Inštalácia zborovej dozorkyne Cirkevného zboru ECAV v Rožňavskom Bystrom

Marta Lajčáková, zborová dozorkyňa CZ ECAV v Rožňavskom Bystrom Cirkevný zbor (CZ) Evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňavskom Bystrom je svojou veľkosťou malý, ale významný svojím historickým zápasom o duchovné, spoločenské, ale aj národné povedomie obyvateľov našej obce tak ako to bolo už od založenia našej obce a CZ a ako to v cirkevnej kronike uvádza náš významný farár, národovec, spisovateľ a rozprávkar Pavol Dobšinský, ktorý u nás pôsobil v r. 1855-8.
Dňa 07.09.2008 sa konala v miestnom kostole inštalácia zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej, ktorú uviedol do hodnosti dozorcu CZ brat senior Mgr. Jerguš Olejár.
Pri tejto príležitosti brat senior poslúžil veriacim matkocirkvi i filiálky nášho CZ zo susednej Rakovnice kázňou slova Božieho s dôrazom na duchovné povznesenie mládeže CZ na začiatku školského roku.
Pri uvádzaní novej dozorkyne sa nezabudlo poďakovať aj odstupujúcemu dozorcovi Ondrejovi Gonosovi za jeho aktívny prínos pri vykonávaní tejto dobrovoľnej funkcie a pri riešení hospodárskych a duchovných záležitostí v spolupráci s pani farárkou Mgr. Danielou Kissovou.
V príhovoroch k novej dozorkyni pani M. Lajčákovej sa vyzdvihli jej duchovné predpoklady, osvedčenie pri doterajšom vykonávaní funkcie presbyterky a vzájomné porozumenie s pani farárkou. Vieme, že jej služba CZ v tomto - vo všeobecnosti na poli duchovnom ťažkom období – nebude ľahká, ale jej osobný život, kresťanskí rodičia a starí rodičia sú dobrým predpokladom na úspešné vykonávanie tohoto neľahkého poslania.
Odstupujúci zborový dozorca Ondrej GonosNová dozorkyňa požiadala prítomného seniora, pani farárku, zborové prezbyterstvo aj členov CZ o pomoc pri výkone jej funkcie s konštatovaním, že bez Božej pomoci a Božieho požehnania by bola každá naša snaha márna. Zdôraznila poľutovanie nad tým, že potomkovia v obci známych, duchovne horlivých rodín sú teraz tak pasívni. Vyzvala všetkých obyvateľov k duchovnej obrode obce a CZ.
K výkonu tohto poslania prajeme dozorkyni, ale aj celému Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňavskom Bystrom veľa Božieho požehnania.

Text a foto: Ondrej Kožár, 11.9.2008.

Mgr. Daniela Kissová, farárka v Rožňavskom Bystrom a senior Gemerského seniorátu ECAV Mgr. Jerguš Olejár