Novoročný príhovor primátora mesta Dobšiná pána Karola Horníka

Karol Horník, primátor mesta Dobšiná Možno neskromne, ale pravdivo a rád chcem konštatovať, že uplynulý rok 2009 bol pre mesto Dobšiná mimoriadne úspešný. Prešli nám všetky projekty, ktoré realizujeme a budeme realizovať z fondov Európskej únie. Dokončujeme rekonštrukciu MŠ, prebieha rekonštrukcia ZŠ Eugena Ruffinyho, prešiel nám projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny - námestia, ako aj rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. S prácami by sme mali začať v prvej polovici tohto roku. Pripravujeme projekt rekonštrukcie mestskej kanalizácie a dokončenie ČOV. Získali sme finančné prostriedky na modernizáciu mestského rozhlasu a finančné prostriedky na terénnu sociálnu prácu. Som rád, že sme sa úspešne vysporiadali aj s 5% finančnou spoluúčasťou na financovaní europrojektov.
Som si vedomý toho, že pri realizácii uvedeného nás čaká veľa práce, s tým spojené aj problémy, možno nespokojnosť občanov. Verím však, že ľudia budú tolerantní, nápomocní a správne pochopia nevyhnutnosť prispôsobiť sa dočasnej situácii.
Rok 2010 bude bohatý aj na kultúrno-spoločenské a športové podujatia. Už teraz pripravujeme Dni mesta Dobšiná (17. - 23. máj 2010), súčasťou ktorých budú aj XVIII. Dobšinské turíčne sviatky a III. Svetové stretnutie Dobšinčanov, s bohatým a zaujímavým kultúrnym programom. 4. - 6. júna privítame mladých športovcov na IX. Medzinárodnej športovej olympiáde partnerských miest (Štrenberk - ČR, Kobiór - PR, Sajószentpéter - MR, Dobšiná - SR). Naše mesto je v tomto roku (jún, júl - termín nie je ešte stanovený) organizátorom športovo-spoločenského podujatia: futbalový turnaj "Old boys" partnerských miest, kedy zároveň oslávime 90. výročie organizovaného futbalu v meste. V plnom prúde je aj príprava už XXVII. ročníka medzinárodných automobilových pretekov do vrchu Dobšinský kopec, ktoré sa uskutočnia v dňoch 19. - 20. júna.
Informácie o kultúrno-spoločenských, športových a ďalších podujatiach v roku 2010 sú uvedené na internetovej stránke mesta Dobšiná.
Prajem všetkým, ktorí budú plniť úlohy pri zabezpečovaní jednotlivých podujatí hlavne zdravie, veľa pracovného elánu, dostatok optimizmu a nevyhnutnú spolupatričnosť k nášmu mestu Dobšiná.
4. január 2010

Karol Horník,
primátor mesta Dobšiná