Rakovnickí seniori si pripomenuli desiate výročie vzniku svojej organizácie v obci

Ani upršané počasie nezabránilo stretnutiu členov ZO JDS v Rakovnici pri príležitosti 10. výročia vzniku organizácie dňa 26. februára 2010.
Členov i hostí vítala vkusne upravená sála kultúrneho domu a príjemné prekvapenie. Prvým bolo zaujímavé kultúrne vystúpenie folklórneho súboru Vesna pod vedením Mgr. Štefana Liptáka. Druhým bola účasť pracovníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave – Poradenského centra ochrany a podpory zdravia. Členovia ZO JDS mali možnosť si overiť svoj zdravotný stav v stanovených oblastiach a absolvovať poradenstvo na zlepšenie svojho zdravia. Tretím prekvapením bolo premietanie obrázkov, fotozáberov z akcií ZO JDS z desaťročného obdobia. Obrázky sa striedali jeden za druhým a pripomínali nezabudnuteľné a neopakovateľné zážitky zo spoločných stretnutí.
Rokovania sa zúčastnili vzácni hostia. Za KO JDS v Košiciach Ing. H. Považanová, predsedníčka organizácie. Za OO JDS v Rožňave J. Nemčko, predseda. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave zastupovala MUDr. L. Chromčíková. Medzi hostí patril Ing. O. Lorko, starosta obce a poslankyne Mgr. M. Gadušová, Bc. E. Genčiová, Ž. Németová.

Významnú jubilujúcu členskú schôdzu viedol O. Bradáč, podpredseda základnej organizácie. Správu o činnosti JDS predniesol jej predseda Mgr. L. Fabian. Zhodnotil činnosť od jej založenia až po súčasnosť. Vyzdvihol akcie, ktoré sa osvedčili i tie tradičné, typické pre našu organizáciu. Poukázal na dynamiku rastu členskej základne. Zo všetkých dôchodcov je v ZO organizovaných temer 40 %, čo je potešujúce. Svoju pozornosť sústredil na plán práce na rok 2010.
K členom sa prihovorili zástupcovia vyšších orgánov JDS. Poukazovali na ich zámery a ciele, ktoré sú v súlade so záujmami našej ZO a všetkých dôchodcov. Starosta obce Ing. O. Lorko sa pochvalne vyjadril o mieste, úlohe a činnosti ZO JDS. Označil ju za najaktívnejšiu miestnu organizáciu. Zaželal jej veľa vydarených akcií, aktívnych členov a príjemné chvíle životnej jesene.
Dôležitou a tradičnou časťou bola gratulácia a ocenenie jubilantov v roku 2010. Tohto roku sa životného jubilea dožíva 13 členov.
V rámci 10. výročia boli vyznamenaní ďakovným listom OO JDS v Rožňave: Barbora Bradáčová, Ján Gonos, Darina Gonosová, Ružena Hudecová, Matilda Gallová, Ondrej Genči a kolektív redakcie Rakovnických obecných novín. Ďakovný list KO JDS v Košiciach dostali: Zuzana Blahútová, Marta Koltášová, Anna Krištofčová. Vyznamenanie II. stupňa získal na návrh OO JDS udelený KO JDS Ondrej Bradáč – prvý predseda a zakladajúci člen ZO JDS v Rakovnici.
Po voľbe výboru, revíznej komisie ZO a schválení uznesení si všetci prítomní pochutili na dobrom jedle i občerstvení.

Zloženie riadiacich orgánov ZO JDS

Výbor ZO JDS

 • Predseda: Mgr. Ladislav Fabian
 • Podpredseda: Ondrej Bradáč
 • Tajomník: Zuzana Blahútová
 • Hospodár: Marta Koltášová
 • Člen: Anna Krištofčová

 • Revízna komisia
 • Predseda: Darina Gonosová
 • Člen: Emília Sztabová

Príhovor starostu obce Rakovnica Ing. Ondreja Lorka:

Vážení členovia jednoty, milí hostia!

Dovoľte mi, aby som aj ja niekoľkými slovami pozdravil vaše jubilejné výročné rokovanie. Desať rokov uplynulo od chvíle podobnej ako je táto. Dvadsaťpäť dôchodcov sa zišlo v obecnom klube, z nich väčšina ste členmi dodnes, z najiniciatívnejších ste si zvolili výbor a činnosť sa pozvoľne rozbehla.
Prvotným cieľom bolo vytvoriť vhodný priestor pre realizáciu spoločenského života starších občanov, v rámci miestnych, finančných, ale i zdravotných podmienok zorganizovať činnosti, ktoré by obohacovali a spestrovali jeseň vášho života.
Za toto desaťročné obdobie sa činnosť stabilizovala. Prioritou sú najmä veľké podujatia, ktoré sú najviac príťažlivé a zaznamenávajú aj najväčší záujem. Stali sa už tradíciou a tešia sa obľube väčšiny členov, čo je vidieť aj z účasti na jednotlivých podujatiach. Činnosť by bolo možné a dobré rozšíriť aj o typické klubové záujmové aktivity a využiť tak priestory obecného klubu v prospech členov Jednoty dôchodcov Slovenska na pravidelné stretávanie sa v klube, pri káve, či čaji a výmene skúseností, názorov, alebo len tak pri nezáväznej konverzácii. ZO Jednoty dôchodcov Slovenska je aj napriek týmto rezervám jednou z najaktívnejších miestnych organizácií.

Vážení členovia,
dovoľte mi aj touto cestou poďakovať sa vám všetkým, ktorí ste mali zásluhu na založení ZO JDS v Rakovnici, ktorí ste počas tých desiatich rokov venovali svoje sily, čas a um pre jej ďalšie rozvíjanie,

pomáhali zorganizovať celý rad pekných a vydarených podujatí, aby ste sa mohli stretávať a stráviť príjemné chvíle v kruhu priateľov a známych. Chcem vysloviť želanie, že spolupráca medzi nami bude aj naďalej na takej dobrej úrovni, ako bola doteraz.
Do ďalšej desaťročnice želám vašej organizácii veľa vydarených spoločenských akcií, veľa aktívnych členov, a vám všetkým predovšetkým zdravie, aby sa vám vyhladili vrásky na čele, aby vám nezhaslo nadšenie pre všetko dobré a krásne, čo vás v živote obklopuje, vrátane vašich najbližších a najdrahších, tých, s ktorými prežívate prekrásne chvíle svojej životnej jesene.

Vážení prítomní,
na záver mi dovoľte vysloviť myšlienku, ktorá nesúvisí iba s vekom, ale s elánom, motorom fyzického i psychického zdravia ľudí každého veku: Stretávajme sa, rozprávajme sa, tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, lebo nikdy nevieme, či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce v takomto hojnom počte.

Prejav predsedu ZO JDS v Rakovnici Mgr. Ladislava Fabiana

Neberme zrelý vek tak prísne - šach ešte neznamená mat. Aj vtedy keď sa zjesenieva je veľa pekných záujmov, keď ústami aj srdce spieva, pre pohodu je zárukou. Čo všetko sa zračí v tvári zbrázdenej neľahkými rokmi života? Pokoj, vyrovnanosť, láskavosť, i vďaka za každý nový deň.

ZO JDS v R a k o v n i c i sa dožíva 10. výročia svojho vzniku. Založená bola 21. januára 2000 v obecnom klube v Rakovnici. Na zakladajúcej schôdzi bolo prítomných 25 členov podľa priloženej prezenčnej listiny. Výbor, ktorý pozostával z 5 členov, začal pracovať v tomto zložení: predseda - Ondrej Bradáč, podpredseda - Karol Šipoš, pokladník - Anna Krištofčová, zapisovateľka - Matilda Galová, revízna komisia - Ján Gonos. Zo zakladajúcich členov Jednoty sa 2 odsťahovali, 6 vystúpili, 5 nás navždy opustili. Tak ako to prebieha v živote, tak je to i v našej organizácii - je to kolobeh života. Postupne sa členská základňa zvýšila na 35 a dnes má 59 členov. Cieľom založenia bolo zabezpečovať pre členov v rámci záujmových činností a možností pokojný a hladký priebeh starnutia, aby sa pri vstupe do dôchodku nepokladali za zbytočných, aby sa neuzatvárali do seba a neprepadli pasivite a papučovej kultúre. Dávame možnosť všetkým dôchodcom, bez rozdielu dôchodkového veku, aby sa zapájali do kultúrnych, spoločenských a turistických akcií organizovaných pod heslom - sami sebe. Akcie sú plánované na základe návrhov členov, na celý rok, a schvaľované na hodnotiacej členskej schôdzi. Organizujeme rôzne zájazdy (na trhy, kúpaliská), spoločenské podujatia (posedenie pod jedličkou, MDD), posedenie pri studničke v Henclovej doline - s prednáškami s rôznou tematikou: zdravie, zo života NR SR, hygiena a život v obci. Pri týchto príležitostiach sa tu griluje, opeká, varí sa guláš a pod. Dovoľujeme si pozvať všetkých dôchodcov, ktorí majú záujem aktívne sa podielať na spoločenskom a kultúrnom živote v obci - príďte medzi nás, radi Vás privítame! Podmienkou prijatia je súhlas so stanovami Jednoty dôchodcov a zaplatenie členského príspevku vo výške 2 € za kalendárny rok.

Predsedovia a členská základňa:
Prvým predsedom a dve volebné obdobia bol pán Ondrej Bradáč, po ňom prevzala funkciu pani Krištofčová a dodnes je predsedom Mgr. Ladislav Fábian. Organizácia je po celé obdobie hodnotená veľmi dobre.

Členstvo v jednotlivých rokoch :
v roku 2000 - 35 členov, 2001 - 35, 2002 - 35, 2003 - 52, 2004 - 56, 2005 – 61, 2006 – 63, 2007 – 64, 2008 - ......, 2009 - 59, 2010 - 58.

Za obdobie rokov rokov 2000 až 2010 sa členská základňa menila prirodzeným spôsobom, a to: odsťahovali sa: 3, vystúpili: 8, zomreli: 11.
Tak ako nás členovia opúšťali, tak sa naše rady dopĺňali novými členmi. Ako nových členov chcem medzi nami privítať: v roku 2009: p. Zuzana Hencelová, p. Edita Osvaldová, p. Ján Osvald; v roku 2010: p. Ing. Viliam Koltáš, p. Ružena Koltášová.
V našej obci v súčasnosti žije 150 dôchodcov, z nich sú členmi 56, čo robí 37,3 % z počtu dôchodcov. Je na nás členoch ZO, aby sme ich pritiahli do našich radov, lebo keď JDS bojuje za dôchodcov, tak platí, že v “mase“ je sila. Poslednou aktivitou, ktorá vzišla zo ZO mesta Rožňava, bola požiadavka na zvýšenie pohrebného, ktoré je v súčasnosti na úrovni 85 €, a najlacnejší pohreb je vo výške okolo 500 €. V sociálnej oblasti došlo k úpravám dôchodkov u časti dôchodcov, muži vdovci dostávajú vdovecké dôchodky, zaviedol sa vianočný príspevok, zmenil sa termín valorizácie dôchodkov. Bude potrebné pokračovať v úsilí pri tvorbe jednotného zákona o dôchodkoch - doriešiť niektoré diskriminačné prvky v zákone, ako aj väčšiu spravodlivosť vo výške valorizácie. V zdravotnej oblasti - zrušili sa poplatky u lekára a za pobyt v nemocnici, nepokročilo sa však príliš v liekovej politike. Obrovský kus práce pre Slovensko sme urobili pri prijatí eura a zvýšením informovanosti seniorov súvisiacej s prijímaním eura.

Ocenení členovia ZO JDS:

Vyznamenanie III. stupňa:
pán Ondrej Bradáč - v r. 2005, Mgr. Ladislav Fábian - v r. 2009.

Ďakovné a pamätné listy:
Ján Šály, Mgr. Mária Sabová, Mária Genčiová,Viliam Koltáš, Ladislav Sedlák, Peter Bradáč, Ondrej Dóbis, Zoltán Jesenský, Júlia Chlebušová, Obecný úrad Rakovnica, ZO JDS v Rakovnici.

Vážení dôchodcovia, dôchodkyne, hostia!

Schádzame sa na našej hodnotiacej členskej schôdzi, aby sme spoločne zhodnotili činnosť našej organizácie a stanovili si nové úlohy na rok 2010. Musím v úvode povedať, že sme sa rozrástli o ďalších členov, ktorých medzi nami vítam, ale musíme konštatovať, že niektorí vystúpili z našich radov z dôvodu odsťahovania a vážnych zdravotných dôvodov. Správa sa bude dotýkať hlavne našej činnosti a úloh, ktoré nás čakajú po VIII. sneme JDS, ktorý sa konal v dňoch 2. - 3. júla 2009 v Trenčíne.
K našej činnosti: Bola zameraná a vykonávaná podľa plánu práce, ktorý sme si schválili na predchádzajúcej členskej schôdzi. Úlohy sme splnili, až na zájazd do Poľska, pre nezáujem členov. Výbor ZO zasadal podľa potreby, hlavne pred organizovaním podujatí. Úlohy a ciele boli splnené, poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne zapájali pri organizovaní akcií. Posedenie v Henclovej doline, ktoré je už tradíciou, bolo zamerané na hygienicko-epidemiologickú situáciu. Nadviazali sme dobrú spoluprácu s RÚVZ na čele s p. riaditeľkou MUDr. Chromčíkovou, výborná je spolupráca s OcÚ na čele s p. Ing. Ondrejom Lorkom - starostom obce, s poslancami obecného zastupiteľstva, s poslancom NRSR Ing. Jánom Babičom.
Cieľom výročných členských schôdzí je oboznámiť členov, a Vaším prostredníctvom i nečlenov, prečo je JDS pre nás dôležitá, lebo len organizovaní dokážeme viac naplniť ciele ako jednotlivec a tiež aj presadzovať záujmy vo vláde: zvýšenie a valorizácia dôchodkov, vyplácanie k 1.1., vianočný príspevok, zvýšenie pohrebného - oboznámenie s aktivitou MsO JDS v Rožňave.
Programové ciele JDS na Slovensku medzi VIII. a IX. snemom: ako ich stanovil VIII. snem, ktorý sa konal 2. a 3. júla 2009 v Trenčíne:

 • 1. V oblasti členskej základne: Aby naďalej rástla aspoň doterajším tempom, čím väčšia základňa, tým ľahšie sa presadzujú požiadavky a potreby dôchodcov.
 • 2. V sociálnej oblasti: Postupné zjednocovanie sociálnych noriem, odstraňovanie diskriminačných prvkov z nich a dosiahnutie ich platnosti pre všetkých dôchodcov. V rámci valorizácie dôchodkov budeme iniciovať použitie tzv. seniorskej indexácie pri výpočte valorizačného percenta a jeho spravodlivejšie rozdelenie medzi dôchodcami (str.1 a 2).
 • 3. V zdravotnej oblasti: V tejto oblasti bude cieľom zachovanie dostupnosti zdravotných služieb seniorom, poskytovanie pomoci geriatrickým pacientom, pozitívny obrat v liekovej politike, najmä voči starším občanom a ľudom s nízkymi príjmami a zníženie poplatkov pri dentálnej starostlivosti o seniorov. V osvetovej časti budeme pokračovať v ďaľšej realizácii programu Mám 65 + a teší ma, že žijem zdravo.
 • 4. V dobrovoľnej činnosti: Nasmerujeme dostupné a zaujímavé činnosti z oblasti vzdelávania, kultúry, organizovania podujatí, sociálne a právne poradenstvo a riešenie krízových situácií. V rámci Slovenska - každoročne organizovať celoslovenskú konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí a na regionálnej úrovni to rozšírime o aktivity k Mesiacu úcty k starším ľuďom.
 • 5. V kultúrno - spoločenskej oblasti: Budeme pokračovať v organizovaní turistických zrazov, športových hier, prehliadky speváckych súborov, výstavy ručných prác, v spoločných návštevách kultúrnych podujatí.
 • 6. Vzdelávanie seniorov: cyklické vzdelávanie v ZO, akadémie tretieho veku, štúdium na univerzitách tretieho veku a iné. Dokončíme vzdelávanie funkcionárskeho aktívu JDS v informačných technológiách, koučingu, v práci s členskou základňou, v práci s médiami a elektronickom vzdelávaní.
 • 7. V mediálnej oblasti: Spolupráca so všetkými médiami. Naďalej budeme vydávať časopis Tretí vek ako dvojmesačník.
 • 8. V spolupráci s partnerskými organizáciami: Budeme rozširovať a skvalitňovať spoluprácu s organizáciami, s ktorými máme uzavretú dohodu.
 • 9. V rámci Rady vlády pre seniorov: Sústredíme sa na prácu v jej pracovných komisiách - komisii pre aktualizáciu Národného programu ochrany starších ľudí, sociálnej komisii a v zdravotnej komisii. Budeme presadzovať návrhy, ktoré zlepšia postavenie slovenských seniorov.
 • 10. V medzinárodnej spolupráci: Budeme pokračovať v práci v medzinárodných organizáciách:

EURAG - Európska organizácia seniorov, ESO - Európska seniorská organizácia. Budeme prehlbovať spoluprácu s maďarskými, rakúskymi a českými partnermi. Prostredníctvom ESO predpokladáme rozšírenie spolupráce s Poľskom, Nemeckom a daľšími.
Programové ciele sa budú každoročne konkretizovať a ich plnenie sa bude hodnotiť na Republikovej rade JDS. Pri ich plnení očakávame iniciatívu a podporu zo strany našich členov, do ich plnenia je však potrebné zainteresovať aj nečlenov dôchodcov. V tom vidíme záruku plnenia poslania a prezentácie práce našej organizácie. Problematiku našej organizácie, návrhy, pripomienky môžeme nanášať na Republikovú radu prostredníctvom nášho okresného predsedu p. Nemčka, alebo cez členku Ústredia JDS p. Ing. Považanovú.

Na záver:
Dovolím si citovať pána Bradáča zo správy o činnosti dôchodcov v obci: „My dôchodcovia sme skromní a nežiadame nemožné, chceme len, aby nám bolo dané to, čo si za tie roky poctivej práce pre spoločnosť zaslúžime. Žiadame len toľko, aby sme mohli žiť dôstojne, zachovať si primeranú životnú úroveň.“
Kým v 19. storočí bol problém dožiť sa staroby, problémom 20. storočia bolo starobu zabezpečiť a problémom 21. storočia bude starobu naplniť obsahom.
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď poznáva sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Folklórny súbor „Vesna“ zabával prítomných ukážkami tancov z rôznych regiónov

Milým, príjemným prekvapením pri oslave 10. výročia vzniku ZO JDS v Rakovnici bolo folklórne vystúpenie. Prítomným sa predstavil folklórny súbor „Vesna“ pod vedením vedúceho súboru Mgr. Štefana Liptáka.
Vedúci súboru so svojou sympatickou partnerkou Jankou Švarcovou zabávali ukážkami tancov z rôznych regiónov. Pri každej ukážke sa menili mužské i ženské kroje. Bolo sa na čo pozerať i obdivovať ich jedinečné kreácie.
Zúčastnení videli: Podpolianske rozkazovačky, Starobabskú a frišku z Myjavy, Prvý tanec mladých z Hankovej, Krucanu a čardáš z Kapušian.
Tanec i náladu spestrila a spríjemnila hudba pod vedením Maroša Rusňáka. Na husle hral Maroš Rusňák, akordeon Ladislav Krištof, kontrabas Ľuboš Rusňák. Svoji virtuóznym umením spríjemňovali i prestávky medzi jednotlivými ukážkami.

Súčasťou bolo aj vyšetrenie reflotronom, meranie hmotnosti tela a krvného tlaku

Súčasťou slávnostného rokovania bola aj účasť pracovníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Poradenského centra ochrany a podpory zdravia z Rožňavy.
Mgr. Silvia Lengová, vedúca oddelenia podpory zdravia, AHS Margita Illyésová, pracovníčka oddelenia podpory zdravia boli v neustálej permanencii. Záujemcovia o ich služby sa striedali jeden za druhým. Mali plné ruky práce.
Základné vyšetrenia boli spojené s biochemickým vyšetrením vybraných ukazovateľov – celkový cholesterol, cukor a mastné kyseliny v krvi. Súčasťou toho bolo aj vyšetrenie reflotronom, meranie hmotnosti tela a krvného tlaku. Poradenstvo sa zameralo na oblasti, ktoré vylepšujú životosprávu, výživu, pohybovú aktivitu, stres a ďalšie. Určovala sa miera zdravotného rizika klienta (záujemcu) s prihliadnutím na odhalenie rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení.
Záujemcov bolo veľa a v danom časovom limite to ani nebolo možné všetko zvládnuť. Vedúca oddelenia preto odporučila ďalším záujemcom navštíviť ich poradňu. Každý utorok a štvrtok od 7.00 h – 11.00 h sú všetkým záujemcom, po objednaní, k dispozícii. Telefónny kontakt je 058/ 73 232 58. Mnohí sa už tešia na to, že to v osobnom záujme, aj absolvujú na ich pracovisku.


24.2.2010

Text a fotografie: Dr. Jozef Sabo