Hodnotili prvý rok existencie Klubu odboru mladých matičiarov v Rožňave

Dňa 10. apríla 2010 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej (DMS) v Rožňave uskutočnilo Valné zhromaždenie (VZ) Klubu odboru mladých matičiarov (KOMM) v Rožňave. Po úvodnom slove predseda KOMM zhodnotil činnosť za uplynulý, prvý rok existencie Klubu. Valné zhromaždenie tiež schválilo Plán činnosti na najbližšie obdobie a Správu o kontrole a hospodárení KOMM. Na programe Valného zhromaždenia bola tiež voľba nových orgánov KOMM. Bol zvolený 7 – členný výbor, revízor a náhradník. Vo funkcii predsedu ostáva doterajší predseda Tomáš Potočný.
Záverom zasadnutia mohli členovia VZ vo voľnej diskusii vyjadriť svoj názor k činnosti KOMM. Hosťom na VZ bola riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave pani Ing. Zlatica Halková, ktorej za účasť na VZ a pomoc pri koordinácii činnosti KOMM za uplynulý rok ďakujeme.
Zloženie výboru Klubu OMM v Rožňave: predseda - Bc. Tomáš Potočný, podpredseda - Zuzana Oravcová, tajomník - Maťo Lada, pokladník - Ján Vojta, členovia: Ivana Nemčoková, Jaroslav Potočný a Oliver Halkovič. Náhradník - Maroš Lipovský a revízor - Martina Smreková.
12.4.2010

Bc. Tomáš Potočný,
predseda KOMM v Rožňave