Nižnoslanskí matičiari hodnotili svoju činnosť na Valnom zhromaždení MO MS

Privítaním všetkých prítomných aj hostí predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej Ľudmilou Petergáčovou začalo sa 19. marca 2010 v Obradnej sieni Obecného úradu Valné zhromaždenie MO MS v Nižnej Slanej. Následne slávnostné odovzdávanie členských preukazov novým členom a vystúpenie detí miestnej materskej školy umocnilo krásne piatkové popoludnie. Poďakovanie patrilo nielen deťom, ale hlavne pani učiteľkám a rodičom, ktorí sa venujú najmladšej generácii a vychovávajú z nich hrdých matičiarov.
Hodnotenie činnosti od obnovujúceho Valného zhromaždenia v roku 2006 bola obsiahla, ale za prácu, ktorou sa môže MO MS pochváliť patrí vďaka všetkým, ktorí sa podieľali aktívne na akciách, ktoré sa dostali do matičného povedomia nielen v našom okrese, ale účasťou čelných predstaviteľov MS na týchto akciách aj v jej ústredí v Martine. Za účasť a podporu si zaslúžia poďakovanie Igor Kovačovič, Daniel Zemančík, Ľubomír Kraľovanský, Ružena Dorčáková, Jozef Mižák, Mária Halková, Zlatica Halková, Juraj Kováč – starosta obce Vlachovo a Milan Mlynár – starosta obce Gočovo.
MO MS sa svojou činnosťou dostal do povedomia obyvateľov obce a získal si svoje postavenie aj vďaka spolupráci so Základnou školou s materskou školou, Združeným cirkevným zborom ECAV Nižná Slaná – Kobeliarovo, Klubom dôchodcov a Obecným úradom v Nižnej Slanej.
Všetky akcie boli finančne náročné, a preto sa vyzdvihla pomoc pri ich finančnom zabezpečení, s poďakovaním predovšetkým Nadácii MS, VÚC Košického samosprávneho kraja, Obecnému úradu a všetkým sponzorom (napr. odhalenie pamätnej tabule S.Ormisovi).
Vďaka riaditeľke Domu MS Ing. Zlatici Halkovej sa matičná práca v okrese zintenzívnila, čo je vidieť aj na spolupráci všetkých MO MS v okrese. Účasťou funkcionárov a členov na akciách susedov len pomáha matičnú prácu skvalitňovať a propagovať. Výsledkom bolo a je aj zvolenie Ing. Martina Gallíka za člena KR MS Košického kraja a zároveň návrh OR MS, aby kandidoval za člena Dozorného výboru Matice slovenskej v Martine na jeseň tohto roku.
V poslednom období sa najviac zviditeľnila FSS Hrabina, ktorá sa lepší a mohutnie zo dňa na deň, však krst FSS na Rejdovských folklórnych slávnostiach bolo niečím výnimočným, a vystúpenie FSS nielen v okrese, ale aj v Moldave ukázalo správnu cestu skvalitňovania matičnej spolupráce. K štvorici speváčok Marte Gallíkovej, Zuzane Jungerovej Ľudmile Petregáčovej, Alžbete Zagibovej a Vladimírom Gonom hrou na harmonike, ktoré začínali s propagáciu nižnoslanských piesní spievaných v nárečí sa neskôr pridali aj mužské hlasy Martina Gallíka, Karola Plačka, Jána Petergáča a Mariana Turica.

Ďalším bodom programu boli voľby do výboru, ktorý bol odhlasovaný nasledovne:

Predsedníčka MO MS: Ľudmila Petergáčová
Členovia výboru MO MS: Ing. Martin Gallík, Ondrej Gecelovský, Andrea Hajdúková, Mgr. Janka Nemčková.
Náhradníci výboru MO MS: Stanislav Slovák ml., Mariana Cervová.
Predsedníčka Dozorného výboru: Gabriela Čipková
Členovia Dozorného výboru: Mgr. Alžbeta Zagibová, Jana Gazdíková.
Náhradník Dozorného výboru: Mgr. Kvetoslava Dovčíková

Po bohatej diskusii všetci prítomní zaspievali hymnickú matičnú pieseň „Kto za pravdu horí„
22.3.2010

ZH