovým papierom, iní deko- ratívne zdobili farebné makety vajíčok. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru ... (Celý článok)

Oslavy v Tornali poctil svojou návštevou aj radca Veľvyslanectva Ruskej federácie

Dňa 15. apríla 2010 si obyvatelia Tornale a okolitých obcí pripomenuli 65. výročie odhalenia pomníka vojakom Červenej armády, ktorí padli v 2. svetovej vojne počas oslo- bodzovania mesta a okolitých obcí. Miestna základná orga- nizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s mestom Tornaľa pripravili na tento deň spomienkové oslavy. Záštitu nad oslavami prevzal poverený ... (Celý článok)

Zomrel Ondrej Herich, folklorista a zberateľ ľudových piesní z Gemera

S hlbokým zármutkom ozna- mujeme, že dňa 19.4.2010 zomrel v Revúcej pán Ondrej Herich vo veku 76 rokov. Bol nezabudnuteľný hudobník, pri- máš, spevák, zberateľ ľudo- vých piesní z Gemera, vyda- vateľ a vo významnej miere sa prejavil ako organizátor kultúr- neho a spoločenského života. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 21. 4. 2010 o 14,30 hod. V Dome smútku v Revúcej. Ondrej Herich ... (Celý článok)

V Bohúňove Slaná nevyšla z koryta, ale Bystrania prišli len jedenásti

Bohúňovo – Rožňavské Bystré 1:1 (0:1). Bystrania vycestovali do Bohúňova presne jedenásti, pretože niektorí hráči sa rozhodli stráviť nedeľu inak. Našťastie sa v zostave objavil už aj Janko Urban ml., u ktorého sa po druhom rentgene nepotvr- dilo poškodenie kosti v členku. Domáci sa od začiatku zápasu snažili dostať Bystranov pod tlak, ale dobre hrajúca obrana na čele s brankárom ... (Celý článok)

Stretnutie so známymi osobnosťami je pre žiakov vždy veľmi podnetné i zaujímavé

Dňa 14. 4. 2010 sa v Základ- nej škole P. Dobšinského v Slavošovciach uskutočnila Li- terárna beseda pri príležitosti Dní detskej knihy, ktorú orga- nizovala Gemerská knižnica v Rožňave. Naše pozvanie prijal pán Ivan Szabó - spisovateľ a výtvarník a pán Martin Kel- lenberger - maliar, grafik a ilustrátor kníh. Ich zaujímavé rozprávanie počúvali žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí si pripravili pre nich aj zvedavé otázky ... (Celý článok)

Bystränským nárečím: U Filó múr podmilo, u Bandúrä s peci miši dúrä...

Z rozprávania manželov Dobo- šovcov „u Čipkajky“, rodákov z Rožňavského Bystrého. – Ako voľakedy prebiehali v Bystrom priadky? – To zmo si vibrali ednú chižu (lebo spodnú ku- chinu) a tam zmo chodeli na prätki. – Vibrali zmo si takú chižu, kä bívala lem edná žena, staršä, chudobnejšä, bo to sä platelo. – Ta noseli si (mladí) i drevo, abi bulo teplo, a za svetlo sä jé zaplatelo. Dakodi do Štefana chodili ... (Celý článok)

Dáva sa na známosť: Blíži sa Tretie stretnutie Dobšinčanov!

V roku 2000 sa v Dobšinej uskutočnilo Prvé svetové stret- nutie Dobšinčanov. Toto podu- jatie malo veľký ohlas medzi domácimi i zahraničnými úča- stníkmi, preto sa Svetová rada Dobšinčanov dohodla, že ďal- šie stretnutia sa budú opako- vať každých päť rokov. Mesto Dobšiná pripravuje už TRETIE SVETOVÉ STRETNUTIE DOBŠINĆANOV v dňoch 21. a 22. mája 2010 z príle- žitosti Dní mesta Dobšiná a Turíčnych ... (Celý článok)

Navštívili sme rodisko a rozprávkový dom Pavla Dobšinského v Slavošovciach

Dňa 16. 3. 2010 sa žiaci 4. a 5. ročníka zo ZŠ s MŠ v Jel- šave zúčastnili veľmi zaujíma- vej exkurzie pod vedením paní učiteliek M. Vinarčíkovej a M. Mišankovej.
Cestovali sme do neďalekých Slavošoviec v okrese Rožňa- va, kde sme navštívili rodisko známeho zberateľa Prostonárodných slovenských po- vestí Pavla Emanuela Dobšinského. Vedúci expozície nám tu porozprával veľa zaujímavého ... (Celý článok)

Výstup na Zeme aj napriek zlému počasiu mal tradične výbornú atmosféru

Sobotňajší Výstup na Zeme majú turistiky chtiví občania z Rožňavského Bystrého, a zrej- me aj okolia, už za sebou. Nebyť zlého počasia, ktoré vládlo na hornom Gemeri 9. apríla 2010, iste by bol pocit z tohto podujatia, ktoré zorgani- zovali bystränskí poľovníci spolu s Obecným úradom, ešte lepší. Po výstupe sa mi ozval pán Dušan Vandrášik z Nižnej Slanej, ktorý aj so skupinou turistického klubu Sosna ... (Celý článok)

Rakovnické obecné noviny ocenila Jednota dôchodcov na Slovensku

Rok 2010 začal v obci Ra- kovnica dvoma výročiami. Prvé súviselo s 10. výročím založe- nia Základnej organizácie Jed- noty dôchodcov Slovenska v obci. O tom sme vás už in- formovali. Druhým výročím je 10. výročie od vzniku a vydá- vania Rakovnických obecných novín (RON). Prvé ocenenia RON dostávajú od občanov obce a čitateľov. Ďalšie ocenenie nasledovalo na oslave ZO JDS. Medzi ocenenými boli aj RON ... (Celý článok)

Knihu Evy Gajdošovej Jelšavské povesti pokrstili črepinami z bývalého hradu

Po knihe pre deti Šibal Mac- ko, ktorú presne v apríli pred dvomi rokmi predstavili v jel- šavskej knižnici spolu s jej autorkou Mgr. Evou Gajdošo- vou, je na svete aj jej ďalšia kniha. Tentoraz však nejde o rozprávkovú knižku. Knihu Jel- šavské povesti napísala hlav- ne pre všetkých rodákov Jelšavčanov, ale i pre svojich spoluobyvateľov z Revúckej Lehoty. Krst knihy sa us-kutočnil vo štvrtok 25. marca 2010 vo ... (Celý článok)

Výpravca odpískal, zdvihol výpravku a Gemerský expres sa aj s nami pohol

Motorový vozeň M 131.1125 (MAGDA) má vďaka aktivite členov Klubu historických koľajových vozidiel (KHKV) v Haniske pri Košiciach tohto roku množstvo príležitostí na to, aby ju nielen železniční fanúšikovia videli na viace- rých tratiach východného Slovenska. Najmä v tomto mesiaci dostane poriadne za- brať, nakoľko je veľa akcií, na ktorých sa zúčastní. V sobotu 10. apríla 2010 to bola prvá ... (Celý článok)

Zasadnutie seniorálneho konventu ECAV v Jelšave bolo po dvadsiatich rokoch

V sobotu 20. marca 2010 sa slávnostnými službami Božími v jelšavskom evanjelickom ko- stole začal seniorálny konvent Gemerského seniorátu Evanje- lickej cirkvi augsburského vy- znania. Tento deň bol o to vzácnejší, že sa tohto stret- nutia zúčastnil aj biskup Vý- chodného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol, ktorý poslúžil prítomným kázňou slova Božieho. Po tejto duchovnej časti konventu sa ... (Celý článok)

„Hej Slováci!“, alebo - neurážajme našu hymnickú pieseň!

Celý život žijem, prežívam s hrdosťou na svoje slovenské korene. S rovnakou úctou sa správam aj k iným národom a národnostiam. V poslednom čase ma občas v médiách znepokojuje poznámka, či skôr prívlastok reagujúce na istú skupinu ľudí, nasledovne: "...veď, hej, to sú len takí "hej Slováci". Čo ja na to? V každej krajine sa nájdu takí i onakí ľudia, zmýšľajúci rôznorodo, jemne povedané, svojrázne ... (Celý článok)

Vansovej Lomnička tohto roku s tridsiatkou najúspešnejších recitátoriek

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Úniou žien Slovenska už s niekoľkoročnou pravidelnosťou organizuje umeleckú súťaž v prednese poézie a prózy s názvom Vansovej Lomnička. Poslaním spomínanej súťaže je podporovať rozvoj umelec- kého prednesu žien na Slovensku a pestovať vzťah žien k umeleckému slovu, tak ako sa o to po celý život usilovala spisovateľka Terézia Vansová, ... (Celý článok)

Hodnotili prvý rok existencie Klubu odboru mladých matičiarov v Rožňave

Dňa 10. apríla 2010 sa v prie- storoch Domu Matice slovens- kej (DMS) v Rožňave uskutoč- nilo Valné zhromaždenie (VZ) Klubu odboru mladých mati- čiarov (KOMM) v Rožňave. Po úvodnom slove Predseda KOMM zhodnotil činnosť za uplynulý, prvý rok existencie Klubu. Valné zhromaždenie tiež schválilo Plán činnosti na najbližšie obdobie a Správu o kontrole a hospodárení KOMM. Na programe Valného ... (Celý článok)

Drnavskí futbalisti sú doma súci na uterák, vonku však hrajú so súpermi ani o život

Rožňavské Bystré – Drnava 4:1 (2:0). Bystrania mali čo v 16. kole II. triedy MO vo fut- bale Drnavčanom vracať, lebo z posledných troch vzájom- ných zápasov získali len je- den bod. Hneď v úvode zápa- su hostia nevyužili ponúknutú príležitosť pri nedorozumení brankára a obrany Bystrého, keď z pár metrov drnavský útočník netrafil prázdnu bránu. V 4. minúte však Leng zahrával priamy kop, na ktorý si dobre ... (Celý článok)

Prvým víťazom stolnotenisového turnaja O pohár starostu Slavošoviec Ľ. Breznen

Dňa 09. 04. 2010 sme v prie- storoch telocvične ZŠ v Slavo- šovciach zorganizovali 1. roč- ník stolnotenisového turnaja O pohár starostu obce. Zúčast- nili sa hráči V. ligy Gemer a hráči IV. ligy Spišsko - gemer- skej, hráči piatich klubov - domáci ŠKST Slavošovce, Čierna Lehota, STK Honce, ŠK Henckovce A i B týmu a Geológ Rožňava. Celkovo sa do turnaja prihlásilo 20 hráčov. Boli vytvorené 4 základné ... (Celý článok)

Svetový deň zdravia so zaujímavým podujatím Tisíc krokov ku zdraviu

"V súlade s Národným prog- ramom podpory zdravia, podľa ktorého je hlavnou úlohou or- gánov verejného zdravotníctva aktivizovať príslušné zložky spoločnosti pre dosiahnutie lepšieho zdravia slovenskej populácie, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej re- publiky priamym oslovením Únie miest a obcí Slovenska a príslušných úradov samosprávnych krajov začiatkom tohto roka navrhol, aby sa slovenské ... (Celý článok)

V Galérii GOS vystavujú najlepšie práce autorov neprofesionálnej tvorby okresu

AMFO a VÝTVARNÉ SPEK- TRUM – celoslovenské súťa- že neprofesionálnej tvorby, ktorých regionálne kolá vyvr- cholili vernisážou v Rožňave 6. apríla 2010 spojenou s vy- hlásením výsledkov, odovzda- ním diplomov a čestných uznaní. Do súťaže AMFO bo- lo prihlásených 19 autorov so 67 farebnými a 23 čier- nobielymi fotografiami, do výtvarnej súťaže 11 autorov s 39 maľbami a 13 kresbami. Porotcovia ... (Celý článok)

Nie a nie sa posunúť hrou i výsledkami medzi popredné ligové futbalové mužstvá

Nie a nie sa posunúť medzi popredné ligové futbalové mužstvá. Akoby sa našim futbalistom na hornom Gemeri najviac páčilo maximálne v strede. Poviedac si, nejako to doma uhráme, aby sme nevypadli. Nuž podmienky na lepší futbal možno v tomto regióne, kde je vyše 20 percentná nezamestnanosť nie sú. Ale preto by sme si mali oveľa viac dať záležať, aby sa aspoň získané body nestrácali, ako ... (Celý článok)

Fotografie, ktoré rozprávajú o svadbe Zuzany a Jána Tomkovcov z Bystrého

Dedinská svadba v minulosti bola jedna z najväčších a najpozoruhodnejších udalostí, ktorá trvala aj niekoľko dní v každej dedine. Nielen preto, že sa na jej príprave i priebehu zúčastňovalo pomerne veľa ľudí, ktorí sa prejavovali rôznym spôsobom. Oproti dnešným má veľa odlišností. V minulosti ak niektorý z budúcich manželov mal niekoho finačne, alebo spoločensky vyššie postaveného človeka, už sa hovorilo, že to bude bohatá ... (Celý článok)

Slavošovské deti nocovali v knižnici s Andersenom už druhýkrát

V tomto roku bolo do projektu zapojených 892 knižníc a škôl z Čiech, Slovenska, Poľska a Slovinska. Noc s Andersenom sa konala už desiaty rok a už druhý rok nocovali aj naše deti v slavošovskej knižnici. Nároč- ky som nenapísala, že spali, lebo tak ako vlani, ani toho roku toho veľa nenaspali. Z piatka na sobotu 26.3.2010 v našej knižnici nocovalo 28 detí vo veku 8 – 13 rokov a traja dospelí. Večer sme začali všetci ... (Celý článok)

Mladí z Revúčky chcú pripraviť divadelnú hru Ženský zákon „vo švankacom jeziku“

Pán Ľudovít Barančok z Re- vúcej mi iba nedávno napísal: „Skupina mladých, po Sloven- sku porozutekaných rodákov z Revúčky, sa dohovára me- dzi sebou v ich nárečí cez internet. Našli si kroniky, prí- hody, výrazy a píšu si Malo- revúčania. Ale Revúčka je malá dedinka vzdialená od Revúcej dva kilometre, má svoje nárečie, dosť odlišné od reči v Revúcej. Platí len pre túto dedinku. Skupina ľudí v ... (Celý článok)

Knihovníkov, pedagógov a tvorcov detských kníh privítame v Rožňave

V utorok 13. 4. 2010 v rámci Dní detskej knihy v Rožňave sa začína trojdňový odborný seminár pre knihovníkov a pedagógov pod názvom: Kniha – láska na druhý pohľad?“ V rámci jeho programu najprv delegáciu tvorcov detských kníh prijme o 16-ej hodine na Radnici primátor mesta Rožňava. O 17.00 hod. sláv- nostne otvoria výstavu Najkrajšie a najlepšie detské knihy 2006 – 2008. Na 19.30 hod. ... (Celý článok)

Príďte si do Gemerskej knižnice dať podpísať knihy od ich autorov

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave Vás pozýva na autogramiádu spi- sovateľov a ilustrátorov det- ských kníh v utorok 13.4.2010 o 18:00. Počas podujatia Dni detskej knihy knižnicu navš- tívia: Július Balco (spisova- teľ, prekladateľ, redaktor), Ro- man Brat (prozaik, publicita, prekladateľ), Ján Beňo (spisovateľ, publicista, literárny kritik), Peter Čisárik (scénograf, ilustrátor), Gabriela Futová ... (Celý článok)

V Gemersko-polomskej knižnici sa deťom celú noc prihovárali rozprávkové bytosti

V ten deň aj iné deti sveta v mnohých knižniciach sa zišli, a s nimi iste tiež všetci milovníci písaného slova, aby spoločne oslávili sviatok knihy. Naša už druhá rozprávková noc v Gemerskej Polome, ktorá sa volá Noc s Andersenom 2010 bola krásne, sviatočne a knihovnícky čarovná. Veď z každého regála i police, z každej knihy sa deťom prihovárali rozprávkové bytosti, ktoré každého vtiahli do sveta rozprávky. Spoločne 36 detí ... (Celý článok)

Týždeň po Veľkej noci čaká účastníkov tradičný turistický výstup na Zeme

Takýto účastnícky list obdrží každý, kto sa v sobotu 10. apríla 2010 zúčastní turistic- kého Výstupu na Zeme, ktoré tradične organizuje v spolu- práci Obecný úrad Rožňavské Bystré a Poľovnícke združe- nie Gerlach, skupina Rožňav- ské Bystré. Tentoraz to bude krátko po Veľkej noci. Miestni poľovníci sľúbili všetkým účastníkom uvariť dobrý guláš z diviny a aj minulý rok tak chválené držky. Počasie sa ... (Celý článok)

SĽUK predstaví divákom v Rožňave širokú mozaiku tancov, piesní a hudby

Veľká sála divadla Actores v Rožňave bude dňa 10. apríla 2010 o 19. hod. patriť hu- dobno tanečnému predstave- niu SĽUK-u z Bratislavy. V tomto reprezentačnom prog- rame SĽUK predstaví divákom v Rožňave širokú mozaiku ľudových tancov, piesní a hudby najmä z východného a stredného, ale aj zo západného Slovenska. Dôraz pri tom kladie na tradičný tanečný a hudobný prejav jednotlivých regiónov. Predstavenie je interpretačne realizované s Tanečným súborom, Ľudovým ... (Celý článok)

Za synom z Gemera do Severného Írska po prvýkrát v živote lietadlom

Po dlhej pauze vám posielam príspevok, ktorý je neobyčajný tým, že v Severnom Írsku strávili dovolenku moji rodičia. Tohto roku boli pre nich veľkonočné sviatky netradičné a určite aj veľmi zaujímavé. Ako mama povedala, že pre ňu je to nezabudnuteľný zážitok. Tak to jej verím, lebo vôbec po prvýkrát sedela v lietadle a vôbec bola v zahraničí. Otcovi sa tiež páčila príroda a hlavne sa ... (Celý článok)

Veľkonočný pozdrav od Janky a Danky Velďákových zo španielskeho Benidormu

Keď sa 22. marca 2010 pred odchodom na niekoľkotýž- dňové sústredenie do trenin- gového kempu v španielskom Benidorme úspešné sloven- ské reprezentantky - atlétky a rodáčky z horného Gemera Danka a Janka Velďákové na Facebooku lúčili so svojimi kamarátmi a kamarátkami, sväto sväte mi sľúbili, že keď budú mať niečo natrénované a vyjde im čas, istotne sa ozvú a podelia sa o informácie ... (Celý článok)

Poznajme najvzácnejšie pamiatky našej regionálnej histórie

V obciach rožňavského okre- su sa nachádza mnoho pa- miatok pripomínajúcich výz- namné osobnosti či udalosti. Sú to pamätné domy, pom- níky a pamätné tabule, ktoré mnohokrát uniknú pozornosti návštevníkov a turistov vyhľa- dávajúcich väčšinou známej- šie atrakcie. V samotnej Rožňave, na pomerne malej ploche, ich nájdeme hneď niekoľko: Na starobylom rož- ňavskom námestí má dominantné ... (Celý článok)

Medzi Štítnikom a Rožňavou je vo štvrtej futbalovej lige už štvorbodový rozdiel

Veľkonočné futbalové zápasy našich hornogemerských mu-žstiev boli ako to aprílové po-časie. Raz svietilo, inokedy sa mračilo, dokonca aj spŕch-lo. Vo štvrtej lige najhoršie do-padli futbalisti Rožňavy, ktorí si v sobotu vyšibali iba jedno "vajíčko", ale domácim museli zanechať tri. Bodovo teda vyšli naprázdno. Lepšie na tom boli Štítničania, ktorí na domácom ihrisku síce hosťom dovolili vyšibať dve "vajíčka" ... (Celý článok)

Najaktívnejší hráč hostí vďaka nešetrnému zákroku domáceho obrancu nedohral

Slavošovce – Rožňavské Bystré 3:2 (2:2). Bystrania si v 15. kole II. triedy MO za svoj výkon v Slavošovciach určite bod zaslúžili, no nie vždy vyhrá lepší. Úvodné minúty patrili domácim hráčom a už v 4. minúte po nedorozumení v obrane hostí sa ujali vedenia 1:0. V 8. minúte však J. Urban ml. vyrovnával na 1:1 po rýchlom protiútoku. V 13. minúte najaktívnejší hráč Bystrého J.Urban ml. vypichol domácim ... (Celý článok)

Jarný prechod Plešivskou planinou cestou z Honiec do Košíc si zopakujem

Posledný marcový pondelok v roku 2010 bol pre mnohých obyčajným ľudí pracovným dňom. No ja som sa v tento deň rozhodol po víkende strá- venom na Gemeri vrátiť do Ko- šíc trochu netradične. Autobu- sové spojenie z Honiec do Plešivca som zamenil za peší jarný prechod Plešivskou planinou. Ráno bolo pomerne chladné, no pohľad na jasnú oblohu dával tušiť krásny slnečný deň. A tak som čoskoro ... (Celý článok)

Veselé veľkonočné sviatky všetkým návštevníkom stránky Maj Gemer

Pranostiky na mesiac zelene a dubov - Ak je apríl pekný, máj bude ružový

Ani apríl neostane na stránke Maj Gemer bez pranostík od pána Žiga z Revúcej. Napísal mi: "Posielam pranostiky na mesiac zelene a dubov - apríl. Ak je apríl pekný, máj bude ružový. Suchý apríl nie je po vôli gazdom. Ak je apríl jasný, šumný, vtedy máj pošmúrny. Duní-li v aprílu hrom, neboj sa mrazu. Apríl seno seje. Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu. Na Marka oharky do jarka. Na desátý v dubnu ..." (Celý článok)

Družstevná myšlienka na hornom Gemeri - „Welko Slabossovská Sedlácká Cecha“

Ani súčasnosť nemôže obísť družstevnú minulosť na Slo- vensku, pre jej vzácnosti a hodnoty. Družstevníctvo na Slovensku predovšetkým rást- lo z ľudu a jemu bolo určené. Aj dnes sú ešte nedocenené poznatky Fedora Houdeka, ktorý odkryl veľké družstevné skutočnosti prostredníctvom svojho diela „Storočnica slovenského družstevníctva“ (Bratislava 1947). Všeo- becne sa vie, že prvou organizáciou ..." (Celý článok)

Futbalový zápas pod Gerlašskou skalou pod taktovkou domácich Hončanov

FK Honce – TJ Družstevník Gemerská Poloma 3:0 (2:0). V nedeľu 28. marca 2010 sa začala jarná časť futbalového ročníka 2009/10 I. triedy OM. Hralo sa i na ihrisku v Hon- ciach, kde domáci futbalisti privítali dlhodobého účastníka V. ligy - Gemerskú Polomu. Prvý gól padol v I. polčase z kopačky Óvary Czabu. Domáci si taktickou hrou vypracovali niekoľko dobrých streleckých príležitostí. V II. polčase ..." (Celý článok)

Paralympionička Henrieta Farkašová si prevzala v Rožňave Cenu primátora

Hornogemerčanka Henrieta Farkašová – dvadsaťtriročná zrakovo postihnutá lyžiarka získala na tohtoročnej X. paralympiáde v kanadskom Vancouveri tri zlaté a jednu striebornú medailu a zaradila sa tak medzi najúspešnejších športovcov tejto prestížnej celosvetovej športovej súťaže. V pondelok 29. marca 2010 si na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave prevzala Cenu primátora. ..." (Celý článok)

V Betliari otvorili výstavu „Spomienka, tvorivosť, práca a život“ k oslavám obce

V súvislosti so 680. výročím prvej písomnej zmienky o obci Betliar dňa 30.3.2010 v kul- túrnom dome v Betliari sláv- nostne otvorili výstavu pod názvom „Spomienka, tvori- vosť, práca a život“. Výstavu zorganizovala Obec Betliar v predveľkonočnom období. Vý- ročie prvej písomnej zmienky si obec pripomína prácou a tvorivosťou domácich majstrov výtvarného umenia, ktorí dokázali svojím talentom a láskou ..." (Celý článok)

Stáli na začiatku desaťročnej úspešnej činnosti ZO JDS v Rakovnici

Jednota dôchodcov na Slovensku Nedá nám pozrieť sa do zákulisia toho, čo predchádza akciám, zasadnutiam, poduja- tiam, úspešným stretnutiam ZO JDS v Rakovnici. Sú to väčšinou ľudia o ktorých sa málo vie, málo hovorí, či píše. Po každom filme sa v kine, či televízii dozvieme mená ľudí, ktorí sa podieľali na tom, čo divák videl, zažil. Za každým podujatím ZO vždy boli konkrétni ľudia. Celá váha spočívala na predsedovi ..." (Celý článok)

Výsledky festivalu detskej ľudovej hudby "U Havranky hrat budú..."

S cieľom podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a pod- necovať ich k aktívnej činnosti 25. marca 2010 uskutočnilo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci so Základnou umeleckou školou a Miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave festival detskej ľudovej hudby U Havranky hrat budú. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – sólisti speváci a duá, sólisti inštrumentalisti, ľudové hudby, spe- ..." (Celý článok)

Tri hornogemerské ligové futbalové družstvá získali za jeden gól štyri body

Horný Gemer už naplno opan- tal futbal. Rozbehli sa všetky futbalové súťaže, do ktorých sú zapojené mužstvá dospe- lých rožňavského okresu. Eš- te pred začiatkom jarnej časti došlo k niektorým vážnym zmenám, ktoré ovplyvnili ta- buľky jesenných častí. V mužských najvyššie súťažiacich kategóriách a to vo 4. lige skupiny juh opustilo koncom jesene mužstvo Šace, ktoré dovtedy obsadilo poslednú ..." (Celý článok)

Vo veľkonočnej tvorivej dielni tradičných remesiel bolo vyše 220 žiakov ZŠ

Záujem o zachovávanie tradícií v našom regióne je veľký, o čom svedčia podujatia z ob- lasti tradičnej ľudovej kultúry, ktorých je rok čo rok viac. Napríklad do regionálnej súťa- že detského hudobného folk- lóru - ktorý sme organizovali 25. marca - sa zapojilo 120 detí, a o veľkonočnú tvorivú dielňu tradičných remesiel bol opäť veľký záujem aj tento rok. V priestoroch Ge- merského osvetového strediska počas ..." (Celý článok)

Gemerský expres Košice - Rožňava - Betliar - Nižná Slaná a späť je pripravený

Klub historických a koľajo- vých vozidiel pri Rušňovom depe v Haniske pri Košiciach Vás pozýva na prvú tohtoroč- nú jazdu historickým vlakom, Vám už dobre známym osob- ným motorovým vozňom M.131.1125. Samozrejme, že naša a Vaša Magda potiahne aj prívesný vagón, čo v praxi znamená, že prvá stovka z Vás, ktorí si včas zabezpečíte lístok prostredníctvom e-mailu: khkv@khkv.sk, v nevyhnutnom ..." (Celý článok)

Poďakovanie od mamičky detí, ktoré majú veľmi rady folklór, spievajú a tancujú

Dňa 25.3.2010 sa uskutočnil v priestoroch Základnej umelec- kej školy v Rožňave detský festival ľudovej hudby "U Hav- ranky hrat budú". Som ma- mičkou detí, ktoré majú veľmi rady folklór, spievajú aj tan- cujú. Je teda logické, že sa súťaže zúčastnili. Bol to pre nás jeden fantastický deň. Všade znela hudba, spev, vrava a smiech detí, jednoducho radosť zo života. Aj keď som nevidela všetkých účin- ..." (Celý článok)

Ženy i dievčatá v Honciach sa rozhodli, že nebudú voľný čas tráviť doma na gauči

„... v zdravom tele, zdravý duch...“ Mladšie, či staršie dievčatá a ženy v Honciach sa rozhodli, že nebudú svoj voľný čas tráviť doma na gauči pred televízorom, ale si prídu za- cvičiť do nášho kultúrneho domu. Cvičíme raz, niekedy aj dvakrát za týždeň. Pohyb nám veľmi prospieva. Každý týždeň si pridáme niekoľko nových a náročnejších cvikov. Veľmi radi sa stretávame a aj z fotiek je vidieť, že ženy majú ..." (Celý článok)

25. marec - Deň počatého dieťaťa podporíte nosením bielej stužky na odeve

25. marec – Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslo- venská kampaň mimovlád- nych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochra- ny detí ako aj dať možnosť verejne prejaviť postoj za život. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve v týždni od 22. 3. 2010 do ..." (Celý článok)

Posledná marcová sobota a nedeľa budú patriť futbalistom aj na hornom Gemeri

Aj napriek tomu, že tohto- ročné jarné súťažné kolo vo futbale začalo na hornom Ge- meri už minulý týždeň zápa- som Štítnik - Krompachy 2:1, pretože Rožňava hrajúca tiež v 4. lige mala voľno, naplno sa futbal v Rožňavskom okrese rozbieha až poslednú marcovú sobotu a nedeľu. ŠTK Oblastného futbalového zväzu v Rožňave vo svojej úradnej správe č.22 o.i. na základe kontroly stavu ihrísk nariaďuje zápas ..." (Celý článok)

Deň učiteľov v spomienkach učiteľa na dôchodku

Učitelia ovplyvnili môj odborný rast, sociálnu inteligenciu, môj život. Deň učiteľov im právom patrí. V mojom prípa- de sú moje spomienky spoje- né s prvými učiteľmi zo zá- kladnej školy.
Škola každému človeku dá veľa. Od šiestich rokov života pribúda inštitucionálne výchovno-vzdelávacie pôsobenie na formovanie osobnosti dieťaťa už ako žiaka. V tejto súvislosti si spomínam na svojich ..." (Celý článok)

Hojdačka Nikolety Enickej, žiačky 8. ročníka ZŠ s MŠ v Jelšave je v súťaži

Do súťaže s názvom Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa už po osemnásty raz zapojili žiaci základných a stredných škôl nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby vyjadrili svoj vzťah slovenčine, k Sloven- sku, k jeho ľuďom, svojim blízkym, k prírode a tradíciám. Ani žiaci Základnej školy s materskou školou v Jelšave si nenechali ujsť príležitosť zapojiť sa do tejto užitočnej ..." (Celý článok)

Prvý jarný deň v našej obci Honce ... a rána sú hneď milšie a ľahšie sa vstáva

Honce, obec na hornom Gemeri "... rána sú milšie a ľahšie sa vstáva.
Za oknom vtáčiky spievajú,
krásu jari všetkým hlásajú.
Príroda ožíva, aj nebo, stromy, zvieratká,
kvety, ba i ľudia zas..."

Po potulkách našou krásnou prírodou, dovoľte aj mne, aby som prispela kúskom jari, ktorá sa zhostila vedenia aj v našej obci Honce neďaleko Štítnika. Teplé slniečko zohrieva lesy, lúky, stromy a aj nás ..." (Celý článok)

Podľa kroniky cirkevnú školu v Rakovnici založili pred rokom 1771

Podľa školskej kroniky bola založená cirkevná škola v obci Rakovnica pred rokom 1771. Kde bola škola postavená a kto ju dal postaviť sa nič nevie. Mali svojho učiteľa. V akom jazyku sa vyučovanie konalo sa nevie. V roku 1861 sa rokovalo o stavbe školy, ktorú začali stavať tajne až v roku 1862. V tomto roku postavili školu pri ECAV kostole v hodnote 480 zlatých a 5 grajciarov nových peňazí ..." (Celý článok)

Benefičný koncert Ozveny rodnej zeme v Rožňave so sólistami opery SND

Matica Slovenská a Mesto Rožňava vás pozývajú na be- nefičný koncert Ozveny rodnej zeme v sobotu 27. marca t.r. o 18.00 hod. do Obchodno – kultúrneho centra v Rožňave. Účinkujú: Ľudová hudba Miro- slava Dudíka, sólisti opery SND: Ján Babjak, Mária Eliá- šová, Mikuláš Doboš, klavírny doprovod: Ján Salay a ďalší: Slávka Horváthová, Katarína Töröková, Ján Kružliak, Rudolf Cikatricis, František ..." (Celý článok)

Na kamennom pódiu vo Vlachove zneli jozefovské jarné spevy

Vo Vlachove na Skavke 21. marca 2010 Občianske zdru- ženie Stromíš, obec Vlachovo a Gemerské osvetové stredis- ko v Rožňave pripravili pre milovníkov gemerských pesni- čiek ojedinelé podujatie Joze- fovské jarné spevy. Program začal prekrásnou jozefovskou pesničkou "A pred Jozefom v tot týžden" v podaní mies- tnej folklórnej skupiny Stromíš. Na Skavke (úchvatné prírodné priestranstvo pri obecnom ..." (Celý článok)

Nižnoslanskí matičiari hodnotili svoju činnosť na Valnom zhromaždení MO MS

Privítaním všetkých prítom- ných aj hostí predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej Ľudmilou Petergá- čovou začalo sa 19. marca 2010 v Obradnej sieni Obec- ného úradu Valné zhromažde- nie MO MS v Nižnej Slanej. Následne slávnostné odovzdá- vanie členských preukazov novým členom a vystúpenie detí miestnej materskej školy umocnilo krásne piatkové popoludnie. Poďakovanie patrilo nielen ..." (Celý článok)

Fašiangové obdobie zavŕšili karnevalom. Prišli aj šašovia, vodníci, strigy i princezné

Fašiangy - symbol veselosti, zábavy a hodovania. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Sloven- ska i dnes. Fašiangové obdo- bie sa začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do Po- polcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. V jelšavskej základnej škole sme fašiangové obdobie zavŕšili karnevalom. Do vyzdobených priestorov telocvične ..." (Celý článok)

Noví ľudia vo vedení obce Hrušov pod Soroškou prinášajú aj nové nápady

Viete koľko obcí na Slovensku existuje s názvom Hrušov? Nerátal som ich ani ja. Ale v súvislosti s obcou rovnakého názvu z horného Gemera, ktorá leží pod Soroškou, v prekrásnom prostredí na úpätí Horného vrchu v katastri Národného parku Slovenský kras som sa dozvedel o nich jednu zaujímavosť. Na Obecnom úrade si dali toľko starosti starosti, vyhľadali a zrátali si ich. Že sa im to oplatilo, ..." (Celý článok)

Zo 6 zlatých na X. zimnej paralympiáde Henrieta Farkašová vybojovala tri

Na komentovanie vynikajúce- ho výkonu Henriety Farkašo- vej, rodáčky z Lipovníka v jej poslednej disciplíne na X. zimných paralympijských hrách vo Vancouvri už nemám slov. Táto zrakovo postihnutá zjazdárka sa postarala sa aj o prekonanie rekordu z Atén, odkiaľ sa slovenskí zdravotne postihnutí športovci vracali s piatimi najjagavejšími kovmi, keď triumfovala aj v záverečnej disciplíne programu ..." (Celý článok)

Na propagovanie obcí a miest horného Gemera využívajú rôzne spôsoby

Propagovanie našich obcí a miest sa deje rôznou formou. Niektoré obce využívajú foto- grafie, niektoré obecné noviny, niektoré zapoja do toho aj folklórne skupiny, ktoré sú veľmi využívané, pretože re- preznetujú okrem obce aj folklór a šikovnosť jej obča- nov. O Rakovnici sme nedávno spomínali, že okrem Rakovnických obecných novín o svojej obci vydali už niekoľko pohľadníc. Dnes informuje- ..." (Celý článok)

Som šťastná, mám druhé zlato. Slniečko nám svieti a my tiež žiarime šťastím

Nielen rodina Henriety Farka- šovej z Lipovníka neďaleko Rožňavy je v týchto dňoch prenáramne šťastná. Ich dcé- re sa v Kanade na X. zimných paralympijských hrách mimo- riadne darí. Rovnaký pocit majú všetci, ktorí Henriete a jej navádzačke Natálii Šubr- tovej držia palce. Obe dokázali, čo v nich je. V areáli Creekside, kde sú všetky preteky v alpských lyžiar- skych disciplínach, v superobrovskom ..." (Celý článok)

Pripravujú detský festival ľudovej hudby pod názvom "U Havranky hrat budú..."

Gemerské osvetové stredisko v spolupráci so Základnou u- meleckou školou a Miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave pripravujú regionálnu súťaž – detského festivalu ľudovej hudby pod názvom U Havranky hrat budú. 25. marca 2010 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Rožňave na Štítnickej ulici sa zídu deti, ktoré interpretujú gemerské ľudové piesne. Súťažiť budú v štyroch kategóriách ..." (Celý článok)

Čítanie známych osobností deťom z kníh, ktoré im najviac utkveli v pamäti z detstva

Z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave mi prišla informácia o tom, že toto zariadenie v rámci kniž- ničného programu „Na túto knihu nikdy nezabudnem“ pri- nesie v pondelok 22. marca od 8.30 hod. prostredníctvom svojho rozhlasového vysielania verejné čítanie. Deťom budú čítať známe osobnosti re-giónu z kníh, ktoré im najviac utkveli v pamäti z detstva. Chcú ním naplniť výrok detskej ..." (Celý článok)

Postavia v Lipovníku Henriete Farkašovej sochu paralympijskej víťazky?

Z Kanady prišla aj na horný Gemer ďalšia úžasná sprá- va. Slovenská zrakovo posti- hnutá zjazdárka Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou obsadili v zjazde na X. zimných para- lympijských hrách v kanad- skom Vancouvri druhé mies- to a vybojovali si tak po zlatej z obrovského slalomu už svoj druhý vzácny kov. Za víťaznou Kanaďankou Viviane Forestovou s navádzačkou Lindsey ..." (Celý článok)

Deň astronómie v Rožňave neobíde ani astrofyzik Norbet Werner pôsobiaci v USA

Deň astronómie v Rožňave bude 20. marca 2010. Pri tejto príležitosti si nenechajte ujsť stretnutie s NORBERTOM WERNEROM, ktorý príde tiež! Kto je Norbert Werner? Rož- ňavčan Dr. Norbert Werner - astrofyzik v súčasnosti pôsobí na Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology (KIPAC) – ústave čas- ticovej astrofyziky a kozmológie Univerzity v Stanforde v USA. Výskum mladého vedca ..." (Celý článok)

Spomienka na Pavla Dobšinského, ktorý pripäl krídla slovenskej rozprávke

V utorok 16. marca 2010 bolo v rodnom dome zberateľa pro- stonárodných slovenských po- vestí Pavla Emanuela Dobšin-ského už od ranných hodín rušno. Bol to deň jeho 182. narodenín a Slavošovce žili čulým, slávnostným ruchom. Obec Slavošovce sa na tento deň pripravovala a pozvala návštevníkov, hostí, poslancov a predstaviteľov miestnych podnikov, ale aj pred- staviteľov Drienčan a Teplého Vrchu na ..." (Celý článok)

Fašiangy boli obdobím plesov, zábavy a karnevalov aj pre žiakov materských škôl

Veď obdobie fašiangov je predsa časom plesov, zábavy a karnevalov. Inak to nebolo ani v našej materskej škole. Preto sme sa v jedno piatkové popoludnie – 12. februára 2010 stretli za účasti rodičov a rodinných príslušníkov v Mestskom dome kultúry v Jel- šave, v krásne vyzdobenej sále. Na karneval zavítal aj „Šašo na kolobežke“, ktorý otvoril úvodnú promenádu masiek. Tá premenila sálu na roz- ..." (Celý článok)

Paralympionička Henrieta Farkašová prenesie zlato z Vancouvru do Lipovníka

Ani sa nám nechce veriť, že na X. zimnej paralympiáde je zastúpený aj náš Gemer. Na neuverenie je aj informácia, že práve naša hornogemerčanka Henrieta Farkašová sa zapí- sala do histórie paralympiád zlatými písmenami. Henrieta sa stáva už druhou para- lympioničkou z horného Gemera, ktorá prinesie aj do svojho rodiska zlatú paralympijskú medailu. Zrakovo po- stihnutá zjazdárka Henrieta Farkašová ..." (Celý článok)

Pani Monika Skalská prispela k výskumu stredovekých dejín Gemera ďalšou knihou

Mgr. Monika Skalská, PhD., (1980), pracuje ako vedecká pracovníčka v Slovenskom historickom ústave Matice slovenskej v Bratislave, kde sa venuje slovenským stredo- vekým dejinám. V týchto dňoch jej vyšla kniha Jelšava a Jelšavské panstvo v stre- doveku. Gemerská rodáčka z Revúcej okrem predkla- danej publikácie prispela k výskumu stredovekých dejín Gemera už niekoľkými odbornými ..." (Celý článok)

Na Skavke vo Vlachove zaznejú prekrásne gemerské pesničky spievané na Jozefa

Ojedinelé podujatie pre milov- níkov gemerských piesní pri- pravili Občianske združenie Stromíš Vlachovo, Obec Vla- chovo a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. Srdečne pozývajú všetkých milovníkov folklóru 21. marca 2010 o 14.00 hod. do Vlachova na Skavku (priestor pred obecným úradom), kde sa us- kutoční ďalší ročník podujatia Jozefovské jarné spevy. Účinkujúci pre návštevníkov podujatia ..." (Celý článok)

Danka Velďáková svoje kvality potvrdila na halových majstrovstvách sveta v Dohe

Na XIII. halových majstrovs- tvách sveta v atletike v ka- tarskej Dohe bolo medzi že- nami zastúpené aj Slovensko. Danka Velďáková, rodáčka z hornogemerskej Pače, splnila ostrý limit a kvalifikovala sa v trojskoku aj do finále. Nako- niec obsadila veľmi pekné šieste miesto a ako aj na facebooku jej to pripomenul jeden z jej obdivovateľov, v dôležitých súťažiach sa neustále zlepšuje vždy o dve miesta. ..." (Celý článok)

Rekonštrukciou školy očakávajú aj zníženie energetickej náročnosti

Prvým podporeným projek- tom, ktorý mesto Jelšava začalo realizovať odovzdaním staveniska dňa 26. februára 2010 je rekonštrukcia Základ- nej školy s materskou školou Jelšava. Primátor mesta MVDr. Milan Kolesár podpísal 23. februára 2010 zmluvu o dielo s víťazom verejného obstarávania – firmou Chem- kostav, a. s. Michalovce. Ukončenie prác je do 9 me- siacov od podpisu zmluvy. Realizácia ..." (Celý článok)

Dôchodkyne z Jelšavy už komunikujú s vnúčatami aj prostredníctvom internetu

Seniori sú v dnešnom pre- technizovanom svete často sociálne integrovaní ako „zne- výhodnení“. Jednou z priorít Nadácie Orange je preto pro- stredníctvom nového grantové- ho programu zlepšiť kvalitu života seniorov zvyšovaním počítačovej a internetovej gra- motnosti a zručnosti ako pomoc pri adaptácii sa na novú životnú sitáciu. Cieľom projektu Zelená pre senio- rov Nadácie Orange je, aby naše ..." (Celý článok)

Rožňavský Klub gemerskej čipky vystavuje v maďarskom Alsózsolci

Výstavu paličkovanej čipky otvorili 5. marca 2010 v meste Alsózsolca v Maďarsku. Po- dujatie organizujú v rámci cezhraničnej spolupráce MR – SR DIALÓGY/DIALÓGUSOK. Organizátormi podujatia sú Pedagogický odborný, pora- denský a vzdelávací inštitút Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy v Miskolci, Spo- ločenský dom a obecná knižnica v meste Alsózsolca a Gemerské osvetové stredisko v Rož- ..." (Celý článok)

V Štítniku na ustanovujúcom zhromaždení založili Miestny odbor Matice slovenskej

Kultúrny život našej obce Štítnik sa priam žiadalo poz- dvihnúť. Odhodlanie, elán a tvorivosť skupiny nás, ktorí chceme prispieť k rastu kultúrneho života našej obce, vyvrcholila založením Miestne- ho odboru Matice slovenskej. Na ustanovujúcom zhromaž- dení, ktoré sa konalo 12. marca 2010 v Štítniku sme sa stretli s očakávaním a plánmi do budúcna. Spomenuli sme si však aj históriu, keďže prvý ..." (Celý článok)

Revúčka leží pod Kohútom v úzkej doline chránená kopcami pred ostatným svetom

Revúčka - mestská časť Revúcej. Foto: Ján Johan,ml. Revúčka, malebná dedinka stredného Gemera pod vr- chom Kohút (1409 m. n. m), ležiaca v úzkej doline, ktorej kopce akoby chránili svoje o-byvateľstvo pred ostatným svetom. Revúčka nie je samo- statná obec, je časťou mesta Revúca. Preteká cez ňu rieka Zdychava, ktorá sem tečie zo susednej obce z Mu- ránskej Zdychavy. Chotár Revúčky má rozhohu 1382 ha a výškovú členitosť od 370 do 1409 ..." (Celý článok)

Je čas na šípkový čaj, povedali si starší žiaci z jelšavskej základnej školy

Sedemnásty február 2010. Opäť jedno uzimené šedé popoludnie, tak ako to už býva na sklonku zimy. A my sme sa opäť zišli, aby sme si spríjemnili takéto chvíle stret- nutím s múzami. V ZŠ s MŠ v Jelšave je už dobrým zvykom, že si žiaci 5. – 9. ročníka pri- pravia literárno-hudobné popoludnie, ktoré sme nazvali „Je čas na šípkový čaj“. Tu nesúťažíme, ale pripomí- name si umeleckým slovom, hudbou a ..." (Celý článok)

Výstava ľudovoumeleckých výrobkov - tvorivé dielne pre deti - Veľkonočný jarmok

Pani Valéria Munková z Ge- merského osvetového stredis- ka v Rožňave mi na priblí- ženie vernisáže, ktorá sa us- kutočnila 8. marca 2010 v Ga- lérii strediska na Betliarskej ceste č. 8, poslala na uve- rejnenie niekoľko fotografií z tejto udalosti. Práve otvárali výstavu ľudovoumeleckých výrobkov, ktorú nazvali S láskou k tradíciám. Na výstave prezentujú svoje práce viacerí výrobcovia z okresu Rožňava ..." (Celý článok)

Prezident SR Ivan Gašparovič prijal aj úspešného riešiteľa Richarda Helcmana

Dňa 10. marca 2010 prezident SR Ivan Gašparovič za prí- tomnosti svojej manželky pani Silvie Gašparovičovej, ako aj štátnej tajomníčky Minister- stva školstva Bibiány Obrim- čákovej, prijal úspešných rie- šiteľov medzinárodných pred- metových olympiád z celého Slovenska v Prezidentskom paláci. Okres Rožňava mal svojho zástupcu v osobe bývalého žiaka ZŠ Krásno- horské Podhradie, bronzového ..." (Celý článok)

Na Hrade, v osobnej stráži samotného prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka

Paľo Geceľovský u Márty (ta- ké bolo jeho prímenie, lebo domu, odkiaľ pochádzal, sa v dedine hovorievalo u Márty) bol vskutku sebavedomý chlap. Všeličo skúsil. Všeličo prežil. Kade-tade po svete pochodil. A čo zažíval, to rád porozprával, s ochotou jemu vlastnou sa delil o zážitky. Ťažko povedať, koľko z toho bolo pravdy, koľko chválenkárstva. Povrávalo sa – okrem iného - že mal rád ženy a ony zase ..." (Celý článok)

Čriepky z nášho života, mesta, doliny napísané v revúckom nárečí

A sú tu čriepky, črepy (šrepy) zas, z nášho života, mesta, doliny. Ak se reku veci majú a šva noviho, to som se opýtal našú múdrú starú mať. „No a ši neviaš chlapše, že ešte furt nám hrozí tá prasecä chrípka? Krúťímo hlavamí, že ak je to. Na celé doline prasce chrípku nemajú, zdravia sú chvalabohu. Ta preš, my luďe se mámo báť? A napokon, ši smo my prasce? Šva poviaš. Inekcie zostanú tršeť v sklepoch, ..." (Celý článok)

V Koceľovciach bolo nielen pracovné, ale aj slávnostné stretnutie k MDŽ

Koceľovce - malá obec hor- ného Gemera s 259 obyva- teľmi, neďaleko Roštára, na križovatke ciest. Jedna z nich nás priviedla do obce, ktorá sa spomína už v roku 1244 s významným gotickým kosto- lom, jednou z periel Gemera. Tu sa uskutočnilo stretnutie SLOVESU pri OcÚ Štítnik, za prítomnosti starostov a starostiek z tohto regiónu, pracovníčok OcÚ, ale aj tých, ktorí sú už na dôchodku. Okrem ..." (Celý článok)

Až do smrti v Ochtinej pôsobil a tvoril evanjelický farár Ladislav Bartolomeides

Ochtiná. Pomerne malá obec smerom zo Štítnika, hore doli- nou Štítnice, známa a bohatá na historické osobnosti, na začiatky papierenského prie- myslu, v minulosti významná aj veľkým nerastným bohat- stvom - magnezitom. Až do svojej smrti v obci pôsobil a tvoril evanjelický farár Ladislav Bartolomeides (známy aj ako Bartholomeides), ktorý svojím dielom zviditeľnil Ochtinú a hlásil sa ku Gemeru - ..." (Celý článok)

Z myšlienky zbierať príbehy z nášho Gemera vzišla kniha "Ľudové klenoty"

Dňa 3. marca 2010 sa v Ge- merskej knižnici Pavla Dob- šinského v Rožňave uskutoč- nilo stretnutie realizátorov pro-jektu Ľudové klenoty i pri-zvaných hostí, ktorými boli Prof.h.c., prof. Ing. Ondrej Hronec, Dr.Sc. s manželkou PhDr. Danielou Hroncovou, riaditeľka DMS Ing. Zlatica Halková a predsedkyňa MO MS Oľga Benediktyová. S nápadom zachovať odkaz predkov gemerského regiónu vo forme ..." (Celý článok)

Valné zhromaždenia matičiarov v Štítniku, v Nižnej Slanej a v Rožňavskom Bystrom

Z Miestnych odborov Matice slovenskej v obciach rožňav- ského okresu som obdržal niekoľko pozvánok na valné zhromaždenia, ktoré sa usku- točnia v nasledujúcich dňoch. Podľa nich najprv v Štítniku dňa 12. marca 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Klubu dô- chodcov na Ochtinskej ulici č. 447 sa uskutoční za- kladajúce valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej. Prípravný výbor zároveň ..." (Celý článok)

Marcová pranostika: Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci

Šafrán - kvetina jari. Foto: K. Žigo Voľajako som sa tou dlhou zimou pribrzdil a pranostiky na marec sa objavujú trošku neskôr. Ale náš priateľ z Re- vúcej pán Karol Žigo neza- háľal, poslal včas a zaujímavé pranostiky dávnych čias aj teraz. Tu sú aspoň niektoré: Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato. Marcový sneh - jed, aprílový - hnoj. Marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár. Marec bez ..." (Celý článok)

V Hrušove zachránili chátrajúcu kaplnku sv. Anny aj vďaka Nadácie VÚB

Viac ako 35 rokov chátrala kaplnka sv. Anny v Hrušove v okrese Rožňava, ktorá tu stojí od 16. storočia. Kedysi to bo- lo vyhľadávané pútnické mies- to, no nezáujem kompetent- ných a zub času sa podpísali pod jej zhoršený stav. Obec sa preto rozhodla zasiahnuť a podarilo sa jej získať prostriedky od Nadácie VÚB. Prostredníctvom programu Poklady môjho srdca získala Obec Hrušov na záchranu kaplnky ..." (Celý článok)

Ani se nešudujte, že bašík Ďuro a tetka Mara pešo chodé aj do Rvažnavy

Ráz vybrali se gazda Ďuro so svojó Maró až hin do sto- ličnyho mesta, poobzerat se, daš poskromne predat a lacno nakúpit. Dojšli vlakom až hin do Plešíca. Vlak búl ale polný, vredigali se do neho taký šudáci a kalapami a hátižákmi na plecu a tak mesta sedeňa nebulo. Bašík tehali tetku za sobó ako nadžganý mech, no mesto nenajšli. Nedajbože dagde zložit svojú poctivú sedlécku zadnú ..." (Celý článok)

MDŽ - Mamky pookrejú. Dievčatá znežnejú. Ženy v každom veku sa potešia

Marec je mesiac, na ktorý sa ľudia v našich zemepisných šírkach tešia. Prichádza jarný slnovrat. Odchádza zima a začína jar. Okrem toho marec je v spojení aj so sviatkom, ktorý bol, potom nebol a zdá sa, že znova ožíva. Veď dať úctu, lásku, potešiť niekoho, obdarovať ho nie je nič zlého. Práve naopak, patrí sa to. Veď je komu, aj začo. Áno, uhádli ste. Hovoríme, píšeme o MDŽ. Odhliadnuc od spolo- ..." (Celý článok)

Komorný džezovo - šansónový koncert Katky Koščovej v Slavošovciach

Obecná knižnica v Slavošov- ciach a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravili na piatok 12. marca 2010 o 16-ej hodine z Domu kultúry v Slavošovciach naživo rozhlasové vysielanie z kon- certu slovenskej speváčky Katky Koščovej. Komorný džezovo-šansónový koncert bude spestrený autorským čítaním Marušky Kožlejovej. Katarína Koščová so svo- jimi hudobníkmi Danielom Špinerom ..." (Celý článok)

Rakovnickí seniori si pripomenuli desiate výročie vzniku svojej organizácie v obci

Ani upršané počasie nezabrá- nilo stretnutiu členov ZO JDS v Rakovnici pri príležitosti 10. výročia vzniku organizácie dňa 26. februára 2010. Členov i hostí vítala vkusne upravená sála kultúrneho domu a príjemné prekvapenie. Prvým bolo zaujímavé kultúrne vystúpenie folklórneho súboru Vesna pod vedením Mgr. Štefana Liptáka. Druhým bola účasť pracovníkov Regionálneho úradu verejného ..." (Celý článok)

Čo to v onú noc preletelo nad našimi hlavami a vystrašilo mnoho ľudí?

V pondelok večer (1.3.2010) mi zatelefonovala z Košíc pani Zuzka Tomková, ktorá začala otázkou: „Už Vám niekto telefonoval z Rožňavského Bystrého, čo sa stalo?“ – Nie, vravím - a čo sa vlastne stalo? Potom som sa dozvedel, že pred polnocou, najmä tí, ktorí sledovali televízny prenos z olympiády, chvíľu videli vonku silné svetlo sprevádzajúce veľkým, akoby výbuchom. Zbystril som pozornosť a ..." (Celý článok)

Obec Betliar si v roku 2010 pripomenie 680. výročie prvej písomnej zmienky

Pri príležitosti tohto výročia pripravuje obec rad sprievod- ných podujatí a vydanie monografie o obci. Prvou ak- ciou bude výstava tvorby do- mácich maliarov, čipkovanej tvorby a niektorých pamiatok, úspechov športovcov, pamät- ných kníh obce a prezentácia mikroregiónu „Dobšinského kraj“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 29.3.2010 – 3.4.2010. Čitateľom stránky MAJ GEMER chceme aj touto cestou ..." (Celý článok)

Reakciou na vysielanie relácie Elixír ste mi urobili väčšiu radosť, ako si myslíte

Milí rodáci, krajania, Gemer- čania! Vašou reakciou na vysielanie miniprofilu o mne v televíznej relácii Elixír, ktorý sme 27. februára 2010 spolu sledovali na Dvojke, ste mi u- robili väčšiu radosť, ako si myslíte. Svojou záľubou a koníčkom v dôchodkovom ve- ku, keď mne podobných už nazývajú senior, som chcel predovšetkým dokázať, že v čase internetu a rozvoja výpočtovej techniky nie sme súci ešte ..." (Celý článok)

Súčasťou Valného zhromaždenia MO MS v Rožňave bola i voľba nových orgánov

Dňa 10. februára 2010 sa v Rožňave uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestneho od- boru Matice slovenskej, ktoré zhodnotilo svoju činnosť za roky 2007 – 2009, schválilo Plán činnosti na roky 2010 – 2012 a Správu o kontrole a hospodárení MO. Úvod zhro- maždenia patril krátkemu kultúrnemu programu, ktorý predstavili členovia folklórnych súborov Haviar a Haviarik. Hosťom VZ bol správca Matice ..." (Celý článok)

Z dvadsaťročnej Revúckej Gemerčanky sa stáva statná nevesta

Alexander Maduda, kronikár Betliara Koncom minulého roka dy- chová hudba Gemerčanka z Revúcej oslávila okrúhle jubi- leum. Dvadsať rokov svojej aktívnej činnosti. Dňa 1. de- cembra pripravili členovia dychovej hudby pekné podu- jatie, na ktorom si toto dôs- tojné výročie pripomenuli. Vďaka spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote, Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej a vďaka sponzorom sme ..." (Celý článok)

Kultúrny dom v Betliari mu nedovolili dokončiť, ale jeho kronika zbiera ocenenia

Alexander Maduda, kronikár Betliara Od roku 1982, t. j. už 28 rokov vediem obecnú kroniku v Bet-liari. Ako som sa k tejto práci dostal? V roku 1978 sa v Bet- liari začal stavať kultúrny dom v rámci akcie Z, čo zname-nalo, že štvrtinu z hodnoty stavby mali vytvoriť občania bezplatne, svojou dobrovoľnou prácou. Výstavbu kultúrneho domu organizoval a práce viedol Ing. Jozef Baník, hlavný inžinier Lesného závodu v Betliari, ktorý zároveň bol aj členom ..." (Celý článok)

ZŠ na Zlatej ulici v Rožňave otvára v novom školskom roku športovú triedu

Základná škola na Zlatej ulici v Rožňave otvára k 2. septem- bru 2010 športovú triedu v piatom ročníku zameranú na volejbal dievčat (16 žiačok) a basketbal chlapcov (12 žia- kov). Do športovej triedy sa môžu hlásiť deti narodené v rokoch 1999 – 2000 (terajší štvrtáci). Športová trieda vzniká v spolupráci so Škol- ským športovým klubom ZŠ Zlatá Rožňava (registro- vaného pod ŠŠK KOMETA Košice) ..." (Celý článok)

Príprava žiakov deviatych ročníkov základných škôl k voľbe povolania

Jaroslava Kyklošová Každoročne žiakov deviateho ročníka v jarných mesiacoch čaká neľahké rozhodovanie – na ktorú zo stredných škôl si podať prihlášku. Toto rozhod- nutie je dôležité, pretože v značnej miere ovplyvní ich ďalšie životné smerovanie. Žiaci si môžu podať prihlášku na dve stredné školy a v prípade, keď robia aj talentové prijímacie skúšky, majú nárok na viac prihlášok. My dospelí – výchovná poradkyňa, ..." (Celý článok)

Hrdia sa nielen aragonitovou jaskyňou, ale aj pozoruhodnou históriou obce

Obec Ochtiná v Štítnickej do- line je v súčasnosti známa viac Ochtinskou aragonitovou jaskyňou, než jej bohatou a pozoruhodnou históriou. Po- vedzme si teda niečo o nej. Ide o slovanské sídlo ešte z čias poveľkomoravských. Po prvý raz sa v písomnostiach spomína v roku 1318. Osada však existovala už v 13. storočí a i keď písomná zmienka o nej ako Ochtinej z týchto rokov nie je, nespomína ju ..." (Celý článok)

Vďaka Johanke Markušovej – Gyürkyovej, rodáčke z Ochtinej, majú dostatok práce

Vďaka rodáčke z Ochtinej – Johanke Markušovej – Gyür- kyovej – máme v dnešných dňoch dostatok práce. Zakla- dateľka najstaršej papierne na Slovensku (v. r. 1817), ktorá medzi prvými prešla na stroj- nú výrobu papiera by sa ani dnes za fabriku nehanbila. Nenašla by síce už svoju „ Vyšnú“, kde boli umiestnené prvé hámre, prvé stupy a ručná výroba papiera, ale s radosťou by sa prešla po novšej časti ..." (Celý článok)

Vstávať ráno o šiestej kvôli Zimnému prechodu Muránskou planinou sa oplatilo

Vstať ráno o šiestej z teplého pelechu, keď mesto ešte mlčí pod rúškom tmy, bolo možno pre mnohých výzvou. O to viac, že bola sobota, ja teda tak skoro nevstávam ani do práce. Ale nadšenie porazilo ospalosť, počasie po včeraj- šom daždi vyzeralo sľubne – mierne veterné, ale pomerne teplé na februárové ráno. Ako vyšité na prechádzku po zimnej krajinke. Kalendár písal deň 13.2.2010, ktorý bol určený..." (Celý článok)

Aj pohľadnice sú vhodným prostriedkom na šírenie informácií o obci

Ešte nie každá obec horného Gemera sa môže právom pý- šiť tým, že má svoje domi- nanty aj na pohľadniciach. Medzi tie obce, ktoré aj ta- kýmto spôsobom dávajú mož- nosť šíriť svoje meno do celého sveta patrí aj obec Rakovnica. So zostavovaním pohľadníc začali len nedávno a doteraz vydali štyri druhy pohľadníc. Na nich sú historicky cenné sakrálne budovy, celkový pohľad na obec ..." (Celý článok)

Už od malička sme si spoločne s mamkou v kúpeľni spievali ...

Z našej malej speváčky krás- na slečna, študentka a dnes aj jedna z mnohých hľada- júcich nové skúsenosti, poz- natky, kamarátov a šťastie v medzinárodnej súťaži Super-Star - naša Gemerskopolom- čanka Katka Nemčková. Ako-si sme si na Teba zvykli v našom polomskom kroji a pri speve na ľudovú nôtu. Čo bolo spúšťačom, impulzom na takúto zmenu? Asi pred 4 rokmi ma oslovilo Centrum voľného ..." (Celý článok)

Príspevky na stránke vybavujú v mysli aj smutné súvislosti života

V ostatnom čase dostávam prostredníctvom e-mailov, ale- bo aj facebooku odkazy rôz- neho druhu. Jeden taký som dostal od Martiny Rusnákovej z Revúcej, s ktorým sa chcem s vami podeliť. Napí- sala mi: „Nazrela som po dlhšej dobe na Vašu stránku Maj Gemer. Vrátilo ma to zas o niečo späť, k čomu sa rada, hoci niekedy s nevôľou, vraciam. To je protiklad, čo? :-) Natrafila som na článok ..." (Celý článok)

Zima je hlavným tvorcom zvláštnych útvarov kvapkajúcej vody

Cencúľ. Zaujímavé slovo. Jedi- nečné, nezvyčajné aj v jazyku slovenskom. Zima je hlavným tvorcom týchto zvláštnych ú- tvarov z tečúcej, kvapkajúcej, či striekajúcej vody. Jej zmra- zením vznikajú aj cencúle. V Rakovnici nemáme vodopády, ani gejzíry a preto cencúle nachádzame na rímsach domov, strieškach, odkva- pových rúrach a podobne. Okrem snehu, ľadu aj cencúle tvoria súčasť zimy. Poobzerali ..." (Celý článok)

Zimná Blumiáda´10 v Slovenskom raji pre účastníkov domovov sociálnych služieb

VI. ročník medzinárodných zábavno-pohybových hier ZIM- NÁ BLUMIÁDA'10 sa usku- točnil v dňoch 1. až 3. febru- ára vo Vzdelávacom a ubyto- vacom stredisku ÚPSVaR v Slovenskom raji v obci Mlyn- ky. Toto zimné podujatie, je- diné svojho druhu na Sloven- sku, zorganizovala AMALIA-Domov sociálnych služieb a Občianske združenie REHAMENTA z Rožňavy, pod záštitou Košického samosprávneho ..." (Celý článok)

Rozprávanie o jednej z osobností gemerskopolomskej minulosti

Ján Zatroch. Veľké meno na- šej minulosti, geniálne nada- ný, alebo vzácne pracovitý? Aký prívlastok prisúdiť tomuto človeku? Človeku, ktorý mal zrejme všestranný talent a žil život naplno. Celou svojou o- sobnosťou sa venoval svojmu poslaniu, no nielen pre seba, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí s ním žili a pra- covali. Svojou originalitou a vynaliezavosťou vytvoril novú víziu umeleckého života našej obce ..." (Celý článok)

Otvoria sa dvere do podzemia banského závodu Siderit Nižná Slaná?

Správy médií informovali 16. februára 2010 občanov o tom, že Vláda SR podniká kroky na obnovenie prevádzky skra- chovanej železnorudnej bane Siderit Nižná Slaná na hor- nom Gemeri. Štát rokuje o ro- zbehnutí ťažby s viacerými súkromnými firmami, povedal premiér Robert Fico po stretnutí s ministrom hospo- dárstva Ľubomírom Jahnátkom. V gemerskej bani stra- tilo pred viac ako rokom prácu okolo ..." (Celý článok)

Prostredie v Telgárte je vynikajúce, dobre pripravené sú aj lyžiarske terény

Uplynulé dni pokryli aj našu časť Gemera bielou perinou. Ktoviekoľko snehu nenapad- lo, ale v severnejších častiach regiónu stačilo na to, aby ly- žovaniamilovní starší i mladší smerovali aj pod Kráľovu hoľu. Jedným z nich bol MUDr. Ondrej Molnár z Rožňavy, kto- rý popri lyžovaní zachytil krásnu atmosféru svojim foto- aparátom. K tomu sa nám vyjadril: "Prostredie v Telgárte je vynikajúce, dobre pripravené sú aj ..." (Celý článok)

Prečo v Rakovnici a na okolí nezabúdajú na Jána Kožára nielen futbalisti

Ján Kožár, vyučený tesár, ce- lý život pracoval v Železorud- ných baniach na úseku Mier v Rakovnici ako baník. Známe o ňom bolo, že bol ku každému ústretový, nápomocný, ochot- ný. Rád chodil do prírody, v lone ktorej sa cítil veľmi dob- re. Počas hubárskej sezóny doma neobsedel. Mal svoje obľúbené miesta a množ- stvo húb, ktoré nazbieral by to „dosvedčilo“. Do hu- bárskeho umenia zaučil aj svojho ..." (Celý článok)

Nedožité 60 narodeniny Mirka Barana si pripomeňme stretnutím v cykle Osobnosti

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici organizujú 22. februára 2010 o 16.00 hod v rámci cyklu Osobnosti stretnutie venované spomien- ke na nedožité 60. narodeniny Miroslava Barana, rodáka z Gemera, pedagóga, folkloristu a redaktora. Stretnutie bude v Spoločenskej sále ŠVK v Banská Bystrici, Lazovná 9. Účinkuje ľudová hudba Borievka z Banskej Bystrice. ..." (Celý článok)

Veriaci sa stretli v kostoloch v rámci Aliančného modlitebného týždňa

Evanjelická aliancia v Sloven- skej republike vyhlásila od 10. do 17. januára 2010 Aliančný modlitebný týždeň. Veriaci sa zišli v tento týždeň v kosto- loch a modlitebniach, aby sa spoločne modlili za evanje- lium, duchovný rast, za evan- jelizáciu a misiu, za Bibliu, ktorú máme k dispozícii v zrozumiteľnom jazyku, za Božiu lásku k svetu. V priebehu týždňa sa veriaci stretli na spoločných modlitbách v Evan- ..." (Celý článok)

Svadba je vážnym krokom v živote. Je to aj o láske, porozumení i hlbokom cite

Svadba je vážnym krokom v živote dospelých. Je to o láske, porozumení, hlbokom cite. Je to rodina, výchova detí. Je to záväzok s po- vinnosťami, rozhodnutiami a zodpovednosťou. O tom sa už popísalo veľa. Veľkým zážitkom je svadobný obrad. Ten sa od prastarých zvykov až po dnešné menil i mení. I nové obrady sa robia klasicky, alebo s použitím starších zvykov, ktoré dodávajú ..." (Celý článok)

Rakovnické obecné noviny pokračujú vo svojom desiatom ročníku vychádzania

Mgr. Ladislav Fabián Rokom 2010 Rakovnické obecné noviny začali písať svoje jubilejné desiate výro- čie vychádzania. Vo svojom prvom tohtoročnom čísle o.i. uverejnili aj rozhovor s Mgr. Ladislavom Fabiánom, ktorý je poslancom Obecného za- stupiteľstva v Rakovnici. Pí- še sa v ňom o tom, ako sa mu darí vykonávať funkciu predsedu komisie pre riešenie aktuálnych otázok života obce. V čísle sú tiež pravidelné rubriky ..." (Celý článok)

V Rožňave žiaci základných škôl okresu súťažili v interpretácii rómskych piesní

Centrum voľného času detí a mládeže v spolupráci s Ge- merským osvetovým stredis- kom v Rožňave pripravili pre žiakov základných škôl už štrnásty ročník súťaže v in- terpretácii rómskych piesní pod názvom Znej rómska pie- seň. Súťaž sa uskutočnila 5. februára 2010 v rámci dní mesta Rožňava. Zúčastnilo sa jej pätnásť sólistov z rožňavského okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Súťažiaci sa pred- ..." (Celý článok)

Je 14. február vyhradený zamilovaným, alebo je to deň určený biznisu?

Do našich kalendárov sa zapisuje stále viac poznámok súvisiacich s dátumom 14. február - Valentín. Vieme, že v iných krajinách sa tento deň slávi ako Deň zamilovaných. U nás ako snaha o novú tradíciu. Čas ukáže, ako sa ujme aj na hornom, či na strednom Gemeri. Mňa potešilo, že tento deň vtipne obohatil kresbou jeden z návštevníkov stránky Maj Gemer – pán Ján Sekely. ..." (Celý článok)

Róbert Bernáth z Jelšavy píše, prečo má rád slovenčinu, prečo má rád Slovensko

Do súťaže s názvom Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa už po osemnásty raz zapojili žiaci základných a stredných škôl nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby vyjadrili svoj vzťah slovenčine, k Sloven- sku, k jeho ľuďom, svojim blízkym, k prírode a tradíciám. Ani žiaci Základnej školy s materskou školou v Jelšave si nenechali ujsť príležitosť zapojiť sa do tejto užitočnej ..." (Celý článok)

Opravu si žiada aj stará sakrálna pamiatka obce, akou je evanjelický kostol

Evanjelický kostol a.v. v Ra- kovnici má svoje pevné miesto v histórii obce. Je nielen sta- rou sakrálnou pamiatkou, ale aj pamiatkou zapísanou v zozname pamiatok Slovens- kej republiky. Cirkvi, veriacim, občanom obce, voleným orgá- nom obce záleží na tom, v akom stave je. Koncom roka 2009 a začiatkom roka 2010 sa stal na prvý pohľad malá havária. Voda prenikla cez strechu veže. Zamokla fasáda ..." (Celý článok)

Uľahčime drobným spevavcom prežiť dlhé chladné zimné obdobie

Zima sa nám tohto roku rozsnežila a zdá sa, že ešte potrvá. Sneh, posilnený mra- zom pokryl bielou perinou nielen polia, lúky a stráne, ale aj okolie našich príbytkov. Vysoká snehová pokrývka neumožňuje malým druhom vtákov vyhľadávať potravu. Hrozí im preto v dôsledku vyčerpania zamrznutie. Navyše, husté sneženie, poľadovica a celodenný mráz spôsobujú rýchle spaľovanie energie ..." (Celý článok)

Jelšavskí odbojári po oslavách 65. výročia oslobodenia mesta nielen bilancovali

Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slo- venského zväzu protifašis- tických bojovníkov v Jelšave sa konala 21. januára pri príležitosti 65. výročia oslo- bodenia Jelšavy. Najskôr prebehol pietny akt kladenia vencov a spomienka na pa- dlých vojakov pri pamätníku na Námestí republiky. Výročnú členskú schôdzu otvoril predseda organizácie Karol Szabo. Na začiatku zablahoželal ..." (Celý článok)

Rakovničan Prof. Ján Fabián bol dekanom baníckej fakulty v zambijskej Lusake

Prof. Ján Fabián. Foto: Dr. Sabo Aj obec Rakovnica má výz- namné osobnosti. Vo svojej životnej kariére dosiahli sta- tus, ktorý presiahol obec, okres i štát. Svojou húžev- natosťou, cieľavedomou prá- cou šírili dobré meno nielen inštitúcie, v ktorej pracovali, ale i meno rodnej obce. Pô- sobili v rôznych oblastiach spoločenského života. Vá- žime si ich úspechy, postavenie, prácu. Sme hrdí na to, že ich máme. Medzi naše významné ..." (Celý článok)

Kdekoľvek napadne sneh a pokryje ním celú krajinu, zmení ju na nepoznanie

Tanečnice z potoka. Foto: Mgr. Silvia Lengová Keď po čase napadne kde- koľvek sneh a pokryje ním celú krajinu, zmení ju na ne- poznanie. Slniečko ju ešte viac spestrí a potom necítime ani tuhý mráz, ani mrznúce, či oziabujúce nohy. Krásne scenérie nášho blízkeho i vzdialenejšieho prostredia nás očaria natoľko, že sa nám oči i duša nabažia dosýta. Pohyb v prírode v takom počasí nám dodá nové sily, ktoré nás obyčajne v zime trošku ..." (Celý článok)

Alexander Czirbusz napísal zaujímavú knihu o dejinách rodnej obce Rudná

Alexander Czirbusz, rodák z Rudnej Alexander Czirbusz. Rodák z Rudnej. Má 56 rokov. Už 32 rokov žije v neďalekej Rož- ňave. Vyštudoval Strednú prie- myselnú školu, odbor strojá- renstvo v Košiciach. Pracuje vo firme, ktorá sa špecializuje na maliarske, natieračské, murárske a zámočnícke prá- ce všeobecne. Špeciálne tieto práce robí aj vo výškach. Jeho koníčkom je história. Vzťah k nej sa prejavil v napísaní knihy o rodnej obci. Okrem ..." (Celý článok)

Speleológovia sa postarajú, aby hlboká studňa na Muránskom hrade bola čistá

Nech vás nemýlia obrázky bez snehu, lebo boli vyhoto- vené tesne pred zimnou sezó- nou. Speleológovia organizo- vaní v Speleoklube Muránska planina využili totiž jesenné počasie, aby stihli čo-to spra- viť na studni nachádzajúcej sa na Muránskom hrade. O svo- jej práci sa s nami takto podelili: "Predpokladá sa, že hradná studňa na Muránskom hrade bola kopaná nie- kedy v 16. storočí ešte v čase pano- ..." (Celý článok)

Priami účastníci protifašistického odboja z Revúcej si prevzali vyznamenania

O tom, že Revúca oslávila 65. výročie svojho oslobodenia od fašizmu v pamätný deň 25. ja- nuára 2010 sme už na strán- ke Maj Gemer informovali. Dnes sa ešte raz k tejto slávnostnej udalosti vraciame podrobnejšie článkom Jána Debnára z Revúcej, ktorý ďa- lej píše: Oslavy na Námestí slobody v Revúcej po pri- liehavej básni povstaleckého básnika – revúckeho rodá- ka Jána Brocku pokračovali príhovorom ..." (Celý článok)

Štrnásť obrázkov o tom, ako bojovali so snehom v Košiciach

Košice nie sú Gemer, ale v sobotu 6.2. 2010 bude patriť Gemerčanom. Dobre bude pre nich preto vedieť, čo v mi- nulých dňoch pripravilo Koši- čanom výdatné sneženie a fujavica. Doslova v tomto dru- hom najväčšom slovenskom meste vznikla snehová kala- mita. Primátor František Knapík musel vyhlásiť druhý z troch stupňov kalamitnej situácie. Situáciu v týchto dňoch nám priblížil obrázkami Igor ..." (Celý článok)

Ondrej Hronec: Bábkové divadlo, mäto z tapa a cigánsky pežgej

Pamätáte si? Na ručné práce vo štvrtej ľudovej. Všeličo nás naučili. Okrem iného sme z- bierali plánky po lese, štepili stromčeky, rýľovali v školskej záhrade. To posledné sa nám veľmi nechcelo, narýľovali sme sa dosť aj doma. Pri- trafilo sa aj to, že sme na vyučovanie nešli. Nie, že by sme sa chceli uliať, o- pantalo nás čosi úplne iné - bábkové divadlo. Keď prišlo do našej obce, celé ich predstavenie ..." (Celý článok)

Revúčania prejavili veľký záujem o zimnú turistiku prechodom cez Stolické vrchy

Aj tento príspevok svedčí o veľkom záujme občanov náš- ho Gemera o využívanie zim- ného obdobia na turistiku. Viac než 150 účastníkov z Revúcej a okolia sa v sobotu 30. januára t.r. na bežkách i pešo stretlo na IX. ročníku Zimného prechodu Stolickými vrchmi. Účastníci z hrebeňa Javorina prešli spoločne trasu cez sedlo Severná lúka – Harová – Skalica - Karafová – Muránska Zdychava. ..." (Celý článok)

Tridsaťtri ročníkov výstupu na Stromíš zanechalo príjemné zážitky

Z výstupu na Stromíš 2010. Foto: Ján Krokavec Zimné výstupy medzi obyva- teľmi na hornom Gemeri majú už viacročné tradície. Vlachov- ský turistický Výstup na Stro- míš má za sebou napríklad už 33 ročníkov. Ten ostatný bol v sobotu 23.1.2010 a informáciu o ňom nám poslal starosta Gemerskej Polomy pán Ján Chanas i s fotografiami, ktoré vyhotovil Jaroslav Kroka- vec z Rožňavy. Svedčia o tom, že toto podujatie má dobrý ohlas medzi milovníkmi prírody ..." (Celý článok)

Pranostika na mesiac február: Čo jeden zameškal, druhý doháňa

Pokračujeme v uverejňovaní spomienok na staré pranos- tiky, ktoré pripravuje pán Karol Žigo z Revúcej. Tentoraz nám predložil typické na ďalší zim- ný mesiac - február, ktorému sa hovorilo aj malý Sečeň: 1. Malý Sečeň, sa protiví veľ- kému Sečňu. 2. Čo veľký za- meškal, to malý doháňa. 3. Únor - úmor. 4. Februárové slnko je falošné. 5. Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak v marci sa bude vyhrievať ..." (Celý článok)

Pozrite si fotografie, ktoré po Vianociach ani v novom roku nepadli do zabudnutia

Stane sa mi, že niektoré fotografie, ktoré dostávam od vás, mojich návštevníkov, sa niekedy omylom dostanú do úzadia. Keď na nich ale pri preberaní e-mailov prídem, zdá sa mi, akoby dozreli a po čase sú ešte zaujímavejšie. Tak sa stalo i začiatkom tohto roku, keď mi svoje novoročné „úlovky“ poslala aj - napríklad jedna z nových autoriek, ktorá sa podpisuje - „bibica1144“. Vidieť na nich, že horný ..." (Celý článok)

Hlavnú sálu divadla Actores v Rožňave vo februári rezervujú pre DOMÁCE VÄZENIE

Titulok nad týmto článkom je pravdivý. Dokonca aj podpísa- ný prísľubom, že známi slo- venskí herci, ako Zdena Stu- denková, Jozef Vajda, Marta Sládečková, Zuzana Tlučková a Peter Sklár to využijú ako prví a vyskúšajú ako im to bu- de sedieť medzi Rožňavčanmi dňa 13. februára 2010. V uvedený deň od 19.30 hod. na Domáce väzenie v byte na 14. poschodí jedného z nových činžiakov sa premení javisko ..." (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 50. časť - Krížom krážom Amerikou

V Bakersfielde sme mali už pripravený naložený nákladný príves plný hrozna na paletách a pred sebou nekonečnú túru naprieč celou Amerikou s plá- nom ukončiť v Bostone, v štá- te Massachussetts na výcho- dnom pobreží. Kolega bol ro- dený Američan, žijúci v Sim- mi Valley, odkiaľ dochádzal do garáže našej tiráckej fi- rmy. Majiteľ, ktorý bol taký celkom príjemný pán, asi, tak päťdesiatročný, hneď s nami doho- ..." (Celý článok)

Vysvetlenia, na otázku pre gemeršänoch - ši vedä šva je to „handrlóg“

V Dlhej Lúke bola na odrazenie vody do mlyna postavená hať a pod ňou Muránka vymlela „žomp“. V ňom sa utopil pes a prepadajúca voda ho držala pri dne. Cigánom nahovorili, že je to „kurnas“, divý kanec. Cigáni nelenili a vybrali spomedzi seba jednoho plavca, ktorý ho mal vytiahnuť. Ten sa ponoril, ale rýchlo sa vynoril so zvolaním: „Kurnas má pazdurki!“ Odpoveď na otázku v titulku: V Nandráži tak volali masívnu ... (Celý článok)

Zo zvyškov snehu objavujeme psíkov, kačice, husi, medveďa, trpaslíka i starca

V tohtoročných januárových rozhlasových správach počúva- me o snehových nádielkach. V televíznych správach vidíme ho- ry snehu, ktoré spôsobujú kala- mity. V obci Rakovnica sme sneh mali. Po oteplení temer celý zmizol. Čím sa môžeme pochváliť sú každodenné mrazy a zamračená obloha. Pri krajniciach ciest nám zvyšky snehu ostali. Aspoň niečo. Pri prechádzke po bočných cestách sme si všimli zvláštne útvary ... (Celý článok)

Vence vďaky za oslobodenie spod fašizmu položili aj v Revúcej

Spomienkové oslavy 65. výročia oslobodenia stredného Gemera spod fašizmu sa uskutočnili v týchto dňoch aj v jeho okres- nom meste v Revúcej. Foto- grafie, ktoré pre Maj Gemer vy- hotovil pán Karol Žigo, zachy- távajú účastníkov osláv počas kladenia vencov pri pomníku na Námestí slobody. Veniec pri buste generála Rudolfa Viesta položila delegácia zástupcov miestnej ZO Slovenského zväzu protifašistických ... (Celý článok)

Pred 65 rokmi nový život aj na hornom Gemeri vyrastal z trosiek 2. svetovej vojny

Deň ako iné, obyčajný, no pred- sa symbolický. Pre obyvateľov Slavošoviec sviatočný. 24. janu- ára 1945, pred 65 rokmi aj do tejto obce v hornom Gemeri za- vítala sloboda. Sú to tradície, ktoré sa tu zachovávajú od tých pamätných dní, keď sa začal nový život aj v tejto oblasti, kde malo široké zázemie Slovenské národné povstanie, kde sa zachovalo mnoho pamätníkov a priamych účastníkov národnooslobodzovacieho boja. Mnohí ... (Celý článok)

Pohľady na zelené a modré lesy a zmeny v nich po prírodnej kalamite na Gemeri

Na potulkách lesmi s odstupom dvoch rokov sa človeku nas- kytne pohľad, ktorý v minulosti nevidel. Píše sa už nový ka- lendárny rok 2010 a v ňom toľko zmien po prírodnej kalamite, ktorá postihla aj naše lokality na Gemeri, nad Slavošovcami, v chotároch Štítnickej a Hankov- skej doliny. Do široka-ďaleka samé lesy, severne ma- jestátny Radzim a opäť tmavé lesy, dnes už s holinami, ktoré robí človek ťažbou dreva. ... (Celý článok)

Zuzana Janáčová: Teším sa z návratov do svojej rodnej obce - do Rakovnice

Iba zriedkavo sa naskytne prí- ležitosť, osobne sa stretnúť v Rakovnici s ľuďmi, ktorí uvideli svetlo sveta práve v našej obci a odišli do sveta. Podarilo sa. Nie často, ale veľmi rada príde do svojej rodnej dediny Zuzka Janáčová, rod. Tarová, vnučka Jána a Márie Lorkovej-Beláko- vej. Jej návraty spája aj s básňami, ktoré venuje svojim spomienkam na dedinu, v ktorej žila osem rokov od 10.8.1948. Zuzana Janáčová, učiteľka, ... (Celý článok)

Už pred 50 rokmi na Teplej Vode modernizovali staré magnezitové pece

Kus histórie nášho Gemera je zachovaný i v nedávnej minulos- ti známych Československých filmových týždenníkoch, ktoré boli súčasťou úvodu premetania večerného filmu v každom kine. Spomenul som si na to, keď som na ČT2 pred pár dňami pozeral "živé" obrázky takéhoto žurnálu spred 50 rokov. V treťom čísle ročníka 1960 hneď prvá aktualita ma zaviedla na Teplú Vodu pri Jel- šave, kde existoval známy magnezitový... (Celý článok)

ŠTÍTNIK – nedávno mesto, dnes väčšia obec, ale stále turistická perla v Gemeri

„Pekná, čistá, veľká obec v Ge- merskej stolici, v kraji Rožňa- vy“. Takto príjemne sa začína stať o mestečku Štítnik uverej- nená vo veľkom Lexikone obcí vydavateľstva PALLAS, ktorý vyšiel v Budapešti v roku 1893. Napriek tomu, že Štítnik dnes už nie je tak významným sí- dlom ako kedysi, keď tu sídlili slávne šľachtické a ze- mianske rody - Csetnekyovci, Bakošovci, Maritinsz- kovci, Madarászovci, neskôr Szontágh- ... (Celý článok)

Pošlite ešte dnes BLUMINOVI SMS-ku v snahe podporiť Zimnú Blumiádu 2010

Milí priatelia, obraciame sa na vás so žiadosťou o podporu me- dzinárodnej akcie ZB´10 - ZIMNÁ BLUMIÁDA 2010 - 1. - 3. február 2010. Prečo sme sa k tomu rozhodli? VI. ročník medzinárodných zimných zá- bavno-pohybových hier so sne- hom a na snehu pre ľudí s mentálnym postihnutím sa uskutoční v Slovenskom raji vo Vzdelávacom a ubytovacom stredisku Ústredia prá- ce, sociálnych vecí a rodiny v Mlynkách... (Celý článok)

V areáli bývalého kaštieľa Andrássyovcov vo Vlachove obnovili grófsku ľadovňu

Na hornom Gemeri v obci Vlachovo sa zachoval pomer- ne hodnotný areál bývalého kaštieľa Andrássyovcov s tor- zom pôvodne rozľahlého par- ku s rybníkmi. Súčasťou gróf- skych parkov bývala kedysi, keď ešte neboli vynájdené chladničky, ľadovňa, zvyčajne jednoduchá drobná kamenná stavba stavaná do svahu na spôsob zaklenutej pivnice, uzavretá železnými dverami. Na vnútorných stenách ľadovne bývali osadené silné kované ... (Celý článok)

Nájdete na hornom Gemeri človeka, ktorý nepozná fašiangové šišky?

Kto by nepoznal šišky? Predpo- kladám, že sa taký človek na hornom Gemeri nenájde. Radi si na nich pochutnáme celý rok. Hlavná sezóna pečenia šišiek v Rakovnici je spojená s fašian- gami. Ako sa také šišky pri- pravujú a pečú? Šikovnej gaz- dinke to ide raz-dva od ruky. My sme jednu z takých šikuliek oslovili. Pani Barbora bola taká láskavá a dovolila nám nazrieť do svojej kuchyne. Prezradila nám aj základný recept ... (Celý článok)

V jelšavskom evanjelickom kostole našli pozoruhodné dokumenty z 18. storočia

Miesto vzácneho nálezu v jelšavskom evanjelickom kostole Veľa vecí okolo nás pripomí- najúcich dávnejšiu minulosť si možno ani nevšimneme. Stáva sa však, že sú svojimi nález- cami za rôznych okolností obja- vené v kostoloch, historických budovách, na pôjdoch starých rodinných domov alebo iných, viac či menej, významných mie- stach. Niektoré sú uložené, ba uschované tak, aby ich našli tí najpovolanejší. Nie stále sa tento zámer uscho- vávateľov vecí naplní, no keď sa tak ... (Celý článok)

Zvečnili sme jedinečné okamihy zimného východu slnka nad Silickou planinou

Zima v Rakovnici je v novom roku poznamenaná premenli- vým počasím a temer neustále zamračenou oblohou. Slnko sme videli zriedka, aj to pome- dzi mraky. Čakali sme dlho na vhodnú chvíľu, kedy budeme môcť zimný východ slnka odfo- tografovať. I keď sme boli dlhšiu dobu pripravení na „lov“ východu slnka, mraky nám to nedovolili. V jedno zimné ráno sa ukazovalo, že sa nám podarí zachytiť ranné slnečné lúče. ... (Celý článok)

Daniela Hroncová - Faklová: NEDEĽA - esej

Bránička tíško vrzla a potom sa zabuchla. Vlastnou váhou. Ple- chový zvuk zámky na zari- gľovanie sa pomiešal s chvením tmavých drevených latiek a ako zakaždým, rozplynul sa v po- kojnom tichu nedeľného rána. Kroky dvoch párov nôh smero- vali zo zelenej - iba kŕdľom sliepok pestovanej - pažite dvora na dláždený chodník. Piesok a pouličný prach sa naveky zavŕtali medzi škáry mačacích hláv a kroky chodcov zabra- ... (Celý článok)

Pán Vojtech Bradovka sa na Dvojke v sobotu vyzná z toho, prečo sa oddal KGB

Keď mi nedávno zatelefonoval náš Gemerčan Vojtech Bradov- ka z Nadabuly a oznámil, že Slovenská televízia má záujem o ňom spraviť krátky profil, veľ- mi som sa potešil. To, že ako 84 ročný sa stará o svoju webo- vú stránku, ktorej dal titul KGB, čiže Klub Generácie Báčikov, už vie hodne ľudí nielen z Gemera, ale aj mimo Slo- venska. Teraz o ňom budú vedieť i televízni diváci, ktorí nemajú doma internet. Keď si v sobotu ... (Celý článok)

Ponuka predvianočných podujatí aj v Jelšave bola bohatá

Počas adventu, keď sme sa vlani pripravovali na Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, sme túžili vniesť svetielko pohody do každodenného života obyvateľov nášho mesta. Bolo už len na nich, či sa v tomto uponá- hľanom svete pristavia, aby vnímali krásu umeleckého slo- va, spevu, hrejivých duchovných melódii či stáročia znejúcich kolied, alebo sa prídu pokochať krásou ručne zhotovených výrobkov, vianočných ... (Celý článok)

S novým rokom prichádzajú poštou na stránku aj nové recepty

Stane sa aj to, že moje re- cepty, ktoré sú súčasťou strán- ky Maj Gemer, inšpirujú mojich návštevníkov k tomu, aby mi jeden, alebo i niekoľko poslali na ich doplnenie i vyskúšanie. Aj začiatkom tohto roka to ináč nebolo. Recept na orieškovo - nugátové rezy mi poslala pani Kačmárová z Martina. Tak si recept prečítajte a vy- skúšajte so mnou. Potrebujeme: Korpus: 200 g lies- kových orieškov, 6 bielkov, 5 ... (Celý článok)

Pani Terézia Jančošeková je najstaršou občiankou Rožňavského Bystrého

Do Kroniky Rožňavského Bys- trého v roku 2009 zapísali aj tieto dôležité údaje: Počet na- rodených detí - 6: 1. Peter ĎURSKÝ, 25. január, 2. Štefan MOROŇ, 2. marec, 3. Jakub ŠIMKO, 28. jún, 4. Lucia KREMPASKÁ, 26. júl, 5. Nela PÁSTOROVÁ, 5. september, 6. Petra HOLMOKOVÁ, 25. októ- ber. Počet sobášov - 1: Ľuboš KREMPASKÝ – Monika KOLESÁROVÁ, 17. január. Počet zosnulých - 11: 1. Ondrej DOBOŠ, 80 ročný - 7. január, ... (Celý článok)

V zime po večeroch chlapi roztĺkajú orechy a ženy vylupujú z nich jadrá

Orech vlašský, orech kráľov- ský, latinský názov Juglans regia. Je to statný vysoký strom s rozložitou korunou. V Rakovnici sa pestuje od nepa- mäti. Jeho plody dozrievajú koncom augusta a v septem- bri. Zbierajú sa postupne - ako samé opadávajú zo stromu. Ku koncu zberu sa zvyšok obtĺka. V roku 2009 sa ich urodilo neúrekom. Majitelia stromov po zbere orechy preberú a pozorne usušia. V zimných ..." (Celý článok)

Tomáš Šereda si odniesol z Gemerskej Polomy Pohár starostu obce

Tomáš Sereda, víťaz 18. ročníka stolnotenisového turnaja O pohár starostu Gemerskej Polomy Víťazom 18. ročníka stolnote- nisového turnaja O pohár sta- rostu obce Gemerská Polo- ma, ktorý sa uskutočnil 10. januára 2010 sa stal Tomáš Šereda z Mostex-u Rača. Vo finále zvíťazil na Martinom Paľovčíkom 3:1 (6,6, -9, 6) V semifinále turnaja, ktorého sa zúčastnilo 32 hráčov z 13 stolnotenisových klubov zo Slovenska, najprv Šereda zvíťazil v piatich setoch nad Gregorom Gallom z Geológu Rožňava ..." (Celý článok)

Prírodný park v Betliari má svoje čaro v každom ročnom období

Betliarsky kaštieľ a park so zaujímavou architektúrou a mnohými pozoruhodnými dre- vinami lákajú každoročne náv- števníkov a turistov nielen zo Slovenska, ale i zo zahrani- čia. Park v obci Betliar na hor- nom Gemeri patrí medzi naj- cennejšie prírodné parky na Slovensku. Nájdeme tu zachované výtvory drobnej záh- radnej architektúry i úsilie vysadiť rôzne cudzokrajné dreviny. Kaštieľ i park s rozlohou 18 ..." (Celý článok)

Na Tri krále se furt variavali v Revúci a na Gemeru gulky

Na Nový rok o kurecí krok. Na Tri krále o krok dále. Noc se kráťí, den dlkší buďe. Na svätok Troch králó v Revúci, na Gemeru, gulky sä furt variavali, aj varä. Stretnúl som na ulici ženy z ni ďeleké ďeďiny od mesta, ďiškurovali a reš bula o tom, že ak varä gulky. Kus som ich poznal, ta reku aj jä slovo prešmarím, tak ušenéši, ve som z mesta. Opýtal som se, reku akia že to ťia „ingrediencie“ ..." (Celý článok)

Hladina Honského potoka signalizuje, že si vyžaduje celoročnú starostlivosť

Cez obec Rakovnica preteká Honský (genčanský, hončan- ský) potok. Voda v ňom tečie po celý rok. Aj v najväčších letných, suchých obdobiach nevysychá. Má veľa malých, drobných prítokov, potôčikov z Plešiveckej planiny a Sloven- ského Rudohoria. Nekontrolo- vateľne sa potok správal v minulosti a môže ešte i v súčasnosti. Staršie generácie si pamätajú storočnú vo- du, ktorá narobila značné škody v ..." (Celý článok)

Vinšujem Vám šťeslivý nový rok 2010 šicim kotrí sťe doma, ale aj po sveťe

Prežili smo v decembru boha- ťí, pekný, kultúrný program Revúcke Vianoce. Prežili smo Krašún, krásnia svätky so šit- kim, šva Krašún robí Krašú- nom. Povinšovali smo si rado- snia a veselia Svätky a podali ruky nilen doma v roďinách a šekali, koďi se Starý rok stretne s Novim rokom. Veselý Silvester búl pritom. Privítali smo Nový rok 2010 aj u nás v Revúci, na Ge- meru. Prichodí nám, a se aj patrí, ..." (Celý článok)

Koledovanie v našej obci vždy patrilo k vianočným sviatkom

Koledovanie v histórii obce Rakovnica patrilo k vianočným sviatok. Staršia generácia si ešte pamätá na nosenia bet- lehema, hrané scénky i spev. Odohrávalo sa to pod oknami, alebo priamo v dome. Táto ľudová tradícia je zachytená na filmoch čiernobielych i farebných, ktoré sme mali možnosť vidieť v televíznom vysielaní. Rok 2009 sa stal v obci medzníkom obnovy starej tradície. Zrealizovalo sa to s ..." (Celý článok)

Gemerská Poloma pripravila stolnotenisový turnaj O pohár starostu

V nedeľu 10. januára 2010 v Gemerskej Polome sa usku- toční už 18. ročník stolnoteni- sového turnaja mužov O pohár starostu obce. Miestom tur- naja bude telocvičňa pri Zák- ladnej škole, kde sa turnaj začne prezentáciou od 9.00 hod s predpokladaným začiat- kom turnaja o 9.30 hod. So semifinále sa ráta okolo 14.30 hod. Súťažiť sa bude podľa dvoch systémov: sku- pinovým a progresívnym KO systémom..." (Celý článok)

Horný Gemer privítal v tomto roku prvé novorodenkyne Samanthu a Ester

Aj horný Gemer a mesto Rož- ňava má už svojich prvých tohtoročných novorodencov. Prvou je dievčatko Samantha Polyáková z Brzotína, ktorá sa narodila rodičom Alžbete Polyákovej (20 ročná) a Jo- zefovi Gažimu. Bábätko svetlo sveta uzrelo prvýkrát 4. ja- nuára 2010 o 11.55 hod. v rožňavskej nemocnici. Váži 3240 g. Doma ju už čakajú 3-ročná a ročná sestrička. Prvým novorodencom mesta Rožňava..." (Celý článok)

Má názov Slavošovce spojenie so súdkom žinčice, alebo so súdkom vína?

Známa hornogemerská obec Slavošovce leží v juhovýchod- nej časti Slovenského rudoho- ria v severovýchodnom výbež- ku Štítnickej doliny pod kon- čiarmi Kohúta (1409) a Stolice(1476). Obec vznikla v 13. sto- ročí a patrila štítnickým Bebe- kovcom. od 17. storočia And- rássyovcom. V 17. a 18. storočí tu vznikajú železné hámre, z ktorých sa neskôr stávajú papierové mlyny. V obci bolo niekoľko cechov, ako ..." (Celý článok)

Z Troch kráľov sa stal sviatok, v ktorom prevážili ľudové predstavy a zvyky

Sviatok Troch kráľov (6. január), ktorý uzatvára slávno- sti spojené s Vianocami, bol istý čas spájaný so za- čiatkom nového roka. Pôvod- ne, ešte predtým, ako sa Vianoce stali súčasťou výz- namných kresťanských sviat- kov, sa v tento deň oslavovalo Zjavenie Pána. Šlo však o iný sviatok spojený s inou udalosťou. Zjavenie Pána sa totiž viazalo na udalosť, keď Ján Krstiteľ krstil dospelého Ježiša..." (Celý článok)

Päťdesiat rokov od maturít v Spišskej Novej Vsi si pripomenuli v Rožňave

Medzi došlou poštou v týchto dňoch som zaznamenal i tento list a niekoľko fotografií pripojených k nemu: „Po 50 rokoch od ukončenia štúdia na Priemyselnej škole geolo- gicko-baníckej v Spišskej No- vej Vsi sme si my, bývalí študenti IV. C triedy dňa 29.10.2009 v priestoroch hotela Čierny orol v Rožňave pripomenuli školské povinnosti, radosti a starosti, ako aj celú našu banícku prax. Študovať sme ..." (Celý článok)

Keď príde Perinbaba k nám, vždy zanechá romantické obrazy svojej roztopaše

Zima je v spojení so snehom. Čakali sme na to dlho. Doč- kali sme sa. Pomaly a opa- trne prišla. I sneh. Celá obec Rakovnica bola pokrytá bielou perinou ako z filmu o Perin- babe. Či sa sneh udrží, alebo nie, vždy je to diskutabilné. Predpovede počasia boli a ešte sú premenlivé, aj tak, aj onak. Presnejšie: mráz – sneženie a potom oteplenie. Plusová teplota znamená stratu, zmiznutie snehu. Stalo sa ..." (Celý článok)

Na Novoročnom výstupe na Volovec 2010 turisti sa netešili výhľadom zo Skaliska

Tridsiaty druhý ročník Novoro- čného výstupu na Volovec za- čal prvú sobotu v novom roku 2010 odchodom z autobusovej stanice v Rožňave v známom čase. Čo nás však prekvapilo, bola nová trasa výstupu, o ktorej sme sa dozvedeli až v autobuse. Tradičné východis- ko trasy z Gulyapalagu vystriedala Čučma kvôli nepriaz- nivému počasiu. Aj keď nám počasie neprialo, autobusy plné turistov premávali medzi rožňav- ..." (Celý článok)

Pred 50 rokmi prišiel do Rožňavského Bystrého pracovať básnik Ján Stacho

Práve pred 50 rokmi do obce Rožňavské Bystré nastúpil pracovať ako lekár významný slovenský básnik Ján Stacho. Pripomeňme si pri tejto prí- ležitosti i pri príležitosti 74. výročia jeho nedožitých naro- denín (1.1.1936) niekoľko bá- sní z jeho tvorby a krátko z jeho života. Ján Stacho (1.1.1936 Trnava - 15.7.1995 Bratislava) - básnik, prekladateľ, lekár. Po zavŕšení štúdií na Lekárskej fakulte UK v ..." (Celý článok)

Pavel Hencel "priviedol" začiatkom zimy do Rakovnice snehovú kráľovnu

O Pavlovi Hencelovi z Rakov- nice sme už písali a predložili vám aj fotografie z jeho tvorby. Pripomíname len, že je stav- bár, kamenár a má veľa ko- níčkov. Zima má pre neho osobitné čaro. Poskytla mu inšpiráciu. V čase vianoč- ných sviatkov v obci napadol dobrý sneh. Využil ho. Nelenil a začal „stavať“. Najprv zhromažďoval sneh a keď už bol vysoký dva a pol metra, začal tvoriť. Predstava bola. ..." (Celý článok)

Novoročný príhovor primátora mesta Dobšiná pána Karola Horníka

Možno neskromne, ale prav- divo a rád chcem konštatovať, že uplynulý rok 2009 bol pre mesto Dobšiná mimoriadne úspešný. Prešli nám všetky projekty, ktoré realizujeme a budeme realizovať z fondov E- urópskej únie. Dokončujeme rekonštrukciu MŠ, prebieha rekonštrukcia ZŠ Eugena Ruffinyho, prešiel nám projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny - námestia, ako aj rekonštrukcia hasičskej zbrojnice..." (Celý článok)

Potvrďme aj v roku 2010 bohatú kultúrnu úroveň nášho Gemera

Vážení priatelia, keďže na za- čiatku roka je zvykom hodno- tiť svoju predchádzajúcu prá- cu, dovoľte mi, aby som sa pár vetami zmienil o tom, ako sa darilo, či nedarilo stránke Maj Gemer. V úvode sa mu- sím pochváliť, že v roku 2009 stránka dosiahla niekoľko vy- nikajúcich výsledkov. Darilo sa jej získavať stále viac návštevníkov (za rok 2009 to bolo 48 333). Za celý uplynulý rok uverejnila až polovicu ..." (Celý článok)

Pranostika na mesiac január vraví: rastie deň, ale rastie i zima

Aj v januári 2010 pokračujeme v uverejňovaní pranostík, ktoré sú typické pre ten ktorý me- siac. Prečítajte si ich a vyhod- noťte samy, aké sú ich kva- lity. Ak ste si z nich niečo pre seba vybrali, aj to znamená, že majú miesto na tejto strán- ke. Predkladám vám teraz januárové pranostiky, ktoré pripravil pán Karol Žigo: Rastie deň, rastie i zima - Január dobrý je, keď chotár biely je - Ak vlci a líšky v januári vyjú, ..." (Celý článok)

Voňavú kávu
a príjemnú hudbu ponúka SNM - Múzeum Betliar neďaleko od Rožňavy. Prvú augustovú sobo-tu sa návštevníci historického parku pri kaštieli môžu tešiť na koncert bigbandu a prednášku odborníka na kávu M. Šturca. Okrem toho je počas celej letnej sezóny sprístupnená výstava Tá pravá šálka kávy.

Jedinečná dedinská
atmosféra, prehliadka mladého folklóru a netradičný koncert na strechách domov - to všetko sú atribúty, ktoré začiatkom augus-ta, lákajú tisícky návštevníkov do Kokavy nad Rimavicou na folklórny festival Koliesko. Ju-bilejný 20. ročník, sa uskutoční už tento víkend, od 5. do 8. au-gusta 2010.

Slnečné elektrárne,
ktoré budujú dvaja rôzni inves-tori, by mali začať pracovať na budúci rok v okolí Jelšavy v ok-rese Revúca. Spolu budú mať inštalovaný výkon 3 MW a vy-robenou elektrinou budú záso-bovať distribučnú sieť. Investo-rom elektrárne za 3,3 milióna eur je Prakovská energetická spoločnosť JSE.

Vo štvrtok 22. júla
t.r. sa začal piaty ročník sloven-sko-maďarského podujatia zva-ného Gemersko-turniansky fes-tival. Potrvá viac než týždeň. O-jedinelý projekt zahŕňa viac ako 100 programov v siedmich slo-venských a desiatich maďarský-ch obciach.

V Moste domáci futbalisti odohrali prvý jarný zápas s dobrou hrou i výsledkom

Rožňavské Bystré – Kečovo 3:0 (1:0). Rožňavsko-bystranskí futbalisti hrajúci v II. triede Majstrovstva okresu vstúpili do jarných odvetných zápasov s dobrou hrou aj s dobrým výsledkom. Prvý gól proti Kečovu strelil hlavou už v 2. minúte Hajdu po zahratí priameho kopu z pravej strany Lengom - 1:0. Hostí tento gól nezlomil, naopak, začali aktívne útočiť, dobre napádali domácich hráčov, nedovolili Bystranom ..." (Celý článok)

V Obecnej knižnici v Rožňavskom Bystrom majú asi 2 500 titulov kníh

Neďaleko základnej školy, v budovej bývalého baníckeho domu, máme v Rožňavskom Bystrom aj Obecnú knižnicu, ktorá má u nás tradíciu už niekoľko desiatok rokov. Pred 15 rokmi bola presťahovaná z iného miesta v obci, do starého baníckeho domu v podkroví, kde predtým sídlil zubný lekár. Pracujem tu už niekoľko rokov ako knihovníčka. Knihovnícku prácu najprv prevzala po dlhoročnej zanietenej ..." (Celý článok)

Na valnom zhromaždení MO MS si zvolili nový výbor aj v Rožňavskom Bystrom

Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Rožňavskom Bystrom sa začalo 20. marca 2010 malou spomienkovou slávnosťou pri pamätnej tabuli Pavla Dobšinského, ktorá je umiestnená na kostole ECAV, kde náš národovec v rokoch 1855 – 1858 pôsobil a tvoril. Informácia o nej je aj na tejto stránke. Malou prechádzkou sa bystrianski matičiari presunuli do Kultúrneho domu, kde valné ..." (Celý článok)

Bystrianski matičiari si pripomenuli 182. výročie narodenia Pavla Dobšinského

Malá spomienková slávnosť pri pamätnej tabuli Pavla Dobšinského na kostole ECAV v Rožňavskom Bystrom prerástla v sobotu 20. marca 2010 do prekrásnej akcie. Na úvod všetkých prítomných privítala Ing. Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave. Po krásnej básni, ktorú zarecitovala Miroslava Fráková predniesla svoj príhovor starostka obce Želmíra Gonosová. Položením spomienkového ..." (Celý článok)

Prázdniny detí v Rožňavskom Bystrom končia na zasneženom svahu s vlekom

Aj keď sa už pomaly schyľuje ku koncu zimy a aj ku koncu jarných prázdnin, deti z Rož- ňavského Bystrého mali vyni- kajúcu možnosť prežiť prázd- niny na snehu a na čerstvom vzduchu. Výborný terén, dob- rá atmosféra, minimálne čaka- cie doby na vlek a to všetko len za „symbolickú cenu“. Pán Ing. Dušan Uhrín s ro- dinou už niekoľko rokov zabezpečuje údržbu a prevá- dzku vleku. Len škoda, že snehu nie ..." (Celý článok)

Ples rodákov v znamení "mladej krvi", zaujímavých cien a výbornej zábavy

Rodácke plesy v Rožňavskom Bystrom už majú svoju pevnú tradíciu, ktorá každý rok, zvyčajne v jednu februárovú sobotu, spojí rodákov i nerodákov, mladých i tých skôr narodených. A všetkých tých, ktorí na ples nemôžu alebo nevedia prísť, poteší pri pohľade na pozvánku na ples aspoň myšlienka na túto obec a pocit, že Rožňavské Bystré si ctí svojich rodákov a tradície. 17. ročník Plesu rodákov ..." (Celý článok)

V Rožňavskom Bystrom pripravili už sedemnásty ples svojim rodákom

Na detskom karnevale sa vykrúcal Harry Potter, ale aj vírus prasacej chrípky

Veselý piatok 12.2.2010 v Rožňavskom Bystrom by sa dal nazvať aj mozaikou po- stáv, príbehov, rozprávok, ná- vratu do dôb minulých, no i cestovania v čase do dôb budúcich. Krásny výsledný obraz vytvorili deti z miestnej ZŠ s MŠ, ktoré sa celý týždeň pripravovali na karneval. Vymýšľali masky, do- hadovali sa medzi sebou, kto sa za koho, alebo za čo prezlečie, kupovali si lístky do tomboly..." (Celý článok)

Rožňavsko-bystranskí futbalisti v znamení úspešného futbalového roku

V sobotu 16.1.2010 futbalisti Baníka Rožňavské Bystré na výročnej schôdzi vyhodnotili minulý športový rok. Po krátkom privítaní predsedom TJ Peťom Urbanom vlaňajšie výsledky a výkony futbalo- vého mužstva pripomenul tajomník FO a tréner Miloš Leng. Hlavne jesenná časť bola, čo sa týka výsledkov, úspešná. Z trinástich jesenných zápasov Bystrania 6 vyhrali, 5 remizovali a 2 prehrali, za čo im patrí 3. priečka ... (Celý článok)

Málokto čakal – futbalisti Rožňavského Bystrého po jesennom kole tretí

Rožňavské Bystré – Čoltovo 8:2 (2:0). Na deň Všetkých Svätých pripadlo 13. a posledné jesenné kolo okresného majstrov- stva II. triedy vo futbale. Rožňavskobystranom sa zápas vydaril a hladko zdolali Čoltovo 8:2. Strelecky sa darilo Jánovi Gonosovi, ktorý po dlhom zranení strelil 4 góly. Na prvý gól si musela hŕstka divákov počkať až do 25. minúty, ktorý strelil po peknej kombinačnej ... (Celý článok)

Vykúpenie Bystranom v Brzotíne priniesla až posledná minúta nastaveného času

Zo zápasu Ml. Brzotín - Rožň. Bystré 3:3 (2:1). Foto: Š. Maliňák Mladosť Brzotín – Rož- ňavské Bystré 3:3 (2:1). Zápas 12. kola II. futbalovej triedy Majstrovstva okresu Rožňava v Brzotíne sa za- čal s meškaním, lebo dele- govaný rozhodca Molnár sa na zápas nedostavil. Delegát zápasu za prí- tomnosti kapitánov oboch mužstiev vyžreboval rozhodcu, ktorého oba týmy dali do žrebovania. Žreb určil zástupcu Bystranov Petra Ďurského. Svoju úlohu zvládol dobre, no ... (Celý článok)

Mužstvu sa núkajú tri body, ale školácke chyby v závere znehodnotia i dobrý výkon

Zo zápasu Pača - Rožňavské Bystré 3:2. Foto: P. Urban Pača – Rožňavské Bystré 3:2 (0:1). Rožňavsko-bys- trania v desiatom kole II. triedy majstrovstva okresu vo fut- bale odohrali na Pači ďalší smoliarsky zápas, keď proti minuloročnému účastníkovi I. triedy nedokázali udržať sľubné dvojgólové vedenie. Na dobrom teréne sa hral od začiatku obojstranne rýchly a zaujímavý futbal. Úvodnému 10-minútovému náporu domácich Pa- čanov Bystrania odolali ... (Celý článok)

Pútače nielen vítajú návštevníkov, ale aj vychovávajú k hrdosti k obci

Vkusné pútače pred obcou Rožňavské Bystré vítajú príchodzích. Pred vstupom do obce Rožňavské Bystré, smerom od Rožňavy i od Štítnika, vítajú jej návštevníkov, ale aj tých, ktorí ňou iba prechádzajú, pekne uprave- né pútače. Tvorí ich erb obce a uvítací príhovor: Vitajte v obci Rožňavské Bystré. Nápad postaviť ich vedľa hlavnej cesty bol nápadom starostky obce pani Želmíry Gonosovej, hneď potom, ako ju tohto roku zvolili do funkcie ... (Celý článok)

Tri góly Hrhovčanov vyprovokovali Bystranov k prvým trom bodom od súpera

Zo zápasu Hrhov - Rožň. Bystré 3:6. Foto: P. Urban Hrhov – Rožňavské Bystré 3:6 (2:3). Tvrdému a hrboľatému terénu sa lepšie prispôsobili Rožňavskobystra- nia. Úvod 9. kola II. triedy majstrovstva okresu však tomu nenasvedčoval. Kým sa Bystrania predbiehali v zaha- dzovaní vyložených šancí (Minčík, Hajdu, Rusnyák), domáci Hrhovčania sa dvakrát dostali na dostrel Máťašovej brány a v 25. minúte už viedli 2:0. Bystranom ... (Celý článok)

Kdeže sú tie časy, keď Kovstaváci rozdávali súperom body jedna radosť

Rožňavské Bystré – Kovstav Rožňava 1:1 (0:1). Rožňav- skobystrania nastupovali na zápas 8. kola II. triedy majstrovstva okresu s veľkým odhodlaním zabojovať a získať doma tri body. Úvodné minúty naznačili, že dobrý výsledok sa môže dostaviť. Bystrania mali viac loptu na svojich kopáčkách a boli iniciatívnejší ako súper. Avšak pozorne brániaca obrana Kovstavu nepúšťala Bystranov do ... (Celý článok)

Namiesto troch bodov si priviezli Bystrania z Kružnej sedmičku gólov

Zo 7. kola majstrovského futbalového zápasu Kružná - Rožňavské Bystré 7:1 (3:1). Foto: Peťo Urban Kružná - Rožňavské Bystré 7:1 (3:1). Len málokto čakal takýto výsledok týchto dvoch mužstiev II. triedy majstrovstva okresu vo futbale, ktoré mali po 6. kole v kolónke prehier nulu. Kružná začala zápas s veľkou iniciatívou a už po štyroch minútach dala úvodný gól po kombinačnej akcii z ich pravej strany. Domáci pokračovali v tlaku a v 12. minúte opäť po tej istej strane vošli do 16-ky ... (Celý článok)

Bystrania s Jovicami očakávali ľahší zápas, nakoniec sa strachovali o víťazstvo

Rožňavské Bystré – Jovice 5:4 (3:2). Šieste kolo okresného majstrovstva II.triedy vo futbale bolo v znamení peknej septembrovej nedele. Bystrania očakávali ľahší zápas no opak bol pravdou. Jovice sa predstavili v Rožňavskom Bystrom v dobrom svetle. Bystrania sa ujali vedenia už po pár sekundách po rozohrávke zo stredu ihriska. J. Urban ml. vysunul po pravej strane Minčíka, jeho ... (Celý článok)

Na Dni obce 2009 v Rožňavskom Bystrom vítali chlebom a soľou

Bola sobota, 12. septembra 2009. Slniečko sa od rána veselo usmievalo, v obecnom rozhlase vyhrávali rezké pesničky a celé Rožňavské Bystré bolo vyzdobené farebnými stužkami. Práve tento deň – Deň obce – patril nám všetkým, rodákom, ale aj nerodákom, starším a aj mladším, vzácnym hosťom..., no proste všetkým tým, ktorým aspoň malý kúsok srdca bije pre túto peknú dedinu, ktorá ... (Celý článok)

Pozvánka na Deň obce Rožňavské Bystré

Kedy dovezú Rožňavskobystranskí futbalisti tri body aj od súpera?

Rakovnica - Rožňavské Bystré 1:1 (0:1). Rožňavsko- bystrania v Rakovnici nepotvrdili v 5. kole okresného majstrovstva II. triedy vo futbale dobrý výkon z minulého kola a v tradičnom derby iba remizovali. Tak, ako minulú sezónu, ani tentoraz sa im na ihrisku v Rakovnici nedarilo - hlavne strelecky. Celý prvý polčas boli Bystrania lepším mužstvom na ihrisku, no gólovo sa presadil iba ... (Celý článok)

Bohúňovo napriek prehre zanechalo v Rožňavskom Bystrom dobrý dojem

Rožňavské Bystré – Bohúňovo 5:2 (2:1). Bohúňovo vo štvrtom kole II. tiedy futbalového majstrovstva okresu sa predstavilo v Rožňavskom Bystrom s novým mužstvom a zanechalo tu dobrý dojem. Začiatok zápasu bol poznačený nepresnými prihrávkami obidvoch tímov. Bystrania sa hlavne v zálohe nevedeli dostať do správneho tempa a chýbala aj patričná bojovnosť. Prvú ... (Celý článok)

Rožňavskobystrania v Lipovníku proti Drnave mali na víťazstvo

Zo zápasu Drnava - Rožň. Bystré 2:2 (1:2) Rožňavské Bystré – Drnava 2:2 (1:2). Rožňavskobystrania cestovali na svoj zápas tretieho kola II.triedy OM do Lipovníka. Tam na nich čakali ,,domáci futbalisti“ z Drnavy. Obidve mužstvá začali hrať otvorený futbal s cieľom čo najskôr streliť gól. Útoky sa striedali na jednej aj druhej strane. Prvý gól strelili Bystrania už v 5. minúte po dobrej kombinácii J. Urbana ml. a Tibora Gonosa, ktorý túto ... (Celý článok)

Futbalisti zo Slavošoviec stačili iba na desiatich Bystranov

Rožňavské Bystré – Slavošovce 4:0 (2:0). V druhom kole futbalového majstrovstva okresu privítali v II. triede hrajúci Rožňavskobystrania na svojom ihrisku futbalistov zo Slavošoviec. Bystrania nastúpili na zápas iba s 10 hráčmi. Trvalo 25 minút kým dorazil meškajúci Krága. Počas týchto 25 minút bol zápas vyrovnaný a obidve mužstvá si vypracovali po dve ... (Celý článok)

V Kečove na futbale Bystrania streľbou vyvolávali explóziu už vyhasnutej sopky

Kečovo - Rožňavské Bystré 2:2 (1:2). Nový futbalový ročník II. triedy v okrese Rožňava sa rozbehol 9.8.2009 1. kolom. Pred zápasom by Bystrania brali jeden bod všetkými desiatimi, no po zápase všetci konštatovali, že prišli o 2 body. Celý prvý polčas mali Bystrania jasne vo svojich rukách. Množstvo nepremenených šancí sa Bystranom nakoniec vypomstilo. Už v 3. minúte Hajdu spálil ... (Celý článok)

Uvarte si bvab na kvasno tak, ako si ho varä v Rvažnavskom Bystrom

Pán Gabriel Rožai mi poslal v bystränskom nárečí napísané recepty niektorých jedál z Rožňavského Bystrého. Tu sú: BVAB NA KVASNO Dostacijä: bvab suchí, mäso (udeňia), šesnok, bopkoví lis (=list), grúle, mliako, smetanka, hlatká múka, voda; zápraška: slaninka, cibulka, múka hlatká, paprika šervená. Ta bvab zmo si dakodi aj vešiar namošeli (ta jä aj teráz namášäm). Bvab suchí sä ... (Celý článok)

Zomrel Ing. Marian Rudnay po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 39 rokov

(Celý článok= životopis, rozlúčka, smútočné poďakovanie)

S hubármi sa na hornom Gemeri roztrhlo vrece a už od rána nosia plné košíky

Keď sme 6. júla 2009 ráno odchádzali z Rožňavského Bystrého do Bratislavy, spomenul som si ako mi môj švagor Mišel - veľký hubár - ešte deň predtým vravel: „Prešiel som od Rekenskej dolinky až po Kopolt a našiel som iba niekoľko sladkých húb. V máji slabo pršalo a podhubie nemalo vlahu. Teraz sa to prejavuje tak, že dubákov niet.“ Stačilo však autom prejsť z Tornale do Jelšavy, ... (Celý článok)

Futbalisti Honiec vyhrali Memoriál J. Babiča, P. Urbana a M. Lindáka v Bystrom

V nedeľu 12.7.2009 sa do Rožňavského Bystrého prišlo pozrieť na futbal vyše 200 divákov. Počasie tiež prialo futbalu. Turnaj ako Memoriál Jána Babiča, Petra Urbana a Miroslava Lindáka sa začal s menším meškaním o 13:30 hod. V prvom zápase Rudná vyhrávala už 3:1, no v záverečných minútach Hončania vyrovnali a na 11-ky postúpili. V druhom ... (Celý článok)

Klikni na väčší obrázok!

Gratulujeme pani Lengovej k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia

Pani Silvia Lengová z Rožňavského Bystrého dňa 29. júna 2009 slávnostne promovala na Trnavskej univerzite. Úspešne tak ukončila vysokoškolské štúdium popri zamestnaní na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Prevzala si diplom, čo ju oprávňuje používať akademický titul Mgr. K tomuto kroku jej blahoželám prostredníctvom stránky Maj Gemer predovšetkým preto, že je ... (Celý článok)

Bystrania na záver okúsili v Honciach ako chutí s víťazom II. triedy trpkosť prehry

Honce – Rožňavské Bystré 9:1 (3:0). Po štyroch víťazných zápasoch za sebou Bystrania okúsili v 26. kole II. triedy majstrovstva okresu na futbalovom ihrisku v Honciach trpkosť prehry. A nie hociakej! Prvé minúty zápasu naznačili, že by to mohlo byť vyrovnané stretnutie. Prvá šanca domácich v 11. minúte však znamenala aj úvodný gól v zápase - 1:0. O 4 minúty na to po rohovom kope a nedôraznom ... (Celý článok)

Bystrania začali brať zápas vážne až po nepriaznivom stave 1:3 pre Kružnú

Kružná – Rožňavské Bystré 3:4 (1:1). Bystrania napriek absencii viacerých kľúčových hráčov dokázali vyhrať aj ďalší zápas v Kružnej. Priebeh zápasu 25. kola II. triedy futbalového majstrovstva bol veľmi zaujímavý. Obe mužstvá začali útočne, chýbalo však presnejšie zakončenie. V 23. minúte odpískal rozhodca penaltu v prospech domácich za ruku Šályho. Domáci kapitán však netrafil bránu. V 30. ... (Celý článok)

Futbalisti Bohúňova vysokú prehru s Bystranmi (0:14) vzali športovo

Rožňavské Bystré – Bohúňovo 14:0 (5:0). Bystrania potvrdili dobrú jarnú formu a v 24. kole II. triedy futbalového majstrovstva okresu Rožňava deklasovali Bohúňovo 14:0. Na výborne pripravenom trávniku Bystrania od začiatku súperovi nič nedarovali.Po úvodnom veľkom tlaku dal v 10. minúte prvý gól Rado Šimko. Až do 30. minúty sa Bystrania predbiehali v zahadzovaní ... (Celý článok)

Deň detí v Rožňavskom Bystrom oslávili aj napriek nepriazni počasia

Na základe opakovaného podnetu mladého otecka (Peťa Ďurského) sa vedenie obce Rožňavské Bystré rozhodlo usporiadať oslavu Dňa detí. Každé dieťa dostalo osobnú pozvánku, z ktorej sa dozvedelo kedy a kde sa má oslava konať. Deti s rodičmi mali pôvodne prísť na futbalové ihrisko, ale pre nepriaznivé počasie sa celá akcia konala v kultúrnom dome. Pri vstupe do sály dostalo ... (Celý článok)

Za stavu 0:5 domáci brankár od zlosti opustil svoju bránu a dostal červenú

Kovstav Rožňava - Rožňavské Bystré 0:5 (0:4). V Nadabulej sa hral v sobotu 30. mája zápas 23. kola II. triedy majstrovstva okresu vo futbale dvoch rozdielnych polčasov. V prvom vychádzalo Bystranom takmer všetko, v druhom skoro nič. Už v 2. minúte Rado Šimko po prihrávke brata Romana tvrdou strelou otvoril skóre. 0:1. V 6. minúte Roman Šimko po prihrávke Rada Š. zľavej strany krížnou ... (Celý článok)

Čoltovo bolo stále nad hladinou, aby sa nakoniec v Rožňavskom Bystrom potopilo

Rožňavské Bystré – Čoltovo 4:3 (1:2). Čoltovo s omladeným mužstvom v Bystrom trikrát vyhrávalo, ale 3 body zostali nakoniec doma. Od začiatku zápasu sa hral v 22. kole II. triedy majstrovstva okresu vo futbale v Rožň. Bystrom útočný futbal. Čoltovo v prvej štvrťhodine dvakrát nebezpečne ohrozilo bránu Bystrého, no ich strely tesne minuli Rusnákovu bránu, ktorý bol brankárom ... (Celý článok)

Bystranským hráčom proti Drnave nebolo súdené v Lipovníku streliť gól, hoci ...

Z futbalového zápasu Drnava - Rožň. Bystré 3:0 Drnava - Rožňavské Bystré 3:0 (2:0). Z dôvodu renovácie trávnika v Drnave sa zápas 21. kola II. triedy majstrovstva okresu odohral v Lipovníku. Už to, že na zápas bol delegovaný rozhodca Gyenes, neveštilo nič dobré pre Bystranov. Ašpirant na postup z druhého miesta, ktorý momentálne disponuje kvalitným kádrom, vyvinul na bystranskú bránu prvých 5 minút enormný tlak. Tento tlak Bystrania prežili a v 8. minúte sa ... (Celý článok)

Moje spomienky z detstva na život a niektoré udalosti v Rožňavskom Bystrom

Ondrej David Jedného dňa zazvonil v mojom byte telefón. Volal mi Ondrej Doboš z Bratislavy, rodák z Rožňavského Bystrého, s ktorým sme spolu vyrastali a ktorý sa ma okrem iného spýtal, ako si spomínam na svoje detstvo. Zamyslel som sa teda a spomínal na život a niektoré udalosti v Rožňavskom Bystrom hneď po druhej svetovej vojne. Predkladám ich tak, ako to v tom čase detská duša prežívala a ako si to zapamätala. ... (Celý článok)

Bystranom sa po dlhšom čase darilo aj strelecky - poltucet gólov pre Hrhovčanov

Rožňavské Bystré - Hrhov 6:1 (4:0). Desiateho mája 2009 sa v 20. kole II. triedy majstrovstva okresu predstavili futbalisti z Hrhova. Keďže Bystranom sa po dlhšom čase darilo aj strelecky, Hrhovčania si odniesli domov poltucet gólov. Už v úvode zápasu sa strelecky prezentoval Minčík a Račko. V 11. minúte presná prihrávka Rada Šimka našla jeho brata Romana a ten otvoril skóre presnou strelou k tyči - 1:0. O päť minút neskôr ... (Celý článok)

Vatra v Rožňavskom Bystrom sa na Deň víťazstva po rokoch opäť rozhorela

Pri príležitosti spomienky na Deň víťazstva nad fašizmom sa v Rožňavskom Bystrom opäť po niekoľkých rokoch rozhorela vatra. Hlavnú iniciatívu prevzala bystränská mládež, za pomoci urbariátu, Obecného úradu v Rožňavskom Bystrom a novej starostky pani Želmíry Gonosovej. So západom slnka sa ako huby po daždi z každej strany vynárali ľudské siluety, ktoré mali namierené na Špády ... (Celý článok)

Remíza v Joviciach bojovnejších domácich a technickejších Bystranov

Jovice - Rožňavské Bystré 2:2 (0:0). V 19. kole II. triedy futbalového majstrovstva rožňavského okresu Bystrania cestovali do Jovíc, kde sa im v posledných rokoch darí. Aj tentokrát si priniesli aspoň bod. Hostia v pozmenenej zostave stretnutie začali dobre, no na na tvrdom a nerovnom teréne mali problém spraviť nejakú súvislú akciu. V 7. minúte mali Jovice prvú veľkú šancu, no domáci útočník netrafil ... (Celý článok)

Tomu sa vo futbalovej terminológii hovorí vyhrať zápas s odretými ušami

Rožňavské Bystré – Slavošovce 3:2 (1:1 ). V 18. kole II. triedy futbalového majstrovstva okresu Rožňava privítali v Rožňavskom Bystrom futbalistov zo Slavošoviec. Víťazstvo vo svojom prvom jarnom zápase na domácej pôde sa rodilo veľmi ťažko. Bystrania začali s veľkým náporom. Hlavne Minčík a Rado Šimko zamestnávali slavošovskú obranu. Obrovskú šancu spálil Minčík v 16. minúte, keď ... (Celý článok)

Želmíra Gonosová vyhrala doplňujúce voľby starostu v Rožňavskom Bystrom

Želmíra Gonosová Želmíra Gonosová vyhrala doplňujúce voľby starostu v Rožňavskom Bystrom v okrese Rožňava, ktoré sa uskutočnili v sobotu 25. apríla 2009. Kandidovala za koalíciu SNS-Smer-SD. K urnám prišlo približne 73 percent z celkového počtu zapísaných voličov. Ako informovali z miestnej volebnej komisie, víťazka mala jednu nezávislú ženskú protikandidátku a kandidoval aj jeden muž za ĽS-HZDS. Nová starostka pani Gonosová s ... (Celý článok)

Výstup na Zeme napriek nepriaznivej predpovede meteorológov aj tejto jari

Už sa stalo peknou tradíciou uskutočniť začiatkom jari turistický výstup z obce Rožňavské Bystré na nevysoko položené horské sedlo tvoriace severnú hranicu chotára obce s Gemerskou Polomou zvané Zeme. Hlavným organizátorom bola aj tohto roku rožňavsko bystrianska skupina Poľovníckeho združenia Gerlach v spolupráci s miestnym Obecným úradom. Napriek peknému počasiu sa podujatia ... (Celý článok)

Stačilo raz zhypnotizovať hráčov hostí a body zostali v Rakovnici

Rakovnica - Rožňavské Bystré 1:0 (1:0). V susedskom futbalovomderby sa v 17. kole dňa 19.4. 2009 stretli domáca Rakovnica a Rožňavské Bystré. Bystrania po dobrom výkone a výsledku v Nižnej Slanej, si trúfali v Rakovnici uhrať aspoň bodík. Bystrania začali lepšie. Prvá 20-minútovka patrila hosťom, mali územnú prevahu, no z rohov a ani z ďalších sľubných akcií nedali gól. Postupne sa hra vyrovnala ... (Celý článok)

Veľkonočná šibačka nižnoslanským futbalistom na bystrianskych nevyšla

Nižná Slaná – Rožňavské Bystré 1:2 ( 1:0 ). Na prvý jarný zápas Bystrania cestovali s obavami, že mužstvo Nižnej Slanej s ambíciami na postup do I. triedy môže vysoko vyhrať. Bystrania však v tomto zápase, v takmer najsilnejšej zostave, boli lepším mužstvom na ihrisku a súpera porazili. Prvý polčas bol od oboch mužstiev opatrný a šancí bolo na oboch stranách ako šafranu. Obidve mužstvá hrali dosť nepresne ... (Celý článok)

Bystränské hlasy bolo počuť na pražskej Letnej a pomohli slovenským futbalistom

Bystränia v Prahe Bol prvý apríl a nebola polnoc. Bola pražská Letná a bolo nás tam moc. No, lebo sa hral dôležitý medzištátny zápas medzi Českom a Slovenskom. Medzi priaznivcami zo Slovenska, ktorí svojimi hlasmi chceli pomôcť slovenským futbalistom bola aj hŕstka priaznivcom z Rožňavského Bystrého. Tušili, že Slováci doma porazia odvekého rivala, ktoré im roky bol neprekonateľnou prekážkou? Tušili, lebo veď bol aj prvý apríl! ... (Celý článok)

Tridsaťjeden futbalových družstiev na hornom Gemeri bude šibať naplno

Konečne sa začiatkom jari naplno rozbehli aj v Rožňavskom okrese všetky majstrovské futbalové súťaže dospelých. Po pomalom začiatku futbalistov vo IV. lige, kde má horný Gemer zo 16 družstiev iba dve – (Štítnik a Rožňava) vyššie zastúpenie, veru futbal v tomto regióne medzi dospelými nemá. História pozná, že najvyššie hrala Rožňava v novom štátoprávnom usporiadaní iba ... (Celý článok)

Veľkonočné sviatky strávi Ján Behúň v najvyšších horách sveta - v Himalájach

Do nebotyčných Himalájí sa koncom marca t.r. vydala letecky cez Viedeň - Frankfurt - Bahrain - Káthmándú aj päťčlenná skupina expedície K&K PNEU ANNAPURNA – EVEREST 2009 horolezcov z Čiech v zložení: Libor Uher, Petr Mašek, Radim Slíva, Petr Valchař a Ján Behúň. Posledne menovaný je 43-ročný Gemerčan, rodák z Rožňavského Bystrého, lekár výpravy. Spoločne sa pokúsia zdolať najvyššiu ... (Celý článok)

Nad fotografiou, ktorá udržala detské tváre až 80 rokov

Len pred pár týždňami mi poslala moja sestra Božena starú fotografiu žiakov z Rožňavského Bystrého, ktorú som odhadol, že je asi z roku 1929-30. Písal som o nej na tejto stránke v článku: "Koho poznáte ... ". Ako mi povedala, o fotografii z toho obdobia jej povedala naša mama ešte pred vyše 25 rokmi. Sestra ju na fotografii spoznala podľa môjho detského výzoru a mama jej to vtedy potvrdila. Vlastnila ju ... (Celý článok)

Koho poznáte z fotografie žiakov Ľudovej školy v Rožňavskom Bystrom

Každý záber z minulosti našej obce Rožňavské Bystré, či jej obyvateľov, ktorý sa mi dostane do rúk, ma poteší. Uvedomujem si v ňom nielen jeho obsah, ale i život, ktorý v tom čase pulzoval v tejto malej dedinke na hornom Gemeri. Veľa ľudí mi prezradilo, že sa veľmi radi na také fotografie z dávnej, ale i nedávnej minulosti pozerajú. Rozpoznávajú na nej známe, ale i menej známe objekty, či postavy. Žasnem aj ja, ... (Celý článok)

V Kronike obce Rožňavské Bystré za rok 2008 bude chýbať 12 spoluobčanov

Kronika Rožňavského Bystrého za rok 2008 bude obsahovať aj tieto údaje: Narodení v roku 2008: 1.) 25. 6. 2008 - Brian Šimko, Rožňavské Bystré č. 147, 2.) 12.11.2008 Emma Ujházyová, Rožňavské Bystré č. 2. Uzavretie manželstva: 1.) Zlatica Gunárová a Milan Tolnai 27.9.2008. Úmrtia: 1.) Mária Geldová, nar. 14.12.1930, zomrela 5.2.2008, 2.) Žofia Mešťanová, 23.7.1919 - 22.2.2008, 3.) Zuzana Urbanová, 26.12.1920 - 1.4.2008 ... (Celý článok)

Po 43 rokoch zasadli bývalí žiaci do lavíc – triedny učiteľ oslávil 72. narodeniny

V živote človeka sa vyskytne niekoľko veľkých a významných chvíľ, ktoré sa natrvalo zapíšu do jeho srdca. K jedným z nich určite patrilo stretnutie absolventov Základnej deväťročnej školy v Rožňavskom Bystrom v sobotu, 14. februára 2009. Po 43 rokoch zasadlo 29 bývalých žiakov opäť do školských lavíc, aby si pripomenuli chvíle veselé i vážne. Tých, ktorým to zdravotný stav či povinnosti dovolili ... (Celý článok)

Novoročný príhovor Želmíry Gonosovej, zástupkyne starostu obce Rožňavské Bystré

Vážené občianky, občania! Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovorila. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok plánov a predsavzatí. Je to však aj čas obzretia i zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali i to, čo sme nestihli urobiť. Život človeka je sám osebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením a smútkom ... (Celý článok)

S rokom 2008 sa ešte pred prázdninami pri jedličke rozlúčili aj deti v škole

Chcem vám napísať zopár riadkov o úspešnom zakončení roku 2008 slávnostným posedením pri jedličke v Základnej škole v Rožňavskom Bystrom. Tak trochu netradične, ale krásne ukončili žiaci našej školy záver roku 2008. Príhovorom pani učiteľky Mgr. Alici Simonovej, ktorá veľmi pekne opísala atmosféru nadchádzajúcich sviatkov a zaželala krásne vianočné sviatky a ... (Celý článok)

Aj keď čižmičky v oknách nemal nik, Mikuláš si svoju úlohu splnil

„...a na noc dal do mešca peniaze a položil ich na okno domu, v ktorom bývala táto rodina. Toto zopakoval aj ďalšiu noc a majiteľ domu bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí deň si teda na neznámeho počkal a keď dával mešec na okno spoznal ho a poďakoval sa mu, no Mikuláš mu povedal, aby toto tajomstvo o ňom neprezradil.“ Toľko o človeku, ktorý žil veľmi dávno, ale jeho dobré skutky si pripomíname dodnes. Aj v Rožňavskom Bystrom sa v predvečer ... (Celý článok)

Putovnú varechu chceli aj nohejbalisti Gemer z Rožňavského Bystrého

Július Markovič V bratislavskom Ružinove sa dňa 29.11.2008 konal už 12. ročník nohejbalového turnaja "JEZET CUP - Sami sebe", ktorý organizovala reklamná agentúra JEZET. Podľa pravidiel turnaja si jeho víťaz Group 4 S odnáša Putovnú varechu, vyzdobenú stuhami s menami víťazov jednotlivých ročníkov. Družstvo, ktoré Putovnú varechu získa tri razy po sebe sa stáva jej trvalým majiteľom. To sa však v histórii turnaja zatiaľ nikomu nepodarilo. (Celý článok)

Krásny mladý človek je hračkou prírody, ale krásny starý človek je umelecké dielo

Úcta k starším sa nedá ohraničiť alebo vymedziť len na jeden mesiac v roku. Odrazom toho bolo aj slávnostné posedenie dôchodcov v Rožňavskom Bystrom, ktorí napriek veku, starostiam a bolestiam neváhali a prijali naň pozvanie 21.novembra 2008. Na úvod všetkých srdečne privítali žiaci miestnej základnej školy. Nie jednej starej mame sa po líci skotúľala slzička pri počúvaní dojímavých ... (Celý článok)

V Kečove nevedeli nájsť počas zápasu s Bystranmi ani jednu futbalovú bránu

Kečovo – Rožňavské Bystré 0:0 Štrnáste kolo II. triedy okresného majstrovstva vo futbale sa predohrávalo 9.11.2008. Rozhodol o tom ObFZ v Rožňave z dôvodu prijateľného jesenného počasia. Bystrania na svoj prvý odvetný zápas tohto ročníka cestovali do Kečova. Oproti minulému týždňu im však chýbali Šimko a Minčík. Domáci hneď od začiatku dokazovali, že tento zápas chcú vyhrať ... (Celý článok + futbal v okrese)

Susedské derby v Rožňavskom Bystrom dopadlo lepšie pre sebavedomé Honce

Z futbalového zápasu Rožňavské Bystré - Honce 1:3 Rožňavské Bystré – Honce 1:3 (0:1) Po vzájomnej dohode futbalových klubov z Honiec a z Rožňavského Bystrého sa odohral majstrovský futbalový zápas 13. kola na ihrisku v Bystrom a nie v Honciach, ako malo byť na programe. Odveta bude odohraná v 26. kole. Na posledné jesenné kolo sa prišlo pozrieť do Bystrého vyše stovka divákov, ktorí boli zvedaví ako dopadne susedské derby. Keďže obidve ..." (Celý článok + futbal v okrese)

Kružná čakala na svoj gól v zápase až po dvoch obdržaných od Bystranov

Rožňavské Bystré – Kružná 5:2 (4:2) Po dlhšom čase sa Bystrania na svoj 12. majstrovský zápas II. triedy okresu Rožňava zišli takmer v najsilnejšej zostave. Od prvých minút sa domáci zahryzli do súpera z Kružnej a prvých 10 minút mu nedali dýchať. V 6. minúte potiahol po pravej strane loptu Minčík, a jeho prízemný center dorážal do brány Urban - 1:0. O 5 minút neskôr po rohovom kope Bystranov zvyšoval na 2:0... (Celý článok + foto)

Na školskom dvore lietajúce šarkany hýrili farbami od výmyslu sveta

Jeseň, listy stromov sfarbené do žlta, červena a do hneda, dobrý vietor a nesmierna radosť všetkých, ktorí si 21. októbra 2008 v Rožňavskom Bystrom nenechali ujsť „Šarkaniádu“. To je stručný opis vydarenej akcie, ktorú pod vedením pani učiteľky Mgr. Alice Simonovej zorganizoval Žiacky parlament pri Základnej škole v Rožňavskom Bystrom. A nesmieme ... (Celý článok + foto)

Hrboľatý terén ihriska privádzal hostí do zúfalstva, ale góly dávali aj bruchom

Bohúňovo – Rožňavské Bystré 1:5 (0:1) Rožňavskobystrania nastupovali v 11. kole okresného futbalového majstrovstva do zápasu v Bohúňove nie najlepšie naladení, pretože na zápas neprišli z rôznych dôvodov viacerí hráči. Kým si hostia zvykli na katastrofálny terén, bola hra prvých 20 minút vcelku vyrovnaná. Domáci asi trikrát stihli ohroziť Máťaša, čo však bolo z ich strany v 1. polčase... (Celý článok + futbal v okrese)

Futbalisti Kovstavu vystrelili na bystranskú bránu ledva jednu strelu

Rožňavské Bystré – Kovstav Rožňava 3:0 (1:0) V 10. kole II. triedy majstrovstva okresu sa stretli futbalisti Rožňavského Bystrého s Kovstavom Rožňava na ihrisku v Bystrom. Hneď na začiatku zápasu si minútou ticha uctili hráči aj diváci pamiatku zosnulého Ondreja Tomku bývalého hráča a kronikára bystranského futbalu. Na kvalitne pripravenom trávniku za pekného jesenného počasia sa hral prvý polčas dosť nezáživný futbal... (Celý článok+ foto + futbalové výsledky)

V Čoltove sa hral bojovný futbal, avšak s mnohými nepresnými prihrávkami

Čoltovo – Rožňavské Bystré 1:2 (1:0). V deviatom kole II. triedy okresného majstrovstva vo futbale Bystrania odohrali svoj zápas na pôde v Čoltove s miestnymi futbalistami, ktorí patria spolu s Bystranmi do jednej ,,váhovej kategórie“. Od začiatku sa hral bojovný futbal, avšak s mnohými nepresnými prihrávkami na obidvoch stranách. Hlavným dôvodom týchto... (Celý článok + Futbal s výsledkami)

Futbalisti Drnavy presvedčili Bystranov, že sú vážni kandidáti na postup

Rožňavské Bystré – Drnava 2:5 (1:3) V ôsmom kole II. triedy futbalového majstrovstva okresu privítali Bystrania 28.9. 2008 na svojom ihrisku futbalistov z Drnavy. Drnavčania, ako kandidáti na postup, sa od začiatku pustili do Bystranov, ktorí nastúpili bez viacerých hráčov základnej zostavy. To sa samozrejme odzrkadlilo aj na ich hre a v konečnom dôsledku aj na výsledku. Prvý gól padol v 13. minúte po nedorozumení v ... (Celý článok)

Hrhov, ktorý má problémy s nedostatkom hráčov, bol nad sily Bystranov

Hrhov – Rožňavské Bystré 5:2 (3:2) Po vysokej domácej výhre v minulom týždni, optimisticky naladení Bystrania vycestovali na svoj 7. zápas do Hrhova. Hrhov, ktorý má momentálne problémy s nedostatkom hráčov nakoniec na zápas nastúpil. Bystrania, ako obvykle, nezvládli úvod zápasu. Po dvoch nepremenených nájazdoch Bystranských útočníkov prišiel... (Celý článok)

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s Jánom Babičom

Smutná pravda života vraví, že nič netrvá večne a i život každého z nás sa raz skončí. Verím však, že dobrí ľudia nikdy neumrú. Aj keď odídu z tohto sveta, to podstatné čo sme na nich milovali ako úsmev, názory, láskavosť, spomienky tu zostanú navždy. Dňa 9. septembra sa nám prichodilo rozlúčiť s našim milovaným otcom, manželom a starým otcom Jánom Babičom z Rožňavského Bystrého. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli a spolu s nami ho odprevadili na jeho poslednej ceste, tým, ktorí nám pomáhali znášať najväčší žiaľ za ich ochotu a krásne slová útechy, ktoré zazneli počas poslednej rozlúčky. Zvlášť by sme chceli poďakovať pani Silvii Lengovej, ktorá sa aj jeho slovami rozlúčila so všetkými, ktorí sme ho milovali. Ďakujeme za prejavy sústrasti a množstvo kvetinových darov.

Smútiaca rodina

Bystränská futbalová kanonáda dobre mierila do brány hosťujúcich Jovíc

Rožňavské Bystré – Jovice 8:2 (1:1) V 6. kole II. futbalovej triedy 14.9.2008 privítali Rožňavskobystrania na svojom ihrisku futbalistov z Jovíc. Úvodných 15 minút patrilo hosťom, ktorí už v 5.minúte viedli, keď strelu z uhla Máťaš neudržal v rukách a tá mu následne spadla za chrbát - 0:1 Hostia mali ešte dve čisté šance, do ktorých sa dostali po obrovských chybách v obrane Bystrého, no Máťaš ich vyriešil k spokojnosti domácich... (Celý článok)

Posledná rozlúčka s Jánom Babičom, starostom obce Rožňavské Bystré

Rožňavské Bystré sa dňa 9. septembra 2008 zahalilo do smútočných farieb. V dome smútku na katafalku ležal zosnulý starosta tejto obce Ján Babič. Na stanovený čas rozlúčky k rakve vyzdobenej smútočne upravenými vencami, kyticami živých kvetov okrem manželky, dcér, brata a ďalšej rodiny, prichádzajú so smutnými pohľadmi občania obce a širokého okolia. Slzami kropia posledné kytice s pozdravmi starostlivému človeku jeho najbližší spolupracovníci z Obecných úradov, ako aj zo spoločenských organizácií... (Celý článok)

Inštalácia zborovej dozorkyne Cirkevného zboru ECAV v Rožňavskom Bystrom

Marta Lajčáková, zborová dozorkyňa v Rožňavskom Bystrom Cirkevný zbor (CZ) Evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňavskom Bystrom je svojou veľkosťou malý, ale významný svojím historickým zápasom o duchovné, spoločenské, ale aj národné povedomie obyvateľov našej obce tak ako to bolo už od založenia našej obce a CZ a ako to v cirkevnej kronike uvádza náš významný farár, národovec, spisovateľ a rozprávkar Pavol Dobšinský, ktorý u nás pôsobil v r. 1855-8. Dňa 07.09.2008 sa konala v miestnom kostole inštalácia zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej,.. (Celý článok)

Hostia z Bystrého neudržali v Honciach sľubný náskok so Slavošovčanmi

Slavošovce - Rožňavské Bystré 4:3 (2:3). Piate kolo II. triedy okresného majstrovstva vo futbale bolo na programe 7.9.2008. Bystrania odohrali svoj zápas na neutrálnom ihrisku v Honciach z toho dôvodu, že Slavošovce mali uzavreté ihrisko pre incident s Kečovom z pred dvoch týždňov. Bystré začalo veľmi dobre a už v 6.minúte viedli gólom Urbana... (Celý článok + futbal v okrese)

Výhoda domáceho prostredia sa prejavila aj na konečnom výsledku

Baník Rožňavské Bystré - Baník Rakovnica 6:1 (4:0) Vo štvrtom kole II. triedy futbalového majstrovstva narazili na seba 31.8.2008 mužstvá dvoch susedných dedín - Rožňavské Bystré a Rakovnica. Výhodu domáceho prostredia mali hráči Bystrého, čo sa prejavilo aj na konečnom výsledku. Bystrania chceli už konečne doma vyhrať, preto začali od začiatku búšiť do súpera... (Celý článok + futbal v okrese)

Na dvore základnej školy riaditeľka privítala aj jedenásť prváčikov

Tak ako inde na Slovensku, aj v Rožňavskom Bystrom sa 2.9.2008 začal nový školský rok. Vo svojom príhovore riaditeľka školy Mgr. Marta Gadušová zvlášť privítala 11 nových žiakov – prváčikov. Povzbudivé slová do začínajúceho školského roku v mene starostov všetkých troch obcí odkiaľ deti do školy dochádzajú - Honce, Rakovnica a Rožňavské Bystré... (Celý článok)

SNP má stále svoj mravný étos a historický odkaz

Občania Rožňavského Bystrého si prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu 29. augusta 2008 pripomenuli 64. výročie Slovenského národného povstania. Vypočuli si príhovor zástupkyne starostu Želmíry Gonosovej, ktorá zvýraznila v ňom význam SNP pre súčasnosť. Zaspievaním troch piesní prispel k tomuto slávnostnému dňu spevák Stanislav Ďurský a recitáciou povstaleckých básní... (Celý článok)

Štedrosť v podobe troch bodov domáci Bystrania hosťujúcim Nižnoslancom vrátili

Baník Rožňavské Bystré - Baník Nižná Slaná 1:3 (1:2) V treťom kole OM II. triedy Rožňavské Bystré privítalo v nedeľu 24.7.2008 na svojom ihrisku Baníkov z Nižnej Slanej. Úvod zápasu sa Bystranom vydaril. Už v 6. minúte po chybe v rozohrávke obrany hostí, Minčík prekonal brankára Slanej.1:0. Dlho sa však domáci netešili, lebo už o 3 minúty hostia z priameho kopu z rohu ... (Celý článok)

Vstali z mŕtvych až keď prehrávali 0:2, aby nakoniec odčinili prehru aj z minulého kola

Mladosť Brzotín - Rožňavské Bystré 3:4 (O:1). II. trieda okresných majstrovstiev vo futbale pokračovala v nedeľu 17. 8. 2008 2. kolom. Rožňavsko-bystrania vycestovali do Brzotína, kde sa stretli s miestnou Mladosťou. Začiatok zápasu bol podobný ako minulý týždeň v Rožňavskom Bystrom. Od začiatku boli Bystrania lepším mužstvom, hra sa odvíjala väčšinou na polovici domácich. Postupne prišli... (Celý článok)

Vstup do nového futbalového ročníka Rožňavskobystranom nevyšiel

Zo zápasu Rožňavské Bystré - Kečovo 0:1 (0:1) Rožňavské Bystré – Kečovo 0:1 (0:1) V nedeľu 10.8.2008 odštartovali okresné majstrovstvá vo futbale aj v okrese Rožňava. V úvodnom 1. kole II. triedy nastúpili Rožňavskobystrania na domácom ihrisku proti Kečovu. Úvod zápasu patril Bystranom, ktorí sa pustili do súpera bez rešpektu. Hralo sa väčšinou na súperovej polovici. Kečovo prišlo s jasným zámerom dobre brániť a spoliehať sa na rýchle protiútoky.. (Celý článok)

Prečo Bystrania na Magdolénskej zábave v Rakovnici dostali šok

V sobotu (26.júla 2008) sme boli na Magdolénskej zábave v Rakovnici, ktorú zorganizovali súkromní podnikatelia. No poviem vám, to bol pre mnohých ľudí doslova šok. Na takej zábave som ešte nebola a už mám po 40-tke. Zabezpečili ľudovú hudbu Javorník z Banskej Bystrice, pred kultúrnym domom hrali naši rómski spoluobčania, vo veľkom sa grilovalo a samozrejme, že nechýbal ani diskdžokej. Super zábava a super tombola... (Celý článok)

Pohár na futbalovom turnaji si vybojovali hráči z Rudnej

Tak ako každý rok, aj tentokrát sa uskutočnil v Rožňavskom Bystrom futbalový turnaj: MEMORIÁL JÁNA BABIČA, PETRA URBANA a MIROSLAVA LINDÁKA. Do vynoveného futbalového stánku prijali 20.7.2008 pozvanie mužstvá Rudnej, Vlachova a Rakovnice. Na prvý zápas nastúpili mužstvá z Vlachova a z Rudnej. Na začiatku tohto zápasu hráči Bystrého odišli na miestny cintorín... (Celý článok + foto)

Klikni na väčší obrázok!

Prispejte na opravu fary, v ktorej žil i pracoval aj Pavol Dobšinský

Zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňavskom Bystrom sa nedávno obrátil s prosbou na aktívnych i neaktívnych členov svojho zboru v súvislosti s rekonštrukciou farskej budovy. Vzhľadom na nízky počet cirkevníkov a na svoju všeobecnú insolventnosť sa pri hľadaní finančných zdrojov listom obrátil aj na rodákov žijúcich na rôznych miestach Slovenska, aby mohol od nich s vďačnosťou prijať akúkoľvek sumu určenú na spomínaný cieľ. Z histórie je potrebné spomenúť, že do roku 1810 cirkevný zbor v Rožňavskom Bystrom faru nemal... (Celý článok)

Základnú školu v Rožňavskom Bystrom tohto školského roku absolvovalo 9 žiakov

Osemdesiatdeväť žiakov Základnej školy v Rožňavskom Bystrom dnes prevzalo z rúk svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia, ako dôkaz o výsledkoch svojej práce počas školského roku. Aj keď počet žiakov dochádzajúcich do školy z troch obcí – Honiec, Rakovnice a Rožňavského Bystrého - má aj v tejto škole klesajúcu tendenciu, jej absolventi nemajú veľké problémy s umiestnením sa na stredných školách v okrese... (Celý článok)

Fotografie z archívov majú nielen pre nás obrovskú výpovednú hodnotu

Fotografia asi z roku 1942 zaznamenala vtedajších účastníkov tanečnej školy v Rožňavskom Bystrom Fotografie z priečinka, alebo ako sa zvykne hovoriť - z rodinného albumu, majú nesmiernu silu, najmä keď sa pozeráme na ne, aj keď nezainteresovaní, po pekných pár rokoch. Ako napríklad pani Alicka Simonová z Rožňavského Bystrého, keď na stránke Maj Gemer v rubrike Z archívov fotografií objavila nevšedný obrázok... (Celý článok)

Nakoniec sa stretli susedia v tabuľke - víťazstvo zostalo domácim futbalistom

ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ – KEČOVO 2:1 (1:0) V 30 stupňovej horúčave odohrali Bystrania na domácom ihrisku svoj posledný majstrovský zápas s Kečovom. Kečovo od prvých minút ukázalo, že neprišlo zápas do Bystrého len ,,odohrať“, ale malo zálusk aj na nejaký ten bodík. To, že Bystré aj Kečovo sú susedia v tabuľke, bolo badateľné od začiatku. O niečo lepšie začali hostia, mali loptu na... (Celý článok)

Za Soroškou sa hosťujúcim futbalistom body len tak ľahko nezískavajú

Hrhov – Baník Rožňavské Bystré 2:1 (1:1) Predposledný zápas II. triedy futbalového ročníka 2007/2008 odohrali Bystrania za Soroškou v Hrhove. Už prvé minúty nasvedčovali tomu, že zápas bude vyrovnaný. Hralo sa väčšinou medzi šestnástkami, bez vážnejšej koncovky. Domáci svojimi tvrdými zákrokmi zastavovali bystranské útoky, Bystrania zasa dobrou hrou v obrane veľa domácim útočníkom nedovolili... (Celý článok)

Tanečný venček ako milá spomienka na bezstarostné detstvo

Tak ako som sľúbila, píšem o tom uskutočnenom tanečnom venčeku v Rožňavskom Bystrom. Takže - venček sa konal 18. mája 2008, v nedeľu. Nedeľa je dosť nezvyčajná na takúto „akciu“, ale keďže pán Swarcz nemal iný voľný termín, tak sme sa dohodli. Naše deti sa už strašne tešili, nevedeli sa tej vytúženej nedele dočkať. Musím sa priznať, ja osobne som moju dcéru od venčeka dosť odhovárala, zdalo sa mi to zbytočné. Dnes mám však na to iný názor... (Celý článok)

Situácia futbalu v Čoltove: počet futbalistov klesá aj počas zápasov

Baník Rožňavské Bystré - Čoltovo 9:0 (nedohrané pre pokles hráčov Čoltova pod sedem). Po vyše mesiaci Rožňavskobystrania odohrali 8. júna t.r. ďalší majstrovský zápas už 24. kola II. triedy na domácom ihrisku, ktorý trval len 40 minút. Hostia z Čoltova pricestovali len ôsmi, čo bola voda na mlyn pre Bystranov. Od prvej minúty sa zahryzli do súpera a neustále ohrozovali brankára Čoltova. Napriek tomu... (Celý článok)

Keď je ihrisko domácich prejavom kvality aj ich futbalovej hry

Papiereň Slavošovce - Baník Rožňavské Bystré 3:6 (1:3) Po dvoch týždňoch oddychu Bystrania opäť odohrali zápas na pôde súpera, tentoraz v Slavošovciach. Tak ako futbal, aj ihrisko bolo odrazom krízy v tomto klube - nepokosené a hrboľaté, na hranici regulárnosti. Bystranov však ani tento fakt neznechutil a od prvých minút boli pánmi na ihrisku. Už v 10. minúte Račko prihrával Minčíkovi medzi stopérov a strelil prvý gól hostí... (Celý článok)

Rožňavskobystranskí Baníci vyfárali z Nižnej Slanej s tromi bodmi

Zo zápasu Honce - Rožňavské Bystré Baník Nižná Slaná – Baník Rožňavské Bystré 2:3 (1:2) Po troch zápasoch, v ktorých Rožňavské Bystré nezískalo ani jeden bod, cestovali Bystrania do Nižnej Slanej s predsavzatím: „Uhrať aspoň remízu.“ Aj oslabené mužstvo (bez Dávida, Uhrína, Hajduho) chcelo zabojovať. Bystrania si od prvých minút vynútili územnú prevahu a Nižnoslancom robili problémy v obrane. V 17. minúte však po zlej rozohrávke v obrane Bystrého, domáci neváhali a strelili Bystranom gól - 1:0... (Celý článok)

Keď zápas rozhoduje jeden z najslabších rozhodcov

Honce – Rožňavské Bystré 7:2 (2:1) Ďalší derby zápas Bystrania odohrali s Honcami. Nehrali však v Honciach, ale v Nadabulej, z dôvodu opravy hracej plochy v Honciach. Bystrania nastupovali na zápas s odhodlaním uhrať prijateľný výsledok, keďže Honce sú už jednou nohou vo vyššej súťaži. Všetku snahu futbalistom z R. Bystrého už v úvode zmrazil rozhodca Gyenes, ktorý už v 10. minúte odpískal prísnu jedenástku... (Celý článok)

Krutá prehra futbalistov Rožňavského Bystrého na domácom ihrisku

Baník Rožňavské Bystré – Zlatý klas Dlhá Ves 1:5 (0:1) Na mokrom teréne začali lepšie hostia, ktorí v tomto ročníku ešte neprehrali a suverénne vedú tabuľku. Od začiatku zatlačili Bystranov pred ich šestnástku a neúnavne ohrozovali brankára Dulovca. Domáci si v prvom polčase vypracovali len dve vážnejšie šance, ktoré Račko nepremenil. Ani s Lengovou strelou z diaľky nemal brankár z Dlhej Vsi problém... (Celý článok)

Aj preto sa do rodného Bystrého rád vraciam...

Keď po dlhom čase zavítam do rodného Rožňavského Bystrého, takmer ani neviem kde mám ísť skôr. Či navštíviť moju rodinu, alebo sa pozrieť na miesta, ktoré mi pripomínajú mladosť, kamarátov, alebo niečo iné. Tak tomu bolo aj začiatkom apríla t. r., keď som dostal pozvánku na stretnutie po 52 rokoch od ukončenia Osemročnej strednej školy. Milé bolo stretnutie so ženami na ulici, ktorá smeruje na Porvaz... (Celý článok)

Do archívu pribudla stará fototografia z tanečnej školy

Medzi nové prírastky do archívu starých fotografií z Rožňavského Bystrého pribudla fotografia mládencov a dievčeniec, ktorí hádam pred 65 rokmi chodili do tzv. tanečnej školy. Fotografia pochádza z osobného archívu Ondreja Dorkina – Dóbisa, ktorý ju doteraz uschovával a chce sa s ňou takto podeliť. Pár ľudí na fotografii som poznal aj ja, ale priznám sa, že všetkých nie... (Celý článok)

Futbal: Baníci nastrieľali v zápase jedenásť gólov

FK Baník Drnava – TJ Baník Rožňavské Bystré 7:4 (5:2) Na zlom a najmenšom ihrisku v súťaži domáci od začiatku nasadili vysoké tempo a už v 3. minúte dali vedúci gól. O 3 minúty pridali ďalší. O chvíľu hostia kopali priamy kop a vyrazenú loptu dorážal do brány Dušan Račko, no rozhodca Gyenes pre údajný ofsajd gól neuznal. Z ďalšieho protiútoku však Bystrania gól dali. Strelec gólu bol znovu Dušan Račko... (Celý článok)

Ďalší úspech Evky Dovcovej na krajskej súťaži Detského festivalu ľudovej hudby

Evka Dovcová Evka Dovcová z hornogemerskej obce Rožňavské Bystré dosiahla ďalší spevácky úspech. Ako jediná z účastníkov súťažiacich z Rožňavského okresu sa stala aj v tomto ročníku laureátkou krajskej súťažnej prehliadky Detského festivalu ľudovej hudby, ktorá sa uskutočnila pod názvom: Zahrajže mi, zahraj 26. apríla t. r. v Košiciach. Potešila nás aj cena poroty, ktorú si prevzal pán Igor Adler z Rožňavy za dlhoročný vynikajúci hudobný sprievod a podporovanie mladých talentov... (Celý článok)

Domáci futbalisti začali bez dvoch, hostia dali dva

Kovstav Rožňava – Baník Rožňavské Bystré 0:2 (0:1) Dňa 12.4.2008 odohralo Rožňavské Bystré ďalší majstrovský futbalový zápas s mužstvom Kovstavu Rožňava na ihrisku v Nadabule, kde hrá Kovstav svoje domáce zápasy. Na jednom z najlepších trávnikov v okrese hostia nastúpili s odhodlaním doniesť domov aspoň bod. Ich sebavedomie sa ešte viac posilnilo hneď na začiatku zápasu, keď domáci nastúpili len s 9. hráčmi... (Celý článok)

Po vyše polstoročí "prázdnin" sa nám zacnelo školy

Prichádzam v Rožňavskom Bystrom na dvor, kde v rokoch 1953 až 1958 v bývalých priestoroch notáriátu boli tri triedy Osemročnej strednej školy. Do t.zv. starej školy, ktorú dokončili v rokoch pôsobenia farára Pavla Dobšinského a bola v nej iba jedna trieda, som chodil od prvého do piateho ročníka. Keďže v tom čase bolo Rožňavské Bystré strediskovou obcou a v dedine existovala iba spomínaná škola... (Celý článok)

V derby zápase Rožňavské Bystré - Rakovnica padlo sedem gólov

V nedeľu 6.4.2008 bola takmer stovka divákov zvedavých na derby zápasu 2. triedy okresného majstrovstva Rožňavské Bystré - Rakovnica. Za ideálneho futbalového počasia, na kvalitne pripravenom trávniku sa zápas mohol začať. Na zápas bol delegovaný ako hlavný rozhodca pán Jozef Ször z Plešivca, ktorý je považovaný za najlepšieho v okrese a rozhoduje hlavne krajskú súťaž... (Celý článok)

Na Zemoch čakali účastníkov výstupu nielen jazdecké kone, ale aj sneh

Dňa 29.3.2008 sa uskutočnil tradičný turistický výstup „Na Zeme“ v Rožňavskom Bystrom. Jedná sa o dlhoročnú tradíciu. Tohoročný výstup bol omnoho náročnejší ako po ostatné roky. Pri doprave zásob na poľovnícku chatu kvôli množstve snehu boli problémy už podvečer deň pred výstupom, kedy poľovníci dopravovali terénnymi autami potrebný materiál. Niektoré autá sa na chatu ani nedostali. Výstup otvoril starosta Rožňavského Bystrého Ján Babič... (Celý článok)

Účastníkov Výstupu na Zeme čaká tradičný poľovnícky guláš

Pre milovníkov prírody a turistov mám výbornú informáciu. Ozval sa mi mailom Ing. Milan Tomko, ktorý mi napísal: „Dňa 29.3. 2008, t.j. v sobotu, sa uskutoční tradičný Výstup na Zeme v Rožňavskom Bystrom, ktorý zabezpečuje Obecný úrad spolu s Poľovníckym združením „Gerlach Rožňavské Bystré“. Organizátori zabezpečili občerstvenie, ako aj tradičný poľovnícky guláš a držky.“ Tradícia velí prísť sa pozrieť, ako sa príroda horného Gemera prebúdza do nového šatu. Vítaní sú účastníci výstupu aj z iných okolitých obcí. (Celý článok)

Ako sa Pavol Dobšinský na Bystré za kazateľa uviedol

Keďže tohto týždňa si pripomíname 180. výročie narodenia Pavla Dobšinského, pozrime sa na to, ako je v Kronike cirkvi evanjelickej podľa augsburského vyznania Bystransko-Rakovnickej osobne zapísal udalosť, keď sa stal v roku 1855 jej evanjelickým kňazom. Po odchode Ludevíta Teichengräbera povolala si cirkev poradom na Probaticum čiže na zkušovacé pohostinské kázanie:... (Celý článok)

Pribúdajú staré fotografie z našich domácich archívov

Do rubriky Z archívov starých fotografií pribúdajú zaujímavé obrázky, ktoré som vyhotovil pred viac ako 30 rokmi. Posledné foto približuje dve nerozlučné kamarátky z Rožňavského Bystrého, ktoré sa v jednu nedeľu popoludní takto postavili pred môj objektív. Poznáte ich? Rád by som sprostredkoval ich ďalšie stretávania. Napíšete mi niečo o nich, alebo sa mi ozvú samy? (Celý článok)

Na pätnástom Plese rodákov zažiarili aj mladé talenty

Na začiatok pár slov o udalostiach v Rožňavskom Bystrom, ktoré predchádzali Plesu rodákov pripravovanému na 9. február 2008. Aj keď išlo už o 15. ples a v terajšom podaní Obecného zastupiteľstva o druhý, pociťovali sme pred ním len o niečo málo menšie napätie, ako pred tým vlaňajším. Mňa osobne už neťažil kameň, ktorý sa týkal hudby. Na želanie pána starostu,... (Celý článok)

O termo-akupresúrne masážne lôžko prejavili veľký záujem

V priestoroch budovy školskej jedálne v Rožňavskom Bystrom dňa 23. januára t.r. za účasti starostu obce Jána Babiča uvedli do činnosti termo-akupresúrne masážne lôžko. Z prostriedkov rozpočtu lôžko zakúpil Obecný úrad, aby slúžilo v záujme zlepšovania zdravia všetkým občanom. Priestory i miestnosť, kde je umiestnené masážne lôžko, sú vybavené tak, aby sa záujemcovia o masáž cítili príjemne. Nechýba v nich ani televízor, ktorý môžu návštevníci využívať na pozeranie rôznych TV programov, prípadne si prečítať čerstvé noviny a časopisy, alebo preberať medzi sebou obecné "novinky"... (Celý článok)

Ples rodákov v Rožňavskom Bystrom si zapíše už 15-ty ročník

Plesová sezóna je v plnom prúde aj v hornom Gemeri. Obohatí ju tiež už pätnásty ročník Plesu rodákov v Rožňavskom Bystrom. Tohto roku mu určili termín 9. február so začiatkom o 19. hodine. Vlaňajší ples bol veľmi dobre pripravený a tak tamojšie Obecné zastupiteľstvo, ako hlavný organizátor, chce v tomto trende pokračovať. Pozvánky už vyexpedovali aj svojim rodákom žijúcim mimo rodiska... (Celý článok)

V roku 2007 sa navždy rozlúčilo jedenásť Rožňavskobystrančanov

Kronikár obce Rožňavské Bystré v roku 2007 zapísal o.i. aj tieto údaje: "V roku 2007 sa v obci narodili dve deti: Andrea Vesterová a Pavel Jánošdeák. Manželstvo uzavrel jeden pár: Nikoleta Urbanová a Ľudovít Lipták. Navždy sa s nami rozlúčili (11): 8.marca - Ondrej T o m k o, nar. 2.4.1943, Rožňavské Bystré 51, 18. marca - Helena T o m k o v á, nar. 29.12.1919, R. Bystré 210, 28.marca - Ondrej G a l l o, nar. 22.10.1922, R. Bystré 8, 10. mája - Zuzana D o v c o v á, nar. 26.11.1947, R. Bystré 1, ..." (Celý článok)

Starostlivosť gazdov a gazdiniek o dvory a predzáhradky sa opláca

V čase od 12.7. do 17.7.2007 prebiehala súťaž "Za krajšie Rožňavské Bystré". Táto súťaž pozostávala z obhliadky predzáhradiek a dvorov všetkých domov v tejto obci. Jednotlivé, vopred zadané parametre súťaže hodnotili piati členovia kultúrno-sociálnej komisie prideľovaním bodov v rozmedzí 0-10 podľa svojho vlastného uváženia, vkusu a svedomia... Viac

Strašidlá si konečne aj v Rožňavskom Bystrom robili to, čo sa inokedy nepatrí

O poriadny rozruch v Rožňavskom Bystrom sa pred tohtoročnými jesennými prázdninami postarali strašidlá z materskej a základnej školy pod "odborným" vedením svojich pedagógov, ale aj iných zanietených ľudí. Pani učiteľky Ildika, Gabika, tety Monika, Andrea, Tonka a všetky deti sa svojej úlohy chopili zodpovedne a ako to vidieť aj na fotozáberoch, aj dosť presvedčivo. Konečne mohli robiť to, čo sa po iné dni nepatrí... Viac + foto ...

História včelárstva a jeho súčasnosť v Rožňavskom Bystrom

Ondrej Leng Už naši predkovia na Gemeri poznali význam včiel pri zvyšovaní úrody ovocia a poľnohospodárskych kultúr. Okrem tohto poslania majú včely a včelstvá aj priamy úžitok vo forme včelích produktov, ktorými sú med, vosk, materská kašička, včelí jed, peľ a propolis. V roku 1934 bol založený, resp. obnovený „Včelársky spolok“ pre Rožňavu a okolie. Rožňava bola už v dávnej minulosti ... Viac

Od Fila spred pol tisícročia po dnešných Tomkovcov

Neraz som si dal otázku, ako je to s priezviskami v našej obci Rožňavské Bystré. Už ako malý chlapec som rozmýšľal o tom, ako vlastne vznikali mená, či to niekým bolo raz a navždy dané, alebo to súviselo s niečím iným? Prečo sa niektoré vyskytujú častejšie, prečo nás s rovnakým menom bolo viacej, aj keď sme neboli rodina, prečo niektorí ani nemuseli mať k priezvisku prezývku (ako napríklad my "do Sklepe", alebo ako Ondrej Tomko - Majärík, lebo Tomkovcov bolo v dedine neúrekom, či Ondrej... Viac + komentár

Dominike Ďurskej priniesol Gaštanček striebornú medailu

Vranov n/Topľou - S potešením nielen pre Bystrančanov prinášam správu, ktorá hovorí, že v estrádnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove sa 10. júna 2007 zišlo 12 finalistiek jubilejného 10. ročníka súťaže detských spevákov populárnej piesne Gaštanček 2007. Porota nakoniec rozhodla, že absolútnou víťazkou sa stala Alena Korekáčová z Vranova pred Dominikou Ďurskou z Rožňavského Bystrého a treťou Annou Šimkovou zo Sečoviec. Viac

Pozorné Školské očko sleduje dianie nielen spolužiakov

Ani by som nepovedal, že Základná škola v Rožňavskom Bystrom už siedmy rok vydáva svoj nezávislý školský časopis, ktorému dali názov Školské očko. Musel som sa to dozvedieť z košického vysielania Slovenského rozhlasu, keď vlani zavítali do tejto gemerskej obci redaktori, aby sa dozvedeli niečo zaujímavého o škole i o jej žiakoch. Redaktorov časopisu tvoria žiačky školy: Mirka Macková, Marianka Gallová, Dominika Molnárová, Evka Dovcová a Dominika Ďurská. Pán učiteľ Juraj Lörinčík, ako zodpovedný redaktor, sa tentoraz podujal, aby sa o časopise prostredníctvom tejto webovej stránky dozvedeli aj ostatní jej návštevníci. Posúďte, čo sa na stránkach Školského očka z pera žiakov spomínanej školy objavilo v tohtoročnom májovom čísle. Viac

Nábožný život, ale i bosoráctvo (9)

Ladislav Tomko - fotografia z tabla v roku 1947 "Prežil som päť rôznych režimov, ktoré boli veľmi rozdielne a prinášali veľké zmeny nielen pre spoločnosť, ale i pre rodiny ba i jednotlivcov." Tak začína úvod knižôčky spomienok na minulé časy, ktorej autorom je 79-ročný rodák z Rožňavského Bystrého PhDr. Ladislav Tomko a nazval ju NEOSTAŤ STÁŤ. Dohodli sme sa, že na tejto stránke uvereníme niektoré zaujímavé časti jeho publikácie s týždňovými odstupmi. Deviatu časť spomienok "Nábožný život, ale i bosoráctvo" vám predkladám práve teraz ... Celý článok"

Slniečko Star a Slniečko Dance
v Dobšinej

Dobšiná - Po úspešnom prvom a druhom ročníku Slniečko Star sa Centru voľného času detí a mládeže v Dobšinej podarilo usporiadať 20. 4. 2007 v priestoroch kultúrneho domu už tretí ročník tejto úspešnej súťaže v speve slovenskej populárnej piesne. Zapojilo sa do nej 10 výborných spevákov z nášho regiónu, ktorí zožali úspechy už v nejednej súťaži. Tohtoročné Slniečko Star bolo obohatené o nultý ročník Slniečko Dance, v ktorom súťažili 4 tanečné páry v spoločenských a latinsko-amerických tancoch. Viac

Výstup na Zeme už tradíciou

Foto: M. Tomko

Turistický výstup na Zeme z Rožňavského Bystrého už nadobúda v tejto obci peknú tradíciu. Ako mi napísal Ing. Milan Tomko, tohtoročné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 14. apríla, sa mimoriadne vydarilo. Svedčia o tom aj priložené fotografie vyhotovené na tomto podujatí za krásneho jarného počasia. Zorganizovali ho členovia miestneho poľovníckeho združenia spolu s Obecným úradom. Viac

Zomrel Ondrej Tomko u Jankové

Rožňavské Bystré - (od Silvii Lengovej) - Vo štvrtok 8.3.2007 o 6.05 hodine si pán Boh povolal spomedzi živých pána Ondreja Tomka u Jankové vo veku nedožitých 64 rokov. Bol to človek, ktorého som si vážila a mala rada. Náhlym odchodom však spôsobil najväčší žiaľ svojim štyrom vnučkám Miške, Simonke, Raduške, Sašenke, manželke Lýdii, synom Mirovi a Ondrejovi, obidvom nevestám Ľubkám, bratovi Tiborovi, ďalšej rodine a všetkým nám ostatným. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 10.3.2007 o 14-ej hodine v Dome smútku v Rožňavskom Bystrom. Pochovaný je na bystränskom cintoríne. Nech odpočíva v pokoji!

Z archívov starých fotografií

Z archívov starých fotografií V osobných archivoch každej rodiny sa objavujú z času na čas už ožltnuté fotografie, ktoré pripomínajú súčasníkom dávno minulé časy. Mnohí sa ani nepamätajú, koho im vlastne pripomínajú. Jednou z takých fotografií, ktoré som získal z Rožňavského Bystrého je i práve uverejnená fotografia, ktorá zvečnila udalosť krátko po sobáši v bystränskom evanjelickom kostole (asi pred 70 rokmi?). Ak niekoho na fotografii poznáte, alebo viewte kedy sa udalosť stala, prosím vás, napíšte mi o tom na moju emailovu adresu: ondob@post.sk. Viac tu!"

Pozdravujem Vás z Oravy, z Tvrdošína

Volám sa Dušan Šoltés (syn Heleny, rod. Molnárovej) a už niekoľko mesiacov sledujem stránku, ktorá aj mne približuje moju rodnú obec. Už dávno som Vám chcel napísať a poďakovať za túto stránku, no vždy som na to zabudol, alebo sa mi už neskoro večer nechcelo. Aj teraz je už neskoro, ale my učitelia máme teraz jarné prázdniny (dovolenku), a tak sedím doma pri internete a študujem celý svet. Spomenul som si aj na moju obľúbenú stránku, a tak som klikol. Viac

Ples rodákov prekonával očakávania

Rožňavské Bystré – Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom vás srdečne pozýva na PLES RODÁKOV. Ples sa uskutoční dňa 3. februára 2007 v sále kultúrneho domu so začiatkom o 19.30 hodine. O dobrú náladu a všetko, čo k nej patrí sa postarajú usporiadatelia a hudobná skupina FORTUNA z Bratislavy. Tak znela pozvánka, ktorú koncom januára t.r. rozposielali organizátori na všetky strany svojim rodákom i obyvateľom tejto gemerskej obce. Viac

Z KRONIKY ROŽŇAVSKÉHO BYSTRÉHO V ROKU 2006

Do Kroniky Rožňavského Bystrého v roku 2006 zapísali aj tieto dôležité údaje: Počet narodených detí - 5: Antónia PETRENKOVÁ, Alexandra MOLČÍKOVÁ, Marcel FERKO, Radoslav BODNÁR, Zuzana DOVCOVÁ. Počet zosnulých - 8: Ján TOMKO - Majärík, Ondrej DORKIN, Ondrej VESTER, Mária POLYAKOVÁ, Štefan KURU, Gejza GALATA, Mária ĎURSKÁ, Peter BELÁK a náš rodák žijúci v Rožňave Marian PADLÁK. Počet sobášov - 2: Martin SIMON - Miroslava HRIVNÁKOVÁ, Miloš ČAPO - Lenka LIBOVÁ. Najstaršou občiankou obce je Žófia ILAŠENKOVÁ - 95 rokov, narodená v roku 1912, najstarším občanom je Ondrej GALLO - 85 rokov, narodený v roku 1922. Počet obyvateľov k 31.12.2006 je 610. 29.1.2006 - I.Š.

Zo spomienok PhDr. Ladislava Tomka na minulé roky (7)

Ladislav Tomko - fotografia z tabla v roku 1947 "Prežil som päť rôznych režimov, ktoré boli veľmi rozdielne a prinášali veľké zmeny nielen pre spoločnosť, ale i pre rodiny ba i jednotlivcov." Tak začína úvod knižôčky spomienok na minulé časy, ktorej autorom je 79-ročný rodák z Rožňavského Bystrého PhDr. Ladislav Tomko a nazval ju NEOSTAŤ STÁŤ. Dohodli sme sa, že na tejto stránke uvereníme niektoré zaujímavé časti jeho publikácie s týždňovými odstupmi. Siedmu časť spomienok "Vzťah k prírode" vám predkladám práve teraz ... Celý článok"

Pozoruhodná publikácia nášho rodáka

K rodákom z Rožňavského Bystrého sa stále hlási Dr. Ondrej Dányi, CSc.. Narodil sa v roku 1930 v baníckej rodine. V roku 1945 odišiel do Baťovej školy práce vo Svite, kde pracoval ako laborant, neskoršie ako technológ v chemickej prevádzke. Od roku 1954 pracoval v štátnych službách a posledných 25 rokov v SAV ako vedecký pracovník, kde dosiahol vedeckú hodnosť kandidát filozofických vied. Výsledky jeho vedecko-výskumnej práce publikoval v 5 knižných monografiách, v desiatkach vedeckých štúdií... Celý článok

Slávik Slovenska 2006 - ďalší úspech Evičky Dovcovej

Evička Dovcová z Rožňavského Bystrého Košice - Evička Dovcová z Rožňavského Bystrého žne ďalšie úspechy. Šiesteho júna 2006 zneli v divadelnej sále Centra voľného času Domino v Košiciach slovenské ľudové piesne. Spievali ich súťažiaci na krajskom kole súťaže žiakov základných škôl v speve slovenskej ľudovej piesne "Slávik Slovenska 2006". V I. kategórii - žiaci prvých až tretích roč. ZŠ bolo toto poradie: 1.miesto Dorotka Tóthová ZŠ Janigova, Košice, 2 miesto. Laura Kriváková ZŠ Bruselská, Košice, 3.miesto Soňa Vojteková ZŠ Margecany , okres Gelnica. V II. kategórii - žiaci štvrtých až šiestych roč. ZŠ, resp. prvých a druhých roč. osemročných gymnázií obsadili tri prvé miesta takto: 1.miesto Janette Smiková ZUŠ Spišská Nová Ves, 2.miesto Eva Dovcová ZŠ Rožňavské Bystré, okres Rožňava, 3.miesto Alena Dzvoníková ZŠ Margecany, okres Gelnica.

Bystränské nárečie vo francúzskom filme

V dňoch 16. – 22. marca 2006 prebiehal v bratislavskom kine Tatra medzinárodný festival frankofónneho filmu. Počas týchto dní návštevníkom festivalu premietli 15 francúzskych filmov. Zaujímavosťou je, že po prvýkrát v histórii v slovenských titulkoch bolo použité aj gemerské nárečie z Rožňavského Bystrého. Marcel Gajdoš, ktorý je autorom prekladu textov, do spomínaného nárečia nenápadne preložil texty postavy francúzskym nárečím hovoriaceho vojaka Ponchela vo filme Veselé Vianoce. (Joyeux Noël) Film bol navrhnutý tohto roku na Cenu Oscara a na Slovensku mal 19. marca 2006 v kine Tatra premiéru. Režisér filmu Christian Carion v ňom filmovým divákom priblížil skutočnú udalosť zo zákopov prvej svetovej vojny, ktorá vtiahla do bratovražedného boja milióny mužov. Zasnežené Vianoce v roku 1914 tak zastihli v zákopoch bojom unavených vojakov, ktorí nečakajú žiadne štedré darčeky. Predsa sa však v podvečer Vianoc stane niečo zvláštne, čo navždy poznamená osudy štyroch hlavných hrdinov: škótskeho pastora, francúzskeho poručíka, nemeckého operného speváka a jeho partnerku – hviezdnu dánsku sopranistku. Film sa skutočne oplatí vidieť.

Kto si na stretnutie spomína?

Na Českej ulici v Bratislave sa začiatkom apríla roku 1959 zastavil pred Jedenásťročnou strednou školou hlúčik budúcich maturantov. Domáci študenti privítali medzi sebou rovesníkov z Jedenásťročnej strednej školy v Rožňave, ktorí so svojimi profesormi prišli do Bratislavy na výstavu usporiadanú pri príležitosti vypustenia umelej družice so psom Lajkou. Rožňavčania vtedy našli ubytovanie v rodinách študentov tejto školy. Spomína si niekto z vtedajších maturantov na túto udalosť? Ozvite sa mi.

Haviar dovŕšil dvadsať rokov

Rožňava - V polovici novembra 2005 oslávili členovia folklórneho súboru Haviar z Rožňavy a s nimi aj ich blízka kultúrna obec 20. výročie založenia súboru. Mgr. Štefan Lipták pri tejto príležitosti o súbore napísal: Všetko sa to začalo na jeseň roku 1985, keď sa do Rožňavy po účinkovaní v SĽUKu vrátil Štefan Fabo. K nemu sa pridali Ján Lipták a Igor Adler a prví tanečníci súboru. Súbor dlhé roky pracoval pri Baníckom učilišti v Rožňave, ktoré sa stalo jeho prvým zriaďovateľom. Neskôr sa k nemu pridáva aj mesto a tunajšia Rožňavská vojenská posádka. Celý článok

Do divadla príde Pavol Dobšinský

Bratislava - Od úmrtia najvýznamnejšieho slovenského zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského 22. októbra t.r. uplynulo 120 rokov. Na toto výročie si spomenuli nielen jeho rodáci a krajania, ale aj jeho najvernejší čitatelia – deti. Im sa chce odvďačiť Bratislavské bábkové divadlo, ktoré v dňoch 9. – 12. novembra usporiada celoštátny festival bábkových divadiel pod názvom Rozprávky Pavla Dobšinského. Na festivale sa predstavia bábkové divadlá z Košíc, Žiliny, Banskej Bystrice, Nitry a Bratislavy. Diváci uvidia adaptácie známych slovenských rozprávok z Dobšinského zbierok: Zlatá priadka, Dlhý nos, Trojruža, Tri grošíky, Braček Jelenček, Najväčšie cigánstvo a Soľ nad zlato. Na deti čakajú aj súťaže o hodnotné ceny (Podľa Bratislavských novín).

150 rokov od vyčíňania cholery

Rožňavské Bystré - V novembrových dňoch roku 2005 si pripomíname 150 rokov od nebezpečného vyčíňania cholery a červienky (brušný týfus) aj v Bystrom, ako sa Rožňavské Bystré v tom čase nazývalo. Pavol Dobšinský, ako evanjelický farár, do cirkevnej kroniky zaznamenal, že v roku 1855 tejto infekčnej chorobe za obeť padlo až 27 ľudí a spolu s tými, ktorí zomreli aj na iné choroby, neutešený údaj o zomrelých dosiahol 64. (Po iné roky v obci sotva 20 ľudí pochovali.) (Celý článok)

Z KRONIKY ROŽŇAVSKÉHO BYSTRÉHO

V roku 2005 kronikár Rožňavského Bystrého zapísal tieto dôležité údaje: Počet narodených detí - 7: Lukáš UJHÁZI, Jakub ERTL, Róbert GAJDOŠ, Dávid ŠOLTÉS, Laura UHRINOVÁ, Jasmína DANKOVÁ, Peter HAJDU. Počet zosnulých - 5: Margita BUVALOVÁ, Zuzana KVAČANOVÁ, Ján GALLO, Ondrej BABIČ, Mária DORKINOVÁ. Počet sobášov - 3: Peter ĎURSKÝ - Viera MOLNÁROVÁ, Marian UHRIN - Miroslava MACKOVÁ, Marek KRAJEC - Ladislava PAVÚKOVÁ. Najstaršou občiankou obce je Žófia ILAŠENKOVÁ - 94 rokov, narodená v roku 1912, najstarším občanom je Ondrej GALLO - 84 rokov, narodený v roku 1922.


Pohľad na Rožňavské Bystré z Plešivskej planiny

Takýto je pohľad na moju rodnú obec Rožňavské Bystré zo severného okraja Plešivskej planiny. Pre mňa nakrajší zo všetkých pohľadov. Záber je z digitálneho fotoaparátu Mariána Uhrina, zanieteného to miestneho turistu. Ak sa chcete dozvedieť o obci viac, skúste kliknúť na MOJE RODISKO. Zväčšiť obrázok!

Kto bol v dome hlavou rodiny?

Starí gazdovia, susedia z Rožňavského Bystrého sa schádzali aj na kus reči

Mená obyvateľov obce Rožňavské Bystré sa menia podľa toho, ako pribúdajú, alebo ubúdajú ich nositelia. Z cirkevnej kroniky som sa dozvedel napríklad aj to, kto v roku 1942 prispel nejakou sumou na cirkevné účely. Z jej zoznamu mi vyšli mená hláv vtedajších domácností v takom poradí, ako boli zaznamenané v spomínanej kronike: Viac ...


Intímné Slovensko odhalené aj prostredníctvom Bystrého

Na Dňoch francúzskej kultúry v Košiciach sa v polovici marca roku 2004 perokresbami a akvarelmi predstavil aj známy francúzsky umelec Jacques Pasquier. Spomínam ho aj preto, že svoje námety z Košíc a okolia pre spomínané podujatie našiel aj v Rožňavskom Bystrom (na obrázku). Celý článok

LAŠÁK MEDZI BYSTRÄNMI ...

Janko Lašák v Rožňavskom Bystrom

Na konci školského roka - 13.6.2003 - zavítal medzi žiakov základnej školy v Rožňavskom Bystrom bronzový hokejista z majstrovstiev sveta 2003, reprezentačný brankár Slovenska Ján Lašák. Privítalo ho nielen vedenie školy, ale i starosta obce, jeho bývalý učiteľ zo Zvolena Juraj Lörinčík a domáci hokejoví fanúšikovia. Na pamiatku sa vyfotografoval s nimi a venoval im svoj autogram. Gemerský denník pri tejto príležitosti uverejnil rozhovor s týmto skvelým športovcom. Foto: Marcel Ďurský. Viac ...


Bola našou milou spoločníčkou

Naša Lijka - fenka boxera - tíško dodýchala dňa 10. februára 2005. Bola našou skvelou spoločníčkou a neodmysliteľným členom takmer desať rokov. Mali sme ju všetci veľmi radi a ona nás. Po vážnej operácii, ktorú podstúpila 10. decembra 2004, sa rýchlo zotavila a spolu sme si mysleli, že to najhoršie má už za sebou. Napriek našej zvýšenej starostlivosti i lekárov z veterinárnej polikliniky Bennett v Bratislave o jej zdravie, zákerná choroba jej však nedovolila dlhšie pobudnúť medzi nami a naďalej rozdávať radosť i tešiť sa zo života. Teraz nám je veľmi smutno bez nej. Dúfame len, že vo svojom svete zvieratiek rozdáva potešenie i radosť ostatným svojim kamarátom tak, ako to robila na tomto svete nám i svojmu okoliu.

Festival piesne Viňa del Mar 2005

Od Márii z Chile 22.2.2005 - Tohoročný (2005)Festival piesne v Chilskom meste Vina del Mar, v poradí 46-ty, sa konal v tomto priťažlivom turistickom “mravenisku” od 16. do 21.februára za účasti mnohých domácich i zahraničných spevákov z latinskoamerickeho kontinentu, Mexica, USA i Španielska. Viac...

Z cestovania po Amerike

02. 10. 2003 9:42- Srdečný pozdrav z púte po americkej krajine zasiela trojica dobrodruhov v zložení: Marta, Katarína a taliansky sprievodca Alberto. Nachádzame sa v púšti blízko Las Vegas. Viac...

Klikni
Začiatkom roka sa objavujú v obálkach pozdravy s fotografiami, ktoré adresujú svojim najbližším, kamarátom, alebo spolužiakom, budúci absolventi stredných škôl, alebo stredných odborných učilíšt. Taký som dostal aj ja od neterinej dcéry Ľubky zo Slanca, ktorá tohto roku končí štúdium na SOU - P v Košiciach - Barci. Veľa šťastia, Ľubka!

Klikni
SLOVENSKO - ARGENTÍNA Davis cupové stretnutie o postup do finále tejto svetovej súťaže v dňoch 23. 9. - 25.9.2005 v Bratislave. Na zábere časť oddychujúcich fanúšikov Argentíny na nádvorí tenisového centra. To už tušili, že prvý zápas Beck - Coria vyhrá náš hráč hladko 3:0. Nálada im stúpla v druhom zápase, ktorý patril zase ich Nadalbandianovi. S Hrbatým vyhral na sety 1:3 a stav stretnutia po prvom dni bol nerozhodný 1:1.
Tento pravý slovenský tenisový fanúšik sa prostredníctvom argentínskej televízie práve dostáva na obrazovky športových divákov do celého sveta. Jeho radosť vypukla najmä po víťazstve nášho páru vo štvorhre Beck/Martinák nad doteraz neporazenými Naldanbian/Puerta 3:0. Po druhom dni prekvapivo viedlo Slovensko nad Argentínou 2:1. Ďalší vynikajúci úspech zapísal aj Hrbatý vo dvojhre s Coriom v nedeľu, keď ambíciozného Argentíčana porazil na sety 3:0. Po tejto dvojhre vyhrávalo Slovensko 3:1 a bolo jasné, že sa tak dostalo po prvýkrát v histórii do finále tejto mužskej svetovej tesisovej súťaže. Posledný zápas Kučera - Puerta za stavu 1:1 na sety a 2:1 v treťom sete hostia skrečovali a uzavreli tak stav stretnutia SLOVENSKO - ARGENTÍNA 4:1. V decembri t.r. sa stretneme s Chorvátskom znovu v Bratislave. VYNIKAJÚCE!!

ZAUJÍMAVOSTI OKOLIA


Kaštieľ v Betliari

Hrad Krásna Hôrka

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa

Štítnik - gotický kostol

Revúca - prvé slovenské gymnázium