V Koceľovciach bolo nielen pracovné, ale aj slávnostné stretnutie k MDŽ

Koceľovce - malá obec horného Gemera s 259 obyvateľmi, neďaleko Roštára, na križovatke ciest. Jedna z nich nás priviedla do obce, ktorá sa spomína už v roku 1244 s významným gotickým kostolom, jednou z periel Gemera. Tu sa uskutočnilo stretnutie SLOVESU pri OcÚ Štítnik, za prítomnosti starostov a starostiek z tohto regiónu, pracovníčok OcÚ, ale aj tých, ktorí sú na dôchodku. Okrem dôležitých pracovných úloh si pripomenuli 8. marec - MDŽ. Nasvedčovalo tomu aj slávnostné oblečenie účastníkov, menovite toho nežnejšieho pokolenia, ale aj výzdoba s pripravenými živými kvetmi. Do slávnostnej atmosféry prispeli aj pani učiteľky miestnej MŠ s kvietkami najmilšími, programom drobných ratolestí, venovanom prítomným ženám. Zásluhu na tom mal aj pán starosta Ján Lukáč a domáce ženské osadenstvo, ktoré pripravilo nielen pastvu pre oči, ale hlavne dobré predjedlá a obed. Všetci prítomní sa preniesli do slávnostnej atmosféry tohto dňa, uvedomili si nezastupiteľné postavenie žien v tak náročnej práci na obecných úradoch. Bol to jeden z mnohých dní, každoročne sa opakujúci ako stálica, lebo k nám patrí a nie je taký zriedkavý, ako Halleyova kométa. Je to sviatok patriaci žene, s ktorou v symbióze vytvára milé prostredie a slávnostnú pohodu. Uvedomujeme si to aj v prítomnosti a rokmi stále viac a viac a cítime ho ako ozajstní pozemšťania. Ženu si vážime nielen ako svoj protiklad, ale ako biologickú osobnosť, bez ktorej by ľudský život nebol reálny, lebo by neexistoval. Aj stretnutie v Koceľovciach bolo uznaním ženám, nielen tu prítomným, ale aj manželkám doma, lebo aj keď už všelijako bolo, zostávajú ženami, nežnými, citlivými, zraniteľnými, ktoré si treba vážiť a ctiť, ako manželky, kolegyne spolupracovníčky.
Predpoludním po 10.00 hod. stretnutie otvoril príhovorom starosta Koceľoviec J. Lukáč, oboznámil prítomných s históriou a perspektívami tejto malej obce, s dôstojnými priestormi Obecného úradu. Otvorenie stretnutia patrilo predsedovi mikroregiónu, poslancovi KSK a starostovi Slavošoviec Ing. Štefanovi Baštákovi. Tento po krátkom preslove odovzdal slovo predsedovi odborovej organizácie pracovníkov Mgr. Milošovi Simonovi. Zaoberali sa otázkou členstva, pracovným poriadkom, ale aj sociálnym programom. V predpoludňajšej prestávke po slávnostnom príhovore k ženám, im členovia výboru, predseda organizácie a domáci p. starosta odovzdali čerstvé kvety. Po slávnostnom obede s prípitkom rokovanie pokračovalo v družnej debate, aby sa účastníci s milými dojmami a spomienkami rozišli do svojich domovov. Milé a pracovné stretnutie sa skončilo, spomienky zostávajú, poďakovanie ale patrí všetkým organizátorom, odborovej organizácii v Štítniku, tak ako aj domácemu Obecnému úradu, jeho pánovi starostovi a všetkým, ktorí sa na zdarnom priebehu podieľali.
9.3.2010

Text a foto:
PaedDr. Milan Sajenko