Na valnom zhromaždení MO MS si zvolili nový výbor aj v Rožňavskom Bystrom

Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Rožňavskom Bystrom sa začalo 20. marca 2010 malou spomienkovou slávnosťou pri pamätnej tabuli Pavla Dobšinského, ktorá je umiestnená na kostole ECAV, kde náš národovec v rokoch 1855 - 1858 pôsobil a tvoril. Informácia o nej je aj na tejto stránke. Malou prechádzkou sa bystrianski matičiari presunuli do Kultúrneho domu, kde valné zhropmaždenie pokračovalo. Po prehodnotení matičnej činnosti v minulých rokoch a hlavne vyzdvihnutí vystúpení FS Bystränky nielen v okrese a širšom okolí, ale aj na Martinských matičných slávnostiach sa prirodzenou formou prešlo k predstavovaniu kandidátov do výboru a dozorného výboru MO MS. Návrhy na uskutočnenie matičných podujatí sa časom premietnu do plánu činnosti na nasledujúce obdobie, hlavne na venovanie sa mládeži a deťom a na vyzdvihnutie národnej hrdosti. Po krátkej diskusii prebehli voľby a zloženie výboru MO MS je nasledovné:

  • Predseda: Mária Molnárová
  • Podpredseda - Zuzana Tomková
  • Tajomník - Miroslava Kassaiová
  • Pokladník - Jarmila Tomková
  • Člen - Zuzana Urbanová
    Zloženie dozorného výboru:
  • Predseda: Mária Dovcová
  • Podpredseda: Mária Padláková
  • Kronikárky: Alica Simonová a Mgr. Mária Uhrinová
Blahoželáme novozvoleným členom výboru a prajeme im veľa krásnych matičných akcií.
20.3.2010
ZH
Fotografie: Mária Halková