Ako sa Pavol Dobšinský na Bystré za kazateľa uviedol

Keďže tohto týždňa si pripomíname 180. výročie narodenia Pavla Dobšinského, pozrime sa na to, ako je v Kronike cirkvi evanjelickej podľa augsburského vyznania Bystransko-Rakovnickej osobne zapísal udalosť, keď sa stal v roku 1855 jej evanjelickým kňazom.

Po odchode Ludevíta Teichengräbera povolala si cirkev poradom na Probaticum čiže na zkušovacé pohostinské kázanie: P. Dobšinskýho kapláňa z Brezna ku slávnostiam Velikonočním a v nedeliach po Velikejnoci, Uduarda Škultétyho kazatela Hosúsovského, Emerika Hlaváča kapláňa Rejdovského, Emerika Mikuláša Candidáta a učiteľa Štítnického, a Mareka Bodického kazatela v Kúnovej Teplici.
V nedeľu štvrtú po Velkej noci, keď tento poslední kázal bola hneď aj volba, pod správou seniorálneho poslanca Jana Bartholomeidesa Zapisovatela Bratstva a Kaz. Štítnického, v prítomnosti c.: Kr. Commisára a hlavného Slúžneho ochodze Velko Revúckej dla mena Princa. Z prítomných údov jak matinskej tak filialnej cirkvi dal hlas na Em. Hlaváča jeden, na M. Bodického šiesty a na P. Dobšinského štyriciaty i dvojmi; a tak tento za riadneho kazatela cirkve Bystransko, Rekeňskej velikou vetšinou vyvolený bol.
Hneď za tým jemu poslaná bola i Specificatia čiže poznamenanie dôchodkov kazatelských s vyzvaním či kazatelstvo prijme, a spolu ho povolávala cirkev skrze Seniora Samuela Ferjenčíka aby, ak úrad prijme, hneď približujúce sa Svätodušnie slávnosti odbavovať prišiel. To sa aj stalo, P. Dobšinský prišiel a odbavil jako vyvolený kazatel prvú Slávnosť Sv. Ducha v Rekeni, druhú na Bystrom. V túže druhú slávnost povolal starších obojej cirkve po nešporních službách do farského príbytku a usrozumel sa s nimi strany vydania Pozváceho Listu (Vokator) a svojho prestehovania sa do cirkvi z predešlého svojho stanoviska. Čo sa dotýče Pozváceho Listu a dôchodkov dľa neho povinnovatých, v tom sa v nasledujúcom Cirkev s ním usrozumela:
Ročitý plat bude nasledujúci:
1. Hotovie peniaze v sume 40 t.j. štyridsať zlatých striebra.
2. V zboží päťdesiat kyle žita na štvrtku stoličnú. (Pod kylou sa rozumie prešporská merica, 80 rakúskych hálb obsahujúca)
3. Ovsa podobne päťdesiat kyle na túže štvrtku.
4. Mesto snopov: desať kýl žita, desať kýl ovsa, sto žúpov žitnej a päťdesiat viazanky ovsanej slamy.
5. Miesto konopnici od každého osobytníka na Bystrom po polfuntu drvených konopí z pod stúp.
6. Kapusnicu, kde sa jedno kylo oziminy vyseje, ktorú cirkev filiálna povinná je obrábať i opatrovať.
7. Sena hotového štyri dobré vozy.
8. Dreva dvacať siahy t.j. päť kubičných siah.
9. Od každého osobitníka jednu kuru, kdo kury nemá, povinný bude na miesto toho desať grajciarov v striebre zaplatiť.
10. Od pohrobnieho kázania jeden zlatý striebra, k tomu ofera, z ktorej ofery učitel tretí peniaz bere. Od pohrebu s Collertami(?) osem groší striebra.
11. Od krstu štyri groše v striebre i ofera; podobne od úvodu štyry groše v striebre i ofera.
12. Od ohlášky štyry groše, od sobášu šestnásť groší, od vádzky pri sobáši štyry groše, všetko na striebre, k tomu koláč, handtuch (uterák) i kuru.
13. Offery tri na slávnosti a štvrtá pri pamiatke založenia Chrámu, jak v Rekeni tak i na Bystrom.
14. Takrečená Koleda: od každieho páru štyry grajciare v striebre a zo strovy jednu holbu.
15. Záhrada pri dome, ktorú Bystruo i Rekeň spoločne obrábajú, a pod Horou, ktorú cirkev Bystranská sama opatruje.
16. Pri zpovedi ofera, z ktorej ale učitel piaty peniaz bere, ponevadž ku zpovedi oblátky piecť a pri zpovedi zpievať povinný je."
Poznámka: Uverejnený text je verným opisom Dobšinského rukopisu.