Príprava žiakov deviatych ročníkov základných škôl k voľbe povolania

Jaroslava Kyklošová Každoročne žiakov deviateho ročníka v jarných mesiacoch čaká neľahké rozhodovanie – na ktorú zo stredných škôl si podať prihlášku. Toto rozhodnutie je dôležité, pretože v značnej miere ovplyvní ich ďalšie životné smerovanie. Žiaci si môžu podať prihlášku na dve stredné školy a v prípade, keď robia aj talentové prijímacie skúšky, majú nárok na viac prihlášok.
My dospelí – výchovná poradkyňa, triedni učitelia a rodičia sa im snažíme v tomto rozhodovaní pomôcť.
Žiaci už v nižších ročníkoch dostávajú informácie o povolaniach a o stredných školách, kde sa dá na tieto povolania pripraviť. Je to predovšetkým na triednických hodinách a hodinách etickej a občianskej výchovy. V 8. a 9. ročníku sa už vedie a priebežne aktualizuje profesijná orientácia žiakov. Výchovná poradkyňa a triedni učitelia organizujeme rodičovské združenia a tiež aj konzultačné hodiny pre rodičov, kde im poskytujeme informácie o stredných školách, študijných a učebných odboroch a tiež aj o priebehu prijímacieho konania.
Spolupracujeme s úradom práce, ktorý každoročne organizuje burzu práce, na ktorej sa žiaci dozvedajú o možnostiach umiestnenia na trhu práce po skončení stredných škôl. Využívame výpočtovú techniku, predovšetkým programy Proforient a Sprievodca svetom povolaní. Každý zo žiakov 8. a 9. ročníka dostal DVD Svet práce, v ktorom sa pútavou formou oboznamujú s rôznymi druhmi povolaní.
Každoročne žiakov 8. a 9. ročníka prichádzajú informovať výchovní poradcovia zo stredných škôl o možnostiach štúdia na ich školách. Našim žiakom umožňujeme zúčastňovať sa na dňoch otvorených dverí, ktoré organizujú stredné školy.
V prípade, že aj napriek týmto rôznym možnostiam nie sú žiaci rozhodnutí, môžu využiť služby Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Šafárikovej ulici v Rožňave, ktoré poskytuje poradenstvo ohľadom profesijnej orientácie.
Z uvedeného vyplýva, že žiaci majú množstvo zdrojov informácií o povolaniach a o stredných školách. Mnohí z nich si aj sami vedia nájsť veľa informácií prostredníctvom Internetu.
Niekoľkoročné skúsenosti ukazujú, že aj napriek veľkému množstvu stredných škôl a odborov, prevažná väčšina žiakov uprednostňuje školy v našom meste – gymnázium, obchodnú akadémiu, SPŠ stavebnú, SOŠ na Hviezdoslavovej ulici, SOŠ služieb na Rožňavskej Bani. No predsa sa nájdu aj takí žiaci, ktorí odchádzajú študovať aj do iných miest, napr. na bilingválne gymnáziá, hotelové akadémie, školy umeleckého a športového zamerania.
Príprava žiakov k voľbe povolania a strednej školy spočíva nielen v poskytnutí informácií, prípadne rady ohľadom vhodnosti výberu, ale mnohokrát je to aj príprava na prijímacie skúšky. Veľa učiteľov venuje svoj čas aj mimo vyučovacích hodín príprave žiakov na talentové skúšky a skúšky z profilových predmetov. Všetkým pedagogickým zamestnancom záleží na tom, aby sa našim deviatakom dôležitý krok do ich budúcnosti vydaril.
25.2.2010

Jaroslava Kyklošová,
výchovná poradkyňa
Základná škola Zlatá 2, Rožňava