Rekonštrukciou školy očakávajú aj zníženie energetickej náročnosti

Prvým podporeným projektom, ktorý mesto Jelšava začalo realizovať odovzdaním staveniska dňa 26. februára 2010, je rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Jelšava. Primátor mesta MVDr. Milan Kolesár podpísal 23. februára 2010 zmluvu o dielo s víťazom verejného obstarávania – firmou Chemkostav, a. s. Michalovce. Ukončenie prác je do 9 mesiacov od podpisu zmluvy. Realizácia projektu prinesie v prvom rade zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie ekonomickej efektívnosti ZŠ s MŠ Jelšava, a to v dôsledku zateplenia obvodového plášťa budovy, výmeny starých drevených okien za nové s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Ďalším špecifickým cieľom je úplné odstránenie bariér pre zdravotne handicapovaných imobilných žiakov, čo umožní ich bezproblémový pohyb po školskom zariadení. Na streche telocvične je naplánovaná inštalácia slnečných kolektorov, z ktorých získaná energia bude využívaná na ohrev TÚV, ktorá bude využívaná na hygienické potreby žiakov a návštevníkov telocvične. Aktivitami projektu, ako aj následnými investíciami zo strany školy sa vytvorí kvalitné a príťažlivé vzdelávacie zariadenie, ktoré je pre svoju rozsiahlu spádovú oblasť a populačné obsadenie aj v súčasnosti veľmi potrebné.
16.3.2010

Text a foto: Ing. M. Repáková