Jelšavskí odbojári po oslavách 65. výročia oslobodenia mesta nielen bilancovali

Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Jelšave sa konala 21. januára pri príležitosti 65. výročia oslobodenia Jelšavy. Najskôr prebehol pietny akt kladenia vencov a spomienka na padlých vojakov pri pamätníku na Námestí republiky. Výročnú členskú schôdzu otvoril predseda organizácie Karol Szabo. Na začiatku zablahoželal členke pani Márii Hudákovej k jej životnému jubileu. Gratulácia patrí aj našej dlhoročnej členke pani Márii Tomšíkovej k jej krásnym 90. narodeninám. Do ďalších rokov jej želáme pevné zdravie a životný optimizmus. Predseda organizácie sa potom venoval v krátkosti udalostiam a priebehu druhej svetovej vojny. V hodnotiacej správe sa venoval činnosti základnej organizácie za rok 2009 a stanovil úlohy na rok 2010. Do ZO SZPB v Jelšave bola za novú členku prijatá Mgr. Viera Bardoňová, od ktorej organizácia, ako učiteľky základnej školy, očakáva prínos v práci so žiakmi v ozrejmovaní si významu odkazu SNP, čo v súčasnosti pomôže proti obrode fašizmu a nacizmu, tak nebezpečnému pre dnešnú mládež. Za ďalšieho kandidáta bol prijatý aj pán Július Berki. K zdarnému priebehu výročnej členskej schôdze prispeli svojou prácou aj mandátová komisia s jej predsedom Mgr. Ondrejom Mladším a návrhová komisia s jej podpredsedom Jánom Raffayom. V diskusii vystúpil primátor mesta MVDr. Milan Kolesár, ktorý zdôraznil dôležitosť zachovania organizácie ZO SZPB v Jelšave a vyzdvihol jej vysoký spoločenský význam. Prítomných informoval aj o práci mestského úradu a aktuálnom dianí. Pán Ján Raffay apeloval na potrebu spolupráce ZO SZPB so ZŠ s MŠ v Jelšave, na prácu s mládežou a jej správnym usmerňovaním. Členovia a výbor sa v ďalšom bode venovali prípravám osláv 65. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a zámeru osadenia pamätnej tabule padlým Jelšavčanom. Záverom výročnej schôdze sa predseda všetkým poďakoval a poprial veľa zdravia a elánu v nastávajúcom období. Aj touto cestou sa chceme poďakovať mládeži a občanom mesta, ktorí sa tejto slávnosti v hojnom počte zúčastnili.
9.2.2010

Text: Karol Szabo, predseda ZO SZPB v Jelšave
Foto: A. Sabonová a V. Spišáková