Banícky spolok v Rakovnici mal výročnú členskú schôdzu

Štvrtok 29. apríl 2010 v popoludňajších hodinách patril členom Baníckeho spolku v Rakovnici. Zišli sa na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala v budove bývalej materskej školy.
Schôdzu otvoril predseda spolku Ján Lindák. Privítal vzácnych hostí – Ing. Arpáda Kavečankyho, predsedu baníckeho spolku Bratstvo z Rožňavy; podpredsedu spolku Ing. Dušana Oravca, PhD., bývalého riaditeľa závodu Nižná Slaná; RNDr. Ondreja Rozložníka člena spolku; Ing. Ondreja Lorka – starostu obce Rakovnica.
Po úvodnom slove všetci prítomní vzdali hold bývalému členovi Ondrejovi Genčiovi minútou ticha. Následne predseda spolku oboznámil členov s obsahom správy o činnosti baníckeho spolku a správou o hospodárení.
Diskusia bola bohatá a zaujímavá. Prvý vystúpil Ing. A. Kavečanky. Stručne a vecne zhodnotil minulý rok z pohľadu baníckeho spolku Bratstvo. Pripomenul, že "Spolok oslávil 10. výročie svojej existencie a odviedol dobrú robotu aj tým, že upevnil myšlienku vzdávania holdu baníctvu. S jeho významom zoznamoval mladšie generácie a pevne utužoval tradície baníckych spolkov v okrese.“ Prítomných oboznámil s akciami, ktoré budú tohto roku a na budúci rok.
Zaujímavá bola prezentácia RNDr. O. Rozložníka, ktorý premietol fotografie zašlej slávy baníctva v okrese a širšom okolí. Svojimi komentármi oživil spomienky baníkov, ktorí sa na niektorých fotografiách aj spoznali.
Ing. D. Oravec, PhD. oživil historický vývoj baníctva v Spišsko – Gemerskej oblasti a v Rakovnicia zdôraznil, že „Baníctvo je také staré, že podľa dokladov existovalo 3000 rokov pred narodením Krista“. Postupne prechádzal významnými medzníkmi rozvoja baníctva a baníckych miest. Upozornil aj na celosvetovo významné osobnosti spojené s baníctvom. V histórii Spišsko – Gemerské Rudohorie bolo „Železným srdcom Európy“ a aj preto všetci baníci môžu byť hrdí na svoju minulosť. Podrobnejšie rozviedol spojenie histórie obce Rakovnica s baníctvom. „Keby nebolo baníctva, ani obec by sa nerozvinula,“ dodal.
Po plodnej diskusii a množstve zaujímavých informácií sa podával banícky guláš a občerstvenie. Guláš tradične pripravill gulášmajster Milan Hlaváč.
Žiada sa pripomenúť, že náš banícky spolok svoje poslanie plní tak, ako sa patrí. Okrem iného váži si každého člena. Dôkazom toho je sledovanie životných jubileí členov a ich ocenenie. Na tejto schôdzi si pripomenuli 60. narodeniny svojho člena Vladimíra Žúdela. Za zmienku stojí aj to, že na schôdzi bol Peter Bradáč, najstarší občan obce, verný a oddaný člen spolku.
30.4.2010

Text a foto: Dr. Jozef Sabo

POZNÁMKA: Viac fotografií nájdete na stránke www.majgemer.sk.