Veriaci sa stretli v kostoloch v rámci Aliančného modlitebného týždňa

Evanjelická aliancia v Slovenskej republike vyhlásila od 10. do 17. januára 2010 Aliančný modlitebný týždeň. Veriaci sa zišli v tento týždeň v kostoloch a modlitebniach, aby sa spoločne modlili za evanjelium, duchovný rast, za evanjelizáciu a misiu, za Bibliu, ktorú máme k dispozícii v zrozumiteľnom jazyku, za Božiu lásku k svetu. V priebehu týždňa sa veriaci stretli na spoločných modlitbách v Evanjelickom a. v. kostole v Revúckej Lehote, v modlitebni Bratskej jednoty baptistov v Revúckej Lehote, v Evanjelickom a. v. kostole v Chyžnom, v modlitebni Bratskej jednoty baptistov v Jelšave.
Vo štvrtok 14. januára sa zišli veriaci uvedených cirkevných zborov v modlitebni Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Jelšave, kde ich privítal evanjelický farár Mgr. Ivan Bojna. Témou stretnutia bola modlitba za statočnosť a odvahu všetkých veriacich v krajinách prenasledovania kresťanov, za to, že Boha zjaveného v Pánovi Ježišovi Kristovi nepremôže žiadna ľudská zloba. Cieľom týchto stretnutí bolo upevňovanie jednoty veriacich skrz modlitbu, spoločné vyznanie a vyvyšovanie Hospodina, vzájomné žehnanie medzi zbormi v meste a regióne, svedectvá, povzbudenie jednotlivých cirkví a rešpekt ich službe.
V.S.

Text ku fotografii: Spevokol evanjelického cirkevného zboru z Jelšavy sa koncom januára zúčastnil Ekumenických služieb Božích v Revúcej. Pod vedením evanjelického farára Mgr. Ivana Bojnu, za hudobného sprievodu kantora Ladislava Tomesa zazneli dve nábožné piesne – Naša cesta, Celý život. Sólistka spevokolu Andrea Radványiová sa predstavila zaspievaním žalmu Hospodin je môj pastier...
14.2.2010

Text: V. Spišáková,
foto: K. Žigo