Svoje príspevky pošlite na adresu webstránky odobos41(zavínač)gmail.com
Zima 2010 pod Kráľovou hoľou. Foto: MUDr. Ondrej Molnár

Skúsme naučiť naše deti vnímať krásu prírody, chrániť ju i životné prostredie

Ráno 30. decembra som vsta- la a pozrela som sa z okna. Keď som videla, že v noci snežilo, ihneď som iśla zobu- diť svojho deväťročného syna Riška. Veĺmi sa potešil a vy- hlásil, že si tento sneh musí užiť, lebo určite dlho nevydrží. Preto vám na dôkaz posled- ného tohtoročného snehu v Rožňavskom Bystrom pri- pájam niekoľko fotografií Je tu koniec roka a každý si dáva nejake novoročné predsavzatia. ..." (Celý článok)

Mám dojem, že naša spoločnosť si veľmi málo váži prof. Jura Hronca

Na slávnostnom stretnutí pri príležitosti 50. výročia od úmr- tia akademika Hronca bol v Bratislave dňa 1. decembra 2009 prítomný aj doc. RNDr. Jozef Vencko, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, jeden z jeho posledných študentov. Na Jura Hronca si spomína takto: "Študoval som v rokoch 1955-60 matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, kde ..." (Celý článok)

Vráťme sa ešte k Vianociam v Rožňavskom Bystrom a v Rakovnici

"Prišla Láska na svet, ale svet Ju neprijal, Kráľa kráľov do zimy vyhnal. Stalo sa to dávno, no stáva sa i dnes, že neprijímame radostnú zvesť.“ Slová piesne opisujú Betle- hemské udalosti pred viac ako 2000 rokmi a zároveň nasta- vujú zrkadlo súčasnosti. Že sa malý Ježiško narodil v maštali, v chudobe a v zime, za to my nemôžeme. Ale ak by sa mal narodiť dnes, kde by sme poslali Máriu a Jozefa? ..." (Celý článok)

Gemerské čipky Dagmar Dieovej z Betliara lahodia očiam ľudí v rôznych kútoch sveta

V mojej pošte som si našiel hneď po tohtoročných Viano- ciach krásny príspevok z Bet- liara. Píše sa v ňom o zau- jímavom koníčku pani Mgr. Dagmar Dieovej, ktorá vo voľ- nom čase sa venuje paličko- vanej čipke. Pre zaujímavosť Vám ho predkladám celý aj s fotografiami: "Mgr. Dagmar Dieová, po ukončení štúdia matematiky-fyziky na PF UPJŠ v Košiciach sa začala venovať paličkovaniu. K zvuku najmil- ..." (Celý článok)

V Muránskej Zdychave po Sviatkoch otvorili výstavu s vianočnou tematikou

Dňa 27.12.2009 bola vo vy- novenej sále Kultúrneho domu v Muránskej Zdychave verej- nosti prístupná "Výstava s vianočnou tematikou". Už pri vstupe do sály bolo cítiť prí- jemnú voňavú a pokojnú atmo- sféru. Vôňa horiacich sviečok sa miešala s horúcim via- nočným punčom, vareným vínom, teplým čajom, me- dovníkmi a iným vianočným pečivom. Stoly, ktoré boli poprikrývané nádhernými, ručne ..." (Celý článok)

V novom roku 2010 zo Skaliska na Volovci uvidíte nielen Vysoké Tatry

Medzi prvé novoročné aktivity sa iste zaradí v okrese Rož- ňava aj 32. ročník turistického podujatia – Novoročný výstup na Volovec. Spomínaný výs- tup sa uskutoční 2. januára 2010 a začne sa prezentáciou na autobusovej stanici v Rožňave od 7.30 hod. do 8.30. Pre turistov budú pripravené mimoriadne autobusy, ktoré z autobusovej stanice ich budú od 8.00 hod. do 8.30 hod. prevážať až na Gulyapalag ..." (Celý článok)

Dva a pol kilogramovú hlivu ustricovú našli na Vianoce manželia Drahošovci

Tieto slnečné vianočné dni vy- užili mnohí ľudia aj na pre- chádzky v prírode. Boli medzi nimi aj manželia Hanka a Ľuboš Drahošovci z Rožňavs- kej Bane. A oplatilo sa im. V Druhý deň vianočný boli v ne- ďalekej obci Hrušovo, nachá- dzajúcej sa pod Soroškou smerom od Rožňavy na Košice. Boli si pozrieť o.i. aj vi- nicu, ktorá sa nachádza priamo nad známym Jablonov- ským tunelom. Bolo prekrásne aj ..." (Celý článok)

Na Vianoce v evanjelickom kostole sa o radosť pričinila aj bystranská mládež

Rada by som sa podelila o radosť, ktorú sme mali mož- nosť zažiť v tieto vianočné sviatky v Evanjelickom kostole v Rožňavskom Bystrom. Ra- dosť je už to, že sme si pri- pomenuli a uvedomili si zmy- sel znovunarodenia Pána Ježi- ša Krista kázňami, piesňami, ale i bohatým programom detí. Zapojili sa v hojnom poč- te staršie, ale i tie najmenšie deti do nácviku programu na Štedrý večer a na Prvý sviatok ..." (Celý článok)

Mária Kováčová: Vianoce

Kým zaznie večerný zvon,
kým utíchne celodenný zhon
a sadneme si k prestretému stolu,
vyznajme vďaku stvoriteľovi,
že sme sa celá rodina po roku
opäť zišli spolu.

Uprostred izby jedlička stojí
v krásnom šate,
na jej konároch sa jagajú hviezdy zlaté.
Kým otec červené jablčko rozkrojí,
vianočnú oblátku medom si natrie, vonku sa už pomaly zotmie. ..." (Celý článok)

Spomienky Idy Miklušičákovej - Bradovkovej na Vianoce v Ratkovej

Neodmysliteľným sprievod- ným javom vianočných sviat- kov mojich detských rokov v Ratkovej bol sneh. Zasnežené strechy, dvory, ulice, námes- tie a okolité kopce svojou nád- hernou belosťou umocňovali v nás deťoch čaro Vianoc. Sneh vŕzgal pod nohami pri chôdzi po cestičkách medzi hromadami odhádzaného snehu v úzkych dvoroch. Okrem šantenia na snehu pri sánkovačke sme netrpezlivo rátali dni ..." (Celý článok)

Požehnané a Božieho milosrdenstva nad svetom plné a krásne Sviatky vám prajem

Mgr. Ján Gallo, zborový kaplán ECAV v Rožňavskom Bystrom Vážení čitatelia, dostal som ponuku predstaviť sa vám, z čoho mám veľkú radosť, pretože to vnímam ako prí- ležitosť priblížiť vám zároveň tajomstvo Vianoc, spôsobom akým ich vnímam ja a tiež vám niečo k týmto krásnym Sviatkom popriať. Tieto tri veci sa preto aspoň čiastočne pokúsim spojiť do jedného rozprávania, ktoré verím, že vo vás aspoň trocha zarezonuje. Keď som bol oslovený ..." (Celý článok)

Trojskokom naša Danka Velďáková na druhú priečku medzi atlétmi Slovenska

Danka Velďáková preberá pohár za druhé miesto v ankete Atlét roka 2009 Dana Velďáková, rodáčka z gemerskej dedinky Pača ne- ďaleko Rožňavy bola po pr- výkrát v svojej kariére vyhláse- ná za druhu tohtoročnú atlét- ku Slovenskej republiky. Jej hlavnou disciplínou je troj- skok. Preteká za Akademik TU Košice. Stručne sa o nej dá napísať aj toto: Na vrcholných podujatiach v roku 2009 dosiahla tieto umiestnenia: MS Berlín: 8. miesto (vo finále), halové ME Turín: 3. ..." (Celý článok)

SLOVÁCI, ANGLICKO A VIANOCE, ALEBO MARTIN HOREČNÝ V ZEMI ALBIONU

Martin Horečný zo Slovenska žijúci v Anglicku O čom sú Vianoce? O dar- čekoch - povedia deti. O ná- kupoch a kuchtení - povedia mamy. O stavaní stromčeka a vianočnej výzdobe - povedia otcovia. O prázdninách - po- vedia študenti. O polnočnej omši - povedia veriaci. Takto by sa nepochybne dalo po- kračovať, no jednou spoločnou odpoveďou všetkých oslovených si môžete byť istí: Vianoce sú o láske, sile a súdržnosti rodiny. Slováci boli ..." (Celý článok)

Norbert Werner, svetoznámy astrofyzik, poodhalí v Rožňave záhady vesmíru

Norbert Werner, mladý svetoznámy astrofyzik z Rožňavy Mesto Rožňava pozýva všet- kých tých, ktorých zaujímajú záhady vesmíru, na prednáš- ku a stretnutie s rožňavským rodákom a dnes už i sveto- známym astrofyzikom - Nor- bertom Wernerom. Prednáška má názov: "Neuveriteľný ves- mír: tmavá hmota, tmavá ener- gia a supermasívne čierne diery." Uskutoční sa 22. de- cembra 2009 (utorok) o 17.30 hod. v Kongresovej sále na II. poschodí Radnice na Námestí ..." (Celý článok)

Cédečko folklórnej skupiny Dolina Ore Jäník, ore pokrstili čerstvým mliekom

V Gemerskej Polome na Via- nočnom koncerte dňa 19. de- cembra 2009 sa uskutočnil krst CD-čka Ore Jäník, ore, ktoré naspievala folklórna sku- pina Dolina za doprovodu ľu- dovej hudby Železiar. CD-ečko pokrstil čerstvým kravským mliekom z PD Gemerská Po- loma hudobný redaktor Rádia Regina a člen ĽH Železiar Milan Rendoš. Pri krste folklórnej skupine blahoželali: Ján Chanas, starosta obce, Ondrej ..." (Celý článok)

Spomienky na matku, ktoré aj keď nemajú rým, nikdy nevyblednú

Vybral som pre vás z vianočnej pošty webstránky Maj Gemer

Náučným chodníkom z Rudnej spoznáte zaujímavosti prírody až na Tureckú

Dňa 12. decembra 2009 bol slávnostne odovzdaný „Náuč- ný chodník Turecká“ v katas- trálnom území obce Rudná za účasti turistov z okolia Rož- ňavy, občanov obcí Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bys- tré. Náučný chodník bol po- stavený v lete a jeseni roka 2009. Prechádza lesnými pozemkami v správe: Lesy SR – OZ Rožňava; Urbárska spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Rudná; Pasienková spo- ..." (Celý článok)

Pokrstia Anjelský slovník Adriány Rudej, ktorý vás naučí aj vnímať anjelské odkazy

V spoločenských priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave 18. decembra 2009 o 17.30 hod. pokrstia knihu Adriany Rudnej Anjelský slovník. Adriána Ru- dá sa narodila v Trebišove v roku 1973. V Košiciach, kam sa neskôr presťahovali, vyštu- dovala Strednú priemyselnú školu dopravnú. Je mamou dvoch detí a s rodinou žije v Rožňave takmer pätnásť rokov. Jej záľubou je príroda a v ..." (Celý článok)

Gemerskia povedaški: "Nigdaj vécej na mne brechač nebude!"

V Muráňskej Dlhej Lúke mal mlynár bars ostriho psa. Vše si mal pajšle vybrechač, koť šiel dakto okolo. Edon báči išli domó z kršmy a pes bre- chal ak besní. Báči ho ešte dobre vydráždili a pes sa až dusil, ak brechal. Potrundžení báči si poškali, kým psisku dvajšól dych a ak se mocne nadychoval, chrstili mu do pažeráka za hršč piesku. Neborák pes sa temer za- drhnúl. A báči se hrdo motkali ..." (Celý článok)

Na 29. Daxnerovom Tisovci zazneli vianočné a sakrálne skladby

Pán Karol Žigo z Revúcej mi práve poslal fotografie z 29. ročníka regionálnej prehliadky speváckych zborov Daxnerov Tisovec, ktorá sa uskutočnila 12. decembra 2009 v gemer- skom mestečku Tisovec. Zú- častnilo sa na ňom 11 spe- váckych zborov, ktoré inter- pretáciou vianočných a sakrálnych skladieb pripravili di- vákom krásny umelecký zážitok. Hlavný program otvoril detský spevácky zbor Lykovienky ..." (Celý článok)

V Evanjelickom kostole v Štítniku zaznejú Vianočné pastorále už ôsmykrát

Gotický Evanjelický kostol v Štítniku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, bude 19. decembra 2009 o 14. hod. miestom 8. ročníka podujatia nazvaného Vianočné pastorá- le. Program obohatia svojim vystúpením tieto spevácke skupiny: Spevácka skupina z Ochtinej, Spevácka skupina Rochovce, Evanjelický cir- kevný zbor Štítnik, Skupina Radostná zvesť Slavošov- ce, Spevácka skupina ZPOZ ..." (Celý článok)

V súťaži Slovenská kronika 2009 medzi ocenenými i materiály z Revúcej a Betliara

V dňoch 3. a 4. decembra 2009 sa uskutočnilo v Bystrič- ke pri Martine vyhlásenie vý- sledkov VI. ročníka celoštát- nej súťaže Slovenská kronika 2009, ktoré bolo spojené s rozborovým hodnotiacim a od- borným seminárom. Odborná porota, ktorá vyhodnotila vyše 200 súťažných materiálov, udelila 48 ocenení, z nich dve mimoriadne ceny Ladislava Jasenáka, a 35 čest- ných uznaní. Je potešiteľné, že medzi ..." (Celý článok)

Pohľadnice k Vianociam majú svoje čaro - čím sú staršie, tým sú vzácnejšie

Pohľadnica - ten malý obrá- zok mesta alebo dedinky na- šej domoviny, či obrázky miest, hôr a morí z ďalekej krajiny. Kto by sa jej nepote- šil, najmä keď nám ju posiela niekto nám blízky, milý, či známy. Poteší nás i blahože- lanie k Vianociam, Veľkej no- ci, narodeninám, meninám, sobášu, alebo k narodeniu dieťaťa, atď. Pohľadnice majú od svojho vzniku zvláštne čaro pre svoj vzhľad, majú nenahradi- ..." (Celý článok)

Futbalové ihrisko v Rožňavskom Bystrom si žiada ďalšiu brigádu i celkové oplotenie

Futbalové ihriská na hornom Gemeri zostali po skončení jesennej časti majstrovstiev takmer opustené. Prestávku a príhodné počasie využili nie- ktorí aktívni futbalisti Baníka Rožňavské Bystré, aby pripra- vili nielen hraciu plochu, ale aj jej okolie do takého stavu, aby mohli pokračovať v celkovom oplotení ihriska v časti chotára nazvaného v Moste. Miloš Leng, aktívny hráč i funkcionár TJ Baník mi napísal: ..." (Celý článok)

Rodný kraj zostane v mojom srdci ako miesto, kde som strávil prekrásne detstvo

Ing. Vladimír Pástor, rodák z Rakovnice V 5. čísle tohtoročných Ra- kovnických obecných novín okrem koncoročného príhovo- ru starostu obce Rakovnica Ing. Ondreja Lorku nájdete na stránkach RON modlitbu rakovnického rímskokatolíc- keho farára Ježiškovi, ako aj vinše niektorých Rakovniča- nov, ktorí odišli za prácou mimo okresu, alebo si založili rodiny v „cudzine“ a budú tráviť tohtoročné vianočné sviatky ďaleko od svojich rodákov. ..." (Celý článok)

Pranostiky na mesiac december nielen pre vaše poučenie, ale i pobavenie

Dni ku koncu roka tak rychlo ubiehajú, že som pozabudol aj na osvedčené pranostiky, ktoré pripravil na december pán Karol Žigo. Tak si ich pre- čítajte a porovnajte so sku- točnosťou: 1. Na svätého Mi- kuláša už je všetka zima na- ša. 2. Lucia noci upíja, ale dňa nepridá. 3. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svo- ju moc. 4. Keď na Vianoce pokryté sú polia snehom, môžeš na Veľkú noc sedieť pod ..." (Celý článok)

Aj na Gemeri začína čas vianočnej mágie, prelínania dimenzií a čarovania

O vianočnej mágii a prelínaní sa dimenzií mi raz rozprávala jedna z dcér Martina Gordiana z Muránskej Zdychavy: „Boli sme malé, ale už schopné sánkovania. Cez zimné prázd- niny bolo snehu dosť, tak sme sa pobrali sánkovať. Mu- seli sme však zísť z kopcov dolu do doliny, lebo hore u nás na Podsádku to bolo také krkolomné, že nám vždy šlo o život. Samé strmé vývrtky. A tak sme sa radšej dole ..." (Celý článok)

Zvyky a obyčaje na Ondreja, Luciu a Štedrý večer v Gemerskej Polome

Na Ondreja sa dievky zišli v niektorom dome a utužovali zvyky, napr. išli ukradnúť múku do domu kde mali Ondreja, alebo do mlyna. Robili pirohy, do ktorých dávali miesto plnky lístok s menom chlapca. Ktorý piroh vyplával prvý na povrch, také meno mal mať jej muž. Alebo liali olovo: na polievkovú lyžicu dali roztopiť olovo do dvierok sporáka a potom ho liali cez uško kľúča do hrnčeka so ..." (Celý článok)

Chvíľa s hudbou je účinnou regeneráciou fyzickej a psychickej energie človeka

V dnešnom uponáhľanom sve- te nemáme na nič čas, ne- máme čas zastaviť sa a po- čúvať krásne tóny prírody, že- nieme sa za povinnosťami a neuvedomujeme si, že život je krásny, ale krátky. Nemali by sme však pritom zabúdať, že by sme život mali žiť, tešiť sa z maličkostí, tešiť sa z každého rána, či usmievavého slniečka, tešiť sa z každého dňa, ktorý sme prežili v kruhu nielen svojej rodiny a priateľov ..." (Celý článok)

Naťahujúcu sa mátohu prehodil cez plecia a išiel so svojím úlovkom k richtárovi

Foto: JKk Chodil jeden mládenec za jed- nou dievčinou. Jej sokyňa ho však chcela získať pre seba, tak sa na radu svojej matky mala postaviť na Luciu večer, keď sa mládenec zvykol od svojej milej vracať domov, do tieňa na jeho ceste, opásaná jednou bielou plachtou a dru- hú plachtu, prehodenú cez hlavu mala zdvíhať metlou dohora, takže sa mala „mátoha“ naťahovať. Nešťastne zaľúbená dievčina tak urobila, ..." (Celý článok)

Dobšiná vás pozýva na slávnostný koncert matičných speváckych zborov

V rámci 17. ročníka Festivalu matičných speváckych zborov dňa 12. decembra 2009 o 17. hodine uskutoční sa v Kul- túrnom dome v Dobšinej sláv- nostný koncert. Predstaví sa na ňom Evanjelický spevácky zbor Dobšiná, Spevácky zbor MO MS Gemerská Poloma, Spevácky zbor Megalinarion Spišská Nová Ves, Chrá- mový zbor apoštola Pavla Brezno a žiaci Základnej umeleckej školy Dobšiná. Koncert ..." (Celý článok)

Mikuláš v Honciach mal dobré srdce. Obdaril všetky deti, ktoré prišli za ním

Čujte deti novinu v túto vzácnu hodinu. Z neba posol zvesť prináša od svätého Mikuláša. Že za chvíľu medzi nás príde svätý Mikuláš. V sobotu 5. decembra prišiel Mi- kuláš aj do Honiec, obce na hornom Gemeri. Privítali ho deti od pár mesiacov do 14 rokov. Bola to pekná a radostná akcia. Tie menšie deti boli odmenené darčekom za peknú básničku, alebo pesničku, a tie väčšie aspoň za to, že ..." (Celý článok)

Matičiari z Moldavy nad Bodvou v Dome Matice slovenskej v Rožňave

Striebornú medailu Cyrila a Metoda si prevzala Margita Semanová z Moldavy nad Bodvou, zakladajúca členka MO MS Keď v septembri prišli do Do- mu Matice slovenskej v Rož- ňave matičiari z Moldavy nad Bodvou s ponukou, aby sme spolu zrealizovali kultúrno-spoločenské posedenie, ktoré by sa nieslo v duchu zacho- vávania tradícii slovenského národa v ľudovom tóne na silno zmiešanom území, tak som neverila aké krásne podujatie dokážeme spolu vytvoriť. František Greguš - predseda MO MS v Moldave nad ..." (Celý článok)

Olympiáda zo slovenského jazyka má reprezentantov aj z Gemerskej Polomy

Anna Gazdíková zo ZŠ v Gemerskej Polome zvíťazila na krajskej Olympiáde zo slovenského jazyka Kultúra slova, hovoreného i písaného, je zrkadlom kultúry národa. Slovenčina je krásny jazyk a podľa mnohých zrej- me jeden z najťažších na svete. Každodenná prax potvr- dzuje, že máme v oblasti ko- munikácie veľké nedostatky a musíme venovať pozornosť kultivovaniu nášho jazyka. Aj my v Základnej škole v Gemerskej Polome sa snažíme u žiakov prebúdzať lásku k slovenskému jazyku. Aby sme ..." (Celý článok)

Čo deťom v Rožňavskom Bystrom
v sobotu večer pripomenul Mikuláš

Svätý Mikuláš bol známy vďa- ka svojej mimoriadnej zbož- nosti, nadšeniu a zázrakom. Bol citlivý voči potrebám iných, ľudí obdarovával s veľ- kou láskou. Tak to bolo v 3. – 4. storočí n. l. a túto krásnu myšlienku deťom pripomenul Mikuláš aj 5. decembra 2009, t. j. v sobotu podvečer v Rožňavskom Bystrom. Stret- nutie s deťmi sa udialo trošku inak, ako bolo zvykom doteraz. Mikuláš sa rozhodol, že tento ..." (Celý článok)

V očakávaní Vianoc - sviatkov detskej radosti, úprimnej lásky i odpustenia

Vianoce. Pojem, zážitok, oča- kávanie, radosť, šťastie, lás- ka, pohoda atď. Tak a po- dobne by sa dalo o nich hovo- riť. V obchodných reťazcoch Vianoce začali už tri mesiace pred významnou udalosťou. V mestách a obciach koncom novembra, začiatkom decem- bra sviatky začali postavením vianočného stromčeka. V Rakovnici bol vianočný stromček postavený začiatkom decembra na obvyklom mieste. Tak, ..." (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 49. časť - Cesta do Hollywoodu

Ján Slovinec pred 30 rokmi. Priateľov Johna Slovinca z USA potešíme ďalším, už 49. pokračovaním jeho spomienok zpred vyše 30. rokov na uda- losti po emigrácii zo Sloven- ska. Príjemné čítanie. "Situácia bola taká, že som chcel rozhodiť siete aj do iných končín Ameriky. Jednou z nich bol aj samotný veľký Hollywood, do ktorého som sa veľmi tešil. Bol trošku na sever od Santa Monica, tak som sa najprv zastavil v Beverly Hills, ..." (Celý článok)

Folkloristka Ivanka Nemčoková si na Spiši vyspievala titul Laureát krajskej súťaže

Ivana Nemčoková z Rožňavy -  Laureát krajskej súťaže hudobného folklóru Dňa 22. novembra 2009 sa v Smižanoch na Spiši konala krajská súťaž hudobného fol- klóru dospelých. Tak ako iné okresy Košického samospráv- neho kraja, aj okres Rožňava mal v tejto súťaži svojich zá- stupcov – víťazov okresného kola tejto súťaže. Vo veľkej konkurencii – 16 sólistov a 20 speváckych skupín poro- ta nakoniec rozhodla pre nás Gemerčanov veľmi pria- znivo. Naši folkloristi domov doniesli ... (Celý článok)

Smutná i veselá podoba pätnásteho ročníka Roku na Gemeri

Zavíjanka v Roku na Gemeri 2009 v podobe folklórnej skupiny Gočovan z Gočova. Foto: Marek Koltáš Rodisko Pavla Dobšinského Slavošovce a Rožňava boli opäť svedkami neopakovateľ- nej krásy ľudových tradícií, ukrytých vo zvykoch a obyča- joch našich predkov. Gemer- ské osvetové stredisko v Rož- ňave v spolupráci s Obcou Slavošovce, Mestom Rožňava a ďalšími tridsiatimi partnermi pripravili pre návštevníkov podujatia nezabudnuteľný zážitok. Obidva programy za- čínali nostalgickou spomienkou na ... (Celý článok)

Posledné dni bývalého ministra, ktorý sa dozvie, že ráno ho majú popraviť

Stručná agentúrna správa oz- namuje: V priestoroch Sloven- skej televízie v Mlynskej doli- ne odpremiérovali v piatok 27. novembra t.r. pre vybraných hostí nový televízny film o po- litikovi 50-tych rokov, Gemer- čanovi Vladimírovi Clementi- sovi. Snímka s názvom Smrť ministra je vôbec prvým televíznym hraným filmom vy- robeným v Televíznom štúdiu Košice STV po takmer de- siatich rokoch. Režisér Miroslav ... (Celý článok)

Starosta Rakovnice tvrdí, že záleží od nás aké si vytvoríme prostredie a vzťahy

Štvrté číslo Rakovnických o- becných novín okrem iného prináša príhovor starostu ob- ce Rakovnice Ondreja Lorku pred ukončením tohto kalen- dárneho roku a krátku bilanciu o tom, čo sa im v obci poda- rilo, či nepodarilo v roku 2009 uskutočniť. Ich najväčším pro- blémom zostala stavba vodovodu. Bližšie sa o dianí v obci dočítate vo 4. čísle RON, ktoré vyšlo v októbri a je vám k dispozícii na stránke Maj Gemer. (RON č.4)

Čaro Vianoc začína na hornom Gemeri výstavou v ľudovom odeve a bývaní

Podľa toho, čo mi práve prišlo poštou z Gemerského osveto- vého strediska v Rožňave sa mi zdá, že na hornom Gemeri začali už Vianoce. Poslali mi totiž pozvánku na výstavu Čaro Vianoc v ľudovom odeve a bývaní horného Gemera, ktorú organizujú v spolupráci s Občianskym združením Vesna v Gemerskej Polome. Výstava je pripravená v Galérii GOS v Rožňave na Bet- liarskej ulici č.8 a potrvá od 4. do 19. ... (Celý článok)

Deň akademika Hronca prispel k zvýrazneniu tejto osobnosti Slovenska

Presne v deň 50. výročia od smrti významnej vedeckej osobnosti Slovenska akade- mika Jura Hronca, význam- ného slovenského matemati- ka, zakladateľa slovenského vysokého školstva a vysoko- školského učiteľa uskutočnil sa 1. decembra 2009 v prie- storoch Malého kongresového centra SAV Bratislave Deň akademika Hronca. Účasť na tomto Dni prijali poprední predstavitelia slovenskej vedy, ... (Celý článok)

Krátky pohľad do minulosti Štítnika s jeho jedinečnými kultúrnymi pamiatkami

Morový stĺp na Námestí 1. mája v Štítniku v pozadí s kostolom. Medzi obce s bohatou minu- losťou v Štítnickej doline v Gemeri nesporne patrí Štít- nik. Priblížme si jeho histo- rickú úlohu z pohľadu prí- tomnosti krátkymi ukážkami z kapitol, ktoré nemožno o- pomenúť. V tomto roku si Štítnik pripomenul už 766 ro- kov svojej existencie, ako sa o jeho vzniku zmieňuje listina panovníka Belu IV. z roku 1243. Jeho vývoj zaznamenávajú tri významné stavebné, ... (Celý článok)

Jur Hronec: "Viete, rád som chodil medzi vás. Bolo mi tu dobre!"

Jur Hronec Záverečná časť publikácie Ondreja Hronca a Daniely E. Komárovej „Jur Hronec z Go- čova“ je venovaná osobnosti Jura Hronca v kultúrnych de- jinách Slovenska. Pripomeň- me si ňou jeho vzťah k Matici slovenskej i jeho prácu v nej, ktorá ho napokon priviedla v rokoch 1945 – 1954 na najvyšší post v tejto ustanovizni, na čelo Výboru Matice slovenskej, ako jej predseda. Jur Hronec, slovenský vzdelanec, zastal ... (Celý článok)

Prvá klezmerová kapela na Slovensku vystúpi na Radnici v Rožňave

Pressburger Klezmer Band Podľa informácií z Gemerské- ho osvetového strediska dňa 2. decembra 2009 o 19.00 hod. na Radnici v Rožňave sa uskutoční koncert Pressbur- ger Klezmer Band-u. Koncert sa uskutoční v rámci podujatia Čierne časy - Medzinárodná kultúrna a historická prezen- tácia postavenia Rómov a Židov v čase holokaustu. Vstup na toto vystúpenie je voľný. PKB je popredným zástupcom žánru ethno/world ... (Celý článok)

Slobodným devám na Ondreja voľakedy zvyky určovali aj meno budúceho manžela

Zvyky na Ondreja Na Ondreja, čo hádam niko- mu netreba pripomínať, že je každoročne 30. novembra, sa tradujú už roky na ten deň aj na Gemeri rôzne zvyky. Z ľu- dových zvykov na Ondreja sú najznámejšie: trasenie plotov, čerešne, čarovanie a liatie olo- va, aby sa dievky dozvedeli, za koho sa vydajú. V našej najfolklórnejšej obci Rejdová napríklad dievčatá si zastali v dedine pri chlieviku nie- ktorého gazdu a vyvolávali rôzne ... (Celý článok)

Ondrej Herich z Revúcej si zaslúži prívlastok - Zberateľ gemerských nôt

Ondrej Herich z Revúcej „Choj-že milá choj-že nit blata, ve ťi nemáš nvaški zo zlata. Choj-že milá, choj-že po vodu, stračíš tam panen- skú slebodu.“ Spieva sa v prvej slohe jednej z nádher- ných piesní rázovitej gemer- skej dedinky Sirk. Kto vie, ako by skončili nebyť Ondreja Hericha. Len v tomto svojom rodisku ich znotoval 136. V desiatkach podobných miest a obcí Gemera zozbieral, prepísal do nôt a knižne vydal vyše ... (Celý článok)

V tom šäse, koj sä to stálo, ešče v Ratkové raka nikdy nebuli videli

Slovenské pohľady ročník XII na prelome rokov 1899-1900 v dvoch číslach uverejnili humor- né príbehy pod spoločným ná- zvom Posmešky namierené proti Ratkovej v Gemeri. Na- písal ich Ilík. Odvtedy práve prešlo 110 rokov. Jeden z nich si teraz prečítajte. Hádam sa vám bude veselo čítať aj napriek tomu, že je napísaný v pôvodnom ratkovskom nárečí. Mladší sa aspoň takto zo- známia s jedným z nádherných gemer- ... (Celý článok)

Mať na dlani morského ježka, či morskú hviezdicu je pre našinca nevšedný zážitok

Morská hviezdica na dlani Branka Pástora Konečne po mesiaci od nášho výletu sa dostávam k tomu, aby som vám napísal a zá- roveň sa podelil o zážitok z vodného sveta s čitateľmi stránky Maj Gemer. Je tomu približne mesiac, čo sme sa v sobotu ráno rozhodli, že ide- me pozrieť vodný svet do mesta Portaferry, ktoré je vzdialené asi 100 km od nášho bydliska. Keďže už tam bolo pár kamarátov a boli tým nadšení, tak aj my sme boli ... (Celý článok)

Rodičia najmenších prišli do materskej školy a spoločne s detičkami tvorili

Deti MŠ v Jelšave s rodičmi v škole To, že našou prioritou na Základnej škole s materskou školou v Jelšave je zefektívniť spoluprácu materskej školy s rodinou sme potvrdili v jedno tohtoročné jesenné popolud- nie. Boli to "Tvorivé dielne v MŠ." Rodičia našich najmen- ších navštívili materskú školu a spoločne so svojimi detičkami a pani učiteľkami zhotovovali "tekvičky z cesta". Deti mali z prítomnosti rodičov veľkú radosť a zároveň sa tým ... (Celý článok)

Rodné mesto Jelšavu navštívil Július Mazuch už ako čestný občan

Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. Koncom októbra 2009 navštívil Jelšavu, svoje rodné mesto, Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., odborník v oblasti ciev- nej chirurgie, ktorému bolo v roku 2006 udelené Čestné ob- čianstvo a odovzdaný symbo- lický kľúč od brán mesta Jel- šava. Pána Mazucha pri jeho návšteve Jelšavy privítal vo svojom úrade primátor mesta MVDr. Milan Kolesár. Stretnutia sa zúčastnil aj bývalý jelšavský primátor a exposlanec Mgr. ... (Celý článok)

Primátori i starostovia mikroregiónov nášho Gemera rokovali na Hrádku

Pre mnohých ešte málo zná- me pojmy ako Združenie pre rozvoj turizmu Dobšiná, Mikro- región Štítnická dolina, Mikro- región Magnezit, alebo Mikro- región Domica neboli nezná- me pre vyše 50 starostov, pri- mátorov Jelšavy, Revúcej, Dobšinej, hostí a zástupcov prizvaných organizácií, ktorí sa zišli 19. novembra 2009 v rekreačnom zariadení Magnezit na Hrádku. Areál sve- toznámej Ochtinskej aragonitovej ... (Celý článok)

Skúste si pripraviť nepečené makové guľôčky proti anémii a stresu

Makové guľôčky Pokojne by sme ich mohli na- zvať i "zdravou minerálovou bombou", lebo obsahujú všet- ky dôležité látky na podporu výbornej krvotvorby. Vylepšíte si nimi nielen hladinu železa, ale i hladinu vápnika, ktorú len málokto z nás má v poriadku. Tento jednoduchý nepečený zákusok by nikdy nemal chýbať v našej chladničke. Jeho príprava je veľmi jednoduchá a nezaberie veľa ča- su. Jeho prítomnosť v chladničke vás ... (Celý článok)

Do konca novembra hlasujte za záchranu vzácnych zvoníc, ktoré sú aj na Gemeri

Iste ste si poniektorí všimli, že práve rozbehnutá akcia Nadá- cie VÚB tohto roku podporí na Slovensku rekonštrukciu vzác- nych zvoníc. Zároveň prostred- níctvom internetovej stránky www.vub.sk/zvonice v rámci programu Poklady môjho srd- ca organizátori umožnili aj ve- rejnosti hlasovať do konca novembra na stránke a vybrať jednu z deviatich zvoníc, ktorá potom získa na rekon- štrukciu sumu do výšky 70-tisíc eur ... (Celý článok)

Ponúkam ojazdené osobné auto Škoda vo výbornom stave a za slušnú cenu

Nie každý z nás iba nakupuje, ale vyskytujú sa i prípady, kedy ponúkame niektoré veci, ktoré už nepotrebujeme, na predaj, aby slúžili ďalej iným. Aj teraz sa obrátila na mňa jedna krajanka o pomoc pri zverejnení informácii o predaji svojho osobného auta Škoda Fabia – combi. Z údajov, ktoré mi poslala vyplýva, že majiteľka auta, ktorého rok výroby je 8/2002, bola jeho druhým vlastníkom. Auto prešlo ... (Celý článok)

Nevídaný úspech Správy chovu koní z Dobšinej na tohtoročnej výstave

Jantár - Kôň 2009 z Dobšinej Aj takto by sa dal jednoducho nazvať úspech, ktorý sme zís- kali na tohtoročnej výstave Kôň 2009, konanej 28.8. - 30.8.2009 v Trenčíne. S naši- mi norikmi muránskeho typu sa tejto špecializovanej kons- kej výstavy zúčastňujeme od jej vzniku v roku 2004. Sta- bilné umiestnenie výstavného stánku s priestormi na prezentáciu filmov o norikoch, stabilná zostava perso- nálu Správy chovu koní, stabilný počet ... (Celý článok)

Boj za založenie Slovenskej vysokej školy technickej mal svoje etapy a vodcov

Jur Hronec ako prvý rektor SVŠT Uverejňovaním statí z publiká- cie Jur Hronec z Gočova od autorov Ondrej Hronec a Daniela E. Komárová sa blížime k záveru. Deviate po- kračovanie je venované formo- vaniu slovenského vysokého školstva. Jeho úvod začína citátom Prof. RNDr. Beloslava Riečana, DrSc., Dr.h.c.: „Založenie vysokej školy technickej malo pre Slovensko taký istý význam ako objavenie Newtonových zákonov pre ... (Celý článok)

Pamätný list sv. Gorazda od ministra školstva SR si prevzal aj Richard Helcman

Richard Helcman Celkovo 52 žiakov základných a stredných škôl si 18. no- vembra 2009 v Bratislave sláv- nostne prevzalo z rúk pod- predsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja Pamätné listy sv. Gorazda. Tie získali za úspešnú repre- zentáciu Slovenska v medzi- národných olympiádach a športových súťažiach. Medzi ocenenými bol aj Richard Helcman, bývalý žiak Zák- ladnej školy v Krásnohorskom Podhradí ... (Celý článok)

Jelšavskí štvrtáci oslobodzovali Cypriánove zakliate kráľovstvo

Černokňažník Cyprián, ducho- via, múmie, strigy, netopiere a iné strašidelné bytosti zavítali 21. októbra do 4. ročníka ZŠ s MŠ Jelšava. Spolu so žiakmi súťažili v Halloweenskom mili- onárovi. Žiaci rozdelení do družstiev zachraňovali Cypriá- nove strašidelné kráľovstvo. Skladaním strašidelných slovných hlavolamov, počíta- ním magických príkladov, riešením prírodovedných úloh a prechádzaním bludiska postupne ... (Celý článok)

Pokým budú znieť gemerské pesničky Mirka Barana, bude aj on stále medzi nami

Dňa 13. novembra 2009 sa v Banskej Bystrici v estrádnej sále ECC (Dom kultúry) o 19.00 hodine uskutočnila ve- rejná nahrávka folklórneho koncertu v rámci programov Hrajteže mi, hrajte... Koncert bol venovaný gemerskému ro- dákovi Mirkovi Baranovi, ktorý nás 2. apríla 2009 navždy opustil a odišiel do folklórneho neba. Program sa začal zvukovou spomienkou na Mir- ka, v podobe piesne Koj som išó cez ... (Celý článok)

Navždy nás opustila folkloristka Zuzana Tomášiková z Vyšnej Slanej

Zomrela Zuzana Tomášiková z Vyšnej Slanej Vo veku 65 rokov nás po zá- kernej chorobe navždy opus- tila naša Zuzka Tomášiková z Vyšnej Slanej, vedúca folk- lórnej skupiny RADZIM a cir- kevného speváckeho zboru Radzim vo Vyšnej Slanej. Zuzana Tomášiková, rodená Rogosová, pedagogička, folk- loristka, speváčka sa narodila 24. 6. 1944 vo Vyšnej Slanej. Pred viac ako 17 rokmi oživila činnosť folklórnej skupiny Radzim vo Vyšnej Slanej ... (Celý článok)

A tak nie náhodou aj z Jelšavy sme posielali pozdravy šedinám a vráskam ...

Leto skončilo, lístie sa sfar- bilo do zlatistých odtieňov, začala jeseň. To je nezvrat- ný kolobeh mocnej prírody. Prežívať peknú jeseň života, stretnúť priateľov, môcť sa podeliť o svoje zážitky, ra- dosti, ale i trápenia je túžbou každého seniora. Mesto Jel- šava sa pokúsilo i v tomto roku vytvoriť priestor, kde by sa mali možnosť stretnúť a porozprávať o témach, ktoré ich zaujímajú i potešiť sa z vystúpenia ... (Celý článok)

Vedecké sympózium na Hrádku o situácii v ekologicky zaťažených regiónoch

Tradične, ako po iné roky, sa v 3. dekáde októbra pod záš- titou Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v Koši- ciach uskutočnil 18. ročník vedeckého sympózia s medzi- národnou účasťou pod náz- vom „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Sloven- ska a strednej Európy“. Sympózium sa konalo v dňoch 22. – 23. októbra 2009 v priestoroch hotela Hrádok Slovenských magnezitových závodov – ... (Celý článok)

Pohľad do minulosti Plešivca, "slovenskí sokoli", ale aj zbojník Michal Vdovec

Aj takto by mohol vyzerať krátky príspevok do minulosti Plešivca, kde v roku 1848 za- sadal štatariálny súd Gemer- skej a Hontianskej župy. Dnes nám ho o.i. na priečelí Obecného úradu pripomína pamätná tabuľa akad. sochá- ra Frica Motošku, ktorý je aj autorom bronzovej tabule na rodnom dome P. Dob- šinského v Slavošovciach. Starobylé múry dnešného Obecného úradu v Plešivci by vedeli rozprávať ... (Celý článok)

V 2 parlamentoch samosprávnych krajov Gemerčanov budú zastupovať 14 poslanci

Slovenský štatistický úrad vy- dal aj prostredníctvom interne- tu správu o zvolených predse- dov samosprávnych krajov na základe volieb vypísaných na 14. novembra 2009. V Košic- kom samosprávnom kraji voli- či za jeho predsedu znovu zvolil Zdenka Trebuľu a 57 poslancov bude tvoriť novozvolený parlament. Podľa výsledkov ŠÚ SR, ktoré vydal 15. novembra 2009 horný Gemer v nasledujúcom volebnom ... (Celý článok)

Radnica v Jelšave dostala pôvodný šat v rámci programu Obnovme si svoj dom

Slávnostným prestrihnutím pá- sky sa v Jelšave 5. novembra 2009 uskutočnilo odovzdanie rekonštrukčných prác realizo- vaných vďaka finančnej pod- pore Ministerstva kultúry SR v rámci grantového programu Obnovme si svoj dom. Projekt “Reštaurovanie budovy Rad- nice, č. ÚZPF 506/0, Námestie republiky 499, Jelšava” bol Ministerstvom kultúry SR podporený dotáciou vo výške 18 000 €. Spoluúčasť Mesta ... (Celý článok)

Exkurzia do Slavošovskej papierne po stopách reportáže spred 70 rokov

Slavošovce boli známym mie- stom už od svojho vzniku v roku 1318, predsa len málo ľudí vedelo, kde táto obec leží. Aj keď to vyzeralo, že Slavošovce ležali na „samom konci sveta“, v skutočnosti to- mu tak nebolo. Veď verejnosť sa s nimi denne stretávala a dalo by sa povedať, že aj "dotýkala", držiac v rukách noviny a časopisy, vytlačené práve na slavošovskom papieri. Ak by sme zobrali ešte aj dnes ... (Celý článok)

Krásna jeseň, vchod do starej bane a pri nej krám s kamennými základmi

Pred týždňom si s nami po- hrával sneh a dážď, v sobotu 14.11.2009 na mnohých mies- tach nášho Gemera vyšlo slniečko a mnohým z nás ukázalo svoju lepšiu tvár. Aspoň tak to vyplýva z pošty, ktorú som dostal od Rožňav- čana staršieho dátumu naro- denia Ing. Ondreja Rozložníka, ktorý mi v nej napísal: „Dnes bolo u nás krásne počasie a bol som preto v prírode. Posielam z toho fotografie. ... (Celý článok)

Čo o slovenských národovcoch i regióne Gemera zamlčal autor knihy GEMERSKO

Titulná stránka publikácie Gemersko Dostala sa mi do rúk honosná kniha pod názvom GEMER- SKO. Kniha vyšla v maďar- skom jazyku a potom bola preložená do slovenčiny. V slovenskom jazyku ju vydal Gemer-malohontský spolok, Rimavská Sobota 2005. Autorom knihy je István B. Kovács, ktorý v rokoch 1990 – 1994 bol riaditeľom Gemersko – malohontského múzea v Rimavskej Sobote a ktorý z tejto funkcie, ako sa v tejto ... (Celý článok)

Utajení aktéri v premiére k 15. výročiu Mestského divadla Actores v Rožňave

MESTSKÉ DIVADLO ACTO- RES ROŽŇAVA uvádza k 15. výročiu svojho založenia pre- miéru hry Tatiany Masníkovej a kol.: UTAJENÍ AKTÉRI. Rok 1918, éra nemého filmu, 1. svetová vojna, kaviareň a osudy ľudí... Účinkujú: Peter Szőllős, Monika Hanzlíková, Róbert Kobezda, Kevin Ivanko, Júlia Labudová a. h., Pavel Mihaľák a. h., Michal Mihok a. h., Arpi Farkaš a. h. Výprava a réžia: Tatiana ... (Celý článok)

Pedagogická práca prioritou, maľovanie koníčkom
Vincent Blanár a Obrazy, výber z tvorby

Z výstavy obrazov Vincenta Blanára Pri príležitosti životného jubi- lea pedagóga a výtvarníka Mgr. Vincenta Blanára uspo- riadalo Mestské kultúrne stredisko v Revúcej v októbri 2009 výstavu z jeho diela, konanú pod názvom Obrazy, výber z tvorby. Pán Blanár, ako o sebe povedal “nie som profesionál, ale ani amatér“, má pedagogické vzdelanie v odbore výtvarná výchova - ruský jazyk. Od roku 1971 učil v Revúcej na ZŠ Jilemnického, v ... (Celý článok)

Nepremeškajte skvelú prezentáciu zvykov a obyčají našich predkov súčasníkmi

Z Roku na Gemeri 2008 Klenot nášho folklóru pretave- ný do dvojdňového programu nazvanom Rok na Gemeri sa neustále približuje, aby sa nám zase v skvelej paráde predstavil v novom ročníku v kultúrnom dome v Slavošov- ciach i v OKC v Rožňave. Ten- toraz to bude už 15. ročník slávností zvykov a obyčají Gemera - Malohontu, na na ktorom sa budú prezentovať osobnosti Gemera - celé folklórne rodiny a zvyky a obyčaje ... (Celý článok)

Chto vyhral v Muráňu regionálnu súťäž sólistó, inštrumentalistó a skupín

Z regionálnej prehliadky v Muráni V malebné gemerské dedžine Muráň sä dňä 10.10.2009 uskutošnila regionálna súťäž sólistó, inštrumentalistó a speváckych skupín z okresó Rimavská Sobota a Revúcä. Súťäž bula výhlasená Národ- nym osvetovym centrom a organizátorom bulo Gemer- sko-Malohonskva osvetova centrum v Rimavské Sobote. Porotu viädó jej predseda Peter Parničan, sólista orchestra Zlatia husle, členovä ... (Celý článok)

Horný Gemer je pripravený na voľby do zastupiteľstva a za predsedu KSK

Takmer všetko je už pripra- vené na to, aby sa v sobotu 14. novembra 2009 aj v Ko- šickom samosprávnom kraji uskutočnili voľby do zastupi- teľstva a voľby predsedu samosprávneho kraja. Regio- nálny parlament KSK na júnovom rokovaní určil v Ko- šickom kraji 11 volebných obvodov, v ktorých bude volených 57 poslancov. Úrad KSK zabezpečil prost- redníctvom 462 miest a obcí v kraji ... (Celý článok)

Divadelníci amatéri s ťažkým zdravotným postihnutím postavia 6. Most úsmevov

Ilustračný obrázok DSS Amalia Šiesty ročník festivalu dra- matickej tvorivosti klientov do- movov sociálnych služieb z Košického samosprávneho kraja sa uskutoční v stredu 11. novembra 2009 v rož- ňavskom Mestskom divadle Actores. Pod názvom „Most úsmevov“ ho pripravil Košický samosprávny kraj, Krajské osvetové stredisko v Ko- šiciach, Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7 a Domov sociálnych služieb AMALIA ... (Celý článok)

Štyri body, tri prehry, jedna remíza, štyri strelené a 12 obdržaných gólov

Štyri body, tri prehry, jedna remíza, štyri strelené a 12 ob- držaných gólov. Taká je bi- lancia prvého jarného kola predohraného v druhý novem- brový víkend pre ligových futbalistov z horného Gemera. Tentoraz neprispeli k dobrému menu mládežnícki futbalisti, ktorí boli na ihrisku v Čani ľahkým sústom tamojších mladíkov. O česť bojovali iba Štítničania a Gemersko- hôrčania spolu so ziskom 4 bodov ... (Celý článok)

Pamätáte si ešte pranostiky na mesiac november?

Novembrová pranostika nám trošku chýbala na tejto strán- ke, ale nebolo to vinou pána Karola Žigu z Revúcej, ktorý sa nám podujal pranostiky na každý mesiac pravidelne po- sielať. Aj teraz poslal typické pranostiky na november ešte v októbri. Prečítajte si ich: 1. Na svätého Huberta ide teplo do čerta. 2. Ak hus na Martina už po ľade chodí, zas okolo Vianoc v kaluži sa brodí. 3. Po Martine už zima nežartuje ... (Celý článok)

Dávamo vám naznámosť príhoďi a chýry z revúckiho bubna

Dávamo vám naznámosť prí- hoďi a chýry z revúckeho bubna, šva se v Revúci dakoďi uďäli tak, ak si ich starí luďe zapamätali. Láska že kvitne v každom veku. Pažravéší star- ký vychytali na obed z raj- nišky šitko meso, len zós zo- stál a pódali starke: „Tu máš, Lina, vymáskaj si.“ Starká se nahnevali, bo im len suchý chlebík zostálo merindzať, odstršili rajnišku a s hnevom odvrkli starkimu: „Adaj si vymáskaj ... (Celý článok)

Nad našu Čiernu Lehotu tohto roku tiež zavítala pestrofarebná jeseň

Snímok Bibiany Bystrenovej z Čiernej Lehoty Fotografisti, maliari a iní vyz- návači prírodných scenérií Ge- mera si jesenné dni nevedia vynachváliť. Je to najmä preto, že naše okolie sa nevídane vie spestriť krásnymi farbami, ktoré nielen zblízka, ale aj zďaleka vie zaujať takmer každého. Poniektorí si zvykli mi občas poslať fotografie, ktoré ich zaujali. Tentoraz sa medzi novými autormi stránky Maj Gemer, objavilo meno Bibiana Bystrenová. Ponúkla mi ... (Celý článok)

Rôzne sú cesty a rozmanité sféry záujmu rodákov, spoločná je láska k rodnej hrude

Prúd pocitov, spomienok, my- šlienok sa niesol stretnutím rodákov z Gemerskej Polomy dňa 24. októbra 2009, kedy obec Gemerská Poloma us- poriadala pri príležitosti Me- siaca úcty k starším a Stretnutia rodákov v Gemer- skej Polome prezentáciu his- torického, kultúrneho a duchovného dedičstva obce. Po prijatí rodákov starostom obce v spoločenskej sále kul- túrneho domu sa mohli účastníci ... (Celý článok)

Keď mladému Šafárovi rodičia kúpili heligónku, už hrával Polomcom na gangu

Ján Šafár z Gemerskej Polomy Jednym dúškom by sa dalo o 67-ročnom zanietenom folklo- ristovi Jánovi Šafárovi z Ge- merskej Polomy povedať, že je tiež heligonkár, spevák ľu- dových piesní a oddaný človek pre svoju rodnú obec už od svojich mladých rokov. Pani Dana Červenáková nám ho predstavila v krátkom rozhovore s ním. „Už od detstva som si rád pospevoval naše ľudové piesne. Spomínam si, že už ako mladému šuhajovi mi ..." (Celý článok)

V Revúcej začal písať históriu detský folklórny festival Gemerská podkovička

Banskobystrický samospráv- ny kraj, Gemersko-malohont- ské osvetové stredisko Rimav- ská Sobota a Mestské kultúr- ne stredisko Revúca uskutoč- nili prvý ročník detského folklórneho festivalu GEMER- SKÁ PODKOVIČKA 23. ok- tóbra 2009 v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Revúcej. Podujatie bolo realizované v rámci projektu Čarovná studnička s finančnou podporou Ministerstva kultúry ... (Celý článok)

Žijeme dobu reálnych a technických vied a my o tieto veci nestojíme

Jur Hronec v roku 1921 Pokračujeme v uverejňovaní ôsmej časti publikácie Jur Hronec z Gočova, venovanú spomienke na život a prácu nášho významného Gemerča- na, ktorého úmrtie si pripo- menieme 1. decembra 2009. Autori Ondrej Hronec a Da- niela E. Komárová ju nazvali "Brno - kolíska zrodu technického vysokoškolského vzdelávania na Slovensku". V školskom roku 1926/1927 sa Jur Hronec stal dekanom Stavebnej ... (Celý článok)

Rožňavskí škôlkári rozžiarili šťastím tváre aj svojich starých i prastarých rodičov

V Materskej škole na Kyjev- skej ulici v Rožňave sa v rám- ci Mesiaca úcty k starším ko- nala milá slávnosť. Pripravili ju učiteľky pre starých i prasta- rých rodičov detí, ktoré navš- tevujú túto materskú školu na najväčšom rožňavskom sídlis- ku Juh. S deťmi nacvičili milé predstavenie spevu, tanca, hier i prednesu básničiek. Pri sledovaní programu svojich potomkov sa tváre starých i prastarých rodičov rozžiarili šťastím a ... (Celý článok)

Medzi dôchodcov Slavošoviec zavítali aj kandidáti na miesta poslancov KSK

Opäť jeden októbrový deň v živote človeka. Tento posled- ný týždeň v kalendári, aj keď chladný, predsa bol o niečo teplejší. Svojou náplňou ok- rem slnečných lúčov predie- rajúcich sa oblakmi nad mohutným Kohútom, ktorý už začal dymiť blížiacou sa zi- mou, bol čímsi neobvyklý. Pocítilo to skoro 200 dôchod- cov, ktorí sa zišli v sále kultúrneho domu, na pozvanie Obecného úradu, aby v príjemnom ... (Celý článok)

V piete a úcte postáli nad hrobmi zosnulých aj na cintoríne v Rakovnici

Sviatok Všetkých Svätých a Pamiatka zosnulých v gemer- skej obci Rakovnica sa odjak- živa v piete a úcte dodržiava. V tomto čase, podobne ako v iných slovenských obciach a mestách, sa schádzajú na cintorínoch príbuzní a známi. Kvetmi a zapálenými sviečka- mi si spomínajú na svojich zosnulých. Kým sa tak sta- ne, ešte predtým je potrebné starostlivo upraviť miesto trvalého odpočinku na cintoríne, doplniť ... (Celý článok)

Jeseň života a Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli aj v Honciach

Ešte dňa 22.10. 2009 sa aj v našej malej gemerskej obci Honce konalo posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Slávnostný prejav mala pani starostka Monika Paličková a o pestrý program pre svojich starkých sa postarali aj žiaci zo Základnej školy v Rožňavskom Bystrom. Naše babky a dedkovia sa príjemne cítili, pospomínali na mladé časy, veselo si zaspievali, ba aj zatancovali. Nechýbalo ... (Celý článok)

Šesťdesiat rokov Miestneho odboru Matice slovenskej v Gemerskej Polome

Dňa 25. októbra 2009 sme si pripomenuli 60. výročie zalo- ženia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Veľkej a Malej Polome - dnes Gemer- ská Poloma. V spoločenskej sále kultúrneho domu privítal jubilantov, vážených hostí a členov MO MS starosta obce pán Ján Chanas. Po uvítaní si účastníci osláv uctili pamiatku Petra Kellnera Hostinského, položením venca k jeho pamätnej tabuli. Báseň z tvorby ... (Celý článok)

Prišiel čas, že rožňavskí dorastenci zachraňovali hornogemerský ligový futbal

Zdá sa, že pre mimogemer- ské ligové futbalové mužstvá z východu je problém prekonať Dargovský kopec, aby sa dostali na ihrisko Štítnika/- Kunová Teplica. „Dochnú“ tam motory autobusov, v ktorých sa vezú akoby pod gilotínu „východniarski“ futbalisti. Štít- nik mal v stredoveku právo meča a zrejme sa boja, aby ďalšia dierka na tejto historickej pamiatke nepribudla kvôli nim. Po Veľkých Revištiach je teraz ... (Celý článok)

Jubilejný rakovnický Halloween striedali rôzne súťaže i krstenie bosorky

Jubilejný piaty ročník Hallo- weenu usporiadalo občianske združenie KMR (Klub mla- dých Rakovnica) 31. októbra t.r. v popoludňajších hodinách vo svojich priestoroch. Účast- níci akcie boli milo prekvapení výzdobou v klube. Zaujímavo bol namaľovaný strop a výk- lenok. Čo tam bolo? Temer verne znázornená nočná obloha s hviezdičkami. Maľbu realizoval Ondrej Lorko ml.. Je to náš známy, nádejný maliar ... (Celý článok)

Mestské divadlo ACTORES Rožňava oslavuje 15. výročie svojho založenia

Milí divadelní priaznivci! Znie to možno neuveriteľne, ale Mestské divadlo ACTORES Rožňava sa tohto roku ocitá na prahu 15. výročia svojho založenia. Využívajúc túto výnimočnú príležitosť, dovolili sme si pripraviť oslavu jubilea v termínoch 5.-7. novembra 2009 s prehliadkou inscenácií divadla ACTORES. Zároveň Vás pozývame 19. novembra 2009 na premiéru novej inscenácie „UTAJENÍ AKTÉRI“. ... (Celý článok)

Trojica z horného Gemera vystupovala na Kojšovskej heligónke

Heligónka ako hudobný ná- stroj s neopakovateľným zvu- kom sa stala obľúbeným nástrojom ľudí milujúcich jej tóny pri rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach. V Kojšove (okres Gelnica) sa prví heligonkári objavili okolo roku 1930. Organizovaná tra- dícia hry na heligónku sa ujala nultým ročníkom v roku 1997, kedy sa uskutočnila nesúťažná prehliadka "Koj- šovská heligónka" na počesť zosnulého ... (Celý článok)

Mení sa aj človek, pribúda mu rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života

Október je spájaný s me- siacom úcty k starším. V Rakovnici si každoročne pred- stavitelia obce oceňujú svojich spoluobčanov slávnostným posedením. Tohto roku sa ko- nalo 28. októbra v sále kul- túrneho domu. Postupne pri- chádzali muži, ženy samos- tatne, alebo spolu. Na niektorých staroba viditeľne doľahla, alebo choroba ich viac menej poznačila. Bolo vidieť ľudí po úrazoch, s paličkou. Pri ... (Celý článok)

Štefánikov odkaz si uctili aj na národnostne zmiešanom území Gemera

Slávnostný program v Tornali bol dňa 18.9.2009 venovaný pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Osobnosti, ktorej význam nespočíva iba v roz- hodujúcom podiele na založe- ní prvého slobodného spoloč- ného štátu Čechov a Slová- kov. Zorganizoval ho Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Mestským úra- dom a za finančnej pomoci Nadácie Matice slovenskej na vysokej úrovni. FS Partizán zo ... (Celý článok)

Máme novú, pokrstenú Folklórnu spevácku skupinu Hrabina v Nižnej Slanej

Miestny odbor Matice slovenskej v Nižnej Slanej nasadil v našom okrese Rožňava vysokú latku matičnej práci. Tohtoročné Matičné dni spojené so sú- ťažnou ochutnávkou tradič- ných jedál, športové popolu- dnia pre deti, odhalenie pa- mätnej tabule Samuelovi Ormisovi a ďalšie podujatia, na ktorých vystupovala ženská spevácka skupina, ale za- tiaľ bez názvu. A tak sme to museli ... (Celý článok)

Kto vlastne bol Ján Agnet, na Gemeri známy ako evanjelický farár

Koncom augusta 2009 si obyvatelia Ochtinej pripome- nuli svojho bývalého evanje- lického farára Jána Agneta, ktorý v tejto gemerskej obci bol kňazom od roku 1950 do roku 1962, odhalením pa- mätnej dosky na budove evanjelickej fary. K tejto uda- losti sa vraciame ešte raz pripomenutím si, kto Ján Agnet vlastne bol a čo nielen pre náš Gemer znamenal. Ján Agnet sa narodil 14. februára 1921 ... (Celý článok)

Rožňavský kameňák odmenil snahu lezcov zdolať bonusovú cestu

Ilustračťné foto - internet Počas víkendu sa u nás v Rožňave udialo zaujímavé po- dujatie. „Ani dolezenie cesty, ani dosiahnutie vrcholu nie sú natoľko dôležité..., to pods-tatné je..." Túto myšlienku si odniesol každý účastník Rož- ňavského kameňáku 2009 na pamätnom obrázku prichyte- nom o karabínku. Podobné idey zaznievali viackrát v programe. A na prekvapenie to nezostalo iba v myš- lienke, ale i v atmosfére. Zvlášť viditeľné ... (Celý článok)

Uctili si pamiatku významného národovca, kňaza, spisovateľa Samuela Ormisa

Pamätná tabuľa Samuelovi Ormisovi v Nižnej Slanej Samuel Ormis je významný národovec, evanjelický kňaz, pedagóg, ľudovýchovný pra- covník, autor učebníc, spiso- vateľ, dramatik, popularizátor moderného poľnohospodár- stva, ovocinárstva, včelárstva a rozvoja remesiel, zberateľ a upravovateľ slovenských ľudo- vých rozprávok. Narodil sa 1. júla 1824 v Revúcej. V roku 1855 bol vysvätený za evanjelického kňaza a v tom istom roku, keď si ho nižnoslanská ..." (Celý článok)

Najväčšou túžbou Jura Hronca bolo písať vedecké práce v slovenskom jazyku

Akademik Jur Hronec pred tabuľou Pokračujem v uverejňovaní textov Ondreja Hronca a Da- niely E. Komárovej z publiká- cie Jur Hronec z Gočova. Sprístupňovaním týchto textov chcem prispieť k dôstojným spomienkam na 50. výročie úmrtia tohto nášho gemerské- ho vedca, ktoré si pripome- nieme 1.12.2009. Autori v časti Karlova univerzita v Prahe uvádzajú: "V roku 1923 z iniciatívy najvýznam- nejších českých matematikov prof. ..." (Celý článok)

Aj Tibor Dörner patrí do Gemera, veď aj pseudonym mal taký - Štítnický

Ctibor Štítnický, gemerský básnik Áno, Tibor Dörner pochádzal z nášho gemerského Štít- nika. Preto aj ten pseu- donym - Ctibor Štítnický. Patril medzi jagavé hviezdy mladých slovenských básni- kov vojnového i povojnového obdobia. Nedávno sa mi do- stal do rúk zborník tisov- ských literátov pod názvom KNIHA PRIATEĽOV, ktorú v roku 1942 zostavil práve T. D. Štítnický a jeho spolužiak na tisovskom gymnáziu M. R. Kraus ... (Celý článok)

Hornogemerským ligovým futbalistom sa tentoraz zapáčili jednogólové výsledky

Ilustračné foto - internet Štrnáste kolo vo IV. lige skupina JUH prinieslo jednu charakteristiku, platiacu i pre V. ligu: hornogermerským fut- balistom sa zapáčili cez tento víkend jednogólové výsledky. Štítnik vonku prehral 0:1, Rožňava a Gem. Hôrka doma zhodne vyhrali 1:0. Po hektic- kom týždni prišlo aj rozhodnutie VSFZ v prípade neodo- hratia zápasu Štítnik - Veľké Revištia v dôsledku nepri- cestovania hostí na zápas pre zlý ... (Celý článok)

Bulo by daš s tó drobnó soló robič, koj to každý meščän chyba kružky pýtá

Za dávnych šäsó v Ratkové aj sol predávali od mesta. Solärski kurátori vážili jú pod meským domom. Lenže švaže, koj sä šlovek soló nabere, za tým ozaj statošne smädží. A preš by šlovek vodu piv, koj má pod nosom kršmu. A preto aj páni kurátorove ta šästo zabehívali sä občerstvič. Edoráz pri poháriku staršimu pána kurátorovi taká myšlianka napadla, ež pódá, bulo by daš s tó ... (Celý článok)

Folklórnym koncertom Hrajteže mi, hrajte spomenieme si na Miroslava Barana

Primátor mesta Banská Bys- trica, Park kultúry a oddychu a Rádio Regina Banská Bys- trica vás pozývajú na verejnú nahrávku folklórneho koncertu v rámci cyklu programov Hraj- teže mi, hrajte ... dňa 13.11.2009 o 19.00 hod. v estrádnej sále ECC Domu kultúry Banská Bystrica. Koncert je venovaný spomien- ke na gemerského rodáka Miroslava Barana, muzikanta, speváka, pedagóga a veľkého folkloristu ... (Celý článok)

Bratia Belákovci spoločne v Povstaní, spoločne aj na pomníku

Presne pred 65. rokmi 23. októbra 1944, v časoch Slo- venského národného povsta- nia sa udiala v Slavošovciach tragická udalosť. Na vrátnici slavošovských papierní nastal obrovský výbuch. Detonácia spôsobila veľké straty na ľudských životoch. Medzi o- beťami boli aj dvaja mladí povstaleckí dobrovoľníci. Ich mená sa zachovali dodnes na náhrobku v malej gemer- skej obci v Rožňavskom Bystrom. Boli ... (Celý článok)

Víkend v Gemerskej Polome v znamení výročí, rodákov, starších i matičiarov

Gemerská Poloma Dva nastávajúce víkendové dni - sobota 24.10. a nedeľa 25.10.2009 - budú v Gemer- skej Polome patriť oslavám 60. výročia založenia Miestne- ho odboru Matice slovenskej, 222. výročiu posviacky Evan- jelického kostola a.v., mesia- cu Úcty k starším a stretnutiu rodákov. Tak je koncipovaný aj program, ktorý začína v sobotu popoludní o 15.00 hod. prijatím rodákov sta- rostom obce Jánom Chanasom v ... (Celý článok)

Ivona Ďuričová krstila svoju druhú zbierku poézie "Zápisky z.vodných znamení"

 Krst knihy I. Ďuričovej: Zápisky z.vodných znamení Útulné priestory Informačného centra v Ivanke pri Dunaji boli v utorok 20. októbra 2009 o 17.00 hod svedkami milého stretnutia. Dôvodom na to bo- la najmä predvlani debutujúca pani Ivona Ďuričová – Lengo- vá, ktorá pre milovníkov poézie pripravila už svoju druhú zbier- ku na jej pokrstenie. Stala sa ňou knižka básní pod ná- zvom "Zápisky z.vodných znamení". Jej hosťami boli slovenská spisovateľka Denisa ... (Celý článok)

Škola gemerského ľudového tanca pozývala: "Podmo na tanec ..."

 Zo školy gemerského ľudového tanca Gemerské osvetové stredisko v Rožňave zrealizovalo školu gemerských ľudových tancov pod názvom Podmo na tanec. Takto sa v minulosti v ge- merských obciach mládež vy- volávala na tancovačku, či ku muzike, a tak sme rozhodli, že podobne pozveme záujem- cov o ľudový tanec na školu tanca, kde si môžu osvojiť grif tancov z Gemera. V piatok Mgr. Štefan Lipták a Jan- ka Švarcová venovali pozornosť tradičnej... (Celý článok)

Výbuch pred 65 rokmi v Slavošovciach doznieva ešte aj dnes

Pomník hrdinom SNP v Slavošovciach padlých pri výbuchu 23.10.1944 Dvadsiatehotretieho októbra t. r. uplynie už 65 rokov od tragickej udalosti, ktorá sa stala počas SNP v štábe partizánov v Slavošovciach. Túto udalosť sme si pripo- menuli aj na celookresných oslavách SNP, ktoré sa uskutočnili 5. septembra 2009 za účasti vyše 500 prítomných občanov okresu Rožňava a Revúca, predsedu parlamentu SR P. Pašku, predsedu KSK Z.Trebuľu, prednostu OÚ ... (Celý článok)

Dobrú formu potvrdili Bystranskí futbalisti aj proti Nižnoslancom

Zo zápasu 11. kola Rožňavské Bystré - Nižná Slaná 2:1. Foto: P. Urban Rožňavské Bystré – Nižná Slaná 2:1 (2:1). V chladnom jesennom počasí na výborne pripravenom teréne potvrdili Bystrania svoju dobrú formu aj v domácom zápase s momentálne 1. mužstvom v tabuľke - Nižnou Slanou a zaslúžene zvíťazili 2:1. O dobrú úroveň zápasu 11. kola II. triedy majstrovstva okresu sa pričinili obidve mužstvá, ktoré sa snažili o útočnú hru. Bystrania od úvodu diktovali ... (Celý článok)

Gemerskia povedašky: "No tuš ta, ta som to jä, ši som to ny jä?"

Jesenná. Foto: J. Kekeňák Edon báši tašli v planý šes do jermoku. Koj si chceli pípu pripálič, miseli se otošič chrbtom proči vetru a tak se stálo, že koj šli tak delé, dvajšli do svojé dedžiny a mlovä k sebe: "Ta to taká dedžina ak našä". Vidä svaj dom: "Ta to taký dom ag maj." Zavolajú od bránišky na gaždžinú: "Gaždžiná, doma Vám muž?" "Ny, tajšól do jermoku," A báši si mrmlú: "Jä som tiaž tajšól do jermoku ... (Celý článok)

Najvyššia jesenná futbalová výhra Rožňavských ligistov so Strážskym

Popradská chata v jeseni 2009. Foto: KIKA Trináste kolo vo futbalovej štvrtej lige prinieslo pre Rožňavčanov pekné víťazstvo. Najvyššie v tomto ročníku. Tí na domácej pôde konečne sa presadili a i keď s mužstvom zo spodnej časti tabuľky, presvedčivo zvíťazili rozdielom dvoch tried. Nabudení Štítničania sa v sobotu doma súpera nedočkali, čo je od súpera, akými sú Veľké Revíštia trošku nezvyklé. Uvidíme, čo bolo tomu na príčine. ... (Celý článok)

Pohľad na Vysoké Tatry tesne pred príchodom tohtoročného prvého snehu

Popradská chata v jeseni 2009. Foto: KIKA Keď sa mi ozve jedna z prispievateliek známa ako KIKA, hneď si predstavujem krásne obrázky z Vysokých Tatier. Vlastne by sme ju mohli podľa toho nazývať aj Tatrankou, aj keď celý svoj život býva a pracuje celkom v inom prostredí Slovenska. Porovnávajúc jej fotografie, ktoré vyhotovuje s pravidel- nosťou raz za štvrťrok, môžem usúdiť, že aj keď je vo fotografovaní amatér a samouk, predsa ... (Celý článok)

Počas týždňa zdravej výživy pripravili žiaci výstavku ovocia a zeleniny

Z výstavky ovocia a zeleniny, ktorú pripravili žiaci ZŠsMŠ v Jelšave so svojimi učiteľkami Možno viete – možno nie, že naša Základná škola s Materskou školou v Jelšave má zameranie na environ- mentálnu výchovu. Na to mysleli aj naši druháci počas týždňa zdravej výživy, ktorý u nich prebiehal od 13. do 18. septembra 2009. Počas tohto týždňa žiaci pripravili pestrú výstavku ovocia a zeleniny. Aby však vystavené ovocie a zelenina nevyšli nazmar, žiaci si z nich za pomoci pani učiteliek ... (Celý článok)

Viate, ak sä dakodi piakól chleba v Bystrom?

No, to museli zmo si spravit cesto. Ak sä piakól chleba, ta zmo tak oterhli cesto a to cestiaško zmo dali do také mištóški, no, abi vikislo, kim sä zas druhia bude piac (to muselo but takia vikisnúťia dlukši). No a prinesli zmo si korito do kuchini, abi bulo f teplom v zime. No a vonku zmo si preosäli; to sä peklo z desät kiloch múki. Múku zmo si osäli, potom tak sä nabok dala a lem telo zmo rozrobeli, ... (Celý článok)

Na Flóse nad Gemerskou Polomou je malý kamenný pomníček

Na Flóse nad Gemerskou Polomou je malý kamenný pomníček. Označuje miesto, kde v jeseni 1944 havarovalo vojenské lietadlo Lisunov, v ktorom zahynulo osemnásť mladých mužov. Jeden z nich, Nikolaj Jakovlevič Potapskij, v Rusku zanechal ženu a sotva dvojročného syna. Jurij Nikolajevič Potapskij je dnes vysoký, štíhly šesťdesiatnik. Žije v Rige, z ktorej sa snažil zistiť, kde ... (Celý článok)

The Backwards sa predstaví v Dobšinej s pesničkami The Beatles

The Backwards spievajú i vystupujú na neroznanie od The Beatles V dobšinskom Mestskom kul- túrnom stredisku budú v pia- tok 13. novembra 2009 znieť skladby legendárnej skupiny The Beatles, v podaní známej skupiny The Backwards, po- chádzajúcej z Košíc, v zlo- žení: Dalibor Štroncer (ako John Lennon), Miroslav Džun- ko (ako Paul McCartney), František Suchanský (ako George Harrison) a Daniel Škorvaga (ako Ringo Starr). Ich hudba, oblečenie a nástroje ... (Celý článok)

Stoosemdesiate piate výročie úmrtia Pavla Valaského, jelšavského kňaza, historika

Pavel Valaský „Mnohí obyvatelia Jelšavy nie sú oboznámení s tým, aké hlboké korene siahajúce do minulosti spájajú Jelšavu s družobným mestom Sloven- ský Komlóš v Maďarskej republike.“ Tieto slová zazneli v nedeľu 27. septembra 2009 z kazateľne v Evanjelickom a. v. kostole v Jelšave. Mgr. Ivan Bojna, evanjelický farár, pripomenul veriacim na službách Božích výročie osob- nosti z dejín Jelšavy, Pavla Valaského ... (Celý článok)

Na Medzinarodowym Festiwale Koronki Klockowej aj gemerská paličkovaná čipka

Gemerskú paličkovanú čipku širokej zahraničnej verejnosti predstavili členky Klubu pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave. V dňoch 7. - 11. októbra 2009 sa zúčastnili X. ročníka festivalu paličkovanej čipky v Bobowej (Poľská republika). "X. Medzi- narodowy Festiwal Koronki Klockowej Bobowa 2009". Bolo to veľkolepé podujatie, ktorého sa okrem Sloven- ska (Rožňava, Prešov, Nová Dubnica) ... (Celý článok)

Strelci zo ŠSK Jelšava najlepšie mierili z veľkorážnej pištole na strelnici v Ochtinej

Víťazné družstvo pretekov o Pohár starostov obce Slavošovce a Ochtiná - ŠSK Jelšava Dňa 10.10.2009 so začiatkom o 9.00 hod. sa uskutočnila strelecká súťaž z veľkorážnej pištole o Pohár starostu obce Slavošovce a Ochtiná na športovej strelnici v Ochtinej. Bol to 14. ročník tejto obľúbenej streleckej súťaže. Súťažili trojčlenné družstvá a jednotlivci. Strieľalo sa z veľkorážnych pištolí a revolverov, 5 nástrelných rán a 20 súťažných rán. Hlavný rozhodca súťaže bol pán Milan Májek ... (Celý článok)

Ďalšie detašované pracovisko vysokej školy v Rožňave imatrikulovalo prvákov

V Rožňave bola slávnostná imatrikulácia študentov zapísaných do 1. ročníka VŠZaSP v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. V Rožňave 9. októbra 2009 slávnostne otvorili Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Jeho súčasťou bola aj slávnostná imatrikulácia študentov zapísaných do 1. ročníka v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. Slávnostného aktu v zasadačke Riaditeľstva Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave sa zúčastnil aj minister ... (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 48. časť - Príchod do mesta Santa Monica

Posledný úsek bol predo mnou a ani nie celých sto kilometrov, ktoré mi potom trvali vyše štyri hodiny, s čím som vôbec nerátal, keď som šiel na diaľnicu číslo 10 pred San Bernardinom. Toľko áut, ako tu, som nikdy v živote predtým nevidel a z diaľnice bolo zrazu parkovisko. Nedalo sa ani vyjsť z diaľnice, pretože každý tam chcel ísť a potom sa naozaj vytvorila obrovská prekážka, cez ktorú sa ... (Celý článok)

Jedno zo stretnutí rodákov z Gemera, akých ani v cudzine nebýva často

Keďže máme už po letnej sezóne a dovolenkové obdobie je už tiež za nami, podarilo sa mi zorganizovať také menšie stretnutie rodákov, žijúcich v Dubline. V poslednom čase sú všetci dosť pracovne vyťažení a poniektorí aj cez víkendy pracujú, tak nám to chvíľku trvalo, kým sme sa dali do takej zostavy. Ale podarilo sa. Aj počasie nám ako-tak vyšlo. Hlavne, že nám nepršalo, kým sa varil chutný ... (Celý článok)

Ligoví dorastenci Rožňavy zachraňovali futbal na hornom Gemeri

Ilustračné foto - internet Uplynulé víkendové kolo v ligovom futbale neprinieslo ani len lichotivé výsledky horno- gemerským, najmä mužstvám dospelých. Z 9 možných bodov získali bod iba Gemerskohôrčania, aj to na domácej pôde v Rožňave nie je úspechom. Štítničanom ako-tak šlo iba v prvom polčase, keď si dovtedy v Čani dokázali zachovať čisté konto. Domov sa však vrátili naprázdno. Vysoká prehra zastihla ... (Celý článok)

Významný nález diel stredovekého výtvarného umenia v Dobšinej

Evanjelický kostol v Dobšinej. Foto: R. Pellionis Počas pamiatkového výsku- mu evanjelického kostola v Dobšinej v roku 2002 boli pod novšími vrstvami omie- tok obvodových stien presbytéria nájdené rozsia- hle fragmenty neskorostre- dovekých figurálnych malieb s biblickou tematikou, kom- binované s ornamentálnymi bordúrami a hviezdami. Sondážny prieskum realizoval kolektív reštaurátorov: M. Janšto, Š. Siváň a J. Ilečko v spolupráci ... (Celý článok)

Obrázky z nedeľnej chvíľky pohody v Klube dôchodcov v Nadabule

Margita Bradovková, kronikárka KD v Nadabuly Päťdesiat rokov bývame na dedine vyrovnaní so všetkým čo k tomuto spôsobu života prináleží. Posledné dve desaťročia ja a manžel sme dôchodcovia. Formálne síce patríme k blízkemu okresné- mu mestu, ako tzv. „mestská časť“, ale stále sme dedinou, ktorú ešte ešte celkom nezasiahol fenomén sídliskovej anonymity a ľahostajnosti. Tu každý každého pozná. Ani nás neobišiel technický pokrok ... (Celý článok)

Gemerskia povedašky: „Pošuješ, Jano?! Užívač, ňi srebač!!!“

Hrdzavé ústie. Foto: J. Kekeňák Jeden môj priateľ v Muránskej Dlhej Lúke oslavoval narodeni- ny. Priniesol som mu pollitrovku vodky a v nej čerstvo nazbierané byliny, aby si pomohol pri prípadných zažívacích ťažkostiach. Keď som mu ju dával, jeden miestny „dedko korenár“ vzal tú fľašu, poobzeral a spoznajúc všetky bylinky v nej mi povedal, že ich je tam zbytočne veľa. Namietol som, že to je liek a nie ochutený alkohol na ... (Celý článok)

Takéto listy prijímam rád, lebo ma vedia potešiť i povzbudiť

Ahoj Ondro! Často si prezerám Tvoju stránku „MAJ GEMER“ a súhlasím so Zorom Záhonom – je to pekná chvíľa so slovom a obrazom. Keďže na Gemeri som prežila detstvo i stredoškolské roky - mám naň veľmi pekné spomienky. Krásna príroda, spolužiaci, priatelia - všetko sa mi vždy vynára pred očami a nedá mi napísať – i vzťahy medzi ľuďmi. Píšem konkrétne o Rožňave. Medzi susedmi ... (Celý článok)

O vyučovaní cudzích jazykov s PaedDr. Evou Radótzyovou

PaedDr. Eva Radótzyová, Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava Päť najlepších učiteľov cudzích jazykov na Slovensku si 25. septembra 2009 v Bratislave slávnostne prevzalo ocenenie Európsky učiteľ jazykov za rok 2009. Certifikát si za svoje aktivity prevzala aj vyučujúca anglického jazyka Eva Radótzyová z Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave. Využil som príležitosť na to, aby som Vám ocenenú pedagogičku nielen predstavil, ale položil jej aj niekoľko ... (Celý článok)

Budeš nám všetkým veľmi dlho chýbať „Ty, naša Blaženka“

Blažena Rolíková. Foto: M. Sajenko Veľa vecí i skutočností vie človek v živote zmeniť, ale odchod niekoho blízkeho a vzácneho je pre neho niečim, s čím sa dlho nechce zmieriť. Nám, členkám Lehoťanky potrvá veľmi veľmi dlho, kým budeme vedieť prijať fakt, že Blaženka nie je, že bola. Bola viac ako dvadsať rokov dobrým duchom folklórnej skupiny. Bola studnicou obyčajov a zvykov i jazykovednou poradkyňou. Poznala deti ... (Celý článok)

Deväť získaných bodov z 15 možných je malý úspech hornogemerských ligistov

Ilustračný snímok - internet Tri družstvá dospelých hornogemerských ligových futbalistov získalo v ostatnom víkendovom hracom termíne 6 bodov. Blízučko k zisku aspoň bodu boli znovu futbalisti Gemerskej Hôrky, ktorí v Ťahanovciach prehrali o gól, keď prvý polčas vyhrávali 1:0. Mladí futbalisti Rožňavy zabodovali doma iba na polovicu, keď naplno vyšli iba starší dorastenci po výhre 2:0 so Sninou. Mladším dorastencom ... (Celý článok)

V manželstve s Emou Schusterovou žil Jur Hronec osemnásť rokov

Jur Hronec a Ema Schusterová v roku 1917 ako manželia Ďalšia časť z knihy O. Hronca a D. E. Komárovej Jur Hronec z Gočova, ktorú uverejňujem, má kapitolu, ktorá je nazvaná: V manželstve s Emou Schusterovou. Všimnime si ju aj napriek jej krátkosti: Jur Hronec a Ema Schusterová uzavreli manželstvo 26. 12. 1917 v Evanjelickom a.v. chráme v Kežmarku. V manželstve sa im narodila jediná dcéra Zuzana, a to v roku 1924. Manželstvo netrvalo dlho, ... (Celý článok)

Zlaté jubileum od maturít si pripomenuli aj bývalé študentky SZŠ z Rožňavy

Zo stretnutia maturantiek SZŠ v Rožňave. V polovici septembra - 19.9.2009 - sa uskutočnilo jubilejné 50. pomaturitné stretnutie triedy všeobecných zdravotných sestier s vyu- čovacím jazykom slovenským z maturitného ročníka 1955 - 1959 Strednej zdravotníckej školy v Rožňave. Najprv sa zišli v budove kláštora na Námestí baníkov, kde pôvodne sídlila táto škola, a v jeho kaplnke si uctili pamiatku svojich zosnulých učiteľov a spolu- ... (Celý článok)

Zoznámme sa s niekoľkými zo starých pranostík, ktoré sa hodia na október

Náš kohút so zvončekom. Foto: Karol Žigo Ani sme sa nenazdali a je tu už desiaty mesiac roka - október - mesiac farieb, estetických zážitkov, výkonnosti a jesenného „prelaďovania“. Pán Karol Žigo z Revúcej nám pridal niečo zo starých pranostík na tento mesiac. Prečítajme si ich a porovnajme: 1. Za bielym októbrom nasleduje zelený február, za zeleným októbrom biely február. 2. Ak je október zelený, bude január studený. ... (Celý článok)

Revúckym nárečím: Bože daj dobrý ďen, stará mať

Ilustračné foto - internet „Éj, dávno som ich nestretnúl, ale chvalabohu tu su, ta je dobre.“ „Nuž a ďeže by som bula? Kus som omládla, ale tu som. Ale chlapše, ďe si se ťi straťil a ďe búl kelý šes?! Ve je to už adaj aj dva roky, šva smo reš vedno prešmarili.“ Rozpametali se stará mať, bo rozum im ešťe furt lepši slúží, ak mne, šva mené rokó na chrbťe vláším. „A inak šva noviho, ak se reku majú," dozvedám se. „Jáj, ani se ... (Celý článok)

Slavošovský tunel pod Homôlkou v Stolických vrchoch opäť raz ožil

Každoročne čoraz viac priaznivcov turistiky, cykloturistiky, ale aj iných športov sa vracia na miesta tohto skvelého diela, budovaného v rokoch 1941-1944. To, čo bolo minulosťou zabudnuté, ožíva vďaka priaznivcom a sympatizantom Revúckej a Štítnickej doliny, vďaka starostom a poslancom, zamestnancom a vedeniu ešte existujúcich podnikov a závodov na tomto teritóriu ... (Celý článok)

Na vrchole Opičej skaly nad Rožňavou je už očistený aj banícky symbol

Pekná bezoblačná sobota (19. september 2009) a my stúpame hore Tureckou. Máme namierené ku Opičej skale. Kedysi ju bolo vidieť až z Rožňavy, bola tam lavička a nádherný výhľad na mesto. Dnes ju však výškou presahujú stromy a celé okolie je zarastené tŕním. Konáre už začali vyrastať aj z puklín na samotnom skalnom masíve. Nejde o nič ojedinelé, Opičia skala je len jedna ... (Celý článok)

Prežitá hudba v nás stále rezonuje a "pokoj v duši" ostáva naším spoločníkom

Program VIII. ročníka Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov - Ars Antiqua Europae In Via Gothica - nás upútal hneď na prvé prečítanie. A keď sa k tomu prirátala možnosť pobudnúť v krásnej jesennej prírode Gemera a osobitne Slovenského raja - niet čo váhať. Gemer nás privítal nadmieru prívetivo. Celé tri dni nám svietilo "sto slnkov" - ako s kamarátmi ... (Celý článok)

V piatich zápasoch hornogemerskí ligoví futbalisti získali tri body. Je to dosť?

Ilustračný obrázok internet Ligové mužstvá nášho horného Gemera, najmä čo sa týka dospelých, v uplynulý víkend, dá sa povedať, že sa snažili uhrať dobré výsledky na pôde súperov. Týka sa to predovšetkým futbalistov Rožňavy a Štítnika, ktorí si zvonku priviezli po jednom bode. Gemerská Hôrka znova potvrdila, že keď sa jej ponúka obsadiť popredné miesto v tabuľke, nevyužije príležitosť, aj keď hrá na domácej ... (Celý článok)

Stratená, obec v Slovenskom raji má nový erb, ale hľadá aj krajšiu tvár

Stratená. Foto: Ladislav Malák Horská dedinka Stratená v okrese Rožňava so svojou okolitou prírodou patrí k najkúzelnejším miestam juhozápadnej časti Slovenské- ho raja a možno sa do nej doslova zaľúbiť v každom ročnom období. Veď v jej blízkosti sa nachádza veľa prírodných skvostov, medzi nimi svetoznáma Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenský kaňon, Havrania skala i Občasný prameň. Mňa ako turistu ... (Celý článok)

Bývalá 8. A zo ZŠ na Gottwaldovej ulici v Revúcej sa prvýkrát stretla po 22 rokoch

Tak pekne po poriadku: Bola raz jedna trieda, ktorá svoju ucelenú podobu získala v piatom ročníku, keď k slušným a dobrým deťom z Revúcej pribudlo šesť ešte lepších a slušnejších detí (boli z Muránskej Zdychavy a z Revúčky) zo Základnej školy z Revúčky. Tak sa nás v septembri 1983 zišlo 34. V piatom a šiestom ročníku nám bola triedna p. učiteľka Gešková (ktorej aj takto posielame ... (Celý článok)

S veselou mysľou vítame príchod jesene v prírode, i vo vlastnom živote

Priestranné nádvorie bývalej školskej budovy v Nadabule sa v utorok 22. septembra 2009 stalo na odpoludnie miestom stretnutia členov Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov Slovenska z Rožňavy, na neutrálnej pôde pobočky KD v mestskej časti Nadabula. Tieto neformálne stretnutia sa za 15 rokov jestvovania pobočky KD v Nadabule stali už tradíciou. Aj tohto roku príjemný slnečný deň ... (Celý článok)

V Rakovnici platí: Koľko druhov gulášov vieš uvariť, toľkokrát si kuchárom

Združenie podnikateľov a priateľov obce Rakovnica sa 19. septembra 2009 pochlapilo. V obci zorganizovali prvý ročník Majstrovstva vo varení gulášu vo vonkajších priestoroch bývalej Jednoty. Akcie sa zúčastnilo 16 skupín na čele s gulášmajstrom. Skupiny pozostávali od jedného až po troch členov. Majstrovstvo sa bralo vážne, seriózne. Účastníci mali svoje osvedčené recepty ... (Celý článok)

Povedali si: paličkovanie, csipkeverés, koronki, paličkování a vedeli čo ich spája

V dňoch 12. až 13. septembra 2009 sa vo Výstavnej sieni Gemerského osvetového strediska v Rožňave uskutočnil Medzinárodný workshop paličkovanej čipky pod názvom „Paličkovanie, csipkeverés, koronki, paličko- vání“. V poradí to bol druhý ročník. Jeho cieľom bolo využitie paličkovanej čipky v 21. storočí, s aplikáciou vzorov zúčastnených krajín. Širokej verejnosti boli prezentované ... (Celý článok)

Nadviažeme na tradíciu výroby gemerskej paličkovanej čepcovej čipky?

Známa gemerská čipkárka Žófia Vilimová z Rejdovej. Zomrela r. 1968. Foto: Archív A. Czintelovej. Od polovice 19. storočia sa v Gemeri nachádzajú dva typy čipky - stará čipka so zubatým alebo rovným okrajom, používaná na olemovanie textílií, hlavne oltárnych prikrývok, známa už v 18. storočí a čepcová čipka, o ktorej sú prvé zmienky približne z polovice 19. storočia. Pokračovaním tradičnej gemerskej paličkovanej čipky sú čipky čepcové. O ich príbuznosti hovorí nielen pásikový ... (Celý článok)

Body od súpera si priviezli už aj futbalisti štvrtoligového Štítnika/Kunovej Teplice

Uplynulý víkend hornogemer- ských ligových futbalistov môžeme nazvať ako žatevný. Keby boli zabodovali doma aj rožňavskí mladší dorastenci, boli by všetky ligové mužstvá vyšli bodovo naplno. Po vysokej porážke v Moldave sa však zrejme ťažko spamätávajú a tak im ešte chvíľu bude trvať kým sa so súpermi lepšie popasujú. Po prvýkrát si však priviezli Štítničania body z vonku a dokázali, že ... (Celý článok)

Nová krížová cesta v Muránskej Zdychave – skvost celej doliny

Z iniciatívy dekana revúckej farnosti ThLic. Pavla Jurčišina a starostu obce Muránska Zdychava pána Jána Poliaka bola cesta, ktorá vedie ku kostolu a pripomína cestu na Golgotu ozdobená novou krížovou cestou. Pri tejto príležitosti, ktorá pripadala na deň konania odpustovej slávnosti Povýšenia svätého kríža, navštívil Muránsku Zdychavu aj rožňavský diecézny biskup J. E. Mons. Vladimír ... (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 47. časť - Cesta do Californie

Konečne som dorazil do opravovne áut a tam na mňa už čakalo moje autíčko. Akoby od radosti poskočilo, keď ma zazrelo. Boli sme odlúčení dobré tri hodinky, takže sa mu muselo cnieť za mnou tak, ako aj mne za ním. Nálada sa mi hneď zlepšila, lebo som bol zase slobodný ako vták. Ešte stále som pociťoval ten dobrý melón, tak som bol o to spokojnejší. Odišiel som do kancelárie, kde som ... (Celý článok)

Vedecká cesta mladého Jura Hronca od matematiky k pedagogike

Pokračujeme v približovaní života a práce významnej osobnosti nielen nášho Gemera, ale i vedeckého sveta, akademika Jura Hronca, rodáka z Gočova. Päťdesiate výročie jeho úmrtia si pripomenieme 1. decembra 2009. „Ak chcel matematik niečo znamenať, musel sa zúčastniť aspoň jednoročného študijného pobytu v Göttingene. Tam chodili prednášať najvýznamnejší ... (Celý článok)

ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA si zapíše ôsmy ročník

V dňoch 25.9. – 28.9.2009 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci s Občianskym združením GOTIKA v Rožňave pripravujú pre milovníkov starej hudby ôsmy ročník Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA. Jej cieľom je prezentovať hudobné umenie od stredoveku, cez gotiku, renesanciu, ... (Celý článok)

Na baníkov i prácu v bani Banícky spolok v Rakovnici nezabúda

Baníctvo. Tvrdá, ťažká, namáhavá, náročná i riziková práca. Vždy si vyžadovala zdatných, silných, odvážnych chlapov, ale i ženy. Baníctvo je dnes len okrajovou záležitosťou. Na baníkov i prácu v bani však Banícky spolok v Rakovnici nezabúda. Každý rok uskutočňuje oslavy sviatku Dňa baníkov. Tohto roku sa zrealizovali 12. septembra. Zasadnutie (posedenie) otvoril predseda spolku Ján ... (Celý článok)

Dvadsaťjeden víkendových gólov ide na vrub rožňavských brankárov

Doteraz sme sa nepozreli na futbalové výsledky ligových mládežníckych mužstiev horného Gemera. Pohľad na ostatné víkendové kolo však pre túto vekovú kategóriu neveští nič dobré. Starší i mladší dorastenci Rožňavy boli hosťami susednej Moldavy n/Bodvou a utŕžili tam obrovský debakel. Spolu si priviezli poriadnu fúru gólov, keď najmä mladší z nich si "nasypali" až 13 gólov, čo je najvyšší ... (Celý článok)

Prof. Ján Fabián: Baníctvo v okolí Rožňavy

Prvá písomná zmienka o Rožňave je z roku 1291, keď ju kráľ Ondrej III. vyňal zo svojho územia a mesto spolu s pozemkovou daňou z dobývania rúd a výnosu striebra daroval ostrihomskému arcibiskupovi Ladomírovi. Vie sa však, že práve vďaka náleziskám rúd drahých a farebných kovov, a hlavne neskoršie bohatým náleziskám železných rúd, sa Rožňava z pôvodnej baníckej osady ... (Celý článok)

Ernest Hauser: "Z ktorého kanála Plánky zavanul chlad na moju osobu?"

Nebolo to dávno - v júni t.r. - vo výstavnej sieni Mestského domu kultúry v Revúcej prebiehala výstava výtvarných prác umelcov - amatérov z Muránskej doliny. Vernisáž sa niesla v duchu priateľstva, odborných debát o danej téme a sem – tam v bilaterálnych rozhovoroch aj témy o trávení voľného času v nadchádzajúcom horúcom lete. Blížila sa dovolenková sezóna a niektorí umelci uvažovali o ... (Celý článok)

2. medzinárodný workshop o paličkovaní s účasťou štyroch krajín v Rožňave

Paličkovanie, csipkeverés, koronki,paličkování, taký je názov druhého medzinárodného workshopu, ktorý sa uskutoční v dňoch 12. a 13. septembra 2009 v Galérii Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Jeho organizátori pripravili po oba dni prezentácie paličkovanej čipky zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka. Témami odborných prednášok sú „Vývin ... (Celý článok)

Slávnostné otvorenie viacúčelového ihriska aj v Gemerskej Polome

Dňa 5. septembra 2009 o 11.00 hod v Gemerskej Polome sa uskutočnilo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska. V úvode tejto športovej slávnosti vystúpili členovia folklórnej skupiny Dolina, potom s príhovormi starosta obce Ján Chanas a splnomocnenec vlády SR Dušan Galis. Prestrihnutia pásky sa ďalej zúčastnil poslanec NR SR Ján Babič a prednosta Obvodného ... (Celý článok)

Spomienky na to, ako v Ratkovej varili slivkový lekvár

Slivkový lekvár sa v Ratkovej varil v medenom kotli. Foto: archív Vojtecha Bradovku Ratkovský chotár nebol veľmi úrodný. Výnimkou boli slivky, ktorých pomologický názov nepoznám. Je to odroda, ktorej sa výborne darí v hlinitej ratkovskej pôde. Plody sú o niečo väčšie ako plody známych bystrických sliviek. Podľa krčku pri stopke ich v Ratkovej nazývajú „cecíšky“. Majú výbornú chuť a kôstka sa veľmi ľahko oddeľuje od dužiny. Stromy týchto sliviek rastú v ratkovských ... (Celý článok)

Na oslavách SNP v Slavošovciach odovzdali nielen plakety, ale aj multiihrisko

V sobotu 5. septembra 2009 v Slavošovciach vyvrcholili oslavy 65. výročia SNP za účasti nielen miestnych obyvateľov, ale aj širokého okolia okresu Rožňava a Revúca. Oblastný výbor SZPB Rožňava a Obec Slavošovce tu uskutočnili okresné oslavy 65. výročia SNP, súčasne s otvorením multifunkčného ihriska na sídlisku v časti „Tenis“. Už o 15,00 hod. sa účastníci prvej časti podujatia ... (Celý článok)

Gemerskej Hôrke chceli pomôcť strieľať góly aj hosťujúci futbalisti - aj tak prehrala

Z deviatich možných bodov, ktoré sa núkali cez uplynulý víkend trom hornogemerským ligovým futbalovým mužstvám, získali nakoniec iba 1 bod. Hneď treba poznamenať, že je to veľmi málo! Keď si pripomenieme, že dve z nich - Rožňava a Gemerská Hôrka hrali doma, je to veľmi slabá vizitka pre hornogemerský futbal. Gemerská Hôrka, ktorá si doteraz na domácej ... (Celý článok)

Juraj Harmatha: Kvalita vína z pohľadu chemika a someliera

Víno je z odborného hľadiska komplikovaný prírodný produkt, ktorý v sebe prechováva veľké množstvo pôvodných a získaných vlastností a javov. Tieto vlastnosti získava už svojím pôvodom (odvodeným od kvalitného hrozna z vybraných odrôd a od jedinečnosti krajiny, pôdy, polohy a spôsobu obrábania vinice), svojím zrodom (ktorým je tradičná alebo novodobá riadená ... (Celý článok)

36. Gemerské folklórne slávnosti na druhý deň prekazilo daždivé počasie

Dňa 27. augusta 2009 sa na Námestí baníkov v Rožňave konala živá pozvánka na 36. ročník Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej, na ktorej vystúpili miestne súbory z Rožňavy - Lúčka a Haviarik. Pripravené boli i ďalšie súbory, a to Haviar, Búzavirág a tiež súbor Šafárik zo Srbska. Pre nepriazeň počasia musela byť akcia predčasne ukončená a tieto súbory na sklamanie ... (Celý článok)

Amatérska výstava - Leto s foťákom v rakovnickom Klube mládeže

Klub mládeže v Rakovnici je dobre zapísaný medzi občianskymi združeniami. Jeho vedenie prichádza s novými myšlienkami a aktivitami. Je to potešujúce, lebo motivuje, aktivizuje nielen svojich členov, ale všetkých mladých a ostatných občanov i návštevníkov obce. Ponúka možnosť vyžiť sa, prezentovať, spolupodieľať sa na akciách. V auguste (27.8.2009) zorganizoval výstavu ... (Celý článok)

Vždy mal na pamäti, že žiaka pri odpovedi treba povzbudiť, vliať sebadôveru

Jur Hronec ako profesor na lýceu. Kežmarské lýceum 1906 - 1921. Študenti tejto školy sú si navzájom rovní, bez rozdielu náboženstva, národnosti a spoločenského postavenia. To, čím sa jedna národnosť líši od druhej, nesmie byť predmetom výsmechu, ale naopak, predmetom obdivu u inej národnosti! Spišskí Nemci založili v Kežmarku školu, ktorú v roku 1555 zreformoval L. Stöckel podľa svojej Bardejovskej ... (Celý článok)

V rodine Ďurských nás zaujala zberateľská vášeň pivných pohárov

Peter Ďurský z Rožňavského Bystrého a jeho zberateľská vášeň. Foto: Dr. J. Sabo Zberatelia. Poviete, že zvláštni ľudia. Áno, je to pravda. Chce to rozhodnutie. Pevnú vôľu. Stanovený cieľ. Vášeň. Vyhľadávanie. Získavanie materiálov. Často je to „práca“ v rámci zábavy, koníčka na celý život. V Rožňavskom Bystrom sme sa zoznámili s mladou, milou rodinkou - s manželmi Petrom a Vierkou Ďurských. Čo zbierajú? Pivné poháre. „Zaujala nás krása, odlišnosť, tvar skla, z ktorého ... (Celý článok)

Pranostika na nový mesiac: Septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava

Náš čitateľ, ale už aj ďalší prispievateľ, pán Karol Žigo z Revúcej poslal elektronickou poštou zaujímavý príspevok. Týka sa pranostík viažúcich sa na mesiac september. Aj keď je to doteraz ojedinelý príspevok na túto tému, veríme, že pán Karol nám ich postupne bude posielať aj pre nasledujúce mesiace. Očakávame, že sa do tejto rubriky zapoja aj iní čitatelia našej stránky a pomôžu nám ju ... (Celý článok)

Vážme si život, ľudí, svet bez vojen. Vojna je utrpením, skazou!

Rok 2009 je aj v znamení 65. výročia Slovenského národného povstania. Povstanie má v slovenskej histórii pevné miesto a považuje sa za výnimočný počin. Aj pre občanov Rakovnice sa stalo výročie dňom, kedy si so cťou pripomenuli „pamiatku tých, ktorí i napriek nepriaznivým podmienkam dokázali sa vzoprieť zlu, totalite, bojovať za svoje ideály, podstúpiť utrpenie, ... (Celý článok)

Česť ligových futbalistov horného Gemera zachraňovala Gemerská Hôrka

V nižších ligových futbalových súťažiach, kde hrajú aj tri hornogemerské mužstvá, zaznamenali o.i. aj prvú inzultáciu rozhodcu. Stalo sa to v 4. kole počas 90 min. nedohraného 5. ligového zápasu skupiny juhozápad Gelnica – Hrabušice 0:0. Štítnik znovu potvrdil, že z vonku v tomto ročníku ťažko priniesie body. Ostatné víkendové ligové futbalové výsledky: IV. liga JUH - 6. kolo: ... (Celý článok)

Jeho krédo - zachovať čo najvernejší obraz hornogemerského nárečia

Gabriel Rožai z Rožňavy Nárečie. Čarovné slovo. Predstava každého o ňom je väčšinou podobná, niekedy však možno aj iná. Jedno je ale isté, kto ho pozná, osloví ho svojou jedinečnosťou, krásou a hlbokým zážitkom.
V Rožňave žije mladý muž, ktorého nárečie získalo až do takej miery, že sa mu aktívne venuje. Aktívne v jeho chápaní znamená – výskum. Záslužná práca Mgr. Gabriela Rožaia spočíva vo vyhľadávaní ... (Celý článok)

Dôchodcovia s lekárom pri studničke o zdravotnícko-preventívnej problematike

Tradíciou Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Rakovnici je každoročné posedenie členov pri studničke v Hänclovej doline. Tohto roku sa uskutočnilo v polovici augusta. Charakteristickým znakom akcie je vždy prítomnosť hlavného hosťa. Hosťom tohtoročného posedenia bola MUDr. Ľubomíra Chromčíková, riaditeľka Regionálneho ... (Celý článok)

Bývalý evanjelický farár Ján Agnet bude mať v Ochtinej pamätnú tabuľu

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule JÁNOVI AGNETOVI, spojené s posvätením oltára v ev. a. v. kostole, pripravil na 30. augusta 2009 evanjelický a. v. cirkevný zbor v Ochtinej a Obec Ochtiná. Program: 11.00 hod. Evanjelický kostol sv. Mikuláša - slávnostné služby Božie - posvätenie oltára (ThDr. Jerguš Olejár - senior Gemerského seniorátu) - slávnostná akadémia, ... (Celý článok)

Upútali nás nevšedné maľby na stenách domov, ktoré maľuje Pavel Hencel

Pavel Hencel z Rakovnice Každý človek niečo vie, niečo robí, v niečom vyniká, má svojho koníčka, napĺňa svoje predstavy, túžby, tvorí, skrášľuje, upravuje, zveľaďuje. Máme to vo svojej povahe a je to tak dobre. V Rakovnici 33 rokov žije Pavel Hencel, rodák z Banskej Štiavnice. S manželkou si postavili nový rodinný dom. Ten sám zveľaďuje, skrášľuje. Podobne aj jeho okolie. Má osobitý vkus, čo je už na prvý pohľad ... (Celý článok)

Američana poslali zhadzovať zbrane, ale najesť sa mu dali v Gočove

Koláž k 65. výročiu SNP: Ondrej Doboš „Ej, vojna – ťažké časy. Prežili sme veľa. A v istých obdobiach iba zlého,“ začal akosi príliš vážne gočovský obuvník Ondrej Hlaváč. Ibaže bolo sa treba vyrozprávať i o neveselých veciach. To nebolo hocijaké spomínanie, v tom bola i hrdosť. „V horách okolo dediny boli veru aj partizáni. Aj im bolo treba opraviť obuv, bagandže, čižmy podbiť, lebo jeseň v štyridsiatom štvrtom bola mokrá. Ja som opravil ... (Celý článok)

Hornogemerskí ligoví futbalisti dobre hrajú len doma ?

Víkendové výsledky z futbalových zápasov: IV. liga JUH - 5. kolo: Buzica – Strážske 4:0 (2:0), Turňa n/B – Kr. Chlmec 6:3 (4:2), Helcmanovce – V. Revištia 1:2 (1:0), Krompachy – Čaňa 5:0 (4:0), Rožňava – Rudňany 3:0 (1:0), Haniska – Štítnik 4:2 (3:2), Moldava „B“ – Šaca 5:0 (1:0), V. Kapušany – V. Folkmar 0:1 (0:0). V. liga JUHOZÁPAD - 3. kolo: Gemerská Hôrka – ... (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 46. časť - Salt Lake City - Rozlúčka

Teraz po takmer 30 rokoch som tú firmu hľadal na internete, ale už neexistuje. Ktovie ako dlho už neexistuje, ale môj priateľ Ken, teraz už na zaslúženom odpočinku, sa určite niekde dostal. Ktovie, aké by to bolo ho teraz niekde stretnúť, určite by to bol veľký šok po toľkých rokoch pre nás oboch. Už som jedno také stretnutie zažil po vyše 25 rokoch s kolegom z Pennsylvánie, keď som tam býval ... (Celý článok)

Revúcke augustové koncerty 2009 zájdu aj medzi Lubeníčanov

Po organovom koncerte mladého revúckeho organistu Andreja Štafuru v rímsko- katolíckom kostole v Mokrej Lúke dňa 16. augusta t.r. pokračujú Revúcke augustové koncerty ďalším programom. Miestom kde zaznejú tóny tentoraz barokovej hudby v podaní českého zoskupenia Dolce Affetto bude 22. augusta 2009 sála lubeníckeho kultúrneho domu. O 18.00 hod. sa milovníkom vážnej ... (Celý článok)

Krásne zážitky zo stretnutia milovníkov ľudového umenia a kultúry v Brdárke

Z vystúpenia na Letných slávnostiach v Brdárke 2009 Dňa 15. augusta 2009 som sa i s rodinou zúčastnila Folklórneho večera v Brdárke, v malej dedinke, nachádzajúcej sa v nadmorskej výške 562 m na úpätí majestátneho vrchu Radzim. Ako bolo povedané pri otvorení 13. Letného stretnutia folklórnych kolektívov i jednotlivcov, obec má v súčasnosti 73 obyvateľov, z toho 14 detí. V obci pribúdajú mladé rodiny, čím sa vekový ... (Celý článok)

Bohatý program 36. ročníka Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej

Začína 36. ročník GFF Rejdová 2009 Koniec augusta tradične patrí Gemerskému folklórnemu festivalu v Rejdovej. Tento, už 36. ročník opäť ponúka návštevníkom tradičné programy, ale aj novinky. Organizátori sa snažia svojich priaznivcov odmeniť za ich vernosť vo forme bohatého výberu folklórnych súborov a skupín, či rozmanitých sprievodných podujatí. Po Živej pozvánke vo štvrtok 27.8.2009 ... (Celý článok)

Najkrajšie knihy, propagačný materiál a kalendáre vystavujú v Gemerskej knižnici

Z ocenenej knihy Jur Hronec z Gočova. Foto približuje akademika Hronca s manželkou Emou, rod. Schusterovou V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave 19.8.2009 sprístupnili širokej verejnosti dve putovné výstavy: Najkrajšie knihy a propagačný materiál o Slovensku za rok 2008, (sprístupnené verejnosti do 2.9.2009) a Najkrajšie kalendáre Slovenska 2009 (sprístupnená do 25.9.2009). Obidve výstavy prezentujú súťaže, ktoré vyhodnotlili začiatkom roka v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. ... (Celý článok)

Horný Gemer cez víkend vo futbalových ligách so striedavými výsledkami

Víkendové futbalové výsledky: IV. LIGA JUH 4. kolo: Štítnik - Rožňava 3:0 (1:0), góly: Grac, Gallo (z 11 m), Babela. Rozhodcovia: Švec, Bogdan, Friga, delegát: Czetö. Stražské – V. Kapušany 2:1 (1:1), V. Folkmar – Moldava „B“ 2:5 (2:3), Šaca – Haniska 0:5 (0:3), Rudňany – Krompachy 2:0 (2:0), Čaňa – Helcmanovce 2:0 (1:0), V. Revištia – Turňa n/B 2:2 (0:1), Kr. Chlmec – Buzica 2:1 (1:0) ... (Celý článok)

Stredný Gemer - región významných udalostí a prírodných zaujímavostí

Vysoká pec v Sirku Stredný Gemer. Región významných udalostí a prírodných zaujímavostí. V minulosti bol súčasťou Gemersko - Malohontskej župy. Zo severu ho ohraničuje Národný park Muránska planina, ktorého územie je bohaté na rokliny, priepasti, jaskyne a zaujímavé skalné útvary. Oblasť je bohatá na zver, rastie tu množstvo chránených rastlín a niekoľko endemitov. Najznámejším je rastlina ... (Celý článok)

Aj mokrolúcky kostol poskytne priestor Revúckym augustovým koncertom

Revúcke augustové koncerty vážnej hudby pokračujú v nedeľu 16. augusta o 18. hod. v rímsko katolíckom kostole v Mokrej Lúke organovým koncertom mladého revúckeho organistu Mgr. art. Andreja Štafuru. V uplynulú nedeľu obdivovatelia kladivkového klavíra sa nechali unášať jeho majstrovským ovládaním popredným slovenským interpretom Petrom Guľásom, ktorý ... (Celý článok)

Obdobie môjho lesníckeho života v Gemeri patrí medzi najkrajšie

Obdobie môjho lesníckeho života v Gemeri patrí medzi najkrajšie. Aj preto, že som tam prežíval doslova zlaté roky poľovníctva. Ale nie ako zverobijec. Mám trofej jediného výradového srnca – bitkára a jedného výradového jeleňa – špicáka. Vlčici i vlkovi, ktorý šiel v jej stopách v čase párenia a ktorí mi prišli pri zníženej ostražitosti a plachosti na dvadsať metrov pred moju namierenú a ... (Celý článok)

Letné stretnutie folklórnych kolektívov i jednotlivcov na slávnostiach v Brdárke

Už po trinástykrát privíta amfiteáter nad valašskou obcou Brdárka v Rožňavskom okrese folklórne kolektívy i jednotlivcov z Gemera. Výnimočnosťou tohtoročných slávností je účasť vojenských folklórnych kolektívov. V sobotu 15. augusta od 15.30 v programe vystúpi: Folklórny súbor Vepor Klenovec a Folklórny súbor Haviar Rožňava. Predstavia sa aj známi Heligonkári z Klenovca, Folklórna ... (Celý článok)

Niečo o ľudovej slovesnosti v obci Čierna Lehota na hornom Gemeri

Článkom o ľudovej slovesnosti ukončíme štvordielnu časť z histórie Čiernej Lehoty na hornom Gemeri, ktoré napísal PaedDr. Milan Sajenko. Takto sme sa mohli bližšie oboznámiť so zaujímavosťami našej neveľkej podhorskej obce. ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ. Prvá reč bola v Čiernej Lehote slovenská, aj hovorilo sa po slovensky. Neskôr, v roku 1902, sa začalo hovoriť po maďarsky. ... (Celý článok)

Vysokoškolské štúdiá Jura Hronca v Kluži v rokoch 1902 – 1906

Jur Hronec do Kluže prišiel v roku 1902 študovať profesúru v odbore matematika, fyzika. V hlavnom meste Sedmohradska študovalo niekoľko Slovákov, ako napr. Juraj Janoška ml., Ján Godor – Straka z Rimavskej Píly a iní. Život tu nebol lacnejší, ale pre mladého, chudobného Jura Hronca aj tak nákladný. Musel sa ubytovať v lacnom podnájme, bratia mu z Gočova vlakom posielali vajíčka a ... (Celý článok)

Na prahu nového futbalového ročníka 2009/2010 aj v Rožňavskom okrese

Mgr. Dušan Pollák Vážení futbaloví funkcionári, tréneri, hráči ! Sme na prahu nového súťažného futbalového ročníka 2009 - 2010, ktorý, dúfam spolu s Vami, prinesie všetkým nám viac radosti, potešenia z práce a výsledkov v najpopulárnejšom športe tejto planéty. Ten predchádzajúci sprevádzalo veľa nedorozumení, prehreškov voči disciplíne, pravidlám, ale roky to už k futbalu patrí. Futbal je jednoducho ... (Celý článok)

Na sedemnástom Rodeu pri Muráni sa zídu priaznivci divokých koní

Ako informovala TASR v lokalite Peprovica pri obci Muráň v okrese Revúca už po sedemnásty raz sa zídu priaznivci divokých koní na Ródeu Muráň, ktoré sa bude konať v piatok a sobotu (7. a 8. augusta). Najlepší jazdci môžu vyhrať v jednotlivých disciplínach až 2310 eur (69.591 Sk). "Zíde sa tu 23 špičkových jazdcov zo Slovenska, Čiech a Maďarska," povedal jeden z hlavných organizátorov ... (Celý článok)

Rožňavským dôchodcom vyhrávala Gemerčanka - jubilantom bol Karol Králik

Jubilant pán Karol Králik z Rožňavy Známe i menej známe skladby si mohli vypočuť obyvatelia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rožňave 21. júla 2009. Lahodné tóny slovenských a českých skladieb, príjemný spev sólistov dychovej hudby Gemerčanka z Revúcej, pod vedením Jaroslava Petra, si nenechalo ujsť bezmála sedemdesiat starších klientov tohto zariadenia. Spoločný spev, príjemná atmosféra a ... (Celý článok)

Tóny starej, vokálno - inštrumentálnej hudby sa rozliehali betliarskym kaštieľom

Prekrásny kaštieľ v Betliari sa 29. júla 2009 rozozvučal tónmi starej, vokálno - inštrumentálnej hudby v podaní Barokového kvarteta zo Žiliny. Bol to už v poradí trinásty koncert 9. ročníka Gemersko - Turnianskeho festivalu, ktorý tentoraz pre divákov pripravili zariadenia Košického samosprávneho kraja - Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a SNM - Múzeum v Betliari. Návštevníci tohto ... (Celý článok)

Zdychavské lazy a ich ľudia na obrazoch Alžbety Zatrochovej

Zdychavské lazy a ľudia na nich žijúci sú hlavnou témou, ktorú si pani Alžbeta Zatrochová vybrala na fotografovanie i maľovanie obrazov. Táto skúsená revúcka výtvarníčka, členka výtvarného klubu Plánka pri MsKS, sa rozhodla, že svoje najlepšie práce v týchto dňoch vystaví v Kultúrnom dome v Muránskej Zdychave. Otvorenie výstavy je naplánované na 14. augusta t.r. a potrvá do 17. ... (Celý článok)

Konský povoz so slovenským ministrom pôdohospodárstva prejde aj Gemerom

Minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík v utorok 4. augusta 2009 na tlačovej konferencii v Bratislave novinárov informoval, že jeho cesta konským povozom po Slovensku bude tentoraz pokračovať južnou trasou. Na budúci týždeň sa chce vybrať cez Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Moldavu nad Bodvou do Košíc, kde svoju misiu ukončí. Minister so svojimi koňmi a vozom ..." (Celý článok)

Revúcky festival vážnej hudby pokračuje v Muránskej Dlhej Lúke

Prvé slovenské gymnázium v Revúcej bolo 2. augusta dejiskom otváracieho koncertu tretieho ročníka Revúckych augustových koncertov. Priaznivcom vážnej hudby sa predstavilo Lotz trio výberom z Divertissement Juraja Družeckého a výberom z diela Čarovná flauta od W. A. Mozarta s dobovou úpravou. Ďalší koncert organizátori pripravili na 9. augusta so začiatkom od 18. hod. do Rímsko- ..." (Celý článok)

Zo zvyklostí a tradícií v Čiernej Lehote je vidieť, že život bol celkom iný ako dnes

Zo zvyklostí a tradícií v Čiernej Lehote je vidieť, že život bol celkom iný ako je tomu v prítomnosti. Vtedy boli v dedine richtár, vicerichtár - teraz starosta, kapitán, senátor, polgár - chodil volať na schôdzky. Jeden chlap chodil s bubnom po dedine a vyhlasoval správy. Bubny vtedy boli, ale len z dreva. Potom boli aj harmonické gajdy, píšťaly z vŕby a flauty. Po deviatej po dedine chodili žandári ..." (Celý článok)

Pribudlo tretie číslo tohtoročných Rakovnických obecných novín

Do rubriky z Rakovnice na webovej stránke Maj Gemer pribudlo v týchto dňoch tretie číslo tohtoročných Rakovnických obecných novín. V pravidelnom rozhovore s poslancami obecného zastupiteľstva tentoraz dostala slovo pani Želmíra Németová. Noviny sa venujú aj oživeniu činnosti bývalej 40 rokov aktívnej Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v obci. ..." (Celý článok)

Veľké tanečné dobrodružstvo s Petrom Modrovským a Katarínou Štumpfovou

Posledný tohtoročný júlový týždeň sa premenil v Domica Resorte pri Kečove na hornom Gemeri na jedno veľké tanečné dobrodružstvo. Sedemdesiat talentovaných detí z detských domovov z celého Slovenska (Myjava, Necpaly, Veľké Uherce, Bernolákovo, Žakarovce, Veľký Meder, Ružomberok, Nová Baňa, Veľké Kapušany, Istebné, Holíč, Nitra, Košice, Medzilaborce, ..." (Celý článok)

Pred sto rokmi v gemerskej Ratkovej uzrel svetlo sveta učiteľ a básnik Ľudo Lašán

Ľudo Lašán Pred sto rokmi 2. augusta 1909 v malebnej gemerskej obci Ratková uzrel svetlo sveta učiteľ a básnik Ľudo Lašán. Jeho otec bol vyučený tradičnému ratkovskému remeslu, kožiarstvu, ale pracoval od mladosti ako pražiar železnej rudy v Sirku. V ťažkých povojnových rokoch dali rodičia na podnet miestneho učiteľa mladého Ľuda na štúdiá. Po ukončení meštianskej školy v Jelšave sa ..." (Celý článok)

Vy si neviete so svojím pochopom predstaviť, čo my tu robíme

Alžbeta Zatrochová: Zo Zdychavy Miesto: Stodôlka. Kraľuje tu v lete vdova Sekeráková. Vek nad 80 rokov. V zime odchádza k dcére do Revúcej. Ráno som zaklopala na dvere rovno do kuchyne. Do izby sa väčšinou vchádza iným vchodom. Ozvalo sa: "Kto ste, čo ste? Ak ste dobré, vojdite!“ Zvítali sme sa. Pani Sekeráková sa začala ospravedlňovať: „Jaj, zle som spala, zato som ešte dnu. V noci (bol spln) mi niekto klopal na ..." (Celý článok)

Keď moje zanietenie pre Gemer prebúdza u iných odložené spomienky na detstvo

Občas mi prichádzajú maily od vás, ktoré potešia i moje srdiečko. Prinášajú mi útechu a čerpám z nich nové sily, ktoré tak každý v súčasnosti potrebujeme. Pred pár dňami mi taký prišiel od Emy, mojej spolumaturantky z Rožňavy. Píše mi: „Ondrej, Tvoje zanietenie pre Gemer vzbudzuje odložené spomienky ... V mojich žilách koluje „gemerská“ krv s veľkým podielom sedliackej. Môj rodný dom v ..." (Celý článok)

Čo sú to za hory, čo sú to za lesy, kde pozýva Matka verné svoje deti?

To sú slová úvodnej piesne, ktorou začínalo slávenie sv. omše v nedeľu 26.7.2009 na Magdoléne v Rakovnici. Pre niekoho je návšteva tohto miesta tradíciou, pre iného atrakciou a pre mnohých zdrojom milostí do ďalšieho života. Za radosť, ktorú nám náš Otec dal pocítiť na Magdolénke môžeme ďakovať bratom Saleziánom – Ivanovi Žitňanskému, Palimu Piatrovovi, Paľkovi Pillárovi a Marekovi ..." (Celý článok)

Sté výročie sprístupnenia Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí

Z osláv 100 výročia otvorenia Obrazárne v Krásnohorskom Podhradí. Foto: Mgr. A. Czintelová V rámci Gemersko – turnianskeho festivalu dňa 26.7.2009 oslávilo Banícke múzeum v Rožňave a taktiež široká verejnosť 100. výročie sprístupnenia Obrazárne v Krásnohorskom Podhradí. V rokoch 1908 – 1909 ju dal postaviť vtedajší majiteľ krásnohorského panstva gróf Dionýz Andrássy ako účelovú stavbu pre svoje zbierky výtvarných diel. Dionýz Andrássy bol vášnivým milovníkom ..." (Celý článok)

Tretím ročníkom Revúckych augustových koncertov začína sa festival vážnej hudby

Revúcke augustové koncerty tohto roku začnú písať už svoj tretí ročník. Mohlo by sa o nich povedať, že prežívajú detské roky svojho účinkovania. Dali si však do vienka poskytnúť svojim poslucháčom možnosť vypočuť si významných nielen slovenských interpretov vážnej hudby. Tradične už začínajú koncerty v priestoroch Prvého slovenského gymnázia. Tak tomu bude aj 2. 8., ..." (Celý článok)

Tradičná púť k prameňu na Iváďove dodáva zdravie i silu

Sviatok sv. Márie Magdalény je v Rakovnici jedným z najväčších miestnych tradícií. Koná sa vždy koncom júla. Tohto roku sa uskutočnil v nedeľu 26. júla. Ťažiskom bola bohoslužba, ktorá sa konala pred historickým katolíckym kostolíkom z 13. storočia v miestnej časti, zvanej Iváďov. Každým rokom je to jedinečný zážitok, ktorý na dlhú dobu zanechá v každom účastníkovi hlboký duchovný ..." (Celý článok)

Tradičná hmotná kultúra v Čiernej Lehote - odev, strava, obydlia, zamestnanie

Svadobný čepiec z Čiernej Lehoty. Foto: PaedDr. M. Sajenko V minulosti pri rôznych slávnostiach, ale aj na jarmokoch v Štítniku, Jelšave, Revúcej, ale aj v Slavošovciach sa dali návštevníci rozpoznať podľa charakteristického kroja. Hoci jednotlivé dediny od Štítnika po Čiernu Lehotu nie sú od seba až tak ďaleko vzdialené, ich kroj sa líšil vo všelijakých, hoci aj malých detailoch. Bežný ženský kroj z Čiernej Lehoty pozostával ..." (Celý článok)

Fotopohľady z Plešiveckej planiny, ktorej krása láka turistov po celý rok

Z Plešiveckej planiny. Foto: Andrea Leštáková Občania obce Rakovnica, starší i mladší radi chodia na Plešiveckú planinu, ktorá sa majestátne vypína na juhu od dediny, pozdĺž Honského potoka. Využili sme pekné počasie a skupina mladých ľudí sa rozhodla užiť si krásy našej planiny. Nálada bola dobrá, počasie nám prialo, a tak sme obdivovali neopakovateľnú krásu, aká sa inde nenachádza, len na Plešiveckej planine. Ponúkam vám ..." (Celý článok)

Koncertné tóny Barokového kvarteta Žilina zaznejú v betliarskom kaštieli

Srdečne vás pozývame na koncert Barokového kvarteta Žilina (BKŽ), ktorý sa uskutoční v rámci 9. ročníka Gemersko – turnianskeho festivalu dňa 29. júla 2009 o 19.00 hod v betliarskom kaštieli. BKŽ vzniklo v roku 1996 z iniciatívy vedúceho dychovej sekcie Štátneho komorného orchestra Žilina Jána Figuru. Špecializuje sa hlavne na barokovú inštrumentálnu a vokálno - sakrálnu ..." (Celý článok)

Príležitosť pre dôchodcov, ktorí stále majú čo z umenia predviesť i mladšej generácii

Ilustračný obrázok - internet Gemerské osvetové stredisko Rožňava, Dom Matice slovenskej Rožňava a Miestny odbor Matice Slovenskej Rožňava hľadajú talenty Gemera – dôchodcov: sólistov spevákov, duá, triá, spevácke skupiny, spevácke zbory, sólistov inštrumentalistov, ľudové hudby a hudby iných žánrov, recitátorov, tanečníkov, ľudových rozprávačov, rozprávačov rozprávok, ktorí sa v produktívnom ..." (Celý článok)

Krátko z histórie Čiernej Lehoty, ktorej začiatky písala obec Povrazník

V dolinke, ktorú zo všetkých strán obklopujú vrchy, pokryté listnatými a ihličnatými lesmi sýtych a menej sýtych zelených farieb, ktoré sa v neskoršom jesennom čase menia na zmes najpestrejších žltých, ružových, oranžových, červených a hnedých farieb bezpočetných odtieňov. Už v polovici 14. storočia vznikla dedinka, pomenovaná „Povrazník“ (Kötelverö). Vznikla na mieste terajšej Starej Vsi ..." (Celý článok)

Ohlas na článok: O prameňoch minerálnych vôd na Gemeri vedela už v 18. storočí aj Mária Terézia

Pred niekoľkými dňami na stránke Maj Gemer ste si mohli prečítať článok o minerálnych vodách na Gemeri. Mal titulok: O prameňoch minerálnych vôd na Gemeri vedela už v 18. storočí aj Mária Terézia. K niektorým otázkam v článku spomínaných vyjadril svoj názor aj pán Ján Kekeňák, ktorý mi poslal e-mail, aby uviedol veci o minerálnych vodách na správnu mieru. Jeho názor ..." (Celý článok)

Našu peknú obec mám veľmi rada a stále sa v nej dobre cítim

Letné prázdninové dni využíva z nás každý ináč. Napríklad Andrea Leštáková z Rakovnice, z takýchto dní nám poslala pekné fotografie. K nimi priložila nasledovný text: "V jeden deň som zobrala digitálny fotoaparát a rozhodla sa nasnímať našu obec z kopca, ktorý sa volá Roveň. Rada vám ukážem moje zábery, ktoré sa mi najviac páčili. Rakovnica je veľmi milá a príjemná obec. Ako vidíte ..." (Celý článok)

Pri zbere húb stačí vedieť odpovedať na jednu podstatnú otázku: kde huby rastú?

V okolí obce Rakovnica sú dve hubárske sezóny. Prvá, letná, začínala Petrom a Pavlom. Tí nám huby nasiali. Spln mesiaca huby „vytiahol“ zo zeme. I tohto roku to tak bolo. Po výdatných dažďoch, ktoré pred sezónou boli, už nič neprekážalo zberu húb. Okrem domácich hubárov sme mali aj hodne návštev z blízkeho okolia i vzdialenejších obcí a miest. Naši hubári sa mali čím pochváliť. Osobne sme sa ... (Celý článok)

Mladí tanečníci z detských domovov budú u nás skúšať Modrovského a Štumpfovú

Sedemdesiat talentovaných detí z detských domovov z celého Slovenska (Myjava, Necpaly, Veľké Uherce, Bernolákovo, Žakarovce, Veľký Meder, Ružomberok, Nová Baňa, Veľké Kapušany, Istebné, Holíč, Nitra, Košice, Medzilaborce, Hostovice, Topoľčany, Piešťany, Handlová) vo veku od 8 do 13 rokov sa na týždeň, od soboty poobede dňa 25.7.2009, v Domici Resort pri Kečove, stane ... (Celý článok)

„Bola raz jedna gemerská dedina, kde sa ocenenia sypali a medaily sa liali...“

Manželia folkloristi Vladimír Vnenčák a Janka Vnenčáková z Gemerskej Polomy ... takto rozprávkovo môžeme charakterizovať pôsobenie mužov a žien - chlapcov a dievčat, všetko talentovaných nositeľov folklóru v našej obci - Gemerskej Polome. Tvoriť, kombinovať tradičné folklórne prvky s príbuznými prvkami a životnými skúsenosťami nositeľov folklóru, ktoré sa vyvinuli pri najjednoduchších pracovných a obradových úkonoch, nie je možné bez štúdia, zberateľskej činnosti, silnej ... (Celý článok)

Revúckym nárečím: Luďe zmo šakovakí, len svekry zostáli rovnakja

Každí zmo inakšé nátury, fizomónii a podle toho nás aj luďe porónávajú, smiachoťi si z nás robä, dakoďi aj poomlávejú. Nedá se ništ robiť, kod už zmo rás takí, akí zmo a nemenímo se. A tak luďe o nás, v revúcké reši, pódajú: Má väc rozumu ako my šicí dovedna. Robotný je ako pšola. Je do koča aj do voza. Dobrý, ani kus kus chleba. Je sladký ak med. To vám je dobrá, zlatá duša. Je ... (Celý článok)

Mladý poľovník Jaroslav Német získal na výstave trofejí bronzovú medailu

Jaroslav Német z Rakovnice so svojou trofejou Chovateľská prehliadka ulovenej trofejovej zveri v poľovníckej sezóne 2008 sa koná vždy na inom mieste. V marci tohto roku bola vo Vlachove. Vystavené úlovky, trofeje z roku 2008 hodnotila a ocenila Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Rožňava - Revúca. Na výstave sa zúčastnil aj najmladší aktívny poľovník z Rakovnice so svojou trofejou. Bol ním Jaroslav Német ... (Celý článok)

Darujem do dobrých rúk kríženého bradáča, najlepšie k rodinnému domu

Sony - krížený bradáč Je menšieho vzrastu a krátkej srsti. Psík, ktorému sme dali meno Sonny, je veľmi hravý, temperamentný, bystrý, má dobre vyvinutý čuch, zrak i kondíciu. Počúva na základné povely sadni, ľahni, zostaň, nesmieš. Dôvod darovania: Sonny bol nájdený na ulici. Prichýlili sme ho ako maličkého, asi jednomesačného, "bezdomovca", no a do dnešného dňa sa nám nepodarilo nájsť mu nových dobrých ... (Celý článok)

Majster piatich čiar z Gemerskej Polomy sa menuje Rudolf Hanuštiak

Rudolf Hanuštiak Rudolf Hanuštiak, narodený 23.5.1943 v Revúčke, okres Revúca - 19 rokov učiteľ matematiky a hudobnej výchovy, 9 rokov metodik a vedúci Okresného pedagogického strediska v Rožňave, 12 rokov riaditeľ ZŠ v Gemerskej Polome, tanečník, hudobný pedagóg, zberateľ ľudových piesní, akordeonista, hudobník v tanečnej hudbe (trúbka, harmonika, klávesy, gitara). ... (Celý článok)

Horný Gemer ešte stále ukrýva čaro "obyčajných" rodákov Ondreja Hronca

Meno Ondreja Hronca nie je na hornom Gemeri neznáme. Ako vysokoškolský profesor sa o. i. zaoberá aj históriou slovenskej vedy a kultúry a jej osobnosťami. A to i napriek tomu, že je univerzitným profesorom, uznávaným vedcom v oblasti ochrany, tvorby i ekonomiky životného prostredia a udržateľného rozvoja. Presadil sa tiež ako publicista i scenárista. V jeho veku si viacero sediemdesiatnikov ... (Celý článok)

Nezmeškajte výnimočnú medzinárodnú zostavu hudobníkov v Rožňave

V nedeľu 19. júla 2009 o 19.00 hod. vystúpi v A-klube rožňavského obchodno-kultúrneho centra Spišiak Farkaš quartet. Je to vlastne quarteto, ktorého repertoár je založený na kompozíciách gitaristu Vladimíra Spišiaka účinkujúceho v Amsterdame a klavírneho virtuóza Árpiho Farkaša z Rožňavy, ktorý hrá mimo iných aj v skupine Nicole McCloud. Bubeníkom je výnimočný Lotyšan Aris Orubs, ktorý ... (Celý článok)

Prerušili obdobie nečinnosti a obnovili tradíciu, ktorá roky rokúce bola

Mládež Rakovnice sa spontánne dohodla na tom, že vatra pri príležitosti oslobodenia obce bude. Treba pripomenúť, že zopár rokov ju nemal kto realizovať. V predchádzajúcom období sa pravidelne uskutočňovala na okraji Plešiveckej planiny. Bolo ju vidieť v celej obci. Situácia sa zmenila. Planina patrí do národného parku. Jej okraj spadá do ochranného pásma. Mládežníci dali ... (Celý článok)

Pohár starostu Gemerskej Polomy si odniesli futbalisti MFK Rožňava

Osemnásty Dom Matice slovenskej slávnostne otvorili v Rožňave

Dňa 7. júla 2009 sa konala v Rožňave radostná udalosť z príležitosti slávnostného otvorenia Domu Matice slovenskej v Rožňave so sídlom na Letnej ulici č. 42. Je to už v poradí osemnásty Dom MS na Slovensku. Jeho riaditeľkou sa stala Ing. Zlatica Halková, doterajšia metodická pracovníčka Oblastného pracoviska MS v Rožňave. V priestoroch DMS bude mať svoje sídlo i MO MS ... (Celý článok)

Cyklisti si memoriálom uctili pamiatku tragicky zahynutého Jaroslava Greška

Jaroslav Greško Dňa 11. júla 2009 sa v Gemerskej Polome uskutočnil nultý ročník cyklistických pretekov pod názvom Memoriál Jaroslava Greška. Jaroslav Greško sa dňa 15. júna 1983 na cyklistických majstrovstvách Slovenska smrteľne zranil, keď v plnej rýchlosti neďaleko Nových Zámkov narazil do stojaceho nákladného auta. Tento mladý 22 ročný pretekár patril v tom čase medzi najlepších ... (Celý článok)

O prameňoch minerálnych vôd na Gemeri vedela už v 18. storočí aj Mária Terézia

Minerálnu vodu Gemerka netreba dnes už zvlášť predstavovať. Jej vlastnosti poznajú ľudia už odpradávna. O minerálnych prameňoch v bývalej Gemerskej stolici podal správu panovníčke Márii Terézii aj stoličný fyzikus František Keszler 13.9.1769. Keby ste ju chceli ochutnať priamo z prameňa z ktorého tečie, museli by ste prísť do gemerského mestečka Tornaľa. Za mestom smerom do ... (Celý článok)

Fantastická rozprávková cesta a nezabudnuteľné zážitky detí stáli za to

Deti z Rakovnice, ale aj hosťujúce, začiatkom júla (v soboru 04. 07. 2009) zažili niečo neuveriteľné, čo tu ešte nebolo. Pekná, farebná pozvánka, oznam v obecnom rozhlase sľubovali nezabudnuteľné zážitky. V hlavách detí vírili rôzne otázky napr.: Čo to bude? Čo zažijeme? Kadiaľ pôjde trasa? Nezablúdime? Nemuseli sa báť. Všetko bolo perfektne pripravené. Pred obecným klubom ... (Celý článok)

Klikni na väčší obrázok!

Pani Hudecová má nádherné hoby - zbiera krojované bábiky rôznych veľkostí

Pani Ružena Hudecová z Rakovnice Bývalá zdravotná laborantka, dôchodkyňa, starostlivá dcéra svojej matky, členka redakčnej rady RON, to je v kocke Ružena Hudecová z Rakovnice. Okrem menovaných aktivít má svojho koníčka. Zbiera vzácne krojované bábiky rôznych veľkostí. Počas návštevy sme boli milo prekvapení, aké vzácne a nádherné je jej hoby. Bábiky predstavujú kroje rôznych národov napr.: české, ... (Celý článok)

Stretnutiu maturantov JSŠ v Rožňave po 50 rokoch nezabránili ani hromy, blesky

Čierne ťažké mračná tesne pred plánovaným stretnutím abiturientov Jedenásťročnej strednej školy v Rožňave z roku 1959 neveštili dňa 4. júla 2009 nič príjemného. Prudká búrka však akoby chcela dobre poumývať cesty a ulice a nevídaným bleskom na Strážnu vežu dať znamenie, že toto hornogemerské, v nedávnej minulosti ešte banícke mesto, je pripravené privítať tých, ktorí sa podujali ... (Celý článok)

Trinásť cirkevných speváckych zborov prinieslo nový umelecký zážitok

Slovami žalmu 95 – „Poďte, plesajme Hospodinovi, jasajme zvučne skale našej spásy!“ sa 6. júna 2009 začal cyklus koncertov 17. ročníka slávností cirkevných speváckych zborov Spievajme Pánovi, ktorý pripravilo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci s farskými úradmi a obcami v okrese. V priebehu mesiaca jún sa rozozvučali, okrem Gočova, aj chrámy ... (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 45. časť - Salt Lake City

Teraz s odstupom spomínam na tie nádherné časy spred 29 rokov, keď som robil šoféra v Salt Lake City, v spoločnosti Fruit and Produce (Ovocie a Zelenina). Naučil som sa všelijaké veci, ktoré som dovtedy nepoznal. Každé ráno sme okrem iného aj premiestňovali ovocie z jednej miestnosti do druhej. Boli to prakticky miestnosti s rôznou teplotou, aby ovocie vydržalo čo najdlhšie, ale ... (Celý článok)

Pamätnú tabuľu na evanjelickom kostole v Nižnej Slanej odhalili Samuelovi Ormisovi

V piatok 26.júna 2009 odhalili na evanjelickom kostole v Nižnej Slanej pamätnú tabuľu slovenskému národovcovi, významnému pedagógovi, filozofovi, spisovateľovi, folkloristovi a organizátorovi verejného života Samuelovi Ormisovi pri príležitosti 185. výročia jeho narodenia. Akt odhalenia tabule vykonal Mgr. Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV za prítomnosti primátorky ... (Celý článok)

Šikovné ruky Margity Leštákovej dokážu stvárňovať stále nové inšpirácie

Margita Leštáková z Rakovnice. Foto: Dr. Sabo Zoznámili sme sa s prácou, výtvormi šikovných rúk pani Margity Leštákovej z Rakovnice. Pri nezáväznom rozhovore nám prezradila, že okrem záhrady, kvetov a veľmi milých mačiek sa rada venuje maľovaniu veľkonočných vajíčok. I keď Veľká noc je už za nami jej výrobky prežijú roky. „Vyskúšala som niekoľko druhov techník maľovania a každá má svoje čaro“, povedala nám. „Rada vajíčka ... (Celý článok)

Pozrite sa občas na oblohu, aké uchvacujúce sú tvary i farby oblakov

Človek sa rád pozerá na oblohu odkedy existuje na planéte Zem. Na základe dlhoročného pozorovania vznikli pranostiky, predpovede počasia. Vidieť nádheru oblohy je niečo fascinujúce. Východ Slnka, jeho západ ponúkajú každý deň inú scenériu. Uchvacujúce farby, tvary mrakov nemajú obdobu. Každý deň sú jedinečné. Je pravdou, že pri mori, na rovine, pahorkatine, vo ... (Celý článok)

Každý koníček si vyžaduje roboty navyše, ale prináša potešenie i relax

MUDr. Ondrej Molnár z Rožňavy Šesťdesiatročný MUDr. Ondrej Molnár z Rožňavy sa mi nedávno zdôveril o svojom koníčku, ktorý mu robí radosť a pomáha mu po celodennej práci obvodného lekára udržiavať dobrú fyzickú kondíciu i potešenie z tejto činnosti. Je to pestovanie kvetín a okrasných rastlín. Lásku ku kvetinám zdedil asi po mame, ktorá žije neďaleko v Honciach. Kým bol mladý, ako vraví: ... (Celý článok)

Prírastok bocianov v Rakovnici hovorí, že keď sa rozmnožujú, tak sa im tam darí

Bocianom v Rakovnici sa darí O bocianoch v Rakovnici sme vás už, milí návštevníci tejto stránky, informovali. Radi sa s vami podelíme s ďalšou ich novinkou. Je to prírastok mládať v jedinom hniezde, ktoré máme. Nepodarilo sa nám ich spočítať. Predpokladáme, že sú dve mláďatá. Fotografie, ktoré vám predkladáme, ukazujú na dobrú starostlivosť rodičov o ne. Tešíme sa už na to, keď začnú z hniezda vylietavať a ... (Celý článok)

Cenu mesta Dobšiná tohto roku udelili nielen obyvateľom Dobšinej

Rastislav Revúcky Ako nám napísala MVDr. Terézia Balážiková z Mestského úradu v Dobšinej, na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dobšinej dňa 29.5.2009 primátor mesta Karol Horník, udelil Cenu mesta Dobšiná za šírenie dobrého mena nielen mesta, ale celého mikroregiónu. Toto ocenenie si počas Turíčnych sviatkov prevzali: Kolektív - Zboru pre občianske záležitosti v Dobšinej, ... (Celý článok)

Výlet na bicykloch aj so skúsenosťou ako jazdiť na ceste a v teréne sme zvládli

Pochvala patrí deťom, ktoré sa rozhodli urobiť niečo pre svoje zdravie a stráviť jedno sobotné dopoludnie (30. mája) na bicykloch a v prírode. Počasie ráno nebolo veľmi priaznivé, no napriek tomu sa tri dievčatá a sedem chlapcov prvého stupňa Základnej školy s materskou školou v Jelšave so štyrmi učiteľmi nezľakli a rozhodli sa plánovaný výlet uskutočniť. Na koniec mája bola zima a slnko sa na ... (Celý článok)

Ako Jur Hronec využíval suplikácie na prebúdzanie slovenského povedomia

Tohto roku v decembri uplynie 50 rokov od smrti významnej, nielen gemerskej, osobnosti akademika Jura Hronca, zakladateľa slovenského technického vysokého školstva. Pri tejto príležitosti uverejňujeme na pokračovanie časti z knihy Jur Hronec z Gočova, ktorá pochádza z pera autorov Ondreja Hronca a Daniely E. Komárovej. Dnešná časť sa nazýva Suplikácie. „ ...odmenou za dobrý ... (Celý článok)

Hlasy interpretov hudobného folklóru z horného Gemera preveria na Spiši

Ivana Nemčoková, Rožňava Okresná postupová súťaž hudobného folklóru dospelých Hlase moj, hlase moj... sa uskutočnila 21. a 22. júna 2009 – výberom. Odborná porota v zložení: Ján Lipták (Rožňava), Helena Pál Balážová (Rožňava), Dionýz Máté (Rožňava) hodnotila výkony maďarských kolektívov. Repertoár na slovenských dedinách pozorne sledovala porota v zložení Mgr. Michal Šimko (Revúca) ... (Celý článok)

Náučný chodník Mokrade Hnilca a náš párdňový výlet do Slovenského raja

Keď sme sa nedávno zo stránky Maj Gemer dozvedeli, že 21.5.2009 bol slávnostne otvorený náučný chodník Mokrade Hnilca, hneď sme vedeli, že náš plánovaný júnový párdňový výlet do Slovenského raja sa bez návštevy tejto zaujímavosti nezaobíde. Zistili sme si, že trasa chodníka vedie od vodotrysku pri parkovisku Dobšinskej ľadovej jaskyne a končí pri železničnej stanici Dobšinská ... (Celý článok)

Slavošovskí hasiči a ženy zo Stratenej idú reprezentovať na krajské kolo do Odorína

Dňa 13. júna 2009 sa v obci Dedinky (pod priehradným múrom) konalo okresné kolo previerok pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov. Zúčastnilo sa na ňom desať najúspešnejších družstiev DHZ okresu Rožňava v kategórii mužov a päť družstviev žien, ktoré postúpili z obvodného kola v Rudnej. Súťažilo sa podľa Súťažného poriadku DPO SR, ktorý nadobudol účinnosť dňom ... (Celý článok)

Na otváraní letnej sezóny súťažili aj o kráľa a kráľovnú parketu Domica Resort-u

Dňa 19.6.2009 otvorili v Domica Resorte, za účasti zástupcu SACR, letnú turistickú sezónu. Na tohtoročnú sezónu pripravili bohatú ponuku programov, ktoré si zaiste získajú aj toho najväčšieho skeptika. Na toto leto v Domica Resorte sľubujú totiž neopakovateľnú zábavu, ktorá vyčarí úsmev na tvári každého člena rodiny. Budú to predovšetkým každý pondelok rozprávkové denné tábory ... (Celý článok)

Literárno-historickým kvízom priblížili deťom históriu mesta Jelšava

Sprievodným podujatím pripraveným pri príležitosti blížiaceho sa 766. výročia prvej písomnej zmienky o Jelšave bol vedomostný kvíz určený pre žiakov Základnej školy s materskou školou v Jelšave. Kvíz pripravili 28. mája t.r. v priestoroch oddelenia pre deti a mládež Mestskej knižnice v Jelšave. Zúčastnili sa ho žiaci 6. ročníka v sprievode pani učiteliek Mgr. Novákovej a Mgr. ... (Celý článok)

Rakovnickí dôchodcovia navrhujú obnovenie osvedčených akcií v obci

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska ( ZO JDS) má svoje pevné miesto v obci Rakovnica. Aj začiatkom tohto roku sa v obecnom klube uskutočnila výročná schôdza. Schôdzu otvoril a viedol Ondrej Bradáč. Hosťami zasadnutia boli členovia OV JDS v Rožňave Helena Bendulová a Anna Hrušková. Predseda ZO Mgr. Ladislav Fabián celkove zhodnotil činnosť organizácie. ... (Celý článok)

Ondrej Rozložník si Cenu mesta Dobšiná váži ako ocenenie patriotizmu k mestu

Medzi občanmi Dobšinej, ktorí si na tohtoročné Turíčne sviatky prevzali z rúk primátora Karola Horníka ocenenie mesta, bol aj RNDr. Ondrej Rozložník z Rožňavy. K tejto milej udalosti sa vyjadruje prostredníctvom stránky Maj Gemer takto: „Dňa 29.5.2009 mi bola udelená cena mesta Dobšinej za dlhoročnú propagáciu mesta. Ocenenie, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom ... (Celý článok)

Ani dážď, chladno a silný vietor neodradil divákov od pretekov na Dobšinskom kopci

Dvadsiatyšiesty ročník pretekov automobilov do vrchu DOBŠINSKÝ KOPEC 2009, ktorý sa konal 20. a 21. júna prilákal vyše 80 jazdcov zo slovenskej i českej špičky, nechýbali ani domáci pretekári. Ani dážď, chladno a dosť silný vietor neodradil divákov, ktorých sa na tomto zaujímavom podujatí zúčastnilo naozaj neúrekom. Štart pretekov bol v Dobšinej na Hnileckej ulici v blízkosti ... (Celý článok)

Pieseň odjakživa spájala ľudí a tak tomu bolo aj teraz v slavošovskom kostole

Gemerské osvetové stredisko Rožňava - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, CZ ECAV Slavošovce a obce Slavošovce zorganizovali koncert 17. ročníka slávností cirkevných speváckych zborov dňa 20. júna 2009 v Evanjelickom chráme v Slavošovciach. Účinkovali: Deti Svetla Slavošovce, Spevácka skupina Lehoťanka Čierna Lehota, Spevácka skupina ZPOZ pri OcÚ Slavošovce ... (Celý článok)

Na 5. ročníku GEMFEST-u v Dobšinej vystúpilo osem amatérskych skupín

Nesúťažná prehliadka amatérskych hudobných skupín Gemfest 2009 sa uskutočnila 13. júna 2009 v Dobšinej v priestoroch Kultúrneho domu. Mohli ste ju sledovať aj cez iTV vysielanie filmového klubu Gemerfilm a na iných priateľských webových stránkach, a tak aspoň pár slov pre tých, ktorí v Dobšinej neboli. Jej organizátormi boli Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, mesto ... (Celý článok)

Pešia turistika má na hornom Gemeri výborné podmienky i dobré zázemie

Pešia turistika má na hornom Gemeri, ako vidieť aj zo stránky Maj Gemer, dobré zázemie, ale aj výborné podmienky. Pohybovo i spoločensky aktívni ľudia preto radi využívajú voľný čas na pobyt v prírode. Slnko, čerstvý vzduch, krásna prírodná scenéria, ktorú tvoria nádherné lesy a hlboké údolia vytvárajú dobré podmienky na užitočný relax pre každého. Tak pre deti, ako aj pre ... (Celý článok)

Revúckym nárečím: Ak richtári dakoďi dobre rozhodli

O težké veci revúckí richtári se dakoďi radili, dohodnúť se neveďeli. Préšli aj z Nižné kršmy na Vyšnú a furt se raďili. Šva bulo vo veci. Ešte len Krašún búl a už krmu pre meských bujäkó nebulo, bo rok nebúl úrodný a zima se ukezovala dĺhá. Že kelo ťich bujäkó chovať, bo kráv budlo dosť, ale neveďelo se, kotrá koďi se bude chceť behať. Napokon se dohodli k všeobecné spokojnosťi, spokojnia buli ... (Celý článok)

Klaudia: "Aj tak však Kúpele Štós beriem ako svoj skutočný domov!"

Vlastne ani neviem ako začať a vlastne ani nie som pani. Mám len čerstvých 16 rokov, bývam v Šali a do Kúpeľov Štós chodím pravidelne už od svojich 7 rokov. Vlastne to miesto beriem ako svoj skutočný domov. V kúpeľoch som prežila množstvo krásnych chvíľ. Presne si pamätám na prvý deň, keď som tam prišla. Išli sme strašnými zákrutami. Viezli ma tam rodičia. Otec precestoval ... (Celý článok)

V Deň detí pre nepriazeň počasia našli náhradnú alternatívu - "pod strechou"

Deň detí je dňom detského smiechu a radosti. Dospelí si želajú, aby všetky deti boli šťastné a veselé. O to sa snažili i zamestnanci Mesta Jelšava. Na tento deň pripravili bohatý program na Mestskom štadióne v Jelšave. Počasie však organizátorov podujatia zaskočilo, a tak hľadali náhradnú alternatívu. Popoludnie plné hier, zábavy a súťaží sa uskutočnilo v pondelok 1. júna 2009 vo veľkej sále Mestského ... (Celý článok)

Tešili sa z úspešných výstúpení v Banskej Bystrici, v Revúcej, aj v Muránskej Lehote

Podarilo sa! Druhý víkend po Veľkej noci pripravila revúcka Základná umelecká škola projekt, ktorý koncentroval umelecké aktivity učiteľov školy do troch vystúpení v priebehu víkendu 25. a 26. apríla 2009. Prvé podujatie, na ktoré sa poctivo pripravoval Spevácky zbor pri ZUŠ, bolo v sobotu v Banskej Bystrici. Od organizátorov 31. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša ... (Celý článok)

V slavošovskom evanjelickom chráme pokračuje koncert cirkevných zborov

Cyklus koncertov pod názvom Spievajme Pánovi, ktoré sa na hornom Gemeri tohto roku konajú v rámci 17. ročníka slávností cirkevných speváckych zborov, pokračuje 20. júna 2009 o 10.00 hod. v Evanjelickom chráme v Slavošovciach. Účinkovať budú – Spevácka skupina Lehoťanka Čierna Lehota, Cirkevný spevácky zbor Slavošovce, Spevácka skupina ZPOZ pri OcÚ Slavošovce a Cirkevný ... (Celý článok)

Začínajú sa už folklórne slávnosti, ktoré tradične otvára Klenovská rontouka

V dňoch 26. - 28. júna 2009 sa uskutoční v poradí 31. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností, KLENOVSKÁ RONTOUKA. Uvádza sa to na portáli echonoviny.sk. V článku Blíži sa ďalší ročník Klenovskej rontouky sa uvádza: Folklórne slávnosti tradične prebehnú v Klenovci. Organizátormi slávností sú Obec Klenovec, BBSK - Gemersko-malohontské ... (Celý článok)

Jelšavské deti v Deň matiek prejavili im úctu a vďaku aj v Mestskom dome kultúry

Deň matiek patrí k najkrajším sviatkom. Deti v tento deň mali príležitosť vzdať úctu a vďaku svojim najdrahším mamkám. Popoludnie venované Dňu matiek sa uskutočnilo v pondelok 11. mája t.r. v Mestskom dome kultúry v Jelšave. Slávnostnú atmosféru navodila už úvodná skladba i nežný kvietok darovaný z úcty všetkým prítomným matkám. Po zaznení prvých tónov Eternally od ... (Celý článok)

Deti sa zabávali, rodičia sa lepšie spoznali s učiteľmi v príjemnej atmosfére

Desiateho a trinásteho júna 2009 žila Základná škola na Zlatej ulici v Rožňave kultúrou a zábavou. Veď škola nie je len o učení! Učitelia, žiaci a ich rodičia prežili spoločne jeden nádherný večer a jednu skvelú sobotu. Ako to vlastne bolo? 10. júna, ako každý rok, pripravili naši žiaci pod vedením svojich učiteliek a vychovávateliek krásny kultúrny program pod názvom Rodičovská akadémia 2009. Program ... (Celý článok)

Tradičný turistický výstup zo Slavošoviec na Prieslop vo výške 1165 m nm.

Aj v tomto roku milovníci turizmu v Slavošovciach turistický oddiel Prieslop spoločne s Obecným úradom Slavošovce uskutočnili už 9. turistický výstup. Bol plánovaný v celoročnom turistickom kalendári spoločne s ďalšími podujatiami v okrese Rožňava. Napriek tomu, že bolo pomerne chladno a ešte k tomu aj trinásteho, turistov to neodradilo. Do prírody sa vypravili cez ... (Celý článok)

Gemfest z Dobšinej uvidíte aj na obrazovkách vašich počítačov

Pozývame vás sledovať vysielanie 5. ročníka prehliadky populárnych hudobných skupín okresu Rožňava Gemfest 2009 v sobotu 13.6.2009 od 14:00 - 18:00 hod. Program vysielania: 14:00 Agony, 14:24 Radostná zvesť, 14:48 Preukaz poistenca, 15:12 Charolais, 15:36 Kohanji, 16:00 The Crow, 16:24 Henessy, 16:48 Prevrat, 17:12 Retro Music Band 17:36 Headict. Vysielanie si ... (Celý článok)

Keď je umelcovo dielo vnímané, zneje mu v ušiach ako šum potlesku

Dňa 6. júna 2009 sme my, výtvarníci, zažívali slávnostnú chvíľu pri odhalení bezmála 30 výtvarných diel na vernisáži 6. ročníka Revúckeho salónu výtvarníkov z Muránskej doliny, ktorá sa konala vo výstavnej miestnosti Mestského kultúrneho strediska v Revúcej. Vystavené boli práce v rôznych žánroch. Olejomaľby na plátne a dreve, akvarely, maľby na hodváb, umelecké stvárnenie ... (Celý článok)

Rožňavčanka Vlasta Žáková prekvapuje atypickým umením – šitím obrazov

Krátky televízny šot v relácii Slovensko dnes, ktorý odvysielala STV 1 v stredu 10. júna 2009 ma trošku znehybnil. Už úvod komentátora nasvedčoval, že v nasledujúcich minútach ukážu divákom niečo nezvyklé, ale veľmi zaujímavé. Maľovanie šitím. Nezvyčajná technika, ktorú ponúka mladá výtvarníčka z Rožňavy Vlasta Žáková. Jej dielo si môžete pozrieť v múzeu Vojtecha ... (Celý článok)

Prezentácia tradičného bývania a odievania v regióne Horný Gemer

Medzi základné potreby človeka patrí okrem výživy a odevu aj prístrešie ako ochrana proti nepriaznivým účinkom prírody, čiže príbytok. Ten sa mení vzhľadom na spôsob života ľudí a vplyv etnických skupín, vyvíja sa spolu s hospodárskym, technickým i technologickým pokrokom, sociálnym a kultúrnym usporiadaním spoločnosti. Najstaršie doklady ... (Celý článok)

Šanca nielen pre turistov, ako túto sobotu využiť na výstup na Košariská

Po hodine rybolovu som sa vrátil domov s úsmevom a štyrmi pleskáčmi v sieti

Posielam vám príspevok, s ktorým by som sa rád podelil aj s čitateľmi stránky MAJ GEMER. Keďže sa nám tu v Severnom Írsku oteplilo a už viac ako týždeň nepršalo, čo je na túto krajinu dosť nezvyčajné, tak som sa vybral na rybačku. Veď od jesene som sa na udicu a rybárske potreby ani nepozrel. Po malom servise som dal všetko do poriadku a mohol som vyraziť na lov rýb. Bol krásny podvečer ... (Celý článok)

Ľudovít Barančok: Príhoďi z revúcké polovnícké kapsišky (Revúckym nárečím)

Je jún, mesec polovníctva. Pozdravujemo šicich polovníkó, polovníckych hospodáró, milovníkó pekné a vzácné príroďi. Pri ťéto príležitosti povecmo si daš o ich polovíckych zážitkoch. Veliká šriada ďivákó vyrazila z hvary na kukurišnia polo, až se okolo nás zatmilo. Ďivák vedle ďiváka a róno na kamaráta na štande. Ani miariť nebulo treba, len do šriaďi vystreliť. Šus aj padnúl a ešťe ... (Celý článok)

Ratkovské gulky boli veľmi obľúbeným jedlom najmä v remeselníckych rodinách

K mojím spomienkam na obdobie zašlej slávy a rozkvetu remesiel v Ratkovej patrí aj typické ratkovské „remeselnícke“ jedlo - „GULKY“, ktoré bolo v remeselníckych rodinách veľmi obľúbené. V dávnejších dobách sprevádzalo našich remeselníckych predkov pri ich cestách za jarmokmi na „dolnú zem“, kde predávali svoje výrobky. Hlavnými surovinami pri príprave guliek boli ... (Celý článok)

Voľby do EP na hornom Gemeri tohto roku neprekročili celoslovenský priemer

Voľby do Európskeho parlamentu tohto roku na hornom Gemeri neprekročili celoštátny priemer. Podľa Slovenského štatistického úradu sa volieb v tomto regióne zo 48 378 zapísaných v zozname voličov zúčastnilo iba 9228, čo predstavuje 19,07 % z nich. Aj keď voľby v tomto obvode mali kľudný priebeh, očakávala sa vyššia účasť hornogemerčanov vo voľbách ... (Celý článok)

V Revúcej na Dňoch mesta zvolia Miss Gemera, príde aj Katka Knechtová

Zo známeho nám gemerského mesta Revúca mi poslali vkusný plagát za účelom spropagovania Dní mesta a Revúckeho jarmoku, ktoré organizátori pripravili v dňoch od 11. do 14. júna 2009. Vyvrcholením prvého dňa vo štvrtok od 18-ej hodiny bude 2. ročník voľby Miss región Gemer, ktorá bude v divadelnej sále MsDK s doprovodom tanečníka Laciho Strika so skupinou. Program začína ... (Celý článok)

Tohtoročný máj v Domica Resorte venovali mamičkám, deťom, aj zaľúbeným

Tohtoročný máj v Domica Resorte bol venovaný mamičkám, deťom, ale aj zaľúbeným. Poďme sa spoločne pozrieť, ako to vlastne v skutočnosti bolo. Oslava DŇA MATIEK: 10. mája sme privítali v Domica Resorte všetky naše mamičky. Ku krásnemu sviatku vyhlasovali sme súťaže v dvoch kategóriách: - súťaž o najlepšiu mamičku a súťaž o najlepší koláč v okolí. ... (Celý článok)

Pridajte sa k tretiemu vydaniu Receptov z Gemera vlastnými i prevzatými od rodičov

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pripravuje tretie vydanie publikácie Recepty z Gemera (oblasť bývalej Gemersko-Malohontskej župy). Preto sa obraciame na vás s prosbou o zaslanie tradičných receptov prevzatých od vašich rodičov, starých rodičov, rodiny, známych za účelom rozšírenia a doplnenia tejto publikácie. Spôsob spracovania receptu viď na www.gos.sk - jedlá z Gemera ... (Celý článok)

Neďaleko Dobšinskej ľadovej jaskyne otvorili náučný chodník Mokrade Hnilca

Náš Gemerčan Rudolf Pellionis ma pred pár dňami upozornil na vzácny úkaz, ktorý sa každoročne objavuje v našom regióne. V týchto dňoch totiž kvitne v jeho „rajóne“ Žltohlav Európsky“, u nás nazývaný aj ako Hnilecká ruža. Rastie na lúkach pod Kráľovou hoľou. Je to zákonom chránená rastlina, a kvitne na mokradiach, ktoré sú navyše ťažko prístupné. Potešilo ho, že v tomto priestore ... (Celý článok)

Čo napísal pred 128 rokmi Jozef Škultéty o Revúcej, Tisovci ...

Dr. Jozef Škultéty Z GEMERA. I.
Na etnografickej čiare, ak ozaj možno vzhľadom na slovenskú národnosť, obývajúcu temer celé Uhorsko, o takýchto hraniciach hovoriť, ktorá sa od východu tiahne na Zemplín, Abov k Šajave, Rimave až po Ipeľ, Gemerská stolica bývala najďalej vystavenou baštou slovenského uvedomenia. Zemplín, Abov, Šariš i so Spišom boli stŕpnutým, nevedomým ... (Celý článok)

Na laze Kokavka ľudia vedia, čo je to slnečnica, ktorá spaľuje

Foto: Alžbeta Zatrochová Na laze Kokavka (štátom chránená pamiatka) som najskôr stretla huňatého čierneho Čuča. Prijal moje zoznamovacie kosti. Potom som stretla aj pani Simonovú (1941), keďže som ju dávno nevidela, rozhovorila sa o svojej dlhej chorobe. Začala takto: "... rozhadzovala som babince. Zdvihnem vidlami seno z jedného, že ho rozhádžem, keď tu vyrazil spod neho nejaký vietor. Bol horúci, zdvihol ... (Celý článok)

Ako sa dostal správca Matice slovenskej Jozef Škultéty z Potoka do Revúcej

Dr. Jozef Škultéty Keď mladý a nadšený Dr. Ján V. Ormis zašiel za správcom Matice slovenskej Jozefom Škultétym, aby mu navrhol, že by rád uverejnil jeho spomienky pri príležitosti jeho osemdesiatky, baťko len nedbanlivo hodil rukou, ale napokon sa mu táto myšlienka pozdala. "Nuž, čo povedať?" Škultéty sa usadil do veľkého kresla, privrel oči a myšlienkami zaletel do svojej rodnej dedinky. Ticho ... (Celý článok)

Emília Pástorová: "Myslela som si, že ma v živote už nič neprekvapí, a mýlila som sa"

Pani Emília Pástorová z Rakovnice V týchto dňoch som dostal milý mail od pani Mileny Turcsányiovej z Rakovnice. Píše mi, že je sestrou Branka Pástora, ktorý žije so svojou rodinou v Severnom Írsku. Poznáme ho z jeho pravidelných príspevkov z tejto krajiny aj na stránke Maj Gemer, aby nám ju takto predstavoval ako svoj druhý domov i udržoval kontakty s rodnou krajinou i svojou rodinou v Rakovnici. Pani Turcsányiová ... (Celý článok)

Začína 17. ročník slávností cirkevných speváckych zborov Spievajme Pánovi

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a cirkevné zbory ECAV v spolupráci s obcami Gočovo, Slavošovce a mestom Rožňava vás srdečne pozývajú na cyklus koncertov v rámci 17. ročníka slávností cirkevných speváckych zborov Spievajme Pánovi. Dňa 6. júna 2009 o 16.00 hod. do Evanjelického chrámu v Gočove. ... (Celý článok)

Evička Dovcová na krajskom kole súťaže Slávik 2009 potvrdila spevácke kvality

Eva Dovcová Z krajského kola speváckej súťaže Slávik 2009, ktoré sa uskutočnilo 28. mája 2009 v Centre voľného času Domino na Popradskej ulici v Košiciach, nám zaslali výsledkovú listinu. Príjemne sa je na ňu pozerať, pretože v tretej kategórii súťažiacich žiakov 7. až 9. ročníkov základných škôl sa na 1. mieste už po niekoľko ročníkov umiestnila Evička Dovcová, zo ZŠ v Rožňavskom Bystrom ... (Celý článok)

Bohatý program na Deň detí pripravili aj v relaxačnom zariadení Domica Resort

Z Domica Resort nám poslali vkusný plagát. Z neho sme sa dozvedeli, že táto nová firma v sobotu 30. mája t.r. pripravila v rámci Dňa detí vo svojom zariadení pri jaskyni Domica malé prekvapenie pre detičky. Od 10-ej hodiny sa rodičia so svojimi ratolesťami môžu tešiť na rôzne animačné aktivity a súťaže počas celého dňa. Okrem nich návštevníkov privítajú remeselnícke workshopy a prezentácie rôznych ... (Celý článok)

Používajte nové telefónne i faxové čísla na Mestský úrad v Revúcej

V súvislosti s modernizáciou telefónnej ústredne Mestského úradu v Revúcej si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu telefónnych a faxových čísel. Od 28.mája 2009 je možné dovolať sa len prostredníctvom čísel v tvare 058 28 515 XX, kde XX je číslo klapky. Zoznam klapiek nájdete na adrese: TU. Súčasne dochádza k zmene faxového čísla Mestského úradu na nové číslo 0582812011. ... (Celý článok)

Jelšavské zvonkárske živnostenské družstvo vyvážalo zvonce do celej Európy

Posledným jelšavským zvonkárom bol Ľudovít Kenereš Už v Najstaršej jelšavskej mestskej knihe sú záznamy o zvonkároch. Počiatky zvonkárskej výroby siahajú do 16. storočia, možno skôr. V tom období malo mesto štvrte - Končanská (Končenská, Mníšanská), Zvolenská (Zvolenec, Zvonkárska), Teplická a Ševcovská. Názvy ulíc v mnohom vypovedajú aj o obyvateľoch a ich činnosti. Zvonkárska ulica bola spájaná s výrobcami zvoncov ... (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 44. časť - Taký obyčajný deň ...

Bolo pravé poludnie, a tak bol čas ísť na obedňajšiu prestávku. Takú normálnu pravidelnú. Človek potrebuje aj odpočinok a niečo si zajesť, aby mohol pokračovať v načatej celodennej práci. Bol som akurát na poštovom oddelení, kde som balil a posielal kožuchy jednotlivým majiteľom, ktorí ich mali u nás buď na opravu, alebo vyčistenie, ktoré som robieval prevažne ja. Niektoré boli zhotovené ... (Celý článok)

V Revúcej sa stretli dozorcovia a presbyteri Gemerského seniorátu ECAV

ThDr. Jerguš Olejár V Evanjelickom chráme v Revúcej bolo dňa 24. mája 2009 o 15-ej hodine, t.j., v Nedeľu po Vstúpení stretnutie dozorcov a presbytérov Gemerského seniorátu ECAV, ktoré sa nieslo v znamení veršu evanjelistu Jána „Vy ma nazývate Učiteľom a Pánom a dobre hovoríte, lebo tým som“. Takmer 150 prítomných privítala poddozorkyňa ECAV v Revúcej Jarmila Kiliková. S úvodným slovom potom vystúpil ... (Celý článok)

Divadlo Thália v Košiciach v nedeľu privíta rožňavských hercov divadla Actores

Divadlo Thália bude v nedeľu 24. mája t.r. o 19.00 hod. miestom prvého uvedenia hry Vasilija Sigareva "GUPKA" v Košiciach, ktorou sa predstaví Mestské divadlo ACTORES Rožňava Autor divákom touto komédiou alebo tragédiou v dvoch dejstvách ponúka klasický manželský trojuholník s príbehom, ktorý sa môže stať kdekoľvek; v ktorejkoľvek krajine, meste, či v ktoromkoľvek obyčajnom ... (Celý článok)

Rožňavská Sobášna sieň potvrdila najmladších Slávikov horného Gemera

Samuel Rudnay, nový víťaz okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska v Rožňave. V priestoroch Sobášnej siene v Rožňave dňa 13.05.2009 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo spolu 31 súťažiacich v uvedených kategóriách, ktorí sa predstavili dvoma ľudovými piesňami. Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: Predseda - Mgr. Eva Kardošová, členovia: Helena PálBalážová, Mgr. Mária Kováčová, Mgr. Rudolf Hanuštiak ... (Celý článok)

Slovenský Komlóš v Maďarsku navštívili žiaci zo slovenskej Jelšavy

Slovenská škola v Slovenskom Komlóši v Maďarsku V našom družobnom meste Slovenský Komlóš v Maďarsku oslávila v apríli tohto roku šesťdesiate výročie svojho vzniku tamojšia slovenská škola. V roku 2006 bola zrekonštruovaná a dnes je z nej útulná a priestranná škola, vybavená modernými vyučovacími pomôckami a technickými prostriedkami.
Oslavy 60. výročia založenia slovenskej školy sa uskutočnili v priestrannej telocvični, ... (Celý článok)

Dozviete sa, ako sa dá relaxovať pomocou hudby

Hudba a rytmus sa už od nepamäti používali ako liečivé prostriedky. Podrobnejšie o tom sa môžete dozvedieť 19. mája 2009 o 16.30 hod. v spoločenských priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave na podujatí Ako sa naučiť relaxovať – muzikoterapia. Hosťom bude doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc. Spoluorganizátorom je aj Oblastné pracovisko Matice Slovenskej v Rožňave.

Kniha o revúckych športovcoch je žiadaná aj v americkej Atlante

MsKS v Revúcej vydá v júni t.r. monografiu Dušana Dubovského REVÚCA, JEJ ŠPORTOVCI A MAJSTRI SLOVENSKA, EURÓPY, SVETA. Kniha formátu A4, ktorá má viac ako 450 strán a 1600 fotografií, okrem histórie Revúcej, priblíži športové aktivity v meste v rokoch 1866 – 2008 a predstaví 210 revúckych majstrov Slovenska, z ktorých niektorí sú aj majstrami Československa, Európy a sveta. ... (Celý článok)

Možno zo syna na severoírskej vode vyrastie slovenský kajakár

Nedá mi, aby som sa nepochválil fotografiami, ktoré priniesol môj 13-ročný syn z kajakárskeho kurzu, do ktorého sa po mojom súhlase prihlásil. Keďže som si myslel, že poznám svojho syna dobre, tiež jeho vzťah k vode, tak som predpokladal, že určite z toho nič nebude. Ha-ha-ha, opak je pravdou!!! Jeho to chytilo a priniesol mi ukázať fotografie, aby som videl, ako sa mu darí v kurze. No musel som si k tomu sadnúť ... (Celý článok)

Dobrý fígel, pól zdravia, alebo: Koď nesli šes Revúcu šerbel na drúšku

Buli a sú luďe, šva si aj zo svojé biaďi fígle dokäžu robiť. Póda se, že takýto figläri zdravší a spokojnéši žijú, ťežoby v živote lechši prežívajú. A tí, šva se len krenkujú, ťeškalujú si, život že horší majú. Bude na tom daš pravďi. Vojna bula, povojnovia ťežkia šesy nastáli, ale figläró furt bulo. Aj v Revúci. Adaj edon najveší z nich, šva si spomínam, buli Končko báči z Malorevúcké ulici. Skromný, dobrý to ... (Celý článok)

Deň zdravia s päťhodinovým maratónom v aerobiku sa nám vydaril

Počasie 8. mája 2009 popoludní v Gemerskej Polome nám prialo. Na nebi nebolo ani obláčika, a tak sme sa rozhodli cvičenie aerobiku uskutočniť na ihrisku pred telocvičňou základnej školy. Maratón začal o 13-tej hodine slávnostným príhovorom starostu obce pána Jána Chanasa. Rytmická hudba sa ozývala navôkol a cvičiteľky Aneta, Katka a Soňa sa striedali pri precvičovaní latino-aerobiku, tae-bo, ... (Celý článok)

Kým sa Jur Hronec stal z dedinskej siroty uznávaný vedec svetového významu

K významným osobnostiam Gemera sa rozhodne radí aj Jur Hronec, významný slovenský matematik svetovej úrovne, univerzitný profesor, akademik SAV. Narodil sa 17. mája 1881 v Gočove, malej obci na hornom Gemeri. Ako zakladateľ slovenského technického vysokého školstva a prvý rektor Štátnej vysokej školy technickej M. R. Štefánika v Košiciach má významnú zásluhu na vzniku a rozvoji viacerých ... (Celý článok)

Akú má v Rožňave Ústav vzdelávania UPJŠ za súčasnej situácie perspektívu?

Agentúra SITA sprístupnila v nedeľu 10. mája t.r. informáciu o tom, aká je súčasná situácia s rožňavským Ústavom vzdelávania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, o ktorom sa v ostatnom čase častejšie, najmä v Rožňave, hovorí. Predkladáme vám tento príspevok aj na stránke Maj Gemer pre bližšie oboznámenie sa so situáciou okolo ústavu. V ňom sa konštatuje, že na pôde košickej ... (Celý článok)

Ani sa mi nesnívalo, koho dnes v Severnom Írsku môžem stretnúť

Pred pár dňami by sa mi nebolo ani len snívalo, koho človek vo svete stretne a už vôbec nie, aký je tento svet malý. Keď som sa dozvedel, že krajania z Rožňavského Bystrého a z Rekene (Rakovnica) sú asi hodinu cesty od nášho bydliska, tak mi hneď bol jasný plán na víkend. Jednoducho, nedalo sa nekontaktovať ich. Dohodli sme sa na stretnutí a v sobotu pred obedom sme vyrazili na návštevu. Poviem vám ... (Celý článok)

Našla si priestor na uverejnenie aj svojich ďalších básní

Ivona Ďuričová - Lengová, kreslený portrét Naša krajanka Ivona Ďuričová – Lengová, vlani debutujúca básnickou zbierkou BÁsnenie, si našla priestor na uverejnenie svojich ďalších básní aj v mesačníku RAK. Už pravidelne sa v ňom objavujú jej kaligramy. Tri z nich, ktoré boli uverejnené v tohtoročnom 3. čísle, poskytla aj stránke Maj Gemer. Potrebné je zdôrazniť, že dobrá poézia, a ešte k tomu aj v zaujímavom rúchu, sa dostala do jedného z najvýznamnejších ... (Celý článok)

Mama, mamka, mamina, maminka, mamička, mamulienka

Foto: Dr. Ondrej Doboš Prvé čarovné, milé, ničím nenahraditeľné meno matky. Používame ho denne a radi. Je a zostane tu dovtedy, kým bude ľudstvo existovať. Matka sa o dieťa stará odkedy zistí, že ho nosí pod srdcom. Po príchode dieťaťa na svet sa stáva centrom jej pozornosti. Nepozná pracovnú dobu, čas. Vidí dieťa, ktoré zo dňa na deň rastie, je šikovnejšie, múdrejšie, životaschopnejšie. Je stále s ním a pre ... (Celý článok)

Čo si prinesie český básnik a pesničkár Jiří Dědeček z Kurdistanu do Rožňavy?

Jiří Dědeček Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a České centrum Košice pripravili besedu "Český literárny svet s hudbou" s básnikom, pesničkárom, prozaikom, prekladateľom a predsedom Českého centra Medzinárodného PEN klubu Jiřím Dědečkom. Beseda sa uskutoční v utorok 12.5.2009 o 16:30 v spoločenských priestoroch knižnice na Lipovej ulici č. 3 v Rožňave. Jiří ... (Celý článok)

Erika z Gemerskej Hôrky ani po rokoch si na svoju mamičku nedá dopustiť

Desiaty máj je tohto roku v kalendári označený ako Deň matiek. Spomínam si, ako sme ako malí žiaci pripravovali v škole našim mamičkám k ich sviatku darček. Netreba ani veľmi hádať, čo tým darčekom bolo: krásne červené srdiečko a v ňom zopár úprimných slov: Mamička drahá, mám Ťa rád! Erika Mogyoródiová z Gemerskej Hôrky ani po rokoch si na svoju mamičku nedá dopustiť. Ešte keď bola menšia ... (Celý článok)

Bude nedokončený slavošovský železničný tunel slúžiť aspoň turistom?

Dňa 24. apríla 2009 sa uskutočnil prechod starostov nedokončeným slavošovským železničným tunelom. Organizoval ho mikroregión Štítnickej doliny a mikroregión Revúckej doliny. V tento deň sa v Slavošovciach stretli starostovia obcí mikroregiónu na Obecnom úrade v Slavošovciach, kde ich privítal predseda MR Ing. Štefan Bašták. Po krátkej pracovnej porade sa odobrali do tunela. Pred ... (Celý článok)

Polomský ľudový rezbár Ján Kristof pretvára drevo v hodnotné dielo

Prvé tohtoročné číslo Polomských novín prináša rozhovor so 71-ročným ľudovým rezbárom Jánom Kristofom z Gemerskej Polomy, ktorý vám predkladáme: Dnes rubriku Šikovné prsty venujeme človeku, ktorému sa pod jeho rukami pretvára drevo v hodnotný kus. Som rada, že prostredníctvom našich novín môžeme všetci poodkryť rozprávkové dedičstvo jeho zručnosti. Počas nášho rozhovoru ... (Celý článok)

Auto s českou ŠPZ na motoshow v Severnom Írsku nás zaskočilo

Po dlhšom čase sa opäť hlásim zo Severného Írska. Konečne sa nám už aj tu viac oteplilo a čo ma zvlášť potešilo, začali sa konať viaceré motoristické podujatia. A tak po roku sa konala opäť veľkolepá a pre fanúšikov obľúbená MOTOSHOW v dedinke FINTONA, asi 30 mil, t.j. približne 48 km od môjho bydliska. No tohto roku to bolo niečo iné ako vlani. Stálo za to prísť si pozrieť vyleštené autá ... (Celý článok)

Oslávia 64. výročie víťazstva a na konferencii zvolia nové orgány ObV SZPB

Mesto Rožňava a Okresný výbor SZPB organizujú na 7. mája t.r. oslavy 64. výročia víťazstva nad fašizmom. O 11.00 hodine sa uskutoční kladenie vencov k pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. Ešte predtým so začiatkom o 8.00 hod v Kongresovej sále Radnice mesta Rožňava začne rokovať Oblastná konferencia SZPB, ktorej sa zúčastnia delegáti z okresov Rožňava a Revúca ... (Celý článok)

Čarovný máj je odjakživa spájaný len s tým najmilším, najkrajším, najlepším

O mesiaci máji sa toho už veľa popísalo, povedalo. Vydalo sa veľa kníh. Stále je čo vyjadriť, vyviesť na svetlo sveta. Máj je odjakživa spájaný len s tým najlepším, najmilším, najkrajším. Je to čarovný mesiac, ktorý sa prejavuje v prírode a najmä medzi ľuďmi. Je spájaný s láskou, radosťou, šťastím, rozletom, dobroprajnosťou, žičlivosťou, dobrotou, zaľúbením, milotou, spolupatričnosťou, toleranciou ... (Celý článok)

Lenka Strelková vyšívaním sa začala zaoberať už ako dvanásťročná

Lenka Strelková Na webovej stránke Maj Gemer už sme písali o šikovnosti, zručnosti žien staršej generácie v Rakovnici. Prezentovali sme niektoré ženy, ktoré sa zaoberali vyšívaním, pletením, tkaním. Návštevníci webu mali možnosť vidieť ukážky ich výtvorov na dokumentujúcich fotografiách. Radi Vás zoznámime s jednou predstaviteľkou strednej generácie, ktorá sa zaoberá ručnými prácami. Je ňou Magdaléna ... (Celý článok)

V Štítniku bola škola, kde sa dievčatá i ženy zaúčali háčkovať štítnické čipky

Detail štítnickej čipky z roku 1912 Región Gemera bol v minulosti známy výrobou paličkovanej čipky. Začiatkom 20. storočia sa v Štítniku začali vyrábať aj háčkované tzv. štítnické čipky. Ich výroba nevychádzala z tradície, ale vyjadrovala snahu o podporu obyvateľstva v ich neľahkom položení po zániku hámrov v okolí Štítnika. Bola to umelo vytvorená čipka s motívmi starých maďarských výšiviek, ktorá sa vyrábala technikou írskej čipky háčkovaním ... (Celý článok)

To šva van v Bratislave nikdy nevarili, ale ako špecialitu ju už istotne poznajú

Teráz vám porozpráväm kod zmo buli v Bratislave na výlete. Prišli zmo tam rano, poobzerali na tom velkom potoku tia šífy a potom zmo šli do zoologické záhrady popozerat tia zviarätá.
Na obed, kod zmo buli už lašní, ta zmo išli s Janom, že sä dagde najamo. Velé šäs zmo nemali, ta zmo išli do najblišé reštaurácii. Prídemo dnu a tam šisto ako v kostele a ešte aj na tých bialych pertókoch, šva buli na stole, ta buli ... (Celý článok)

Veľmi si želám, aby láskavá reč mojej matky prežila aj nové storočie

Reč mojej matky bolo nárečie gemerské. Vždy mi znelo ľúbozvučne a jedinečne. Mysleli sme i komunikovali v tónoch melódie láskavej reči matky. Prvé poznanie o iných spôsoboch vyjadrovania (spisovných), prišlo s nástupom do školy. V prvých dvoch ročníkoch viac-menej pasívne. Učitelia boli tí, ktorí k nám hovorili inak ako v rodine. Začali sme chápať aj iný svet a praktizovať vyjadrovanie ... (Celý článok)

Wintonov princíp dobra uvidíte z Rožňavy naživo aj na monitoroch svojich počítačov

Milí priatelia, dovoľujem si Vašu pozornosť upriamiť na živý internetový prenos z projekcie dokumentárneho filmu WINTONOV PRINCÍP DOBRA i na následnú besedu k téme holokaust, nacizmus, druhá svetová vojna... so študentami Strednej priemyselnej školy stavebnej v Rožňave. Premietanie sa uskutoční v rámci Filmového festivalu v Rožňave, ktorý organizuje naše stredisko a práve v týchto dňoch ... (Celý článok)

Súčasťou obce pod Iváďóvom sa každoročne na jar stávajú aj bociany

Súčasťou života obce Rakovnica sú aj naše bociany. Nie každá dedina na Gemeri sa môže pochváliť letoviskom bocianov. Ochranári každoročne monitorujú počet, stav, rozmnožovanie, prílet a odlet i našich bocianov. Sú totiž ojedinelé, vzácne a zákonom chránené. Ich prílet oznámil príchod jari. Naše bociany biele už viacero rokov majú hniezdo na stĺpe vedľa budovy bývalej predajne Jednoty ... (Celý článok)

Na výstave Zvony, zvonky, zvončeky predstavujú aj gemerské zvonkárstvo

Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci so Slovenským technickým múzeom Košice pripravilo vo svojej Galérii na Námestí baníkov výstavu Zvony, zvonky, zvončeky, ktorá predstavuje zvonolejársku tvorbu košických majstrov od polovice 17. až do začiatku 20. storočia. Sprístupnená je od 21. apríla do 19. júna 2009. Druhou časťou výstavy je známe gemerské zvonkárstvo, ktorého pôvod siaha ... (Celý článok)

Rožňavských maratóncov začiatkom mája preverí Volkswagen Maratón Praha

Maratónci Telovýchovnej jednoty ELÁN Rožňava sa opätovne pripravujú na významné maratónske podujatie Volkswagen Maratón Praha, ktoré sa uskutoční v nedeľu 10. mája 2009. Pre MUDr. Mariána Kušníra to bude sedemnásty maratón a Bc. Štefan Molnár ich bude mať na konte celkovo dvadsaťosem. Štart maratónu bude o 9,00 hod. na Staromestskom námestí. Na štartovnú ... (Celý článok)

O čom sa píše v 2. čísle tohtoročných Rakovnických obecných novín

Erika Genčiová, poslankyňa OZ v Rakovnici V marci 2009 vyšlo už druhé t.r. číslo Rakovnických obecných novín. Slovo v ňom dali poslankyni Obecného zastupiteľstva pani Erike Genčiovej, ktorá pracuje v Komisii pre sociálne veci a dôchodcov. Mapujú ochotnícke pôsobenie občanov v 50. – 60. rokoch m.stor., priestor venovali Klubu mládeže v Rakovnici, výskumu miestneho nárečia, spoločenskej kronike a ďalším témam. (RON č.2/2009)

Viliam Máťaš z Rakovnice zbiera unikátne zapaľovače už vyše dvadsať rokov

Viliam Máťaš Občan Rakovnice Viliam Máťaš je vyučený klampiar, športovec, futbalista, hráč stolného tenisu. Popri práci i pestrých aktivitách si našiel čas na svoju špeciálnu záľubu. Je zberateľom unikátnych zapaľovačov. Bohatá zbierka obsahuje kusy možno z celej Európy a snáď i sveta. Jeho zbierka nás zaujala, a preto sme s ním urobili rozhovor.
+ Čo vás viedlo k zbieraniu ... " (Celý článok)

Lesy si chráňme a pestujme, lebo sú našou nenahraditeľnou krásou i pľúcami

Každoročne sa v apríli v Revúcej v rámci Dňa Zeme konajú Lesnícke dni. Túto peknú a užitočnú akciu poriadajú pre občanov Muránskej doliny a taktiež aj oblasti Tornale. Náplňou tohto podujatia je propagácia ochrany a poznávania lesa a zakladanie miniarboréta v jednotlivých sídliskách a plochách na území mesta. Revúcke sídliská majú pekné parkové plochy, kde sa práve v tomto období ... " (Celý článok)

Pripravený je festival hudobných skupín amatérov „Gitara znie Polomou 2009“

Občianske združenie Flamengo plus a Obec Gemerská Poloma usporiadajú 2. mája 2009 so začiatkom o 9.00 hodine v gemerskopolomskej kinosále 21. ročník súťažného festivalu hudobných skupín „GITARA ZNIE POLOMOU 2009“. Súťažného festivalu sa spomedzi vybraných amatérskych hudobných skupín rôznych žánrov a štýlov predstavia: Malý Princ (Prešov), Atlantida (Prešov), SEVER (Poprad), ... " (Celý článok)

V Gemerskej Polome si môžete vyskúšať alternatívy aerobiku i svoju kondíciu

Z Gemerskej Polomy poslali na webstránku Maj Gemer nezvyčajnú pozvánku na Deň zdravia. V rámci neho sa dňa 8. mája 2009 od 13.00 do 18.00 hodiny uskutoční v telocvični miestnej základnej školy maratón v aerobiku, ktorého súčasťou budú rôzne formy cvičenia, ako napr. aerobik, tae-bo, strečing a body stiling. Lillian Bronďošová vysvetlila podstatu tohto podujatia takto: „Maratón v aerobiku je ... " (Celý článok)

Na záver 35. ročníka Zochovej divadelnej Revúcej udeľovali ceny

V Revúcej sa v dňoch 16. 4. - 18. 4. 2009 uskutočnil 35. ročník krajskej súťažnej prehliadky činoherného divadla a divadla mladých pod názvom Zochova divadelná Revúca. Na záver podujatia hodnotiaca komisia udelila nasledovné ceny: Cenu primátorky mesta Revúca udelili DS Daxner z Tisovca s odporúčaním pre Programovú radu Tlmačské činohranie 2009. Cenu riaditeľa MsKS v Revúcej divadelnému ... (Celý článok)

Richard Szőllős z Rožňavy - víťaz ankety o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku

Richard Szőllős z Rožňavy - víťaz ankety o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku Vyvrcholenie v poradí už 3. ročníka ankety o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku „Zlatý Amos“ sa uskutočnilo 4. apríla 2009 v Dome umenia v Košiciach. V tomto ročníku bolo do ankety prihlásených 59 učiteľov. Odbornú porotu tento rok spomedzi ôsmich finalistov najviac zaujal Richard Szőllős zo Základnej školy Zlatá 2 z Rožňavy, ktorý sa tak stal tretím Zlatým Amosom a ... (Celý článok)

Mladým, národne cítiacim ľuďom ponúkajú možnosť realizovať sa v rámci KOMM

Klub Odboru mladých matičiarov (KOMM) v Rožňave hľadá mladých národne cítiacich ľudí, ktorí by boli ochotní robiť aj niečo viac, ako len sedieť pri počítačových hrách, alebo tráviť čas po večeroch v baroch. Mladým ľuďom, ktorí by radi prispeli svojou troškou do spoločnosti, ale nevedia ako, KOMM ponúka priestor na realizovanie sa v kultúrnej činnosti (ochotnícke divadlo), v spoznávaní ... (Celý článok)

Básne nikdy nestrácajú svoje čaro, lebo obsahujú myšlienky, ktoré sú o nás

Iba pred pár dňami sa mi dostala do rúk malá zbierka básničiek pod názvom "Hľadala som slová a našla som srdce", ktorú ešte pred niekoľkými málo rokmi napísali naše gemerské tvorivé pedagogičky. Síce neobsahuje ich už najnovšiu poéziu, ale básne nikdy nestrácajú svoju čarovnú moc, pretože obsahujú myšlienky, ktoré sú o nás a v ktorých sa väčšinou spoznávame. Táto zbierka ma zaujala ... (Celý článok)

V tvorbe pani Matúšovej sa prelína záujem o maľbu olejom s objektami v keramike

Mgr. Margita Matúšová Od 15. apríla 2009 môžete vo výstavnej sieni MsDK v Revúcej spoznať a obdivovať spôsob umeleckého vyjadrovania sa autorky výstavy - výtvarníčky Mgr. Margity Matúšovej. Svoj život s výtvarným umením spájala už v detstve. Neskôr voľný čas venovala poznávaniu rôznych výtvarných techník. Počas pôsobenia na Spiši začala s olejomaľbou - portrétmi. Po príchode do Revúcej sa spojila so skupinou ... (Celý článok)

Stačí sa pozrieť von oknom a vidíme prírodu prezliekať sa do nového šatu

Foto: Dr. Jozef Sabo Jarou začína nový život všade vôkol nás. Vidieť to na každom kroku. Stačí sa pozrieť každé ráno von oknom a vidíme zmenu už v najbližšom našom okolí. Príroda sa prebúdza do nového života. Volá, láka každého. Ponúka nové zážitky, pocity. Predkladá scenériu, ktorá sa mení z hodiny na hodinu, zo dňa na deň. Zachytiť okamih je na majiteľoch fotoaparátov a na ich osobitnom videní. Tak, ako to spravil spolutvorca ... (Celý článok)

Jelšavskí policajti od začiatku roka zaznamenali 26 trestných činov

Policajti OO PZ Jelšava v doterajšom období mesiacov január, február, marec 2009 na teritóriu svojho služobného obvodu zaznamenali celkovo 26 trestných činov, z toho so známym páchateľom je 19 trestných činov a doposiaľ neobjasnených je 7 trestných činov, čo predstavuje 73% objasnenosti. Na úseku objasňovania priestupkov obvodné oddelenie dosahuje 89% objasnenosť z celkového nápadu ... (Celý článok)

Regionálna postupová súťaž sólistov a tanečníkov Šaffova ostroha 2009

Z vystúpenia na Šaffovej ostrohe 2009 v Revúcej Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej usporiadali 15. apríla 2009 v Dome kultúry v Revúcej regionálnu postupovú súťaž sólistov a tanečníkov „Šaffova ostroha 2009“. Počas folklórneho večera účinkovali sólisti folklórneho súboru Rimavan a Új Gömör z Rimavskej ... (Celý článok)

Začal sa už 35. súťažný ročník Zochovej divadelnej Revúcej

35. ročník krajskej súťažnej prehliadky činoherného divadla a divadla mladých pod názvom Zochova divadelná Revúca slávnostne otvorili 16. apríla 2009 v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej. V prvý deň sa predstavil súbor DOS z Nemeckej hrou Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. Divadelníci z Medzibrodu súťažili s hrou Ženba od Nikolaja V. Gogoľa v réžii Jozefa Zázrivca, DS Divosud z Rimavskej Soboty v réžii ... (Celý článok)

Česká speváčka Zuzana Stirská podporila vysielanie internetového rádia Gemer

Zuzana Stirská Nebolo doteraz zvykom, aby významný slovenský, či český spevák bol zaslal svoje najnovšie CD-čká pre použitie v internetovom rádiu Gemer a podporil takto jeho vysielanie. Teraz sa to ale stalo skutočnosťou. Prvou v poradí už navždy zostane v mojom archíve česká speváčka Zuzana Stirská a jej Gospel Time. Nedávno som dostal poštou od Zuzany jej najnovšie CD-čká. Tak ocenila moju ... (Celý článok)

Nečakané počasie - po krátkom prudkom daždi zrazu padali krúpy ako hrach

Tohtoročné jarné počasie nám prináša každý deň nejaké prekvapenie. Raz sa nám zdá, že zima akosi dlhšie trvá, inokedy sa tak oteplí, akoby začalo už leto. Náš pravidelný prispievateľ dr. Jozef Sabo z Rakovnice nám poslal niekoľko obrázkov z uplynulých dní. K nim pridal krátky text: "Deň 11.apríl 2009 ostane dlho v pamäti obyvateľov Rakovnice. V čase od 17.30 hod. do 17.50 hod. občania zažili nečakané ... (Celý článok)

Pokračovatelia Čerešníckeho spolku v Jelšave oslávili tridsať rokov činnosti

Internetové foto Keď v roku 1958 po 162 rokoch činnosti zanikol Čerešnícky spolok v Jelšave piati ovocinárski a záhradkárski nadšenci – Ľudovít Kováčik, Ladislav Mikuš, Michal Miklo, Martin Dobšinský a Ľudovít Kováč, iniciovali začiatkom roka 1979 vznik Základnej organizácie Slovenského zväzu ovocinárov a záhradkárov v Jelšave, ako nástupníckej organizácie predchádzajúceho spolku. Aj táto ... (Celý článok)

V Rakovnici som dievčatá polieval vodou i voňavkou, šibal som len jemne

Marko s vlastným korbáčom Volám sa Marko. Bývam v Bratislave. Tohtoročné veľkonočné sviatky som prežil s mamou, babkou, dedkom i tetou v Rakovnici. Chodím k nim každý rok. Sám som si už uplietol korbáč z vŕbového prútia. Pozrite sa, ako som ho robil. Polieval som vodou i voňavkou. Šibal som len jemne. V dedine je taký zvyk, že vás po kúpačke pohostia. Obložené misy boli zaujímavé i pestro pripravené ... (Celý článok)

Na Veľkonočnú nedeľu v Králi chodia veriaci spievať na strechu kostola

Neďaleko od Tornale sa nachádza gemerská obec Kráľ. Jej zaujímavosťou je, že sa sem k pôvodným obyvateľom obce v roku 1947 presídlili Slováci zo Zakarpatskej Ukrajiny. Spoločne tu dnes nažívajú ľudia rôznych národností. V Králi existuje ešte ďalšia zvláštnosť. Na Veľkonočnú nedeľu pred východom slnka tradične zazvonia zvony. Veriaci vtedy vyjdú na plochú strechu evanjelického ... (Celý článok)

Včelári zaznamenali pokles včelstiev nielen v rámci Gemera, ale aj EÚ

Včela. Foto: Dr. Jozef Sabo Výbor ZO Slovenského zväzu včelárov v Jelšave zvolal na 1. marca 2009 výročnú členskú schôdzu. Schôdza sa konala v Klube dôchodcov v Jelšave za prítomnosti predsedu ZO Jána Hrvoľa, tajomníka Ing. Mariana Laciaka, členov výboru i radových členov. Čestným hosťom schôdzujúcich bol primátor Jelšavy MVDr. Milan Kolesár. Na úvod tajomník ZO Ing. Laciak prečítal hodnotiacu správu za rok 2008 ... (Celý článok)

Tridsaťjeden futbalových družstiev na hornom Gemeri bude šibať naplno

Konečne sa začiatkom jari naplno rozbehli aj v Rožňavskom okrese všetky majstrovské futbalové súťaže dospelých. Po pomalom začiatku futbalistov vo IV. lige, kde má horný Gemer zo 16 družstiev iba dve – (Štítnik a Rožňava) vyššie zastúpenie, veru futbal v tomto regióne medzi dospelými nemá. História pozná, že najvyššie hrala Rožňava v novom štátoprávnom usporiadaní iba ... (Celý článok)

Na Detskej divadelnej Revúcej sa prezentovali Medovníkovým domčekom

S príchodom jari sa v Revúcej každoročne koná regionálna súťaž „Detská divadelná Revúca“, ktorá je pod záštitou tohto mesta. Už po druhýkrát sa prezentovali na súťaži aj deti zo Školského klubu detí našej Základnej školy v Jelšave. Tentoraz sa predviedli divadielkom „Medovníkový domček“. Pre detských divákov hrali divadelné súbory od najmladších školáčikov až po starších žiakov ZUŠ. V dave ... (Celý článok)

Aj my viamo, šva chcemo a po našom „švakámo“, a cudzí luďe nám nerozuméjú

Foto: Dr. Jozef Sabo Šva, o šom, švaže (čo), tak ďiškurujeme skoro na celé Muránské a Ratkóské doline, okrem dakelo dedín. Šva poviamo aj v Revúci a cudzí luďe nám nerozuméjú. Ale my viamo, šva chcemo a po našom „švakámo“. Šva pódáťe, šva sťe to pódali? – Pódámo, že my starí by zmo aj prežili ak-tak ťiato chudobnia šesy v starobe, len nesmiamo ochoreť a ništ v kviarťialu, ši v dome, se nám nesmia pokaziť ... (Celý článok)

O chvíľku pristaneme na letisku v Káthmandú. A čo bude ďalej?

Ahoj všetci doma! :-) tak Vás zdraví pätica Čechov, ktorí sa idú pokúsiť niečo vyliezť do Himalájí. Čo to presne bude sa ešte uvidí, po skúsenostiach z plánovania tohtoročnej expedície sa už vôbec ničomu nedivím, a všetko je relatívne. Podľa príslovia: Češi mienia, Čína mení.!! :-) Jedna vec je teraz už istá, sedíme všetci v lietadle spoločnosti Gulf Air a o chvíľku pristaneme na letisku v Káthmandú. A čo bude ďalej ... (Celý článok)

V Jelšave obdivovali výstavu ručných prác s veľkonočnou tematikou

Mesto Jelšava v spolupráci s OZ Jelšavanka a ZO Únie žien Slovenska v Jelšave, ZO Jednoty dôchodcov Slovenska a Klubom dôchodcov v Jelšave pripravili pre širokú verejnosť výstavu ručných prác s veľkonočnou tematikou. Výstava "Veľkonočné inšpirácie" bola inštalovaná v priestoroch zasadačky Mestského domu kultúry v Jelšave. Návštevníci si ju mali možnosť pozrieť od 24. do ... (Celý článok)

Gemerský veľkonočný jarmok plný radosti i starostí

Kde bolo, tam bolo, raz si sadli traja chudobní bratia a povedali si: "Urobme v Rožňave veľkonočný remeselnícky jarmok!" Od nápadu k činu veru nebolo treba veľa špekulovať. Chudobní bratia - takto sme si so štipkou sebairónie pomenovali partnerstvo Gemerského osvetového strediska, Združenia gemerských remeselníkov a Folklórneho súboru Haviar - dali hlavy dokopy a využijúc svoj fortieľ a sedliacky rozum ... (Celý článok)

Smutná správa zo Sniny - mladý umelec PaedDr. Ľubomír Birka nešťastne zahynul

PaedDr. Ľubomír Birka Napoludnie 4. apríla 2009 vo veku 49 rokov v Snine náhle tragicky nešťastne zomrel mladý sochár, rodák z gemerskej obce Rakovnica PaedDr. Ľubomír Birka. Narodil sa v Rožňave v roku 1960. Svoju mladosť prežil v Rakovnici, kde už ako chlapec v otcovej stolárskej dielni začínal vytvárať prvé drevené plastiky. V roku 1985 ukončil štúdium výtvarnej výchovy na Prešovskej univerzite u doc. Júliusa ... (Celý článok)

Ivan Gašparovič víťazom voľby prezidenta, na Gemeri viac verili Radičovej

Ivan Gašparovič, novozvolený prezident SR Konečne sme sa 5. apríla 2009 dozvedeli výsledky 2. kola voľby prezidenta SR 2009. Po sčítané hlasov Ústredná volebná komisia oznámila, že najviac hlasov od oprávnených voličov SR dostal v 2. kole kandidát Ivan Gašparovič, ktorého si do tejto funkcie vybralo 55,53 % z oprávnených voličov. Je to presne 1 234 787. Iveta Radičová, ako druhá kandidátka, získala na svoju stranu iba 988 808 voličov. Zaujímavosťou ... (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 43. časť - Salt Lake City

Bola zima a s ňou tie neskutočné krásy, ktoré práve v tomto období najviac vynikli v tomto meste v strede pustnatej krajiny, kde stromy na holých kopcoch - ťavích chrbtoch - bolo iba zriedkavo vidno. Dosť stiesnený pocit v tej obrovskej nekonečnej doline pri Salt Lake, Slanom Jazere. Horúčavy v lete človeka dosť ubíjali a nielen to, ale i nadmorská výška bola mimoriadna, takže sa ťažšie dýchalo a s tým ... (Celý článok)

Na obrazovke počítača má doma pani Lukáčová celý kŕdeľ bocianov

Pani Mária Lukáčová z Henckoviec má na obrazovke počítača fotografiu kŕdľa bocianov, ktorý aj tohto roku priletel do ich obce na hornom toku rieky Slanej. Má z nich veľkú radosť a vedela by vám rozprávať o nich toľko, ako hocikto iný o svojej rodine. Má rada prírodu a všíma si všetko, čo sa v nej deje. Bociani sa stali obdivovaným objektov nielen Henckovčanov, ale každého kto touto dedinkou prejde ... (Celý článok)

Náhle zomrel Miroslav Baran, významný gemerský etnograf, folklorista

Vo štvrtok ráno 2. apríla 2009 náhle zomrel vo veku 59 rokov Miroslav Baran, známy autor rozhlasových relácií o Gemeri. Narodil sa síce v Rimavskej Sobote, ale pochádzal z Ratkovského Bystrého. V roku 1970 - 1974 absolvoval štúdium na PF v Banskej Bystrici, odbor hudobná výchova. Pôsobil ako učiteľ v Tisovci, v Revúcej a od r.1984 na ZŠ v Banskej Bystrici. Upravoval ľudové piesne pre súbory ... (Celý článok)

Panský dom v Polomke - pamätník bohatej histórie aj muránskeho panstva

Dejiny horehronskej obce Polomka sú úzko späté s hradom Muráň a s muránskym panstvom. V roku 1535 hrad Muráň násilne obsadil lúpežný rytier Matej Bašo, ktorý drancoval široké okolie až do polovice 16. storočia, kým mu v tom nezabránilo cisárske vojsko pod velením Mikuláša zo Salmu a hrad spolu s panstvom prešiel do vlastníctva Uhorskej komory. Po likvidácii lúpežného rytiera Mateja Bašu ... (Celý článok)

Noc s Andersenom strávi v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského 31 detí

Koordinačné centrum Noci s Andersenem - Knihovna B. B. Buchlovana, Uherské Hradiště, Česká republika, SKIP ČR a Spolok slovenských knihovníkov vyhlásili ďalší ročník pre knižnice a deti "NOC S ANDERSENOM 2009". Do tohto európskeho podujatia pre deti sa opäť zapája aj Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave. Podľa informácie riaditeľky knižnice Ivety Kyselovej, v knižnici ... (Celý článok)

Futbalová jar na hornom Gemeri v nedeľu naplno vo všetkých súťažiach

Pozdvihnime futbal na vyššiu úroveň! Súťažný futbal sa prihlásil o slovo aj na hornom Gemeri. Najvyššia súťaž Oblastného futbalového zväzu v Rožňave I. A trieda sa začne odvetnou časťou jarného kola už v tohtoročnú prvú aprílovú nedeľu. Po vylúčení družstva dospelých Tatrana Betliar ešte v jesennej časti a to za 3-násobné nenastúpenie družstva dorastencov, prehodnotili svoje rozhodnutie na ObFZ a s podmienkou dovolili betliarčanom ... (Celý článok)

Šva pódali našä stará mať - v revúcke reši

Stará mať pódali, že ich Zuzka s Janom žijú "na viaru". Bez sobáša žijú, hanbu roďine robä. Daední luďe se smejú, že žijú na "diaru". A stará mať se jedujú. Ináč dobrá duša su to, aj fígle im po rozume choďä. Pódali, že koď šlovek prvý raz pošuje hrmeť, ta že železo treba hrýzť, aby ho zuby neboleli. Pravdu majú, lebo nebudú ho mať už potom kotria boleť. A fšä majú oši. Krišeli na susedovho chlapšiska: ... (Celý článok)

Pani Zlatica Halková z Rožňavy vlastní zbierku takmer šesťtisíc pier

Ing. Zlatica Halková vyštudovala Vysokú školu ekonomickú, na fakulte Ekonomiky a riadenia výrobných odvetví v Bratislave. Pracuje ako kultúrno-osvetová pracovníčka Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Rožňave. Popri svojej náročnej a zodpovednej práci je aj zberateľkou všetkých druhov pier. „Perá v sebe skrývajú určitú formu zručnosti, nápaditosti, zvláštnosti, a to ma fascinovalo,“ povedala nám. „Svojej ... (Celý článok)

Kleinová z Dobšinej na 4. ročníku ČSOB Bratislava Marathon obsadila 2. miesto

Na 4. ročníku ČSOB Marathonu 2009 v Bratislave v rôznych kategóriách štartovalo vyše 2500 športovcov a detí. V hlavnej súťaži - klasického maratónu bežala v nedeľu 29. marca t.r. aj pretekárka z horného Gemera, Mária Kleinová z Dobšinej. Do cieľa prišla za daždivého počasia pomerne v slušnom čase i dobrej fyzickej kondícii, keď dosiahla čas 3:47:00 hod a celkove dobehla ako 191. V ... (Celý článok)

Čaká nás obnova kultúrneho dedičstva stredného Gemera

V nejednej publikácii sa dočítame o Gemeri ako o obrovskej studnici slovenskej kultúry. V mnohom sa naša pozornosť upriamuje na Prvé slovenské gymnázium, veď ide o počiatky našej slovenskej vzdelanosti. Okrem tejto školskej ustanovizne máme v Gemeri významné objekty sakrálnej architektúry, niektoré už z 13. storočia. Ďalším významným segmentom našej kultúry je aj kultúra ... (Celý článok)

Štafetový kolík neste s hrdosťou, pomôžte a podajte ďalej, sme predsa ľudia

Rožňava možno už trochu zabudla na svojich dvoch autorov – Rudolfa Pažítku a Egona Tomajka. Ostatný spoločný projekt s bohatým programom a prezentáciou knihy Dišpečing božích mlynov sa v Obchodno-kultúrnom centre uskutočnil už pred viac ako piatimi rokmi. Medzitým sa síce stretli pri výstave Rudových výtvarných diel, ale teraz je tu nová výstava a nová kniha. Všetko najdôležitejšie sa ... (Celý článok)

Ako sa učí naša dvojmesačná Viktorka spoznávať svet

Milí ľudia, aj moji priatelia, a čitatelia internetovej stránky MAJ GEMER. Iste pamätáte, keď som sa narodila a o dva dni som sa vám predstavila prostredníctvom môjho ocka, ktorý ma odfotil ako kozmonautku, keď ma odnášali aj s maminkou domov z nemocnice. Môj prastarý ocko napísal pár riadkov, že som na svete už dva dni a že Vám všetkým, ktorí ma máte radi, posielam pusinky. Pre ... (Celý článok)

Cez internet sme sledovali priamy televízny prenos z Gemerskej knižnice

S priamym rozhlasovým prenosom z internetového rádia Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave sme sa už stretli viackrát (projekt Ľudové klenoty, besedy so spisovateľmi, konferencia Rozprávkové dedičstvo). Dňa 24.3.2009 však knižnica v spolupráci s filmovým klubom GEMERFILM priniesla v priamom prenose svoje prvé televízne vysielanie. Štvorhodinový prenos verejného ... (Celý článok)

Prežil pohnutý život, ktorý pripomína údel starozákonného Jóba

Ján Šmiak Matičiari Miestneho odboru Matice slovenskej v Rožňave si na stretnutí dňa 16. marca 2009 pripomenuli prvé výročie úmrtia Jána Šmiaka, svojho najstaršieho člena, človeka vzácneho a národne cítiaceho.
Ján Šmiak sa narodil 5. decembra 1916 v Ochtinej. Prežil veľmi pohnutý život, ktorý pripomína údel starozákonného Jóba. Ako trojročný stratil matku a ako osemročný aj otca. Vyrastal u ... (Celý článok)

Gemerský veľkonočný jarmok remesiel začína prvým ročníkom, aby bol tradičný

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na 1. ročník Gemerského veľkonočného jarmoku remesiel do Rožňavy. Sviatky jari chceme priblížiť netradične, tak Rožňavčanom, ako aj všetkým návštevníkom Gemera, ktorí sa 3. apríla 2009 v čase veľkonočných príprav rozhodnú pre jeden príjemne strávený jarný deň. Na Námestí baníkov Vás očakávajú remeselníci so svojimi výrobkami - prútenými košíkmi, ... (Celý článok)

Gemerčanov v Severnom Írsku privítala už farebná jar s rozkvitnou kvetenou

Prajem pekné popoludnie na Slovensko. Posielam vám jarný príspevok, o ktorý ma poprosil môj syn Branislav, či by som vám vraj neposlal fotografie, ktoré nafotil on sám pri našom menšom nedeľňajšom výlete po okolí kde bývame. Tak som mu sľúbil, že vám napíšem a poprosím o ich uverejnenie na stránke MAJ GEMER. Sú to tie fotografie s rozkvitnutou prírodou. Keďže sa nám tu už konečne oteplilo a vykuklo ... (Celý článok)

Prvé kolo voľby prezidenta SR ani v Gemeri nedopadlo najlepšie

Voľba prezidenta SR 2009 v prvom kole na Slovensku 21.3.2009, nepriniesla rozhodujúce výsledky. Tak pre nízku účasť voličov, ako aj nedostačujúci počet odovzdaných hlasov ani jednému zo 7 kandidátov. Najviac získal Ivan Gašparovič 46,70 % a Iveta Radičová 38,08%. Bol som zvedavý, ako pristupovali v rožňavskom obvode k tejto udalosti, ktorá sa opakuje u nás raz za 5 rokov ... (Celý článok)

Spomienky na gemerského básnika Ondreja Žúdela z Rakovnice

V malebnej doline obkolesenej krásnymi masívmi Slovenského rudohoria a Slovenského krasu leží dedinka Rakovnica, v ktorej sme s Ondrejom Žúdelom vyrastali: ja pri potoku a on v časti obce, ktorá sa volá „Na hroboch“. (Nachádza sa pri cintoríne.) Podľa toho sme ho brali ako Andorä na hroboch a nie ako Ondreja Žúdela. Príjemným prekvapením bolo, keď som objavila jeho básne v okresných novinách Zora ... (Celý článok)

Slovenská premiéra hry Gupka od ruského autora v rožňavskom divadle Actores

Mestské divadlo ACTORES dňa 28. marca t.r. o 19.00 hod. na svojej stálej scéne v Rožňave uvedie tragikomédiu Vasilija Sigareva Gupka ako svoju 4. premiéru v tejto sezóne. Je to zároveň prvé uvedenie tejto hry na Slovensku! Sigarev nám v nej ponúka klasický manželský trojuholník s príbehom, ktorý sa môže stať kdekoľvek - v ktorejkoľvek krajine, meste, či v ktoromkoľvek obyčajnom byte. Hrajú: Jana Pilzová ... (Celý článok)

Pozvánka od saleziánov na divadelné predstavenie Nebol to len sen

Saleziáni don Bosca a mladí z prešovskej Domky vás pozývajú na divadelné predstavenie s názvom „Nebol to len sen“. Uskutoční sa v nedeľu 5. apríla 2009 o 16:30 hod. v Kongresovej sále na Radnici v Rožňave. Vstupné je dobrovoľné. Na scéne nám svoj životný príbeh porozpráva staručký don Bosco, ktorý si spomína na sen z deviatich rokov. Sen, ktorý sa stal skutočnosťou a jeho preventívny ... (Celý článok)

Porekadlá, príslovia, povrávky Revúšenom v revúcke reši

Revúšene si odnepameťi porekadlá, príslovia, povrávky na svoju reš obrátili a velé ich aj sami povymýšleli. Velé ich bulo a je, šitky ani nepoznámo, ale dakotria zmo pozháneli, aby zmo vám ich pripomenuli – Revúšenom v revúcke reši. Tu sú: Aký prišól, taký aj odišól. – Aký požiš, taký vrac. – Zvela biada k sebe psotu. – Nebabri, nekúpiš, pobabreš, pohubíš. – Ďe se dobre voďí, tam se rado choďí. – Ďe nit, tam ... (Celý článok)

Jelšavskí prvoligoví kolkári to mali vo februári ťažké

Vo februári to mali naši jelšavskí prvoligisti v kolkoch ťažké. V dvoch stretnutiach nastúpili proti najväčším kandidátom na celkové prvenstvo. Napriek tomu obstali veľmi čestne a dosiahli pekné výsledky. Je možné konštatovať, že pri troche šťastia mohli aj bodovať. Veď so Žarnovicou prehrali rozdielom len 33 kolov, avšak nastúpili bez svojho najlepšieho hráča Maroša Raffaya ... (Celý článok)

Založili klub Odboru mladých matičiarov v Rožňave a zvolili prvých funkcionárov

Tomáš Potočný Dňa 13. marca 2009 sa v priestoroch kancelárie Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Rožňave uskutočnilo zakladajúce Valné zhromaždenie klubu Odboru mladých matičiarov (K-OMM) v Rožňave. Okrem zakladajúcich mladých matičiarov sa Valného zhromaždenia zúčastnila aj predsedníčka Okresnej rady Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatica Halková a hostia Ing. Ivan Nemčok a Mgr. Adriana ... (Celý článok)

Dvanástykrát privíta Revúca detské regionálne divadelné súbory

V Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej sa 25. marca 2009 uskutoční už 12. ročník regionálnej prehliadky detských divadelných súborov Detská divadelná Revúca. V rámci prehliadky sa uskutoční tiež výtvarná súťaž Divadlo očami detí. Organizátormi sú Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej ... (Celý článok)

Sobotňajší večer v Slovenskej filhármónii patril len zdravotným sestrám

Terézia Vodová „Sestra roka 2008“ - pocta sestrám! Aj takýto prívlastok by mohol mať výnimočný sobotňajší večer 14. marca 2009 v Slovenskej filharmónii v Bratislave. Patril len zdravotným sestrám. V prvom rade tým sestrám, ktoré si prevzali ocenenia z rúk významných osobností Slovenska, finalistkám súťaže Sestra roka 2008, všetkým ostatným nominovaným sestrám, sestrám prítomným v sále, ale aj tým ... (Celý článok)

Pocta Dobšinskému, človeku, ktorý slovenskej rozprávke pripäl krídla

Stoosemdesiateprvé výročie narodenia Pavla Dobšinského si pripomenuli občania jeho rodiska – Slavošoviec, ako aj zástupcovia obcí Drienčany a Teplý Vrch na milej spomienkovej slávnosti 16. marca 2009 na malom námestí uprostred obce pred jeho rodným domom. Zišli sa na Obecnom úrade, aby sa spoločným sprievodom poklonili „kráľovi slovenskej rozprávky“. Po krátkom príhovore ... (Celý článok)

Dychovým hudbám na hornom Gemeri pomaly, ale isto dochádza dych

V Rožňave dňa 11.marca 2009 zasadal poradný zbor pri Gemerskom osvetovom stredisku. Netradičné zasadnutie bolo venované spomienkam na účinkovanie dychových hudieb na hornom Gemeri v okrese Rožňava a Revúca, doplnené kultúrnym programom v podaní Detskej ľudovej hudby ZUŠ v Rožňave a slovami vďaky a ocenením dychových hudieb za ich dlhoročnú úspešnú činnosť. Dychové hudby v Gemeri, ... (Celý článok)

Krčmy a hostince na Muránskej doline - kedysi a dnes

Pán Muránskeho panstva Tomáš Séči 6.1.1612 udelil Revúcej právo výčapu piva a vína a 15. 5.1613 jeho syn Juraj Séči povolil mestu prvú krčmu, a tým boli úradne, "z moci najvyššej“ dané základy pitia alkoholu v tomto meste. Tak naznačujú kroniky. Ale my predpokladáme, že naši pradávni predkovia poznali moc plodov záhrad a okolitej úrodnej prírody tohto kraja a prišli na to, že sú nielen ... (Celý článok)

Pozvanie Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského ku Dňu astronómie

Rozhodnú Gemerčania 21. marca 2009, kto bude prezidentom Slovenska?

Aj občania Gemera pristúpia 21. marca 2009 k volebným urnám, aby preukázali, ktorému z kandidátov prejavujú najväčšiu dôveru, aby sa mohol stať prezidentom Slovenskej republiky. Na post prezidenta SR kandidujú: Dagmar Bollová, súčasný prezident SR Ivan Gašparovič, ktorého podporuje Smer-SD a SNS, predsedníčka Slobodného fóra Zuzana Martináková, kandidát ĽS-HZDS Milan Melník, kandidát Konzervatívnych demokratov Slovenska František Mikloško, spoločná kandidátka opozície Iveta Radičová a kandidát Komunistickej strany Slovenska Milan Sidor. (Celý článok)

Ako sa jelšavskí škôlkári premenili na princezné, bosorky, zajačiky i vojakov

"Šašo, šašo, veľký šibal,
všade bol a všade býval..."

Šašo navštívil aj našu Materskú školu v Jelšave. A nielen on. Zavítali k nám princezné, bosorky, zajačiky, vojaci a rôzne iné postavičky z rozprávok. To sa malí škôlkari takto zamaskovali, aby sa nikým nepoznaní zabavili spolu na karnevale. O dobrú náladu a smiech veru núdza nebola. Pani učiteľky Janka Macková a Marcela Berová pre ne ... (Celý článok)

V Martine schválili zriadenie Domu Matice slovenskej v Rožňave

V Martine sa 13. marca 2009 zišli členovia Výboru Matice slovenskej na svojom pravidelnom zasadnutí. Výbor Matice slovenskej v zmysle Koncepcie rozvoja oblastných stredísk MS schválil zriadenie Domu Matice slovenskej v Rožňave s regionálnou pôsobnosťou. Ďalej schválil spoluprácu s obcou Mošovce pri obnove a rekonštrukcii Domu Jána Kollára, národnej kultúrnej pamiatky v ... (Celý článok)

Futbalisti MFK Jelšava pokračujú v príprave na jarnú sezónu

Úspešné účinkovanie jednotlivých družstiev bolo zhodnotené na výročnej členskej schôdzi MFK Jelšava 6. februára 2009, kde bola prednesená príprava jednotlivých družstiev na jarnú sezónu. Družstvo dospelých zahájilo prípravu 30. januára. Trénuje sa systémom streda-piatok tak, ako to dovoľuje počasie. V rámci prípravy boli zatiaľ odohrané všetky naplánované prípravné zápasy. V nich ... (Celý článok)

Nová kniha Dušana Dubovského priblíži Revúcu aj ako mesto športovcov

Dušan Dubovský V tomto roku, keď si v Revúcej pripomínajú 90. výročie založenia Telovýchovnej jednoty Sokol, prvého slovenského telovýchovného spolku v meste, vydá Mestské kultúrne stredisko monografiu Dušana Dubovského: REVÚCA, JEJ ŠPORTOVCI a MAJSTRI SLOVENSKA, EURÓPY a SVETA. Ojedinelá publikácia, ktorá vyjde v prvej polovici tohto roka, okrem histórie Revúcej priblíži Zochovo ... (Celý článok)

Keď prezývajú nás na Gemeri všetci, prezývajme ich takisto

Ľudia sa vždy prezývali, prezývajú a budú prezývať. Príčina sa vždy našla a nájde, či už preto, aby sa v obci rozlíšili rodiny rovnakého mena, alebo aj z posmechu a prezývka prešla i do urážok. Často sa stalo, že prezývkou bola pomerne celá obec s obyvateľmi, zostala navždy a často bola príčinou šarvátok podgurážených mládencov aj na fašiangových zábavách. Prezýva sa všade a zvlášť ... (Celý článok)

Na svätého Valentína jelšavskí hasiči bilancovali rok 2008, ale sa aj povyšovalo

Deň svätého Valentína - 14. február si jelšavskí hasiči pripomenuli trocha inak - po svojom. Práve v tento deň bilancovali rok 2008 na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila vo veľkej sále Mestského domu kultúry v Jelšave. Na túto udalosť prijali pozvanie hostia z družobných miest z maďarského Tótkomlóša a z rumunského Nadlaku, primátor mesta Jelšava, starostky obcí Gemerské ... (Celý článok)

Hľadáme knihy nášho najväčšieho zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského

Milé deti! Zaiste viete, že 16. marec, deň výročia narodenia Pavla Dobšinského, je v slovenských knižniciach Dňom ľudovej rozprávky. Oslávte tento sviatok spolu s nami a vašimi knihami. Ako? Z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave nám poslali návod, čo je potrebné k tomu spraviť: a) prehľadajte svoju domácu knižnicu, povalu, pivnicu, zájdite k babkám a dedkom a nájdite knihy Pavla Dobšinského, ... (Celý článok)

Práca za krosnami, aj keď je ťažká, je pre mňa relaxom

Ako jediná v obci Rakovnica, ešte aj vo veku 72 rokov tká na najmenších, raritných krosnách. Ich veľkosť je temer polovičná od klasických. Zuzana Birková, rod. Lorková zažila počas svojho života veľa. Jej život pracovný, spoločenský i rodinný bol pestrý. Dala by sa o tom napísať kniha. Mimo práce a rodiny sa venovala vyšívaniu a tkaniu. Vyšívať začala ako desaťročná. Do prvých tkáčskych krokov ju zasvätila .... (Celý článok)

Deti zo školského klubu hľadali na Hrádku poklad, ktorý údajne zakopal Juro Jánošík

Počas tohtoročných jarných prázdnin sa uskutočnila na Hrádku pekná akcia pre deti Školského klubu detí pri ZŠ za spolupráce Mesta Jelšava o ktorej nám napísali: „V stredu 4. marca ráno sme sa stretli pri autobuse, kde nás privítala referentka kultúry, teta Spišáková. Všetci sme boli v očakávaní, aký bude tento náš výlet, lebo bolo sychravé a hmlisté počasie. Ujo šofér nás vyviezol na Hrádok a my ... (Celý článok)

Odtlačkom vlastného prsta prisahali, že sa budú usilovne učiť a vzorne správať

Dňa 28.1.2009 sa v Základnej škole v Jelšave konalo slávnostné prijatie prvákov do školského cechu – PASOVANIE PRVÁKOV. Pre našich malých prváčikov si ho pripravili ich starší kamaráti štvrtáci pod vedením pani učiteľky Lašanovej. Zaviedli nás do kráľovstva ročných období, v ktorom panoval múdry kráľ s kráľovnou. Naši prváci museli v rôznych disciplínach ukázať, čo už dokážu. ... (Celý článok)

Naša Danka Velďáková dokázala, že vie zabojovať i presvedčiť, že na to má

Ing. Danka Velďáková s bronzovou medailou Slovenská výprava 11-tich atlétov sa 9. marca t.r. vrátila z jubilejných halových majstrovstviev Európy v Turíne s chválitebnou známkou. Medzi nimi bola aj rodáčka z Pače trojskokanka Ing. Danka Velďáková so sestrou Jankou, ktorá štartovala v skoku do diaľky. Ako jediná z našich pretekárov sa Danka dokázala prebojovať na bronzový stupienok a to hneď v národnom rekorde 14,40 m. ... (Celý článok)

Reagujeme na článok: "V minulosti baníci za zárobkom odchádzali do sveta aj z Rakovnice"

Spolupracovník Rakovnických obecných novín prof. Ján Fabián sa podujal na historicky náročnú prácu. Zo svojho pohľadu, zážitkov, poznatkov spracoval tému súvisiacu s vysťahovalectvom v 30. rokoch minulého storočia v obci Rakovnica. Patrí mu za to poďakovanie. So záujmom sme si jeho článok v RON č. 1/2009 prečítali. Dovoľujeme si ... (Celý článok)

BARCELONA MARATÓ 2009 úspešne absolvovala aj Eva Seidlová

Len najvernejší slovenskí maratónci vedia, že 1. marca 2009 bol v španielskej Barcelone maratónsky beh. Medzi jeho účastníkmi bolo zopár pretekárov aj zo Slovenska. Nechýbala medzi nimi ani pani Eva Seidlová z Tlmáč, ktorá je rodáčkou z Gemera a i po obidvoch rodičoch Gemerčanka. Z našich pretekárov dosiahla najväčší úspech, keď vo svojej kategórii F55 obsadila 3. miesto. Spolu s kolegom ... (Celý článok)

Radíme vám, ako začať s pestovaním citrusových rastlín - 8. časť

Aj ďalšie subtropické rastliny majú obdobné požiadavky na pestovanie, ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich častiach. Teda hlavne ide o ich citlivosť na mrazivé podmienky v našich oblastiach. Jedna z vďačných rastlín na pestovanie je Granátovník púnsky, ktorý je však voči mrazu ešte odolnejší ako napríklad figovník. Znáša dokonca ešte nižšie teploty, a to až do mínus 15 stupňov Celzia. Takže v našich ... (Celý článok)

Pesničkou Vodička z Bystrého pozdravujem aj Medzinárodný deň žien

Na internetovom rádiu Gemer sa z času na čas objavuje interpretácia pesničky s gitarovým sprievodom, ktorá nesie názov Vodička z Bystrého. Jej príjemná melódia zaujala viacerých poslucháčov a mnohí sa obracali na mňa o možnosť vypočuť si ju častejšie. Vychádzam dnes v ústrety najmä tým, ktorí túžia po jej texte. K veršom pesničky prikladám i jej reprodukciu v podaní neznámej ... (Celý článok)

V Malom kostole v Rožňave v túto sobotu uvidíte divadelnú hru Ježišova žatva

Súkromné centrum voľného času, Divadelný súbor Papavero zo Žiliny a rožňavskí saleziáni vás pozývajú na hudobno-dramatické predstavenie Ježišova žatva, ktoré bude v sobotu 7. marca t.r. o 19.30 v Malom kostole na Námestí baníkov v Rožňave. Predstavia sa v ňom profesionálni žilinskí umelci z oblasti divadla, hudby a scénografie, ktorí spojili svoje tvorivé sily a pripravili toto predstavenie. Ide o ... (Celý článok)

Keď si v Ratkovej zo stretnutia odnášali aj štedrý „kóštoló z disnótoru“

Vykrmená ošípaná sa zvyčajne dostala pod nôž v zimných mesiacoch. Na deň zabíjačky sme sa ako deti tešili a rátali sme dni kedy sa tak stane. Prípravy sa začali deň vopred kontrolou zásob, korenia, čistenie cibule, cesnaku, atď. My sme ešte pomáhali drviť kamennú soľ železným tĺkom v drevenej stupke. Otcovi sme krútili mokrý pieskovcový brús, na ktorom sa nabrúsili veľké nože. Včas ráno v deň ... (Celý článok)

Kávovník mi nezvyčajne rozkvitol v byte už začiatkom marca

Dopestovať si v byte, alebo na pracovisku vlastnú kávu, nie je vlastne ani taký veľký problém. Stačí, keď si zoženieme čerstvé semiačka kávy (najlepšie od pestovateľa, alebo z botanickej záhrady) a zasadíme. Po štyroch rokoch začína kávovník plodiť. Odmení sa nám voňavými, jazmínom voňajúcimi kvetmi a kvitne niekoľkokrát do roka. Tak sa stáva, že na kávovníku sú súčasne dozreté plody, ako aj nové kvetenstvo. Oberajú sa úplne ... (Celý článok)

Na 280. výročie narodenia Petra Madáča prišli aj jeho potomkovia z Maďarska

V posledný tohtoročný februárový deň sa v obci Gemerská Poloma konalo podujatie z príležitosti 280. výročia narodenia Petra Madáča – doktora medicíny, zakladateľa verejného zdravotníctva, slávneho odborníka fyziky. Organizátormi podujatia boli: obec Gemerská Poloma, MO Matice slovenskej v G. Polome, Základná škola Petra K. Hostinského v G. Polome v spolupráci s Maticou ... (Celý článok)

Pavlova torta sa piekla až vo Vancouveri, ale vraj bola veľmi dobrá

Konečne som sa dostal k postupnému uverejňovaniu receptov, ktoré som dostal od pani Drahošovej. Dobroty si obyčajne nechávam na horšie časy. Či prídu, alebo už sú tu, posúďte podľa tejto dobroty. Má názov Pavlova torta a recept ku mne prišiel od pani Majky Mrážikovej až z Vancouveru v Kanade. A vraj bola veľmi dobrá. Tak vyskúšajte! Potrebujeme na ňu: 4 bielky, 1 hrnček kryštálového cukru (250 ml) a 1 ... (Celý článok)

Ak chceme aj ako seniori aktívne žiť, musíme sa o to pričiniť

Ondrej Bradáč a Kamil Vajnorský Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rakovnici bola založená 21. 1. 2000. Jej prvým predsedom bol Ondrej Bradáč. Pred nástupom do dôchodku pracoval na Okresnom priemyselnom podniku v Rožňave ako podnikový právnik. Nikdy nemal v úmysle žiť v nečinnosti, a preto sa obklopil ľuďmi rovnakého zmýšľania. Výsledkom bol vznik ... (Celý článok)

Keď Gemerčanom patrili Košice a primátorke Revúcej richtárska palica

Dvomi fotografiami, ktoré mi poslala šéfredaktorka Revúckych listov pani Kveta Kvetková, sa vraciame k 19. ročníku Gemerského bálu, ktorý bol pred mesiacom v Dome umenia v Košiciach. Košické noviny hneď v pondelok radostne konštatovali, že v spomínaný deň sa veselili a plesali až do skorého rána takmer všetci, ktorí sa podvolili organizátorom bálu, ktorým bol Spolok Gemerčanov v ... (Celý článok)

Radíme vám, ako začať s pestovaním citrusových rastlín - 7. časť

Dozreté figy V prvom rade by som v tejto časti upriamil pozornosť čitateľov na pestovanie figovníkov, ktoré sú pestované aj v našich oblastiach, a to najmä v južných polohách Slovenska, kde sa darí pestovaniu viniča. Znášajú naše zimy do mínus 10 až mínus 12 stupňov Celzia. Najprv si povieme niečo o samotnej rastline. Botanicky patrí do rodu FICUS a voľne rastie v oblasti Čierneho a Stredozemného mora. Pôvodne pochádza ... (Celý článok)

Kalendár osobností Gemera na mesiac marec v doplnenom vydaní

Ivan Krasko Prešiel práve rok odvtedy, čo sme začali uverejňovať kalendár významných osobností Gemera. S potešením konštatujem aj ďalší úspech - že kalendár, ktorý pripravuje pre návštevníkov stránky Maj Gemer pani Marta Mikitová, má veľký ohlas. Preto sa autorka rozhodla rozšíriť informácie o jednotlivých osobnostiach, ktoré veľkou mierou pre náš Gemer žili, tvorili a preslávili ho a doplniť kalendár ďalšími autoritami. (Celý článok)

V minulosti baníci za zárobkom odchádzali do sveta aj z Rakovnice

Prof. Ján Fabián Prvé číslo tohtoročných Rakovnických obecných novín obsahuje aj príspevok prof. Jána Fabiána, ktorý sa v ňom zaoberá vysťahovalectvom z tejto dediny v minulosti. Píše sa v ňom: "Ekonomika a rozvoj krajiny sa často drasticky mení s časom. Raz je to dobre, inokedy zle (nezamestnanosť a pokles životnej úrovne ľudu). Vtedy mnohí ľudia hľadajú svoju obživu a uplatnenie v zahraničí a zo svojej ..." (Celý článok)

Pažítka, Rembovský, Tomajko pripravujú v Rožňave výstavu obrazov i krst knihy

V Galérii Baníckeho múzea na Námestí baníkov v Rožňave bude 20. marca 2009 o 17.00 hod. vernisáž výstavy obrazov Rudolfa Pažítku a Romana Rembovského spojená s krstom knihy Egona Tomajku a Rudolfa Pažítku „Som predsa človek“. Je to po prvýkrát od vlaňajšieho veľkého požiaru rodinného domu R. Pažítku, čo sa návštevníci a obdivovatelia jeho výtvarných i literárnych prác budú môcť znovu stretnúť s ... (Celý článok)

Aj rožňavské folklórne súbory pochovávali fašiangovú basu, ale veru nesmútili

S fašiangovým obdobím sa Rožňavčania mali možnosť rozlúčiť v pondelok 23. februára pásmom „Pochovávanie basy:“ Druhý ročník pripravil detský folklórny súbor Haviarik v spolupráci s Mestom Rožňava a Umeleckou úniou. Vystúpenie folklórnych súborov Haviarik, Jasanima, Haviar a Búzavirág bolo zamerané na prezentovanie ľudových tancov, spevu i ľudových zvykov. Jedným zo zvykov bol i obrad, ktorým ... (Celý článok)

Keď politici neberú ohľad na to, aký bol Gemer

Pre pospolitý robotný ľud slúžili kedysi hranice župy ako vymedzenie uchopiteľného vesmíru. Čas sa meral rytmom konských či volských povozov putujúcich na trhy a jarmoky. Gazdovia prešli sto kilometrov možno za rok, nie za hodinu ako dnes. Celoživotný obzor vymedzoval kopec, za ktorým bývajú "tí druhí" a nepoznaní - podľa legiend spravidla horší, obdarení nižším intelektom a komunikujúci čudným nezrozumiteľným nárečím. ... (Celý článok)

Erikine poďakovanie za vaše povzbudzujúce slová na jej článok

Článok Eriky Mogyoródiovej: „Chcela som sa naučiť aj lyžovať, no žiaľ, môj osud to zariadil inak“, v ktorom opisuje svoju životnú situáciu, zaujal mnoho návštevníkov stránky Maj Gemer. Príjemne prekvapená je z toho aj samotná Erika, ktorej v súčasnosti prichádza hodne odkazov, mailov i listov z rôznych miest Slovenska. Rozhodla sa preto znovu obrátiť na stránku Maj Gemer a vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí jej napísali, či zatelefonovali. Tu sú jej úprimné slová: ... (Celý článok)

280 rokov od narodenia Petra Madáča, významného gemerskopolomského rodáka

Obec Gemerská Poloma, Miestny odbor Matice slovenskej v Gemerskej Polome, ZŠ Petra Kellnera Hostinského v Gemerskej Polome pripravili na 28. februára 2009 Slávnostnú akadémiu z príležitosti 280. výročia narodenia Petra Madáča, doktora medicíny, zakladateľa verejného zdravotníctva, odborníka fyziky. Program: 13,00 hod. - Prijatie hostí starostom obce obce (obecný úrad), ... (Celý článok)

O zhorení chaty na Plešiveckej planine sa dozvedeli aj v Severnom Írsku

Až zo Severného Írska sa ku mne dostali fotografie od nášho krajana Branka, ktorý píše: Neviem ako začať lebo to, čo vám posielam, je na plač a určíte sa tým nikto z Rakovnice alebo Bystrého nepochváli. Dostali sa ku mne takéto zábery chaty BANIK. Smutne že ľudská nenávisť nepozná hranice a takto skončilo dielo starých otcov a otcov niektorých z nás. O požiari na Plešiveckej planine píše aj ... (Celý článok)

Pozývam vás na bezpečný vystúp na Strážnu vežu v Rožňave

Dvasiatyprvý február je každoročne venovaný celoslovenskému sviatku sprievodcov. Ten si od roku 2004 pripomínajú turistickí sprievodcovia. Preto sa záujemcovia o históriu môžu v uvedený deň bezplatne zúčastniť prehliadky miest s kvalifikovaným výkladom sprievodcu. V Rožňave to bol už tretí ročník. Dňa 21. februára sa záujemcovia o prehliadku rožňavských pamiatok ... (Celý článok)

Radíme vám, ako začať s pestovaním citrusových rastlín - 6. časť

Bolo to v roku 1986, keď sa vytvoril v Košiciach Citrusársky klub pri botanickej záhrade, kedy som vlastne mohol začať s pestovaním citrusových rastlín, ktoré rodia. Predchádzalo tomu pravda moje mnohoročné experimentovanie, pretože takmer od malička som sa pokúšal dopestovať z kôstok citrónov, mandarínok, či pomarančov stromčeky, ale bolo to bez úspechu, pretože som nemal skúsenosti, ... (Celý článok)

Vyšla kniha o histórii hornogemerského banského mesta Dobšiná

Koncom roka 2008 bola vydaná kniha o histórii mesta Dobšiná. Zostavovateľmi knihy sú RNDr. Ondrej Rozložník a Ing. Emerich Hunsdorfer. Na jej zostavení sa spolu so zostavovateľmi podieľalo jedenásť odborníkov v danej problematike. Dobšiná sa stala známou a produktívnou rudonosnou lokalitou v celej Európe vďaka výskytu viacerých rudných ložísk s minerálmi obsahujúcimi železo ... (Celý článok)

Vyhlásili súťaž v dokumentárnej fotografii Slovenský kras - Človek a biosféra

Správa Národného parku a biosférickej rezervácie Slovenský kras, Brzotín v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave vyhlasuje druhý ročník súťaže mladých v dokumentárnej fotografii Slovenský kras - Človek a biosféra. Propozície súťaže: Téma súťaže: Slovenský kras - Človek a biosféra. Územie Slovenského krasu bolo v rámci Slovenska ako prvé ... (Celý článok)

Odveta jelšavských kolkárov v 1. lige východ začala striedavo

KK Svit – MKK Jelšava 3035/1:3209/7. V prvom kole odvetnej časti I. kolkárskej ligy zvíťazili jelšavskí kolkári nad tradičným rivalom zo Svitu na jeho „domácich“ dráhach v Spišskej Novej Vsi hladko v pomere 7:1 rozdielom 174 kolkov. Hostia dosiahli nasledovné výsledky: A. Bráz 544/1, J. Horváth 247/0, od 61. hodu Ľ.Koren 255/0,502/0, M. Raffay 521/1, I. Pašiak 578/1, P. Ondrik 513/1, ... (Celý článok)

Súkromné centrum voľného času v Jelšave v januári s mimoriadnou aktivitou

Dňa 17. januára 2009 v rámci divadelnej sezóny sa členovia Súkromného centra voľného času zúčastnili v rožňavskom divadle ACTORES inscenácie bez slov v rytme argentínsko-uruguajskej hudby Bajofondo - Stretnúť teba bolo krásne. Samotná hra, ako aj prejav účinkujúcich postáv, ich spontánne reakcie a precízne pohyby zanechali v nás silný dojem. V rámci pravidelnej záujmovej činnosti sme sa 28. januára ... (Celý článok)

Revúca ožila sprievodom maškariek a jazdcov v dobových a cigánskych krojoch

Revúca ožila fašiangovými tradíciami, keď Mestský dom kultúry v Revúcej zorganizoval sprievod maškariek a jazdcov na jazdeckých koňoch, oblečených v dobových a cigánskych krojoch. Sprievod, ktorý sa niesol v znamení fašiangových zvykov, bol dosť početný, zúčastnilo sa ho asi štyridsať masiek, hlavne detí a asi tridsať osedlaných koní. Všetko bolo veľmi estetické a romantické. Túto ... (Celý článok)

Chcela som sa naučiť aj lyžovať, no žiaľ, môj osud to zariadil inak

Erika Mogyródiová z Gemerskej Hôrky Na začiatok by som sa v krátkosti rada predstavila: Volám sa Erika Mogyoródiová, narodila som sa 27.10.1981 a od malička bývam v Gemerskej Hôrke na východnom Slovensku v okrese Rožňava. Na svoje detstvo veľmi rada spomínam, lebo myslím, že som ho zažila pekné a radostné. Zaujímala som sa o mnoho vecí, rada som sa učila, športovala, rodičia a starí rodičia nás so sestrou často brávali na výlety a umožnili mi venovať sa aj športu, ktorý ma veľmi bavil. Medzi športovými činnosťami by ... (Celý článok)

Radíme vám, ako začať s pestovaním citrusových rastlín - 5. časť

Po úspešnom prezimovaní rastlín na jar prichádza obdobie, kedy sa zasa začíname intenzívnejšie venovať citrusovým rastlinám. Je to obdobie najvhodnejšie na presádzanie, pokiaľ sú ešte vo vegetačnom kľude. Týka sa to najmä rastlín pestovaných v skleníku, ale týka sa to aj rastlín pestovaných v bytových podmienkach. Začiatkom marca minuloročné preštepené rastliny, ale aj staršie ... (Celý článok)

Hokejisti sa dočkali ľadu - HK MTZ Jelšava začal svoju ďalšiu sezónu

Dňa 10. januára t.r. sa odohralo hokejové stretnutie s mužstvom Lubeníka. Hralo sa v Jelšave, keď naše mužstvo prehralo výsledkom 15:12. Hralo sa 2x30 minút. Zostava našich hokejistov: Boris Adam (4 góly), Ivan Hudaček (3 góly), Zoltán Farkaš (3 góly), Peter Siman (2 góly), Vladimír Václavík, Ľubomír Kročko, Michal Kročko. V sobotu 17. januára sme hrali opäť s Lubeníkom. Tentoraz sme zvíťazili s výsledkom 22:14. Hralo ... (Celý článok)

Odbojári pred výročnou schôdzou položili v Jelšave vence k pomníku padlým

Z výročnej členskej schôdze ZO SZPB v Jelšave Pri príležitosti 64. výročia oslobodenia mesta Jelšava sa 21. januára t.r. uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pomníku padlým. Pri tejto príležitosti položili vence k pomníku padlým pred kaštieľom zástupcovia ZO SZPB v Jelšave, predstavitelia mesta i zástupcovia SMZ, a.s. Jelšava. Po tomto akte sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Jelšave uskutočnila výročná členská schôdza ... (Celý článok)

Každého poteší, kvetmi a láskou všetkých zahrieva

Valentín. Oslavovaný, zbožňovaný, milovaný. Nebol tu, ale prišiel, získal si sympatie a udomácnil sa. Radi ho majú tí mladší, ale aj starší. Každého poteší, lebo rozdáva lásku, pochopenie, radosť, spolupatričnosť oboch pohlaví.
Nedalo mi, aby som na webstránke Maj Gemer nezverejnil predchádzajúce vety. Vychádzam z toho, že každý človek túži po láske. Lásku dáva i dostáva. Platí, že ... (Celý článok)

RVTV má za cieľ vytvoriť moderný mestský informačný kanál

Bc. Martina Beshirová Pekný podvečer. Vitajte pri sledovaní vysielania rožňavskej televízie. Približne týmito slovami sa na televíznych obrazovkách obyvateľov mesta Rožňava pravidelne štyrikrát do týždňa prihovárajú svojim divákom už známe ženské tváre Mestského televízneho štúdia. Skratka RVTV tvorí logo spomínanej televízie, ktorá vysiela v káblových rozvodoch formou terestriálneho vysielača. Jej program sa môže dostať až do 4 300 domácností ... (Celý článok)

O "kapitalistovi" z mokrolúckeho mlyna, obvineniach a vôni mladosti

91-ročný Juraj Strinka z Mokrej Lúky ...nepochádzam z lesníckej rodiny, narodil som sa v mlyne, tu v Mokrej Lúke pri Revúcej. Otec mlyn vybudoval a celý život zveľaďoval. Išiel aj do Ameriky, aby mal peniaze na jeho rekonštrukciu. Keď sa v roku 1932 vrátil, vymenil všetky mlynské stolice a namontoval turbínu, bol to ten najmodernejší mlyn na celom Gemeri. Neskôr ho za to nazvali kapitalistom. Len zabudli, že v Amerike tvrdo pracoval a kapitál doniesol sem! Mlyn stál na samote, obklopený lesom. Asi aj preto som mal vnútorne vždy ... (Celý článok)

Pozvánka do Revúcej na fašiangový sprievod „Cigáni idú do neba“

Mesto Revúca, Mestské kultúrne stredisko Revúca a Elfarm Štefana Molnára vás všetkých srdečne pozýva v sobotu 14. februára 2009 na námestie pred budovu Slovmag Lubeník so začiatkom o 12.00 hod. na fašiangový sprievod „Cigáni idú do neba“. Sprievod jazdcov, hudobníkov a rôznych masiek bude prechádzať ulicami: M. R. Štefánika, Komenského, Magnezitárov, A. Hlinku a cez Tomášikovu naspäť na námestie ... (Celý článok)

Radíme vám, ako začať s pestovaním citrusových rastlín - 4.časť

Pestovanie odrezkami. Je to spôsob, ktorý vlastne o niečo urýchli pestovateľské úsilie v tom smere, že získame rastlinu, ktorá má už zaručené vlastnosti včítane skorej rodivosti. To znamená, že pokiaľ získame z kvalitného citrusu konárik zhruba o piatich očkách (listoch), tento po odstránení troch spodných listov vsadíme do zeme a zvyšné dva lístky vyčnievajúce zo zeminy skrátime na jednu tretinu a takto ho prikryjeme sklenenou nádobou ... (Celý článok)

Stratil som pocit najstaršieho, ale našiel obdivuhodného Gemerčana

Vojtech Bradovka Dlho som si myslel, že som najstarším z majiteľov webových stránok, aspoň z Gemera, keď už nie zo Slovenska, ktorý si ju zostavil i spravuje sám. Trvalo to až doteraz, kým ma nedávno jeden z mojich priaznivcov neupozornil na stránku jednoducho nazvanú KGB. Že prečo práve na túto? Vraj sa dobre zabáva pri jej čítaní, lebo jej obsah korešponduje s naším dôchodcovským vekom. Kliknem, reku aj ja, čo je na nej také zaujímavé ... (Celý článok)

Ozdaj zmo sä museli od dectva naušit robit šitkú robotu

Šez práznini, malia deti zmo buli, ta tak zmo mali už osem-ďesät roki, kodi ak. A... ozdaj zmo museli šitkú robotu sä naušit! Od dectva. Bo s papekom nás nahánäli! A kod zmo nechceli robit... Alebo zmo išli okopovat a mat nám povedali: „No ale sä ponáhläjte!“ „Jój, ale ta to velé!“ To... „Oši sä bojä a ruki spravä!“ Tak nám pódali. No nemohli zmo niš robit! Ši bulo treba plet len (= ľan), ši bulo treba terhat len ... (Celý článok)

Jany Kušnierovej Veduty sú výtvarným vyjadrením pohľadu na Rožňavu a okolie

Z tvorby Jany Kušnierovej. Foto: Jakub Klein Jedným z podujatí, ktoré sa konali počas Dní mesta Rožňava 2009 bola v priestoroch Gemerského osvetového strediska vernisáž výstavy výtvarnej tvorby rožňavskej výtvarníčky Mgr. Jany Kušnierovej. Okrem rodiny a priateľov sa vernisáže zúčastnili aj zástupcovia Rožňavy a delegácie partnerských miest Bačka Topola (Srbsko), Budapest V., Szerencs (Maďarsko), Český Tešín (ČR), Cieszyn (Poľsko), Skipvet a Trogstad (Nórsko) ... (Celý článok)

Rožňava privítala účastníkov vojenských misií SR z krajín na Balkáne

„Vždy, keď vidím pred sebou vojakov vracajúcich sa z misií, tak ako teraz Vás, mám pocit úľavy a zároveň cítim hrdosť na každého z Vás, každého vojaka - misionára. Pocit úľavy preto, že môžem konštatovať, že ste sa vrátili k svojim blízkym živí a zdraví. A to je to najdôležitejšie. Pocit hrdosti je prirodzený a zaslúžený, pretože naši vojaci v misiách pristupujú k svojej práci zodpovedne a na profesionálnej úrovni. Tak to bolo ... (Celý článok)

Vernisáž výstavy fotografií pani Agáty Bartovej pod názvom "Hľadanie"

Agáta Bartová Dňa 28. januára 2009 vo výstavnej sieni Mestského domu kultúry v Revúcej sa konala milá kultúrna slávnosť. Bola to vernisáž výstavy fotografií pod názvom "Hľadanie" od autorky pani Agáty Bartovej z Rimavskej Soboty. Vystavuje bezmála sto exponátov, ktoré sú úhľadne adjustované a citlivo tematický inštalované v sklenených paneloch. Majstrovské dielo smelých tieňov ... (Celý článok)

Potešte sa pohľadom na šikovnosť rúk pani Márie Némethovej

Pani Mária Némethová z Rakovnice, obce na hornom Gemeri O ručných prácach sa toho popísalo veľa. Všetci ich obdivujeme a radi ich aj vlastníme. Medzi tvorcov ručných prác v Rakovnici patrí aj Mária Németová, rodená Máťašová. Počas svojich 74 rokov toho veľa vytvorila. Zhotovila nespočetné množstvo rohožiek, koberčekov. Môžeme obdivovať ich pestré, sýte farby v zaujímavých kombináciách. Okrem koberčekov, rohožiek štrikuje z bavlny ... (Celý článok)

Radíme vám, ako začať s pestovaním citrusových rastlín - 3.časť

Vnuk pána Pellionisa drží v ruke ešte nedozreté pomaranče Zasadili sme semienka citrusov. A čo ďalej? Po zasadení semiačok citrusov záleží na tom, kde ich máme umiestnené. Pokiaľ je to v bytových podmienkach, najlepšie je umiestniť črepník so semiačkami na parapetnej doske blízko okna a udržiavať substrát stále vlhký, ale nie premočený. Zhruba po mesiaci, po dvoch, záleží to od teploty, nám vyklíčia semenáče s dvoma tzv. nepravými lístkami (klíčne lístky). Pokiaľ ... (Celý článok)

Oslávili 150. výročie zakladateľa saleziánskej rodiny sv. Jána Bosca

V piatok 30.1. 2009 sme oslavovali. Tentokrát to bol sviatok zakladateľa saleziánskej rodiny, sv. Jána Bosca a 150. výročie založenia saleziánov. Náš diecézny otec biskup Vladímír Filo, ktorý predsedal slávnostnej sv. omši, okrem iného pripomenul, že don Bosco je veľkým darom pre mladých. Vyjadril aj presvedčenie, že aj saleziáni sú darom pre Rožňavu. Tieto jeho slová sú pre nás veľkým vyznamenaním. Otec biskup ... (Celý článok)

Februárový kalendár osobností Gemera približuje ďalších našich činiteľov

Ivan Daxner, významná osobnosť Gemera vo februárovom kalendári Kalendár osobností Gemera v mesiaci február predstavuje v našom prehľade niektoré ďalšie významné postavy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Patria medzi ne napríklad: Václav Pilous ml. i starší, Ján Garan Krišťák, Ivan Daxner, Pavel Bútor, Gustáv Lang, Martin Lauček, Elena Várossová, Viliam Rozložník, Ján Palic, Erna Masarovičová, Jozef Benkár, Ľudovít Bancík, Ondrej Nagaj, Pavel Šramko, Eduard Putra, Eduard Lengyel-Rheinfuss, a mnohí ďalší, ktorých Gemer nielen očaril. ... (Celý článok)

Navždy odišiel od nás vzácny človek a roduverný Gemerčan doc. Ján Gallo, CSc.

Netušil som vlani, že náš vzácny človek a dušou i telom Gemerčan doc. Ján Gallo, CsC., ktorý posledné roky prežíval v Prešove, nevydrží po náhlej strate svojej manželky a nedožije sa ani roku od nášho telefonátu. Už v júli m. r. ho ťažila ťažká choroba, ale on i napriek tomu, hoc jednou rukou na písacom stroji, ochotne mi napísal o sebe a poslal svoju bibliografiu. Práve sa dožíval 86. narodenín. Keď som otvoril tohtoročné druhé číslo Revúckych listov, na ich úplnom konci som sa dozvedel smutnú správu, ... (Celý článok)

Privítame slovenských vojakov z Kosova i Bosny a Hercegoviny

(TASR) - Slávnostný nástup – privítanie príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí sa vrátili z pôsobenia vo vojenských operáciách KFOR - Kosovo a EUFOR - ALTHEA Bosna a Hercegovina sa uskutoční v pondelok 2. februára o 12.00 h na Námestí baníkov v Rožňave. Slávnostného nástupu spojeného s odovzdávaním medailí sa zúčastní štátny tajomník MO SR Daniel Duchoň a náčelník Generálneho štábu ... (Celý článok)

Viki Ráková príde do Rožňavy, lebo ako sama vraví - Zbožňujem sa vydávať

Známa slovenská herečka Divadla Thália z Košicíc príde do Rožňavy 30. januára už ako vydatá, ale to neznamená, že sa tam nechce znovu vydávať. Pravda, iba ako predstaviteľka Victórie - milej žienky - v maďarskej hudobnej veselohre s príťažlivým názvom Zbožňujem sa vydávať. Mestské divadlo Actores totiž v rámci Dní mesta prepožičalo na spomínaný deň svoje priestory aj ďalším košickým hercom, aby rožňavské ... (Celý článok)

V Rožňave uviedli do úradu nového diecézneho biskupa Vladimíra Filu

V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave uskutočnila sa 28. januára 2009 slávnostná sv. omša pri príležitosti uvedenia do úradu nového rožňavského diecézneho biskupa Mons. Vladimíra Filu, doterajšieho biskupa koadjútora. Zároveň táto sv. omša bola modlitbou vďaky emeritného biskupa Mons. Eduarda Kojnoka. Celej slávnosti sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku - Mons. Mario Giordano, arcibiskupi a biskupi zo ... (Celý článok)

Osudy šľachtického rodu Séčiovcov od najstarších čias až po vymretie rodu

Najnovšia kniha Ing. Pavla Hlodáka, ktorá vyšla koncom uplynulého roku Šľachtický rod Séčiovcov, Mária Séčiová – Muránska Venuša sa zaoberá dejinami rodu Séčiovcov. Podrobne opisuje život a skutky významných jej členov v Uhorskom kráľovstve. Autor pútavou formou zaznamenal ich osudy od najstarších čias po vymretie rodu. V knihe je spracovaný aj neobyčajný príbeh Márie Séčiovej, ktorá významnú časť života strávila po boku ... (Celý článok)

V divadle Actores čaká na divákov prvá tohtoročná premiéra Bez mihnutia oka

Z Mestského divadla ACTORES v Rožňave nám poskytli informáciu, že dňa 6. februára t.r. uvedie divadlo prvú tohtoročnú verejnú premiéru inscenácie Tatiany Masníkovej Bez mihnutia oka. Je to pôvodná dráma o tlaku súčasnej doby zahrávajúcej sa s mysľou človeka, v ktorej sa predstavia stáli herci divadla - Peter Szőllős, Monika Hanzlíková a Róbert Kobezda. Príbeh sa odohráva v priestore uzatvorenom pred svetom ... (Celý článok)

V Gemerskej Polome odhalili osloboditeľom obce novú pamätnú tabuľu

V Gemerskej Polome sa 24.januára 2009 v rámci podujatí Polomská zima uskutočnili spomienkové oslavy 64.výročia oslobodenia obce spojené s odhalením pamätnej tabule na budove Obecného úradu. Odhalenia tabule sa zúčastnil radca Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Vladimír Sterligov s manželkou a radca Veľvyslanectva Rumunska v Slovenskej republike Catalin Radoi s manželkou. Na slávnostnom ... (Celý článok)

Radíme vám, ako začať s pestovaním citrusových rastlín - 2.časť

Tak ako vlastne začať? Práve cez zimné obdobie, prípadne aj nadchádzajúce jarné obdobie, je najvhodnejší čas so samotným začatím pestovania citrusov. Všetky tri predtým popísané typy pestovateľov, práve cez zimné obdobie, by nemali vyhadzovať ani jedno semeno z citróna alebo pomaranča, ale čím skôr ho zasadiť do pôdy v črepníku. Semeno z mandarínky nie je vhodné, pretože samotný ... (Celý článok)

Siamske dvojčatá Lucia a Andrejka z Krásnohorskej Dlhej Lúky majú 9 rokov

Siamske dvojčatá Lucia a Andrejka Tóthové z Krásnohorskej Dlhej Lúky na hornom Gemeri oslávili v nedeľu deviate narodeniny. Mali ich vlastne 21. januára, ale v tom čase boli obe aj s mamkou v nemocnici na vyšetreniach, preto rodinnú oslavu preložili. "No mamka nám gratulovala hneď v deň našich narodenín, aj nám dala malé darčeky, ale veľká rodinná oslava ... (Celý článok)

Gde som tot porazený mlatok pred minútom položil?

Do rubriky Gemerskia povedaški pribudla dnes ďalšia. Poslal nám ju náš krajan z Bratislavy. Nazval ju Kde som tot porazený mlatok pred minútom položil? "Nášmu starkému (môjmu prastarému otcovi), ako väčšine chlapov vo vyššom veku, začínala zlyhávať krátkodobá pamäť. Raz som stál na „gangu“ a divil sa, prečo sa starký – zdanlivo bezcieľne - motkajú po dvore. Až kým som nezačul ako si šomrú ... (Celý článok)

Kronika života Ondreja Hrica zo Slavošoviec je po 95 rokoch bohatá

Ondrej Hric zo Slavošoviec oslávil 95 narodeniny Písal ju sám život, v prípade krásneho životného jubilea, ktorého sa dňa 11.12.2008 dožil pán Ondrej Hric zo Slavošoviec. Neuveriteľných 95 rokov, ku ktorým mu prišli zablahoželať okrem syna Otta a jeho najbližších, aj starosta obce Ing. Štefan Bašták, poslanec a predseda historicko-dokumentačnej komisie Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave Dr. Milan Sajenko, predseda MO SZPB pán Ctibor Kurian ... (Celý článok)

Jeho najväčším koníčkom je záchrana a uchovanie dobových artefaktov

Emil Koltáš z Rakovnice Emil Koltáš, absolvent strednej priemyselnej školy hutníckej, 30 rokov pracoval vo Výskumnom ústave uránového priemyslu v Prahe. Dôchodcovské roky trávi vo svojom rodnom dome v obci Rakovnica. Vyznačuje sa okrem iného tým, že má osobitný vzťah k obci, rodnému nárečiu. Je to dôchodca, pre ktorého čas je vzácny a plodne ho využíva. Jeho najväčším koníčkom je ... (Celý článok)

Radíme vám, ako začať s pestovaním citrusových rastlín v našich podmienkach

 Pán Rudolf Pellionis z Košíc, rodák z Dobšinej, na stránke Maj Gemer sa už viackrát predstavil ako skúsený pestovateľ exotických rastlín. Tentokrát sa podujal na podrobnejšie uverejnenie svojích skúseností, ktorými zaiste pomôže menej skúseným pestovateľom nielen na hornom Gemeri. Jeho príspevky odteraz nájdete na stránke v týždenných cykloch v rubrike Kútik citrusára. Očakávame, že sa aktívne pripojíte k nim aj vy ... (Celý článok)

Básnika Milana Rúfusa pochovali v jeho rodnej Závažnej Porube

 V sobotu 17. januára t.r. vo Veľkom evanjelickom chráme na Panenskej ulici bola posledná rozlúčka slovenského básnika Milana Rúfusa s Bratislavou. Telesné pozostatky zosnulého pochovali v nedeľu 18. januára na cintoríne v jeho rodnej obci Závažná Poruba. Majster veršov, pravdivého slova a ľudskosti, autor vyše 30 kníh ... (Celý článok)

Aj riečka Muránka sa občas zmení na kráľovnú zimy a ľadu

 Obrázok predstavuje prácu pán Ernesta Hausera z Revúcej, ktorá je produktom jeho voľnochvíľneho snaženia. Muránka v zime, tak pomenoval svoju olejomaľbu, ku ktorej pridal i príznačné poetické riadky, voľne dokresľujúce jeho vzťah k spomínanej riečke: „Pod lopúchmi v klembe zelenej / zrodil sa sťa kryštál pramienok vody priezračnej./ Pohráva si zrnkom piesku preskakujúc zo skalky na skalu ... (Celý článok)

Rakovničania prijali medzi seba aj novoprisťahovalých obyvateľov

Rakovnické obecné noviny v roku 2008 vyšli sedemkrát. Posledné číslo v uplynulom roku vyšlo tesne pred Vianocami a bolo obsahovo koncipované k vianočným sviatkom a novému roku. Okrem príhovoru starostu obce Ing. Ondreja Lorku redakcia stručne predstavila svojich nových občanov, ktorí si ako migranti z iných častí okresu vybrali Rakovnicu za obec svojho trvalého bydliska. (Celý článok)

Karikatúry Freudovho humoru a psychoanalýzy v Gemerskej knižnici

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a České centrum Košice pripravujú výstavu Sigmund Freud: „Humor a psychoanalýza”, ktorej otvorenie bude 19. januára 2009 o 11:00 hod. v spoločenských priestoroch knižnice. Výstava karikatúr Vladimíra Jiránka na tému Sigmund Freud je venovaná známemu viedenskému lekárovi a psychiatrovi, rodákovi z českého Příboru, preslávenému autorovi teórie psychoanalýzy. Karikatúry ... (Celý článok)

Bratislava Hot Serenaders s Milanom Lasicom mali v Rožňave úžasné publikum

V piatok 9. januára 2009 sa v rožňavskej divadelnej sále Mestského divadla Actores uskutočnil novoročný koncert, na ktorom vystúpil orchester Bratislava Hot Serenaders so svojimi vokálnymi sólistami Milošom Stančikom a Jozefom Kuriľákom, dámskym vokálnym triom Serenaders Sisters a so svojim špeciálnym hosťom pánom Milanom Lasicom. Na úvod koncertu zahral orchester štyri skladby americkej proveniencie. Prvá bola ... (Celý článok)

Tu mám zatiaľ istú prácu, ktorá ma baví
a som spokojný

Keď sa náš krajan Branko Pástor ozval tesne po Vianociach zo Severného Írska a napísal správu o tom, ako trávil sviatočné dni, napadlo mi opýtať sa, ako je to s jeho pobytom na britských ostrovoch. Od známych Gemerčanov počúvam, že mnoho rodín v dôsledku zhoršujúcej sa celosvetovej finančnej situácie v týchto končinách Európy sa už vrátilo na Slovensko. Na jeho odpoveď som nemusel dlho čakať. Pred pár dňami mi prišla ... (Celý článok)

Pohár starostu obce Gemerská Poloma znovu patrí Zoltánovi Lelkešovi

V telocvični Základnej školy v Gemerskej Polome sa v nedeľu 11. januára 2008 uskutočnil už 17. ročník stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce. V dobre obsadenom turnaji, ktorého sa zúčastnilo 12 popredných slovenských družstiev obhájil Zoltán Lelkeš z Mostexu Rača svoje prvenstvo a stal sa už po druhýkrát víťazom spomínaného turnaja. Vo finále zvíťazil nad Jurajom Tillom z Lokomotívy Košice ... (Celý článok)

Aj na Gemeri sa udomácnila exotická rastlina Physalis, zvaná židovská čerešňa

V obciach aj na Gemeri sa udomácnila exotická rastlina, o ktorej vám chcem niečo napísať. Má niekoľko názvov ako machovka, mochyňa, židovská čerešňa, ľudové lampášiky, latinsky Physallis. Dobre sa jej darí na našich pôdach. Nachádzame ju v okrasných záhradkách. Najkrajšie sú v jeseni, kedy im dozrievajú plody. Plod sa nachádza v strede t.zv. lampášika krásnej červenej farby. Osi s plodmi sa sušia a po vysušení dávajú do dekoratívnych ... (Celý článok)

Úcta k minulým generáciám nie je len párdňovou spomienkou

Čas nezastavíme. Plynie aj bez nášho pričinenia. Pri čítaní príspevku sa môže zdať, že v januárových dňoch pôsobí neaktuálnym dojmom. Jeho obsah upozorňuje na neustály kolobeh života i smrti, na ktorý by sme nemali zabúdať. Článok predkladáme aj preto, lebo úcta k minulým generáciám nie je len pár dňovou záležitosťou, ale trvalou spomienkou na život, činy, tvorbu, radosti i starosti generácií ... (Celý článok)

Koníčkom Emila Koltáša je záchrana a uchovanie dobových artefaktov

Emil Koltáš, absolvent strednej priemyselnej školy hutníckej, 30 rokov pracoval vo Výskumnom ústave uránového priemyslu v Prahe. Dôchodcovské roky trávi vo svojom rodnom dome v obci Rakovnica. Vyznačuje sa okrem iného tým, že má osobitný vzťah k obci, rodnému nárečiu. Je to dôchodca, pre ktorého čas je vzácny a plodne ho využíva. Jeho najväčším koníčkom je záchrana a uchovanie dobových artefaktov. Robí to nielen pre svoje potešenie, ale aj na zachovanie, spomienku a pamiatku pre budúce generácie. V spomínanom rodinnom dome si zriadil súkromné múzeum, ... (Celý článok)

Keď sa "porcovalo" mäso, vyrábali jaternice i klobásy, opekalo sa i grilovalo

Klub podnikateľov v Rakovnici a ich priatelia zorganizovali, zabezpečili a zrealizovali v uplynulom roku 2008 na Mikuláša originálnu tradičnú zabíjačku. Úlohy boli perfektne rozdelené. Každý vedel čo, kde a ako má robiť, aby výsledok bol taký, aký má byť.
Prasa primeranej veľkosti naši odborníci opálili, umyli, očistili a postupne rozobrali. A medzitým sa v pripravených kotloch ... (Celý článok)

Vydarený už 23. Silvestrovský výstup turistov na Veľkú Vápenicu

Klub slovenských turistov Heľpa usporiadal 31. decembra 2008 už 23. ročník Silvestrovského výstupu na Veľkú Vápenicu. Podujatie otvoril a viedol predseda KST Heľpa Jozef Fiľo. Potom sa už turisti vydali na známu trasu. Aj keď ich nebolo veľa, okrem domácich turistov prišli aj z Banskej Bystrice, Nových Zámkov, ale tiež z Čiech. Nádherné počasie, - 12°C na Heľpe, na vrchole V. Vápenice – 4 °C, aké bolo počas celého organizovania podujatia vari len raz, prekrásne výhľady ... (Celý článok)

Stolnotenisový turnaj v Gemerskej Polome prilákal našich popredných hráčov

Dvanásť popredných stolnotenisových družstiev a rovnako kvalitných 26 stolných tenistov zo Slovenska bude zastúpených na 17. ročníku stolnotenisového turnaja v Gemerskej Polomy, kde budú zápoliť o Pohár starostu obce. Turnaj sa uskutoční v nedeľu 11. januára 2008 o 9.00 hod. v telocvični miestnej základnej školy. Medzi prihlásenými sú dvaja účastníci zahraničných líg Rakúska - Tomáš Janči ... (Celý článok)

Chuťovo výnimočné exotické figy – bol to jedinečný pestovateľský zážitok

V obci Rakovnica máme zopár pestovateľov exotickej rastliny – figy. Rastliny sa ujali, rastú, kvitnú. Horšie je to s plodmi. Často nestihnú dozrieť, lebo máme krátke leto. Jedným z dlhoročných pestovateľov je Ján Bradáč. „Pôvodne som mal tri rastliny. Dve mi vyhynuli a ostala jedna,“ povedal pestovateľ. Táto dobre zakorenila a drží sa. Vždy jej narástli krásne, veľké výhonky, dlhé viac ako meter. Keď zakvitla, tešil sa na plody. (Celý článok)

Kúzelná jeseň i čarovná zima vytvárajú nám nádherné scenérie

Bývať v krásnom prostredí, obklopenom horami, lesmi s úžasnou scenériou je nádherné. Obec Rakovnica sa v takom prostredí nachádza. Tu každé ročné obdobie prináša so sebou nové neopakovateľné zážitky krásy. Zvláštne postavenie má jeseň a zima. Jeseň je úžasná tým, že priam hýri farbami. Je ich celá paleta. Opísať to si vyžaduje básnika uchváteného krásou. Každý jesenný deň je iný. Iný je v tom, že sa neustále menia farby ... (Celý článok)

V Rožňave bude v piatok koncertovať Bratislava Hot Serenaders a Milan Lasica

Orchester Bratislava Hot Serenaders vás pozýva na koncert v Rožňave, ktorý sa uskutoční 9. januára 2009 o 19:00 hod. v divadelnej sále Mestského divadla Actores. Špeciálnym hosťom koncertu je pán Milan Lasica, ktorý Vám svojim šarmantným prejavom priblíži éru doyéna slovenskej populárnej hudby Fratiška Krištofa Veselého a jeho najväčšie šlágre. Orchester Bratislava Hot Serenaders patrí medzi jedno z mála ... (Celý článok)

Tridsiatyprvý ročník výstupu na Volovec poskytol turistom krásne zážitky

Z tohtoročného úspešného už 31. ročníka Novoročného výstupu na Volovec sprostredkoval nám Tomáš Potočný z Rožňavy krásne fotografie, ktoré vám prezentujeme. Môžete sa nimi pokochať nad scenériou výstupu, ako aj pohľadmi na zasnežené okolie. Výstup využilo množstvo turistov nielen z Rožňavy, ale aj okolitých obcí a dokonca i z Košíc, ktorí sa 3. januára 2009 ... (Celý článok)

Koncom uplynulého roka zakvitla v záhradkách prvosienka jarná

December 2008 nám priniesol aj prekvapenie v prírode. Tesne pred vianočnými sviatkami občania Rakovnice mali zvláštny zážitok pri pohľade do svojich okrasných záhradok. S údivom pozerali na kvitnúce prvosienky, čo u nás nie je zvykom. Rastliny zrejme zmätené teplejším počasím vyrašili, zakvitli, alebo že v tom bolo niečo iné? Snímok sa podaril Jozefovi Sabovi dňa 20. decembra 2008 hneď ... (Celý článok)

Neopísateľné zážitky z návštevy rodného domu Pavla E. Dobšinského

Miestny odbor Matice slovenskej v Rakovnici sa v roku 2008 orientoval na Pavla Emanuela Dobšinského. Na základe vypracovaného projektu sa sústredil na tri významné akcie pri príležitosti 180. výročia narodenia nášho velikána. Prvou bolo klubové stretnutie na tému „Z rozprávky do rozprávky“. Celá akcia sa niesla v uvoľnenej, aktívnej atmosfére, oživenej spevom. K príjemnému posedeniu prispeli ... (Celý článok)

V Rakovnici slávnostné odhalili pamätnú tabuľu slovenskému dejateľovi

Upršaná nedeľa 14. decembra 2008 sa v Rakovnici stala sviatočným dňom. Miestny odbor Matice slovenskej zrealizoval s Obcou Rakovnica slávnostné odhalenie pamätnej tabule Pavlovi E. Dobšinského na budove evanjelického kostola. K slávnostnej atmosfére prispeli vzácni hostia z krajskej rady MS v Košiciach pán Gállik, oblastného pracoviska MS Ing. Zlatica Halková, okolitých MOMS ... (Celý článok)

Štyri dni vianočného voľna využili na menší jednodenný výlet

Posielam príspevok z druhého sviatku vianočného, ktorý sme prežili v Severnom Írsku. Taký, trochu netradičný, lebo sme sa boli pozrieť pri Atlantickom oceáne. Keďže sme mali štyri dni pracovného voľna, tak sme to využili na menší jednodenný výlet. Tentokrát sme boli neďaleko DONEGALU, mesta, ktoré sa nachádza zapadne od írskeho ostrova (ak to môžem tak napísať) potrebovali sme trochu pohybu, lebo ... (Celý článok)

Prví Gemerčania priniesli radosť svojim rodičom v prvý deň roku 2009

Prvé prírastky novorodeniatok v roku 2009 sme zaznamenali aj na hornom a strednom Gemeri. V rožňavskej nemocnici sa prvé tohtoročné novorodeniatko – dievčatko, narodilo 1. januára 2009 ráno o 5,35 hod. Mladej mamičke, prvorodičke z Krásnohorského Podhradia pani Darvašovej sa narodila dcérka s váhou 2280 gramov a dĺžkou 45 cm. Nie je to ale prvé bábätko z Rožňavy. To sa narodilo, zaujímavo, v Košiciach ... (Celý článok)

Deväť rokov pred Julesom Verne uvažoval o letu človeka balónom na Mesiac

S novým rokom 2009 predkladáme vám januárový kalendár osobností Gemera. Dozviete sa v ňom, že v Revúcej sa narodil Gustáv Reuss, autor prvej slovenskej vedecko-fantastickej prózy Hviezdoveda alebo Životopis Krutohlava, v ktorej ešte pred Julesom Verne uvažoval o možnosti letu človeka balónom na Mesiac. Stretnete sa i s menami Eliáš Sartorius, Janko Čajak, Ján Fedor Houdek, Ján Ladislav Bartolomeides, Gašpar Dianiška, Pavel Kurek, Július Rudnay, František Sobota, Andrej Milár a ďalší ... (Celý článok)

Knižnica Mateja Hrebendu
v Rimavskej Sobote vyhlasuje 30 ročník prehliadky prvotín li-terárnych prác začínajúcich au-torov. Neanonymnej prehliadky sa môžu zúčastniť všetci začí- najúci autori vo veku od 15 do 30 rokov. Každý autor môže poslať pôvodné práce z oblasti poézie a umeleckej prózy v rozsahu maximálne 20 strán najneskôr do konca marca.

Obce Hodejov v okrese
Rimavská Sobota a Hucín v Revúckom okrese podali pro-jekty zamerané na rozvoj obcí s rómskymi osídleniami vo vidie- ckom prostredí. Ak uspejú, pri-budne v dedinách kanalizácia a zrekonštruujú sa miestne komu-nikácie. V obidvoch obciach ži-je viac ako 50 percent obyvate-ľov rómskej národnosti.

Seriál pretekov Minirally
cup začal 6.2. t.r. písať svoje druhé pokračovanie. Po vcelku úspešnej premiére v minulom roku sa úvodnými pretekmi v Gemerskej Polome rozbehla nová sezóna. Na štart sa postavila šesťdesiatka posádok, spomedzi ktorých v absolútnom poradí zvíťazila dvojica Peter Slávik, Martin Junger na Mazde 323.

V Galérii Gemerského
osvetového strediska v Rožňave je od 5. februára t.r. pre milovníkov karikatúr k dispozícii výstava rovnomenného názvu od gemerského rodáka Kaza Kanalu. Výstavu si môžete pozrieť do 26. februára 2010 od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 16.00 hod.

V Rožňavskom Bystrom pripravili už sedemnásty ples svojim rodákom

Rožňavsko-bystranskí futbalisti v znamení úspešného futbalového roku

V sobotu 16.1.2010 futbalisti Baníka Rožňavské Bystré na výročnej schôdzi vyhodnotili minulý športový rok. Po krátkom privítaní predsedom TJ Peťom Urbanom vlaňajšie výsledky a výkony futbalo- vého mužstva pripomenul tajomník FO a tréner Miloš Leng. Hlavne jesenná časť bola, čo sa týka výsledkov, úspešná. Z trinástich jesenných zápasov Bystrania 6 vyhrali, 5 remizovali a 2 prehrali, za čo im patrí 3. priečka ... (Celý článok)

Málokto čakal – futbalisti Rožňavského Bystrého po jesennom kole tretí

Rožňavské Bystré – Čoltovo 8:2 (2:0). Na deň Všetkých Svätých pripadlo 13. a posledné jesenné kolo okresného majstrov- stva II. triedy vo futbale. Rožňavskobystranom sa zápas vydaril a hladko zdolali Čoltovo 8:2. Strelecky sa darilo Jánovi Gonosovi, ktorý po dlhom zranení strelil 4 góly. Na prvý gól si musela hŕstka divákov počkať až do 25. minúty, ktorý strelil po peknej kombinačnej ... (Celý článok)

Vykúpenie Bystranom v Brzotíne priniesla až posledná minúta nastaveného času

Zo zápasu Ml. Brzotín - Rožň. Bystré 3:3 (2:1). Foto: Š. Maliňák Mladosť Brzotín – Rož- ňavské Bystré 3:3 (2:1). Zápas 12. kola II. futbalovej triedy Majstrovstva okresu Rožňava v Brzotíne sa za- čal s meškaním, lebo dele- govaný rozhodca Molnár sa na zápas nedostavil. Delegát zápasu za prí- tomnosti kapitánov oboch mužstiev vyžreboval rozhodcu, ktorého oba týmy dali do žrebovania. Žreb určil zástupcu Bystranov Petra Ďurského. Svoju úlohu zvládol dobre, no ... (Celý článok)

Mužstvu sa núkajú tri body, ale školácke chyby v závere znehodnotia i dobrý výkon

Zo zápasu Pača - Rožňavské Bystré 3:2. Foto: P. Urban Pača – Rožňavské Bystré 3:2 (0:1). Rožňavsko-bys- trania v desiatom kole II. triedy majstrovstva okresu vo fut- bale odohrali na Pači ďalší smoliarsky zápas, keď proti minuloročnému účastníkovi I. triedy nedokázali udržať sľubné dvojgólové vedenie. Na dobrom teréne sa hral od začiatku obojstranne rýchly a zaujímavý futbal. Úvodnému 10-minútovému náporu domácich Pa- čanov Bystrania odolali ... (Celý článok)

Pútače nielen vítajú návštevníkov, ale aj vychovávajú k hrdosti k obci

Vkusné pútače pred obcou Rožňavské Bystré vítajú príchodzích. Pred vstupom do obce Rožňavské Bystré, smerom od Rožňavy i od Štítnika, vítajú jej návštevníkov, ale aj tých, ktorí ňou iba prechádzajú, pekne uprave- né pútače. Tvorí ich erb obce a uvítací príhovor: Vitajte v obci Rožňavské Bystré. Nápad postaviť ich vedľa hlavnej cesty bol nápadom starostky obce pani Želmíry Gonosovej, hneď potom, ako ju tohto roku zvolili do funkcie ... (Celý článok)

Tri góly Hrhovčanov vyprovokovali Bystranov k prvým trom bodom od súpera

Zo zápasu Hrhov - Rožň. Bystré 3:6. Foto: P. Urban Hrhov – Rožňavské Bystré 3:6 (2:3). Tvrdému a hrboľatému terénu sa lepšie prispôsobili Rožňavskobystra- nia. Úvod 9. kola II. triedy majstrovstva okresu však tomu nenasvedčoval. Kým sa Bystrania predbiehali v zaha- dzovaní vyložených šancí (Minčík, Hajdu, Rusnyák), domáci Hrhovčania sa dvakrát dostali na dostrel Máťašovej brány a v 25. minúte už viedli 2:0. Bystranom ... (Celý článok)

Kdeže sú tie časy, keď Kovstaváci rozdávali súperom body jedna radosť

Rožňavské Bystré – Kovstav Rožňava 1:1 (0:1). Rožňav- skobystrania nastupovali na zápas 8. kola II. triedy majstrovstva okresu s veľkým odhodlaním zabojovať a získať doma tri body. Úvodné minúty naznačili, že dobrý výsledok sa môže dostaviť. Bystrania mali viac loptu na svojich kopáčkách a boli iniciatívnejší ako súper. Avšak pozorne brániaca obrana Kovstavu nepúšťala Bystranov do ... (Celý článok)

Namiesto troch bodov si priviezli Bystrania z Kružnej sedmičku gólov

Zo 7. kola majstrovského futbalového zápasu Kružná - Rožňavské Bystré 7:1 (3:1). Foto: Peťo Urban Kružná - Rožňavské Bystré 7:1 (3:1). Len málokto čakal takýto výsledok týchto dvoch mužstiev II. triedy majstrovstva okresu vo futbale, ktoré mali po 6. kole v kolónke prehier nulu. Kružná začala zápas s veľkou iniciatívou a už po štyroch minútach dala úvodný gól po kombinačnej akcii z ich pravej strany. Domáci pokračovali v tlaku a v 12. minúte opäť po tej istej strane vošli do 16-ky ... (Celý článok)

Bystrania s Jovicami očakávali ľahší zápas, nakoniec sa strachovali o víťazstvo

Rožňavské Bystré – Jovice 5:4 (3:2). Šieste kolo okresného majstrovstva II.triedy vo futbale bolo v znamení peknej septembrovej nedele. Bystrania očakávali ľahší zápas no opak bol pravdou. Jovice sa predstavili v Rožňavskom Bystrom v dobrom svetle. Bystrania sa ujali vedenia už po pár sekundách po rozohrávke zo stredu ihriska. J. Urban ml. vysunul po pravej strane Minčíka, jeho ... (Celý článok)

Na Dni obce 2009 v Rožňavskom Bystrom vítali chlebom a soľou

Bola sobota, 12. septembra 2009. Slniečko sa od rána veselo usmievalo, v obecnom rozhlase vyhrávali rezké pesničky a celé Rožňavské Bystré bolo vyzdobené farebnými stužkami. Práve tento deň – Deň obce – patril nám všetkým, rodákom, ale aj nerodákom, starším a aj mladším, vzácnym hosťom..., no proste všetkým tým, ktorým aspoň malý kúsok srdca bije pre túto peknú dedinu, ktorá ... (Celý článok)

Pozvánka na Deň obce Rožňavské Bystré

Kedy dovezú Rožňavskobystranskí futbalisti tri body aj od súpera?

Rakovnica - Rožňavské Bystré 1:1 (0:1). Rožňavsko- bystrania v Rakovnici nepotvrdili v 5. kole okresného majstrovstva II. triedy vo futbale dobrý výkon z minulého kola a v tradičnom derby iba remizovali. Tak, ako minulú sezónu, ani tentoraz sa im na ihrisku v Rakovnici nedarilo - hlavne strelecky. Celý prvý polčas boli Bystrania lepším mužstvom na ihrisku, no gólovo sa presadil iba ... (Celý článok)

Bohúňovo napriek prehre zanechalo v Rožňavskom Bystrom dobrý dojem

Rožňavské Bystré – Bohúňovo 5:2 (2:1). Bohúňovo vo štvrtom kole II. tiedy futbalového majstrovstva okresu sa predstavilo v Rožňavskom Bystrom s novým mužstvom a zanechalo tu dobrý dojem. Začiatok zápasu bol poznačený nepresnými prihrávkami obidvoch tímov. Bystrania sa hlavne v zálohe nevedeli dostať do správneho tempa a chýbala aj patričná bojovnosť. Prvú ... (Celý článok)

Rožňavskobystrania v Lipovníku proti Drnave mali na víťazstvo

Zo zápasu Drnava - Rožň. Bystré 2:2 (1:2) Rožňavské Bystré – Drnava 2:2 (1:2). Rožňavskobystrania cestovali na svoj zápas tretieho kola II.triedy OM do Lipovníka. Tam na nich čakali ,,domáci futbalisti“ z Drnavy. Obidve mužstvá začali hrať otvorený futbal s cieľom čo najskôr streliť gól. Útoky sa striedali na jednej aj druhej strane. Prvý gól strelili Bystrania už v 5. minúte po dobrej kombinácii J. Urbana ml. a Tibora Gonosa, ktorý túto ... (Celý článok)

Futbalisti zo Slavošoviec stačili iba na desiatich Bystranov

Rožňavské Bystré – Slavošovce 4:0 (2:0). V druhom kole futbalového majstrovstva okresu privítali v II. triede hrajúci Rožňavskobystrania na svojom ihrisku futbalistov zo Slavošoviec. Bystrania nastúpili na zápas iba s 10 hráčmi. Trvalo 25 minút kým dorazil meškajúci Krága. Počas týchto 25 minút bol zápas vyrovnaný a obidve mužstvá si vypracovali po dve ... (Celý článok)

V Kečove na futbale Bystrania streľbou vyvolávali explóziu už vyhasnutej sopky

Kečovo - Rožňavské Bystré 2:2 (1:2). Nový futbalový ročník II. triedy v okrese Rožňava sa rozbehol 9.8.2009 1. kolom. Pred zápasom by Bystrania brali jeden bod všetkými desiatimi, no po zápase všetci konštatovali, že prišli o 2 body. Celý prvý polčas mali Bystrania jasne vo svojich rukách. Množstvo nepremenených šancí sa Bystranom nakoniec vypomstilo. Už v 3. minúte Hajdu spálil ... (Celý článok)

Uvarte si bvab na kvasno tak, ako si ho varä v Rvažnavskom Bystrom

Pán Gabriel Rožai mi poslal v bystränskom nárečí napísané recepty niektorých jedál z Rožňavského Bystrého. Tu sú: BVAB NA KVASNO Dostacijä: bvab suchí, mäso (udeňia), šesnok, bopkoví lis (=list), grúle, mliako, smetanka, hlatká múka, voda; zápraška: slaninka, cibulka, múka hlatká, paprika šervená. Ta bvab zmo si dakodi aj vešiar namošeli (ta jä aj teráz namášäm). Bvab suchí sä ... (Celý článok)

Zomrel Ing. Marian Rudnay po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 39 rokov

(Celý článok= životopis, rozlúčka, smútočné poďakovanie)

S hubármi sa na hornom Gemeri roztrhlo vrece a už od rána nosia plné košíky

Keď sme 6. júla 2009 ráno odchádzali z Rožňavského Bystrého do Bratislavy, spomenul som si ako mi môj švagor Mišel - veľký hubár - ešte deň predtým vravel: „Prešiel som od Rekenskej dolinky až po Kopolt a našiel som iba niekoľko sladkých húb. V máji slabo pršalo a podhubie nemalo vlahu. Teraz sa to prejavuje tak, že dubákov niet.“ Stačilo však autom prejsť z Tornale do Jelšavy, ... (Celý článok)

Futbalisti Honiec vyhrali Memoriál J. Babiča, P. Urbana a M. Lindáka v Bystrom

V nedeľu 12.7.2009 sa do Rožňavského Bystrého prišlo pozrieť na futbal vyše 200 divákov. Počasie tiež prialo futbalu. Turnaj ako Memoriál Jána Babiča, Petra Urbana a Miroslava Lindáka sa začal s menším meškaním o 13:30 hod. V prvom zápase Rudná vyhrávala už 3:1, no v záverečných minútach Hončania vyrovnali a na 11-ky postúpili. V druhom ... (Celý článok)

Klikni na väčší obrázok!

Gratulujeme pani Lengovej k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia

Pani Silvia Lengová z Rožňavského Bystrého dňa 29. júna 2009 slávnostne promovala na Trnavskej univerzite. Úspešne tak ukončila vysokoškolské štúdium popri zamestnaní na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Prevzala si diplom, čo ju oprávňuje používať akademický titul Mgr. K tomuto kroku jej blahoželám prostredníctvom stránky Maj Gemer predovšetkým preto, že je ... (Celý článok)

Bystrania na záver okúsili v Honciach ako chutí s víťazom II. triedy trpkosť prehry

Honce – Rožňavské Bystré 9:1 (3:0). Po štyroch víťazných zápasoch za sebou Bystrania okúsili v 26. kole II. triedy majstrovstva okresu na futbalovom ihrisku v Honciach trpkosť prehry. A nie hociakej! Prvé minúty zápasu naznačili, že by to mohlo byť vyrovnané stretnutie. Prvá šanca domácich v 11. minúte však znamenala aj úvodný gól v zápase - 1:0. O 4 minúty na to po rohovom kope a nedôraznom ... (Celý článok)

Bystrania začali brať zápas vážne až po nepriaznivom stave 1:3 pre Kružnú

Kružná – Rožňavské Bystré 3:4 (1:1). Bystrania napriek absencii viacerých kľúčových hráčov dokázali vyhrať aj ďalší zápas v Kružnej. Priebeh zápasu 25. kola II. triedy futbalového majstrovstva bol veľmi zaujímavý. Obe mužstvá začali útočne, chýbalo však presnejšie zakončenie. V 23. minúte odpískal rozhodca penaltu v prospech domácich za ruku Šályho. Domáci kapitán však netrafil bránu. V 30. ... (Celý článok)

Futbalisti Bohúňova vysokú prehru s Bystranmi (0:14) vzali športovo

Rožňavské Bystré – Bohúňovo 14:0 (5:0). Bystrania potvrdili dobrú jarnú formu a v 24. kole II. triedy futbalového majstrovstva okresu Rožňava deklasovali Bohúňovo 14:0. Na výborne pripravenom trávniku Bystrania od začiatku súperovi nič nedarovali.Po úvodnom veľkom tlaku dal v 10. minúte prvý gól Rado Šimko. Až do 30. minúty sa Bystrania predbiehali v zahadzovaní ... (Celý článok)

Deň detí v Rožňavskom Bystrom oslávili aj napriek nepriazni počasia

Na základe opakovaného podnetu mladého otecka (Peťa Ďurského) sa vedenie obce Rožňavské Bystré rozhodlo usporiadať oslavu Dňa detí. Každé dieťa dostalo osobnú pozvánku, z ktorej sa dozvedelo kedy a kde sa má oslava konať. Deti s rodičmi mali pôvodne prísť na futbalové ihrisko, ale pre nepriaznivé počasie sa celá akcia konala v kultúrnom dome. Pri vstupe do sály dostalo ... (Celý článok)

Za stavu 0:5 domáci brankár od zlosti opustil svoju bránu a dostal červenú

Kovstav Rožňava - Rožňavské Bystré 0:5 (0:4). V Nadabulej sa hral v sobotu 30. mája zápas 23. kola II. triedy majstrovstva okresu vo futbale dvoch rozdielnych polčasov. V prvom vychádzalo Bystranom takmer všetko, v druhom skoro nič. Už v 2. minúte Rado Šimko po prihrávke brata Romana tvrdou strelou otvoril skóre. 0:1. V 6. minúte Roman Šimko po prihrávke Rada Š. zľavej strany krížnou ... (Celý článok)

Čoltovo bolo stále nad hladinou, aby sa nakoniec v Rožňavskom Bystrom potopilo

Rožňavské Bystré – Čoltovo 4:3 (1:2). Čoltovo s omladeným mužstvom v Bystrom trikrát vyhrávalo, ale 3 body zostali nakoniec doma. Od začiatku zápasu sa hral v 22. kole II. triedy majstrovstva okresu vo futbale v Rožň. Bystrom útočný futbal. Čoltovo v prvej štvrťhodine dvakrát nebezpečne ohrozilo bránu Bystrého, no ich strely tesne minuli Rusnákovu bránu, ktorý bol brankárom ... (Celý článok)

Bystranským hráčom proti Drnave nebolo súdené v Lipovníku streliť gól, hoci ...

Z futbalového zápasu Drnava - Rožň. Bystré 3:0 Drnava - Rožňavské Bystré 3:0 (2:0). Z dôvodu renovácie trávnika v Drnave sa zápas 21. kola II. triedy majstrovstva okresu odohral v Lipovníku. Už to, že na zápas bol delegovaný rozhodca Gyenes, neveštilo nič dobré pre Bystranov. Ašpirant na postup z druhého miesta, ktorý momentálne disponuje kvalitným kádrom, vyvinul na bystranskú bránu prvých 5 minút enormný tlak. Tento tlak Bystrania prežili a v 8. minúte sa ... (Celý článok)

Moje spomienky z detstva na život a niektoré udalosti v Rožňavskom Bystrom

Ondrej David Jedného dňa zazvonil v mojom byte telefón. Volal mi Ondrej Doboš z Bratislavy, rodák z Rožňavského Bystrého, s ktorým sme spolu vyrastali a ktorý sa ma okrem iného spýtal, ako si spomínam na svoje detstvo. Zamyslel som sa teda a spomínal na život a niektoré udalosti v Rožňavskom Bystrom hneď po druhej svetovej vojne. Predkladám ich tak, ako to v tom čase detská duša prežívala a ako si to zapamätala. ... (Celý článok)

Bystranom sa po dlhšom čase darilo aj strelecky - poltucet gólov pre Hrhovčanov

Rožňavské Bystré - Hrhov 6:1 (4:0). Desiateho mája 2009 sa v 20. kole II. triedy majstrovstva okresu predstavili futbalisti z Hrhova. Keďže Bystranom sa po dlhšom čase darilo aj strelecky, Hrhovčania si odniesli domov poltucet gólov. Už v úvode zápasu sa strelecky prezentoval Minčík a Račko. V 11. minúte presná prihrávka Rada Šimka našla jeho brata Romana a ten otvoril skóre presnou strelou k tyči - 1:0. O päť minút neskôr ... (Celý článok)

Vatra v Rožňavskom Bystrom sa na Deň víťazstva po rokoch opäť rozhorela

Pri príležitosti spomienky na Deň víťazstva nad fašizmom sa v Rožňavskom Bystrom opäť po niekoľkých rokoch rozhorela vatra. Hlavnú iniciatívu prevzala bystränská mládež, za pomoci urbariátu, Obecného úradu v Rožňavskom Bystrom a novej starostky pani Želmíry Gonosovej. So západom slnka sa ako huby po daždi z každej strany vynárali ľudské siluety, ktoré mali namierené na Špády ... (Celý článok)

Remíza v Joviciach bojovnejších domácich a technickejších Bystranov

Jovice - Rožňavské Bystré 2:2 (0:0). V 19. kole II. triedy futbalového majstrovstva rožňavského okresu Bystrania cestovali do Jovíc, kde sa im v posledných rokoch darí. Aj tentokrát si priniesli aspoň bod. Hostia v pozmenenej zostave stretnutie začali dobre, no na na tvrdom a nerovnom teréne mali problém spraviť nejakú súvislú akciu. V 7. minúte mali Jovice prvú veľkú šancu, no domáci útočník netrafil ... (Celý článok)

Tomu sa vo futbalovej terminológii hovorí vyhrať zápas s odretými ušami

Rožňavské Bystré – Slavošovce 3:2 (1:1 ). V 18. kole II. triedy futbalového majstrovstva okresu Rožňava privítali v Rožňavskom Bystrom futbalistov zo Slavošoviec. Víťazstvo vo svojom prvom jarnom zápase na domácej pôde sa rodilo veľmi ťažko. Bystrania začali s veľkým náporom. Hlavne Minčík a Rado Šimko zamestnávali slavošovskú obranu. Obrovskú šancu spálil Minčík v 16. minúte, keď ... (Celý článok)

Želmíra Gonosová vyhrala doplňujúce voľby starostu v Rožňavskom Bystrom

Želmíra Gonosová Želmíra Gonosová vyhrala doplňujúce voľby starostu v Rožňavskom Bystrom v okrese Rožňava, ktoré sa uskutočnili v sobotu 25. apríla 2009. Kandidovala za koalíciu SNS-Smer-SD. K urnám prišlo približne 73 percent z celkového počtu zapísaných voličov. Ako informovali z miestnej volebnej komisie, víťazka mala jednu nezávislú ženskú protikandidátku a kandidoval aj jeden muž za ĽS-HZDS. Nová starostka pani Gonosová s ... (Celý článok)

Výstup na Zeme napriek nepriaznivej predpovede meteorológov aj tejto jari

Už sa stalo peknou tradíciou uskutočniť začiatkom jari turistický výstup z obce Rožňavské Bystré na nevysoko položené horské sedlo tvoriace severnú hranicu chotára obce s Gemerskou Polomou zvané Zeme. Hlavným organizátorom bola aj tohto roku rožňavsko bystrianska skupina Poľovníckeho združenia Gerlach v spolupráci s miestnym Obecným úradom. Napriek peknému počasiu sa podujatia ... (Celý článok)

Stačilo raz zhypnotizovať hráčov hostí a body zostali v Rakovnici

Rakovnica - Rožňavské Bystré 1:0 (1:0). V susedskom futbalovomderby sa v 17. kole dňa 19.4. 2009 stretli domáca Rakovnica a Rožňavské Bystré. Bystrania po dobrom výkone a výsledku v Nižnej Slanej, si trúfali v Rakovnici uhrať aspoň bodík. Bystrania začali lepšie. Prvá 20-minútovka patrila hosťom, mali územnú prevahu, no z rohov a ani z ďalších sľubných akcií nedali gól. Postupne sa hra vyrovnala ... (Celý článok)

Veľkonočná šibačka nižnoslanským futbalistom na bystrianskych nevyšla

Nižná Slaná – Rožňavské Bystré 1:2 ( 1:0 ). Na prvý jarný zápas Bystrania cestovali s obavami, že mužstvo Nižnej Slanej s ambíciami na postup do I. triedy môže vysoko vyhrať. Bystrania však v tomto zápase, v takmer najsilnejšej zostave, boli lepším mužstvom na ihrisku a súpera porazili. Prvý polčas bol od oboch mužstiev opatrný a šancí bolo na oboch stranách ako šafranu. Obidve mužstvá hrali dosť nepresne ... (Celý článok)

Bystränské hlasy bolo počuť na pražskej Letnej a pomohli slovenským futbalistom

Bystränia v Prahe Bol prvý apríl a nebola polnoc. Bola pražská Letná a bolo nás tam moc. No, lebo sa hral dôležitý medzištátny zápas medzi Českom a Slovenskom. Medzi priaznivcami zo Slovenska, ktorí svojimi hlasmi chceli pomôcť slovenským futbalistom bola aj hŕstka priaznivcom z Rožňavského Bystrého. Tušili, že Slováci doma porazia odvekého rivala, ktoré im roky bol neprekonateľnou prekážkou? Tušili, lebo veď bol aj prvý apríl! ... (Celý článok)

Tridsaťjeden futbalových družstiev na hornom Gemeri bude šibať naplno

Konečne sa začiatkom jari naplno rozbehli aj v Rožňavskom okrese všetky majstrovské futbalové súťaže dospelých. Po pomalom začiatku futbalistov vo IV. lige, kde má horný Gemer zo 16 družstiev iba dve – (Štítnik a Rožňava) vyššie zastúpenie, veru futbal v tomto regióne medzi dospelými nemá. História pozná, že najvyššie hrala Rožňava v novom štátoprávnom usporiadaní iba ... (Celý článok)

Veľkonočné sviatky strávi Ján Behúň v najvyšších horách sveta - v Himalájach

Do nebotyčných Himalájí sa koncom marca t.r. vydala letecky cez Viedeň - Frankfurt - Bahrain - Káthmándú aj päťčlenná skupina expedície K&K PNEU ANNAPURNA – EVEREST 2009 horolezcov z Čiech v zložení: Libor Uher, Petr Mašek, Radim Slíva, Petr Valchař a Ján Behúň. Posledne menovaný je 43-ročný Gemerčan, rodák z Rožňavského Bystrého, lekár výpravy. Spoločne sa pokúsia zdolať najvyššiu ... (Celý článok)

Nad fotografiou, ktorá udržala detské tváre až 80 rokov

Len pred pár týždňami mi poslala moja sestra Božena starú fotografiu žiakov z Rožňavského Bystrého, ktorú som odhadol, že je asi z roku 1929-30. Písal som o nej na tejto stránke v článku: "Koho poznáte ... ". Ako mi povedala, o fotografii z toho obdobia jej povedala naša mama ešte pred vyše 25 rokmi. Sestra ju na fotografii spoznala podľa môjho detského výzoru a mama jej to vtedy potvrdila. Vlastnila ju ... (Celý článok)

Koho poznáte z fotografie žiakov Ľudovej školy v Rožňavskom Bystrom

Každý záber z minulosti našej obce Rožňavské Bystré, či jej obyvateľov, ktorý sa mi dostane do rúk, ma poteší. Uvedomujem si v ňom nielen jeho obsah, ale i život, ktorý v tom čase pulzoval v tejto malej dedinke na hornom Gemeri. Veľa ľudí mi prezradilo, že sa veľmi radi na také fotografie z dávnej, ale i nedávnej minulosti pozerajú. Rozpoznávajú na nej známe, ale i menej známe objekty, či postavy. Žasnem aj ja, ... (Celý článok)

V Kronike obce Rožňavské Bystré za rok 2008 bude chýbať 12 spoluobčanov

Kronika Rožňavského Bystrého za rok 2008 bude obsahovať aj tieto údaje: Narodení v roku 2008: 1.) 25. 6. 2008 - Brian Šimko, Rožňavské Bystré č. 147, 2.) 12.11.2008 Emma Ujházyová, Rožňavské Bystré č. 2. Uzavretie manželstva: 1.) Zlatica Gunárová a Milan Tolnai 27.9.2008. Úmrtia: 1.) Mária Geldová, nar. 14.12.1930, zomrela 5.2.2008, 2.) Žofia Mešťanová, 23.7.1919 - 22.2.2008, 3.) Zuzana Urbanová, 26.12.1920 - 1.4.2008 ... (Celý článok)

Po 43 rokoch zasadli bývalí žiaci do lavíc – triedny učiteľ oslávil 72. narodeniny

V živote človeka sa vyskytne niekoľko veľkých a významných chvíľ, ktoré sa natrvalo zapíšu do jeho srdca. K jedným z nich určite patrilo stretnutie absolventov Základnej deväťročnej školy v Rožňavskom Bystrom v sobotu, 14. februára 2009. Po 43 rokoch zasadlo 29 bývalých žiakov opäť do školských lavíc, aby si pripomenuli chvíle veselé i vážne. Tých, ktorým to zdravotný stav či povinnosti dovolili ... (Celý článok)

Novoročný príhovor Želmíry Gonosovej, zástupkyne starostu obce Rožňavské Bystré

Vážené občianky, občania! Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovorila. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok plánov a predsavzatí. Je to však aj čas obzretia i zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali i to, čo sme nestihli urobiť. Život človeka je sám osebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením a smútkom ... (Celý článok)

S rokom 2008 sa ešte pred prázdninami pri jedličke rozlúčili aj deti v škole

Chcem vám napísať zopár riadkov o úspešnom zakončení roku 2008 slávnostným posedením pri jedličke v Základnej škole v Rožňavskom Bystrom. Tak trochu netradične, ale krásne ukončili žiaci našej školy záver roku 2008. Príhovorom pani učiteľky Mgr. Alici Simonovej, ktorá veľmi pekne opísala atmosféru nadchádzajúcich sviatkov a zaželala krásne vianočné sviatky a ... (Celý článok)

Aj keď čižmičky v oknách nemal nik, Mikuláš si svoju úlohu splnil

„...a na noc dal do mešca peniaze a položil ich na okno domu, v ktorom bývala táto rodina. Toto zopakoval aj ďalšiu noc a majiteľ domu bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí deň si teda na neznámeho počkal a keď dával mešec na okno spoznal ho a poďakoval sa mu, no Mikuláš mu povedal, aby toto tajomstvo o ňom neprezradil.“ Toľko o človeku, ktorý žil veľmi dávno, ale jeho dobré skutky si pripomíname dodnes. Aj v Rožňavskom Bystrom sa v predvečer ... (Celý článok)

Putovnú varechu chceli aj nohejbalisti Gemer z Rožňavského Bystrého

Július Markovič V bratislavskom Ružinove sa dňa 29.11.2008 konal už 12. ročník nohejbalového turnaja "JEZET CUP - Sami sebe", ktorý organizovala reklamná agentúra JEZET. Podľa pravidiel turnaja si jeho víťaz Group 4 S odnáša Putovnú varechu, vyzdobenú stuhami s menami víťazov jednotlivých ročníkov. Družstvo, ktoré Putovnú varechu získa tri razy po sebe sa stáva jej trvalým majiteľom. To sa však v histórii turnaja zatiaľ nikomu nepodarilo. (Celý článok)

Krásny mladý človek je hračkou prírody, ale krásny starý človek je umelecké dielo

Úcta k starším sa nedá ohraničiť alebo vymedziť len na jeden mesiac v roku. Odrazom toho bolo aj slávnostné posedenie dôchodcov v Rožňavskom Bystrom, ktorí napriek veku, starostiam a bolestiam neváhali a prijali naň pozvanie 21.novembra 2008. Na úvod všetkých srdečne privítali žiaci miestnej základnej školy. Nie jednej starej mame sa po líci skotúľala slzička pri počúvaní dojímavých ... (Celý článok)

V Kečove nevedeli nájsť počas zápasu s Bystranmi ani jednu futbalovú bránu

Kečovo – Rožňavské Bystré 0:0 Štrnáste kolo II. triedy okresného majstrovstva vo futbale sa predohrávalo 9.11.2008. Rozhodol o tom ObFZ v Rožňave z dôvodu prijateľného jesenného počasia. Bystrania na svoj prvý odvetný zápas tohto ročníka cestovali do Kečova. Oproti minulému týždňu im však chýbali Šimko a Minčík. Domáci hneď od začiatku dokazovali, že tento zápas chcú vyhrať ... (Celý článok + futbal v okrese)

Susedské derby v Rožňavskom Bystrom dopadlo lepšie pre sebavedomé Honce

Z futbalového zápasu Rožňavské Bystré - Honce 1:3 Rožňavské Bystré – Honce 1:3 (0:1) Po vzájomnej dohode futbalových klubov z Honiec a z Rožňavského Bystrého sa odohral majstrovský futbalový zápas 13. kola na ihrisku v Bystrom a nie v Honciach, ako malo byť na programe. Odveta bude odohraná v 26. kole. Na posledné jesenné kolo sa prišlo pozrieť do Bystrého vyše stovka divákov, ktorí boli zvedaví ako dopadne susedské derby. Keďže obidve ..." (Celý článok + futbal v okrese)

Kružná čakala na svoj gól v zápase až po dvoch obdržaných od Bystranov

Rožňavské Bystré – Kružná 5:2 (4:2) Po dlhšom čase sa Bystrania na svoj 12. majstrovský zápas II. triedy okresu Rožňava zišli takmer v najsilnejšej zostave. Od prvých minút sa domáci zahryzli do súpera z Kružnej a prvých 10 minút mu nedali dýchať. V 6. minúte potiahol po pravej strane loptu Minčík, a jeho prízemný center dorážal do brány Urban - 1:0. O 5 minút neskôr po rohovom kope Bystranov zvyšoval na 2:0... (Celý článok + foto)

Na školskom dvore lietajúce šarkany hýrili farbami od výmyslu sveta

Jeseň, listy stromov sfarbené do žlta, červena a do hneda, dobrý vietor a nesmierna radosť všetkých, ktorí si 21. októbra 2008 v Rožňavskom Bystrom nenechali ujsť „Šarkaniádu“. To je stručný opis vydarenej akcie, ktorú pod vedením pani učiteľky Mgr. Alice Simonovej zorganizoval Žiacky parlament pri Základnej škole v Rožňavskom Bystrom. A nesmieme ... (Celý článok + foto)

Hrboľatý terén ihriska privádzal hostí do zúfalstva, ale góly dávali aj bruchom

Bohúňovo – Rožňavské Bystré 1:5 (0:1) Rožňavskobystrania nastupovali v 11. kole okresného futbalového majstrovstva do zápasu v Bohúňove nie najlepšie naladení, pretože na zápas neprišli z rôznych dôvodov viacerí hráči. Kým si hostia zvykli na katastrofálny terén, bola hra prvých 20 minút vcelku vyrovnaná. Domáci asi trikrát stihli ohroziť Máťaša, čo však bolo z ich strany v 1. polčase... (Celý článok + futbal v okrese)

Futbalisti Kovstavu vystrelili na bystranskú bránu ledva jednu strelu

Rožňavské Bystré – Kovstav Rožňava 3:0 (1:0) V 10. kole II. triedy majstrovstva okresu sa stretli futbalisti Rožňavského Bystrého s Kovstavom Rožňava na ihrisku v Bystrom. Hneď na začiatku zápasu si minútou ticha uctili hráči aj diváci pamiatku zosnulého Ondreja Tomku bývalého hráča a kronikára bystranského futbalu. Na kvalitne pripravenom trávniku za pekného jesenného počasia sa hral prvý polčas dosť nezáživný futbal... (Celý článok+ foto + futbalové výsledky)

V Čoltove sa hral bojovný futbal, avšak s mnohými nepresnými prihrávkami

Čoltovo – Rožňavské Bystré 1:2 (1:0). V deviatom kole II. triedy okresného majstrovstva vo futbale Bystrania odohrali svoj zápas na pôde v Čoltove s miestnymi futbalistami, ktorí patria spolu s Bystranmi do jednej ,,váhovej kategórie“. Od začiatku sa hral bojovný futbal, avšak s mnohými nepresnými prihrávkami na obidvoch stranách. Hlavným dôvodom týchto... (Celý článok + Futbal s výsledkami)

Futbalisti Drnavy presvedčili Bystranov, že sú vážni kandidáti na postup

Rožňavské Bystré – Drnava 2:5 (1:3) V ôsmom kole II. triedy futbalového majstrovstva okresu privítali Bystrania 28.9. 2008 na svojom ihrisku futbalistov z Drnavy. Drnavčania, ako kandidáti na postup, sa od začiatku pustili do Bystranov, ktorí nastúpili bez viacerých hráčov základnej zostavy. To sa samozrejme odzrkadlilo aj na ich hre a v konečnom dôsledku aj na výsledku. Prvý gól padol v 13. minúte po nedorozumení v ... (Celý článok)

Hrhov, ktorý má problémy s nedostatkom hráčov, bol nad sily Bystranov

Hrhov – Rožňavské Bystré 5:2 (3:2) Po vysokej domácej výhre v minulom týždni, optimisticky naladení Bystrania vycestovali na svoj 7. zápas do Hrhova. Hrhov, ktorý má momentálne problémy s nedostatkom hráčov nakoniec na zápas nastúpil. Bystrania, ako obvykle, nezvládli úvod zápasu. Po dvoch nepremenených nájazdoch Bystranských útočníkov prišiel... (Celý článok)

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s Jánom Babičom

Smutná pravda života vraví, že nič netrvá večne a i život každého z nás sa raz skončí. Verím však, že dobrí ľudia nikdy neumrú. Aj keď odídu z tohto sveta, to podstatné čo sme na nich milovali ako úsmev, názory, láskavosť, spomienky tu zostanú navždy. Dňa 9. septembra sa nám prichodilo rozlúčiť s našim milovaným otcom, manželom a starým otcom Jánom Babičom z Rožňavského Bystrého. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli a spolu s nami ho odprevadili na jeho poslednej ceste, tým, ktorí nám pomáhali znášať najväčší žiaľ za ich ochotu a krásne slová útechy, ktoré zazneli počas poslednej rozlúčky. Zvlášť by sme chceli poďakovať pani Silvii Lengovej, ktorá sa aj jeho slovami rozlúčila so všetkými, ktorí sme ho milovali. Ďakujeme za prejavy sústrasti a množstvo kvetinových darov.

Smútiaca rodina

Bystränská futbalová kanonáda dobre mierila do brány hosťujúcich Jovíc

Rožňavské Bystré – Jovice 8:2 (1:1) V 6. kole II. futbalovej triedy 14.9.2008 privítali Rožňavskobystrania na svojom ihrisku futbalistov z Jovíc. Úvodných 15 minút patrilo hosťom, ktorí už v 5.minúte viedli, keď strelu z uhla Máťaš neudržal v rukách a tá mu následne spadla za chrbát - 0:1 Hostia mali ešte dve čisté šance, do ktorých sa dostali po obrovských chybách v obrane Bystrého, no Máťaš ich vyriešil k spokojnosti domácich... (Celý článok)

Posledná rozlúčka s Jánom Babičom, starostom obce Rožňavské Bystré

Rožňavské Bystré sa dňa 9. septembra 2008 zahalilo do smútočných farieb. V dome smútku na katafalku ležal zosnulý starosta tejto obce Ján Babič. Na stanovený čas rozlúčky k rakve vyzdobenej smútočne upravenými vencami, kyticami živých kvetov okrem manželky, dcér, brata a ďalšej rodiny, prichádzajú so smutnými pohľadmi občania obce a širokého okolia. Slzami kropia posledné kytice s pozdravmi starostlivému človeku jeho najbližší spolupracovníci z Obecných úradov, ako aj zo spoločenských organizácií... (Celý článok)

Inštalácia zborovej dozorkyne Cirkevného zboru ECAV v Rožňavskom Bystrom

Marta Lajčáková, zborová dozorkyňa v Rožňavskom Bystrom Cirkevný zbor (CZ) Evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňavskom Bystrom je svojou veľkosťou malý, ale významný svojím historickým zápasom o duchovné, spoločenské, ale aj národné povedomie obyvateľov našej obce tak ako to bolo už od založenia našej obce a CZ a ako to v cirkevnej kronike uvádza náš významný farár, národovec, spisovateľ a rozprávkar Pavol Dobšinský, ktorý u nás pôsobil v r. 1855-8. Dňa 07.09.2008 sa konala v miestnom kostole inštalácia zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej,.. (Celý článok)

Hostia z Bystrého neudržali v Honciach sľubný náskok so Slavošovčanmi

Slavošovce - Rožňavské Bystré 4:3 (2:3). Piate kolo II. triedy okresného majstrovstva vo futbale bolo na programe 7.9.2008. Bystrania odohrali svoj zápas na neutrálnom ihrisku v Honciach z toho dôvodu, že Slavošovce mali uzavreté ihrisko pre incident s Kečovom z pred dvoch týždňov. Bystré začalo veľmi dobre a už v 6.minúte viedli gólom Urbana... (Celý článok + futbal v okrese)

Výhoda domáceho prostredia sa prejavila aj na konečnom výsledku

Baník Rožňavské Bystré - Baník Rakovnica 6:1 (4:0) Vo štvrtom kole II. triedy futbalového majstrovstva narazili na seba 31.8.2008 mužstvá dvoch susedných dedín - Rožňavské Bystré a Rakovnica. Výhodu domáceho prostredia mali hráči Bystrého, čo sa prejavilo aj na konečnom výsledku. Bystrania chceli už konečne doma vyhrať, preto začali od začiatku búšiť do súpera... (Celý článok + futbal v okrese)

Na dvore základnej školy riaditeľka privítala aj jedenásť prváčikov

Tak ako inde na Slovensku, aj v Rožňavskom Bystrom sa 2.9.2008 začal nový školský rok. Vo svojom príhovore riaditeľka školy Mgr. Marta Gadušová zvlášť privítala 11 nových žiakov – prváčikov. Povzbudivé slová do začínajúceho školského roku v mene starostov všetkých troch obcí odkiaľ deti do školy dochádzajú - Honce, Rakovnica a Rožňavské Bystré... (Celý článok)

SNP má stále svoj mravný étos a historický odkaz

Občania Rožňavského Bystrého si prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu 29. augusta 2008 pripomenuli 64. výročie Slovenského národného povstania. Vypočuli si príhovor zástupkyne starostu Želmíry Gonosovej, ktorá zvýraznila v ňom význam SNP pre súčasnosť. Zaspievaním troch piesní prispel k tomuto slávnostnému dňu spevák Stanislav Ďurský a recitáciou povstaleckých básní... (Celý článok)

Štedrosť v podobe troch bodov domáci Bystrania hosťujúcim Nižnoslancom vrátili

Baník Rožňavské Bystré - Baník Nižná Slaná 1:3 (1:2) V treťom kole OM II. triedy Rožňavské Bystré privítalo v nedeľu 24.7.2008 na svojom ihrisku Baníkov z Nižnej Slanej. Úvod zápasu sa Bystranom vydaril. Už v 6. minúte po chybe v rozohrávke obrany hostí, Minčík prekonal brankára Slanej.1:0. Dlho sa však domáci netešili, lebo už o 3 minúty hostia z priameho kopu z rohu ... (Celý článok)

Vstali z mŕtvych až keď prehrávali 0:2, aby nakoniec odčinili prehru aj z minulého kola

Mladosť Brzotín - Rožňavské Bystré 3:4 (O:1). II. trieda okresných majstrovstiev vo futbale pokračovala v nedeľu 17. 8. 2008 2. kolom. Rožňavsko-bystrania vycestovali do Brzotína, kde sa stretli s miestnou Mladosťou. Začiatok zápasu bol podobný ako minulý týždeň v Rožňavskom Bystrom. Od začiatku boli Bystrania lepším mužstvom, hra sa odvíjala väčšinou na polovici domácich. Postupne prišli... (Celý článok)

Vstup do nového futbalového ročníka Rožňavskobystranom nevyšiel

Zo zápasu Rožňavské Bystré - Kečovo 0:1 (0:1) Rožňavské Bystré – Kečovo 0:1 (0:1) V nedeľu 10.8.2008 odštartovali okresné majstrovstvá vo futbale aj v okrese Rožňava. V úvodnom 1. kole II. triedy nastúpili Rožňavskobystrania na domácom ihrisku proti Kečovu. Úvod zápasu patril Bystranom, ktorí sa pustili do súpera bez rešpektu. Hralo sa väčšinou na súperovej polovici. Kečovo prišlo s jasným zámerom dobre brániť a spoliehať sa na rýchle protiútoky.. (Celý článok)

Prečo Bystrania na Magdolénskej zábave v Rakovnici dostali šok

V sobotu (26.júla 2008) sme boli na Magdolénskej zábave v Rakovnici, ktorú zorganizovali súkromní podnikatelia. No poviem vám, to bol pre mnohých ľudí doslova šok. Na takej zábave som ešte nebola a už mám po 40-tke. Zabezpečili ľudovú hudbu Javorník z Banskej Bystrice, pred kultúrnym domom hrali naši rómski spoluobčania, vo veľkom sa grilovalo a samozrejme, že nechýbal ani diskdžokej. Super zábava a super tombola... (Celý článok)

Pohár na futbalovom turnaji si vybojovali hráči z Rudnej

Tak ako každý rok, aj tentokrát sa uskutočnil v Rožňavskom Bystrom futbalový turnaj: MEMORIÁL JÁNA BABIČA, PETRA URBANA a MIROSLAVA LINDÁKA. Do vynoveného futbalového stánku prijali 20.7.2008 pozvanie mužstvá Rudnej, Vlachova a Rakovnice. Na prvý zápas nastúpili mužstvá z Vlachova a z Rudnej. Na začiatku tohto zápasu hráči Bystrého odišli na miestny cintorín... (Celý článok + foto)

Klikni na väčší obrázok!

Prispejte na opravu fary, v ktorej žil i pracoval aj Pavol Dobšinský

Zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňavskom Bystrom sa nedávno obrátil s prosbou na aktívnych i neaktívnych členov svojho zboru v súvislosti s rekonštrukciou farskej budovy. Vzhľadom na nízky počet cirkevníkov a na svoju všeobecnú insolventnosť sa pri hľadaní finančných zdrojov listom obrátil aj na rodákov žijúcich na rôznych miestach Slovenska, aby mohol od nich s vďačnosťou prijať akúkoľvek sumu určenú na spomínaný cieľ. Z histórie je potrebné spomenúť, že do roku 1810 cirkevný zbor v Rožňavskom Bystrom faru nemal... (Celý článok)

Základnú školu v Rožňavskom Bystrom tohto školského roku absolvovalo 9 žiakov

Osemdesiatdeväť žiakov Základnej školy v Rožňavskom Bystrom dnes prevzalo z rúk svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia, ako dôkaz o výsledkoch svojej práce počas školského roku. Aj keď počet žiakov dochádzajúcich do školy z troch obcí – Honiec, Rakovnice a Rožňavského Bystrého - má aj v tejto škole klesajúcu tendenciu, jej absolventi nemajú veľké problémy s umiestnením sa na stredných školách v okrese... (Celý článok)

Fotografie z archívov majú nielen pre nás obrovskú výpovednú hodnotu

Fotografia asi z roku 1942 zaznamenala vtedajších účastníkov tanečnej školy v Rožňavskom Bystrom Fotografie z priečinka, alebo ako sa zvykne hovoriť - z rodinného albumu, majú nesmiernu silu, najmä keď sa pozeráme na ne, aj keď nezainteresovaní, po pekných pár rokoch. Ako napríklad pani Alicka Simonová z Rožňavského Bystrého, keď na stránke Maj Gemer v rubrike Z archívov fotografií objavila nevšedný obrázok... (Celý článok)

Nakoniec sa stretli susedia v tabuľke - víťazstvo zostalo domácim futbalistom

ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ – KEČOVO 2:1 (1:0) V 30 stupňovej horúčave odohrali Bystrania na domácom ihrisku svoj posledný majstrovský zápas s Kečovom. Kečovo od prvých minút ukázalo, že neprišlo zápas do Bystrého len ,,odohrať“, ale malo zálusk aj na nejaký ten bodík. To, že Bystré aj Kečovo sú susedia v tabuľke, bolo badateľné od začiatku. O niečo lepšie začali hostia, mali loptu na... (Celý článok)

Za Soroškou sa hosťujúcim futbalistom body len tak ľahko nezískavajú

Hrhov – Baník Rožňavské Bystré 2:1 (1:1) Predposledný zápas II. triedy futbalového ročníka 2007/2008 odohrali Bystrania za Soroškou v Hrhove. Už prvé minúty nasvedčovali tomu, že zápas bude vyrovnaný. Hralo sa väčšinou medzi šestnástkami, bez vážnejšej koncovky. Domáci svojimi tvrdými zákrokmi zastavovali bystranské útoky, Bystrania zasa dobrou hrou v obrane veľa domácim útočníkom nedovolili... (Celý článok)

Tanečný venček ako milá spomienka na bezstarostné detstvo

Tak ako som sľúbila, píšem o tom uskutočnenom tanečnom venčeku v Rožňavskom Bystrom. Takže - venček sa konal 18. mája 2008, v nedeľu. Nedeľa je dosť nezvyčajná na takúto „akciu“, ale keďže pán Swarcz nemal iný voľný termín, tak sme sa dohodli. Naše deti sa už strašne tešili, nevedeli sa tej vytúženej nedele dočkať. Musím sa priznať, ja osobne som moju dcéru od venčeka dosť odhovárala, zdalo sa mi to zbytočné. Dnes mám však na to iný názor... (Celý článok)

Situácia futbalu v Čoltove: počet futbalistov klesá aj počas zápasov

Baník Rožňavské Bystré - Čoltovo 9:0 (nedohrané pre pokles hráčov Čoltova pod sedem). Po vyše mesiaci Rožňavskobystrania odohrali 8. júna t.r. ďalší majstrovský zápas už 24. kola II. triedy na domácom ihrisku, ktorý trval len 40 minút. Hostia z Čoltova pricestovali len ôsmi, čo bola voda na mlyn pre Bystranov. Od prvej minúty sa zahryzli do súpera a neustále ohrozovali brankára Čoltova. Napriek tomu... (Celý článok)

Keď je ihrisko domácich prejavom kvality aj ich futbalovej hry

Papiereň Slavošovce - Baník Rožňavské Bystré 3:6 (1:3) Po dvoch týždňoch oddychu Bystrania opäť odohrali zápas na pôde súpera, tentoraz v Slavošovciach. Tak ako futbal, aj ihrisko bolo odrazom krízy v tomto klube - nepokosené a hrboľaté, na hranici regulárnosti. Bystranov však ani tento fakt neznechutil a od prvých minút boli pánmi na ihrisku. Už v 10. minúte Račko prihrával Minčíkovi medzi stopérov a strelil prvý gól hostí... (Celý článok)

Rožňavskobystranskí Baníci vyfárali z Nižnej Slanej s tromi bodmi

Zo zápasu Honce - Rožňavské Bystré Baník Nižná Slaná – Baník Rožňavské Bystré 2:3 (1:2) Po troch zápasoch, v ktorých Rožňavské Bystré nezískalo ani jeden bod, cestovali Bystrania do Nižnej Slanej s predsavzatím: „Uhrať aspoň remízu.“ Aj oslabené mužstvo (bez Dávida, Uhrína, Hajduho) chcelo zabojovať. Bystrania si od prvých minút vynútili územnú prevahu a Nižnoslancom robili problémy v obrane. V 17. minúte však po zlej rozohrávke v obrane Bystrého, domáci neváhali a strelili Bystranom gól - 1:0... (Celý článok)

Keď zápas rozhoduje jeden z najslabších rozhodcov

Honce – Rožňavské Bystré 7:2 (2:1) Ďalší derby zápas Bystrania odohrali s Honcami. Nehrali však v Honciach, ale v Nadabulej, z dôvodu opravy hracej plochy v Honciach. Bystrania nastupovali na zápas s odhodlaním uhrať prijateľný výsledok, keďže Honce sú už jednou nohou vo vyššej súťaži. Všetku snahu futbalistom z R. Bystrého už v úvode zmrazil rozhodca Gyenes, ktorý už v 10. minúte odpískal prísnu jedenástku... (Celý článok)

Krutá prehra futbalistov Rožňavského Bystrého na domácom ihrisku

Baník Rožňavské Bystré – Zlatý klas Dlhá Ves 1:5 (0:1) Na mokrom teréne začali lepšie hostia, ktorí v tomto ročníku ešte neprehrali a suverénne vedú tabuľku. Od začiatku zatlačili Bystranov pred ich šestnástku a neúnavne ohrozovali brankára Dulovca. Domáci si v prvom polčase vypracovali len dve vážnejšie šance, ktoré Račko nepremenil. Ani s Lengovou strelou z diaľky nemal brankár z Dlhej Vsi problém... (Celý článok)

Aj preto sa do rodného Bystrého rád vraciam...

Keď po dlhom čase zavítam do rodného Rožňavského Bystrého, takmer ani neviem kde mám ísť skôr. Či navštíviť moju rodinu, alebo sa pozrieť na miesta, ktoré mi pripomínajú mladosť, kamarátov, alebo niečo iné. Tak tomu bolo aj začiatkom apríla t. r., keď som dostal pozvánku na stretnutie po 52 rokoch od ukončenia Osemročnej strednej školy. Milé bolo stretnutie so ženami na ulici, ktorá smeruje na Porvaz... (Celý článok)

Do archívu pribudla stará fototografia z tanečnej školy

Medzi nové prírastky do archívu starých fotografií z Rožňavského Bystrého pribudla fotografia mládencov a dievčeniec, ktorí hádam pred 65 rokmi chodili do tzv. tanečnej školy. Fotografia pochádza z osobného archívu Ondreja Dorkina – Dóbisa, ktorý ju doteraz uschovával a chce sa s ňou takto podeliť. Pár ľudí na fotografii som poznal aj ja, ale priznám sa, že všetkých nie... (Celý článok)

Futbal: Baníci nastrieľali v zápase jedenásť gólov

FK Baník Drnava – TJ Baník Rožňavské Bystré 7:4 (5:2) Na zlom a najmenšom ihrisku v súťaži domáci od začiatku nasadili vysoké tempo a už v 3. minúte dali vedúci gól. O 3 minúty pridali ďalší. O chvíľu hostia kopali priamy kop a vyrazenú loptu dorážal do brány Dušan Račko, no rozhodca Gyenes pre údajný ofsajd gól neuznal. Z ďalšieho protiútoku však Bystrania gól dali. Strelec gólu bol znovu Dušan Račko... (Celý článok)

Ďalší úspech Evky Dovcovej na krajskej súťaži Detského festivalu ľudovej hudby

Evka Dovcová Evka Dovcová z hornogemerskej obce Rožňavské Bystré dosiahla ďalší spevácky úspech. Ako jediná z účastníkov súťažiacich z Rožňavského okresu sa stala aj v tomto ročníku laureátkou krajskej súťažnej prehliadky Detského festivalu ľudovej hudby, ktorá sa uskutočnila pod názvom: Zahrajže mi, zahraj 26. apríla t. r. v Košiciach. Potešila nás aj cena poroty, ktorú si prevzal pán Igor Adler z Rožňavy za dlhoročný vynikajúci hudobný sprievod a podporovanie mladých talentov... (Celý článok)

Domáci futbalisti začali bez dvoch, hostia dali dva

Kovstav Rožňava – Baník Rožňavské Bystré 0:2 (0:1) Dňa 12.4.2008 odohralo Rožňavské Bystré ďalší majstrovský futbalový zápas s mužstvom Kovstavu Rožňava na ihrisku v Nadabule, kde hrá Kovstav svoje domáce zápasy. Na jednom z najlepších trávnikov v okrese hostia nastúpili s odhodlaním doniesť domov aspoň bod. Ich sebavedomie sa ešte viac posilnilo hneď na začiatku zápasu, keď domáci nastúpili len s 9. hráčmi... (Celý článok)

Po vyše polstoročí "prázdnin" sa nám zacnelo školy

Prichádzam v Rožňavskom Bystrom na dvor, kde v rokoch 1953 až 1958 v bývalých priestoroch notáriátu boli tri triedy Osemročnej strednej školy. Do t.zv. starej školy, ktorú dokončili v rokoch pôsobenia farára Pavla Dobšinského a bola v nej iba jedna trieda, som chodil od prvého do piateho ročníka. Keďže v tom čase bolo Rožňavské Bystré strediskovou obcou a v dedine existovala iba spomínaná škola... (Celý článok)

V derby zápase Rožňavské Bystré - Rakovnica padlo sedem gólov

V nedeľu 6.4.2008 bola takmer stovka divákov zvedavých na derby zápasu 2. triedy okresného majstrovstva Rožňavské Bystré - Rakovnica. Za ideálneho futbalového počasia, na kvalitne pripravenom trávniku sa zápas mohol začať. Na zápas bol delegovaný ako hlavný rozhodca pán Jozef Ször z Plešivca, ktorý je považovaný za najlepšieho v okrese a rozhoduje hlavne krajskú súťaž... (Celý článok)

Na Zemoch čakali účastníkov výstupu nielen jazdecké kone, ale aj sneh

Dňa 29.3.2008 sa uskutočnil tradičný turistický výstup „Na Zeme“ v Rožňavskom Bystrom. Jedná sa o dlhoročnú tradíciu. Tohoročný výstup bol omnoho náročnejší ako po ostatné roky. Pri doprave zásob na poľovnícku chatu kvôli množstve snehu boli problémy už podvečer deň pred výstupom, kedy poľovníci dopravovali terénnymi autami potrebný materiál. Niektoré autá sa na chatu ani nedostali. Výstup otvoril starosta Rožňavského Bystrého Ján Babič... (Celý článok)

Účastníkov Výstupu na Zeme čaká tradičný poľovnícky guláš

Pre milovníkov prírody a turistov mám výbornú informáciu. Ozval sa mi mailom Ing. Milan Tomko, ktorý mi napísal: „Dňa 29.3. 2008, t.j. v sobotu, sa uskutoční tradičný Výstup na Zeme v Rožňavskom Bystrom, ktorý zabezpečuje Obecný úrad spolu s Poľovníckym združením „Gerlach Rožňavské Bystré“. Organizátori zabezpečili občerstvenie, ako aj tradičný poľovnícky guláš a držky.“ Tradícia velí prísť sa pozrieť, ako sa príroda horného Gemera prebúdza do nového šatu. Vítaní sú účastníci výstupu aj z iných okolitých obcí. (Celý článok)

Ako sa Pavol Dobšinský na Bystré za kazateľa uviedol

Keďže tohto týždňa si pripomíname 180. výročie narodenia Pavla Dobšinského, pozrime sa na to, ako je v Kronike cirkvi evanjelickej podľa augsburského vyznania Bystransko-Rakovnickej osobne zapísal udalosť, keď sa stal v roku 1855 jej evanjelickým kňazom. Po odchode Ludevíta Teichengräbera povolala si cirkev poradom na Probaticum čiže na zkušovacé pohostinské kázanie:... (Celý článok)

Pribúdajú staré fotografie z našich domácich archívov

Do rubriky Z archívov starých fotografií pribúdajú zaujímavé obrázky, ktoré som vyhotovil pred viac ako 30 rokmi. Posledné foto približuje dve nerozlučné kamarátky z Rožňavského Bystrého, ktoré sa v jednu nedeľu popoludní takto postavili pred môj objektív. Poznáte ich? Rád by som sprostredkoval ich ďalšie stretávania. Napíšete mi niečo o nich, alebo sa mi ozvú samy? (Celý článok)

Na pätnástom Plese rodákov zažiarili aj mladé talenty

Na začiatok pár slov o udalostiach v Rožňavskom Bystrom, ktoré predchádzali Plesu rodákov pripravovanému na 9. február 2008. Aj keď išlo už o 15. ples a v terajšom podaní Obecného zastupiteľstva o druhý, pociťovali sme pred ním len o niečo málo menšie napätie, ako pred tým vlaňajším. Mňa osobne už neťažil kameň, ktorý sa týkal hudby. Na želanie pána starostu,... (Celý článok)

O termo-akupresúrne masážne lôžko prejavili veľký záujem

V priestoroch budovy školskej jedálne v Rožňavskom Bystrom dňa 23. januára t.r. za účasti starostu obce Jána Babiča uvedli do činnosti termo-akupresúrne masážne lôžko. Z prostriedkov rozpočtu lôžko zakúpil Obecný úrad, aby slúžilo v záujme zlepšovania zdravia všetkým občanom. Priestory i miestnosť, kde je umiestnené masážne lôžko, sú vybavené tak, aby sa záujemcovia o masáž cítili príjemne. Nechýba v nich ani televízor, ktorý môžu návštevníci využívať na pozeranie rôznych TV programov, prípadne si prečítať čerstvé noviny a časopisy, alebo preberať medzi sebou obecné "novinky"... (Celý článok)

Ples rodákov v Rožňavskom Bystrom si zapíše už 15-ty ročník

Plesová sezóna je v plnom prúde aj v hornom Gemeri. Obohatí ju tiež už pätnásty ročník Plesu rodákov v Rožňavskom Bystrom. Tohto roku mu určili termín 9. február so začiatkom o 19. hodine. Vlaňajší ples bol veľmi dobre pripravený a tak tamojšie Obecné zastupiteľstvo, ako hlavný organizátor, chce v tomto trende pokračovať. Pozvánky už vyexpedovali aj svojim rodákom žijúcim mimo rodiska... (Celý článok)

V roku 2007 sa navždy rozlúčilo jedenásť Rožňavskobystrančanov

Kronikár obce Rožňavské Bystré v roku 2007 zapísal o.i. aj tieto údaje: "V roku 2007 sa v obci narodili dve deti: Andrea Vesterová a Pavel Jánošdeák. Manželstvo uzavrel jeden pár: Nikoleta Urbanová a Ľudovít Lipták. Navždy sa s nami rozlúčili (11): 8.marca - Ondrej T o m k o, nar. 2.4.1943, Rožňavské Bystré 51, 18. marca - Helena T o m k o v á, nar. 29.12.1919, R. Bystré 210, 28.marca - Ondrej G a l l o, nar. 22.10.1922, R. Bystré 8, 10. mája - Zuzana D o v c o v á, nar. 26.11.1947, R. Bystré 1, ..." (Celý článok)

Starostlivosť gazdov a gazdiniek o dvory a predzáhradky sa opláca

V čase od 12.7. do 17.7.2007 prebiehala súťaž "Za krajšie Rožňavské Bystré". Táto súťaž pozostávala z obhliadky predzáhradiek a dvorov všetkých domov v tejto obci. Jednotlivé, vopred zadané parametre súťaže hodnotili piati členovia kultúrno-sociálnej komisie prideľovaním bodov v rozmedzí 0-10 podľa svojho vlastného uváženia, vkusu a svedomia... Viac

Strašidlá si konečne aj v Rožňavskom Bystrom robili to, čo sa inokedy nepatrí

O poriadny rozruch v Rožňavskom Bystrom sa pred tohtoročnými jesennými prázdninami postarali strašidlá z materskej a základnej školy pod "odborným" vedením svojich pedagógov, ale aj iných zanietených ľudí. Pani učiteľky Ildika, Gabika, tety Monika, Andrea, Tonka a všetky deti sa svojej úlohy chopili zodpovedne a ako to vidieť aj na fotozáberoch, aj dosť presvedčivo. Konečne mohli robiť to, čo sa po iné dni nepatrí... Viac + foto ...

História včelárstva a jeho súčasnosť v Rožňavskom Bystrom

Ondrej Leng Už naši predkovia na Gemeri poznali význam včiel pri zvyšovaní úrody ovocia a poľnohospodárskych kultúr. Okrem tohto poslania majú včely a včelstvá aj priamy úžitok vo forme včelích produktov, ktorými sú med, vosk, materská kašička, včelí jed, peľ a propolis. V roku 1934 bol založený, resp. obnovený „Včelársky spolok“ pre Rožňavu a okolie. Rožňava bola už v dávnej minulosti ... Viac

Od Fila spred pol tisícročia po dnešných Tomkovcov

Neraz som si dal otázku, ako je to s priezviskami v našej obci Rožňavské Bystré. Už ako malý chlapec som rozmýšľal o tom, ako vlastne vznikali mená, či to niekým bolo raz a navždy dané, alebo to súviselo s niečím iným? Prečo sa niektoré vyskytujú častejšie, prečo nás s rovnakým menom bolo viacej, aj keď sme neboli rodina, prečo niektorí ani nemuseli mať k priezvisku prezývku (ako napríklad my "do Sklepe", alebo ako Ondrej Tomko - Majärík, lebo Tomkovcov bolo v dedine neúrekom, či Ondrej... Viac + komentár

Dominike Ďurskej priniesol Gaštanček striebornú medailu

Vranov n/Topľou - S potešením nielen pre Bystrančanov prinášam správu, ktorá hovorí, že v estrádnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove sa 10. júna 2007 zišlo 12 finalistiek jubilejného 10. ročníka súťaže detských spevákov populárnej piesne Gaštanček 2007. Porota nakoniec rozhodla, že absolútnou víťazkou sa stala Alena Korekáčová z Vranova pred Dominikou Ďurskou z Rožňavského Bystrého a treťou Annou Šimkovou zo Sečoviec. Viac

Pozorné Školské očko sleduje dianie nielen spolužiakov

Ani by som nepovedal, že Základná škola v Rožňavskom Bystrom už siedmy rok vydáva svoj nezávislý školský časopis, ktorému dali názov Školské očko. Musel som sa to dozvedieť z košického vysielania Slovenského rozhlasu, keď vlani zavítali do tejto gemerskej obci redaktori, aby sa dozvedeli niečo zaujímavého o škole i o jej žiakoch. Redaktorov časopisu tvoria žiačky školy: Mirka Macková, Marianka Gallová, Dominika Molnárová, Evka Dovcová a Dominika Ďurská. Pán učiteľ Juraj Lörinčík, ako zodpovedný redaktor, sa tentoraz podujal, aby sa o časopise prostredníctvom tejto webovej stránky dozvedeli aj ostatní jej návštevníci. Posúďte, čo sa na stránkach Školského očka z pera žiakov spomínanej školy objavilo v tohtoročnom májovom čísle. Viac

Nábožný život, ale i bosoráctvo (9)

Ladislav Tomko - fotografia z tabla v roku 1947 "Prežil som päť rôznych režimov, ktoré boli veľmi rozdielne a prinášali veľké zmeny nielen pre spoločnosť, ale i pre rodiny ba i jednotlivcov." Tak začína úvod knižôčky spomienok na minulé časy, ktorej autorom je 79-ročný rodák z Rožňavského Bystrého PhDr. Ladislav Tomko a nazval ju NEOSTAŤ STÁŤ. Dohodli sme sa, že na tejto stránke uvereníme niektoré zaujímavé časti jeho publikácie s týždňovými odstupmi. Deviatu časť spomienok "Nábožný život, ale i bosoráctvo" vám predkladám práve teraz ... Celý článok"

Slniečko Star a Slniečko Dance
v Dobšinej

Dobšiná - Po úspešnom prvom a druhom ročníku Slniečko Star sa Centru voľného času detí a mládeže v Dobšinej podarilo usporiadať 20. 4. 2007 v priestoroch kultúrneho domu už tretí ročník tejto úspešnej súťaže v speve slovenskej populárnej piesne. Zapojilo sa do nej 10 výborných spevákov z nášho regiónu, ktorí zožali úspechy už v nejednej súťaži. Tohtoročné Slniečko Star bolo obohatené o nultý ročník Slniečko Dance, v ktorom súťažili 4 tanečné páry v spoločenských a latinsko-amerických tancoch. Viac

Výstup na Zeme už tradíciou

Foto: M. Tomko

Turistický výstup na Zeme z Rožňavského Bystrého už nadobúda v tejto obci peknú tradíciu. Ako mi napísal Ing. Milan Tomko, tohtoročné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 14. apríla, sa mimoriadne vydarilo. Svedčia o tom aj priložené fotografie vyhotovené na tomto podujatí za krásneho jarného počasia. Zorganizovali ho členovia miestneho poľovníckeho združenia spolu s Obecným úradom. Viac

Zomrel Ondrej Tomko u Jankové

Rožňavské Bystré - (od Silvii Lengovej) - Vo štvrtok 8.3.2007 o 6.05 hodine si pán Boh povolal spomedzi živých pána Ondreja Tomka u Jankové vo veku nedožitých 64 rokov. Bol to človek, ktorého som si vážila a mala rada. Náhlym odchodom však spôsobil najväčší žiaľ svojim štyrom vnučkám Miške, Simonke, Raduške, Sašenke, manželke Lýdii, synom Mirovi a Ondrejovi, obidvom nevestám Ľubkám, bratovi Tiborovi, ďalšej rodine a všetkým nám ostatným. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 10.3.2007 o 14-ej hodine v Dome smútku v Rožňavskom Bystrom. Pochovaný je na bystränskom cintoríne. Nech odpočíva v pokoji!

Z archívov starých fotografií

Z archívov starých fotografií V osobných archivoch každej rodiny sa objavujú z času na čas už ožltnuté fotografie, ktoré pripomínajú súčasníkom dávno minulé časy. Mnohí sa ani nepamätajú, koho im vlastne pripomínajú. Jednou z takých fotografií, ktoré som získal z Rožňavského Bystrého je i práve uverejnená fotografia, ktorá zvečnila udalosť krátko po sobáši v bystränskom evanjelickom kostole (asi pred 70 rokmi?). Ak niekoho na fotografii poznáte, alebo viewte kedy sa udalosť stala, prosím vás, napíšte mi o tom na moju emailovu adresu: ondob@post.sk. Viac tu!"

Pozdravujem Vás z Oravy, z Tvrdošína

Volám sa Dušan Šoltés (syn Heleny, rod. Molnárovej) a už niekoľko mesiacov sledujem stránku, ktorá aj mne približuje moju rodnú obec. Už dávno som Vám chcel napísať a poďakovať za túto stránku, no vždy som na to zabudol, alebo sa mi už neskoro večer nechcelo. Aj teraz je už neskoro, ale my učitelia máme teraz jarné prázdniny (dovolenku), a tak sedím doma pri internete a študujem celý svet. Spomenul som si aj na moju obľúbenú stránku, a tak som klikol. Viac

Ples rodákov prekonával očakávania

Rožňavské Bystré – Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom vás srdečne pozýva na PLES RODÁKOV. Ples sa uskutoční dňa 3. februára 2007 v sále kultúrneho domu so začiatkom o 19.30 hodine. O dobrú náladu a všetko, čo k nej patrí sa postarajú usporiadatelia a hudobná skupina FORTUNA z Bratislavy. Tak znela pozvánka, ktorú koncom januára t.r. rozposielali organizátori na všetky strany svojim rodákom i obyvateľom tejto gemerskej obce. Viac

Z KRONIKY ROŽŇAVSKÉHO BYSTRÉHO V ROKU 2006

Do Kroniky Rožňavského Bystrého v roku 2006 zapísali aj tieto dôležité údaje: Počet narodených detí - 5: Antónia PETRENKOVÁ, Alexandra MOLČÍKOVÁ, Marcel FERKO, Radoslav BODNÁR, Zuzana DOVCOVÁ. Počet zosnulých - 8: Ján TOMKO - Majärík, Ondrej DORKIN, Ondrej VESTER, Mária POLYAKOVÁ, Štefan KURU, Gejza GALATA, Mária ĎURSKÁ, Peter BELÁK a náš rodák žijúci v Rožňave Marian PADLÁK. Počet sobášov - 2: Martin SIMON - Miroslava HRIVNÁKOVÁ, Miloš ČAPO - Lenka LIBOVÁ. Najstaršou občiankou obce je Žófia ILAŠENKOVÁ - 95 rokov, narodená v roku 1912, najstarším občanom je Ondrej GALLO - 85 rokov, narodený v roku 1922. Počet obyvateľov k 31.12.2006 je 610. 29.1.2006 - I.Š.

Zo spomienok PhDr. Ladislava Tomka na minulé roky (7)

Ladislav Tomko - fotografia z tabla v roku 1947 "Prežil som päť rôznych režimov, ktoré boli veľmi rozdielne a prinášali veľké zmeny nielen pre spoločnosť, ale i pre rodiny ba i jednotlivcov." Tak začína úvod knižôčky spomienok na minulé časy, ktorej autorom je 79-ročný rodák z Rožňavského Bystrého PhDr. Ladislav Tomko a nazval ju NEOSTAŤ STÁŤ. Dohodli sme sa, že na tejto stránke uvereníme niektoré zaujímavé časti jeho publikácie s týždňovými odstupmi. Siedmu časť spomienok "Vzťah k prírode" vám predkladám práve teraz ... Celý článok"

Pozoruhodná publikácia nášho rodáka

K rodákom z Rožňavského Bystrého sa stále hlási Dr. Ondrej Dányi, CSc.. Narodil sa v roku 1930 v baníckej rodine. V roku 1945 odišiel do Baťovej školy práce vo Svite, kde pracoval ako laborant, neskoršie ako technológ v chemickej prevádzke. Od roku 1954 pracoval v štátnych službách a posledných 25 rokov v SAV ako vedecký pracovník, kde dosiahol vedeckú hodnosť kandidát filozofických vied. Výsledky jeho vedecko-výskumnej práce publikoval v 5 knižných monografiách, v desiatkach vedeckých štúdií... Celý článok

Slávik Slovenska 2006 - ďalší úspech Evičky Dovcovej

Evička Dovcová z Rožňavského Bystrého Košice - Evička Dovcová z Rožňavského Bystrého žne ďalšie úspechy. Šiesteho júna 2006 zneli v divadelnej sále Centra voľného času Domino v Košiciach slovenské ľudové piesne. Spievali ich súťažiaci na krajskom kole súťaže žiakov základných škôl v speve slovenskej ľudovej piesne "Slávik Slovenska 2006". V I. kategórii - žiaci prvých až tretích roč. ZŠ bolo toto poradie: 1.miesto Dorotka Tóthová ZŠ Janigova, Košice, 2 miesto. Laura Kriváková ZŠ Bruselská, Košice, 3.miesto Soňa Vojteková ZŠ Margecany , okres Gelnica. V II. kategórii - žiaci štvrtých až šiestych roč. ZŠ, resp. prvých a druhých roč. osemročných gymnázií obsadili tri prvé miesta takto: 1.miesto Janette Smiková ZUŠ Spišská Nová Ves, 2.miesto Eva Dovcová ZŠ Rožňavské Bystré, okres Rožňava, 3.miesto Alena Dzvoníková ZŠ Margecany, okres Gelnica.

Bystränské nárečie vo francúzskom filme

V dňoch 16. – 22. marca 2006 prebiehal v bratislavskom kine Tatra medzinárodný festival frankofónneho filmu. Počas týchto dní návštevníkom festivalu premietli 15 francúzskych filmov. Zaujímavosťou je, že po prvýkrát v histórii v slovenských titulkoch bolo použité aj gemerské nárečie z Rožňavského Bystrého. Marcel Gajdoš, ktorý je autorom prekladu textov, do spomínaného nárečia nenápadne preložil texty postavy francúzskym nárečím hovoriaceho vojaka Ponchela vo filme Veselé Vianoce. (Joyeux Noël) Film bol navrhnutý tohto roku na Cenu Oscara a na Slovensku mal 19. marca 2006 v kine Tatra premiéru. Režisér filmu Christian Carion v ňom filmovým divákom priblížil skutočnú udalosť zo zákopov prvej svetovej vojny, ktorá vtiahla do bratovražedného boja milióny mužov. Zasnežené Vianoce v roku 1914 tak zastihli v zákopoch bojom unavených vojakov, ktorí nečakajú žiadne štedré darčeky. Predsa sa však v podvečer Vianoc stane niečo zvláštne, čo navždy poznamená osudy štyroch hlavných hrdinov: škótskeho pastora, francúzskeho poručíka, nemeckého operného speváka a jeho partnerku – hviezdnu dánsku sopranistku. Film sa skutočne oplatí vidieť.

Kto si na stretnutie spomína?

Na Českej ulici v Bratislave sa začiatkom apríla roku 1959 zastavil pred Jedenásťročnou strednou školou hlúčik budúcich maturantov. Domáci študenti privítali medzi sebou rovesníkov z Jedenásťročnej strednej školy v Rožňave, ktorí so svojimi profesormi prišli do Bratislavy na výstavu usporiadanú pri príležitosti vypustenia umelej družice so psom Lajkou. Rožňavčania vtedy našli ubytovanie v rodinách študentov tejto školy. Spomína si niekto z vtedajších maturantov na túto udalosť? Ozvite sa mi.

Haviar dovŕšil dvadsať rokov

Rožňava - V polovici novembra 2005 oslávili členovia folklórneho súboru Haviar z Rožňavy a s nimi aj ich blízka kultúrna obec 20. výročie založenia súboru. Mgr. Štefan Lipták pri tejto príležitosti o súbore napísal: Všetko sa to začalo na jeseň roku 1985, keď sa do Rožňavy po účinkovaní v SĽUKu vrátil Štefan Fabo. K nemu sa pridali Ján Lipták a Igor Adler a prví tanečníci súboru. Súbor dlhé roky pracoval pri Baníckom učilišti v Rožňave, ktoré sa stalo jeho prvým zriaďovateľom. Neskôr sa k nemu pridáva aj mesto a tunajšia Rožňavská vojenská posádka. Celý článok

Do divadla príde Pavol Dobšinský

Bratislava - Od úmrtia najvýznamnejšieho slovenského zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského 22. októbra t.r. uplynulo 120 rokov. Na toto výročie si spomenuli nielen jeho rodáci a krajania, ale aj jeho najvernejší čitatelia – deti. Im sa chce odvďačiť Bratislavské bábkové divadlo, ktoré v dňoch 9. – 12. novembra usporiada celoštátny festival bábkových divadiel pod názvom Rozprávky Pavla Dobšinského. Na festivale sa predstavia bábkové divadlá z Košíc, Žiliny, Banskej Bystrice, Nitry a Bratislavy. Diváci uvidia adaptácie známych slovenských rozprávok z Dobšinského zbierok: Zlatá priadka, Dlhý nos, Trojruža, Tri grošíky, Braček Jelenček, Najväčšie cigánstvo a Soľ nad zlato. Na deti čakajú aj súťaže o hodnotné ceny (Podľa Bratislavských novín).

150 rokov od vyčíňania cholery

Rožňavské Bystré - V novembrových dňoch roku 2005 si pripomíname 150 rokov od nebezpečného vyčíňania cholery a červienky (brušný týfus) aj v Bystrom, ako sa Rožňavské Bystré v tom čase nazývalo. Pavol Dobšinský, ako evanjelický farár, do cirkevnej kroniky zaznamenal, že v roku 1855 tejto infekčnej chorobe za obeť padlo až 27 ľudí a spolu s tými, ktorí zomreli aj na iné choroby, neutešený údaj o zomrelých dosiahol 64. (Po iné roky v obci sotva 20 ľudí pochovali.) (Celý článok)

Z KRONIKY ROŽŇAVSKÉHO BYSTRÉHO

V roku 2005 kronikár Rožňavského Bystrého zapísal tieto dôležité údaje: Počet narodených detí - 7: Lukáš UJHÁZI, Jakub ERTL, Róbert GAJDOŠ, Dávid ŠOLTÉS, Laura UHRINOVÁ, Jasmína DANKOVÁ, Peter HAJDU. Počet zosnulých - 5: Margita BUVALOVÁ, Zuzana KVAČANOVÁ, Ján GALLO, Ondrej BABIČ, Mária DORKINOVÁ. Počet sobášov - 3: Peter ĎURSKÝ - Viera MOLNÁROVÁ, Marian UHRIN - Miroslava MACKOVÁ, Marek KRAJEC - Ladislava PAVÚKOVÁ. Najstaršou občiankou obce je Žófia ILAŠENKOVÁ - 94 rokov, narodená v roku 1912, najstarším občanom je Ondrej GALLO - 84 rokov, narodený v roku 1922.


Pohľad na Rožňavské Bystré z Plešivskej planiny

Takýto je pohľad na moju rodnú obec Rožňavské Bystré zo severného okraja Plešivskej planiny. Pre mňa nakrajší zo všetkých pohľadov. Záber je z digitálneho fotoaparátu Mariána Uhrina, zanieteného to miestneho turistu. Ak sa chcete dozvedieť o obci viac, skúste kliknúť na MOJE RODISKO. Zväčšiť obrázok!

Kto bol v dome hlavou rodiny?

Starí gazdovia, susedia z Rožňavského Bystrého sa schádzali aj na kus reči

Mená obyvateľov obce Rožňavské Bystré sa menia podľa toho, ako pribúdajú, alebo ubúdajú ich nositelia. Z cirkevnej kroniky som sa dozvedel napríklad aj to, kto v roku 1942 prispel nejakou sumou na cirkevné účely. Z jej zoznamu mi vyšli mená hláv vtedajších domácností v takom poradí, ako boli zaznamenané v spomínanej kronike: Viac ...


Intímné Slovensko odhalené aj prostredníctvom Bystrého

Na Dňoch francúzskej kultúry v Košiciach sa v polovici marca roku 2004 perokresbami a akvarelmi predstavil aj známy francúzsky umelec Jacques Pasquier. Spomínam ho aj preto, že svoje námety z Košíc a okolia pre spomínané podujatie našiel aj v Rožňavskom Bystrom (na obrázku). Celý článok

LAŠÁK MEDZI BYSTRÄNMI ...

Janko Lašák v Rožňavskom Bystrom

Na konci školského roka - 13.6.2003 - zavítal medzi žiakov základnej školy v Rožňavskom Bystrom bronzový hokejista z majstrovstiev sveta 2003, reprezentačný brankár Slovenska Ján Lašák. Privítalo ho nielen vedenie školy, ale i starosta obce, jeho bývalý učiteľ zo Zvolena Juraj Lörinčík a domáci hokejoví fanúšikovia. Na pamiatku sa vyfotografoval s nimi a venoval im svoj autogram. Gemerský denník pri tejto príležitosti uverejnil rozhovor s týmto skvelým športovcom. Foto: Marcel Ďurský. Viac ...


Bola našou milou spoločníčkou

Naša Lijka - fenka boxera - tíško dodýchala dňa 10. februára 2005. Bola našou skvelou spoločníčkou a neodmysliteľným členom takmer desať rokov. Mali sme ju všetci veľmi radi a ona nás. Po vážnej operácii, ktorú podstúpila 10. decembra 2004, sa rýchlo zotavila a spolu sme si mysleli, že to najhoršie má už za sebou. Napriek našej zvýšenej starostlivosti i lekárov z veterinárnej polikliniky Bennett v Bratislave o jej zdravie, zákerná choroba jej však nedovolila dlhšie pobudnúť medzi nami a naďalej rozdávať radosť i tešiť sa zo života. Teraz nám je veľmi smutno bez nej. Dúfame len, že vo svojom svete zvieratiek rozdáva potešenie i radosť ostatným svojim kamarátom tak, ako to robila na tomto svete nám i svojmu okoliu.

Festival piesne Viňa del Mar 2005

Od Márii z Chile 22.2.2005 - Tohoročný (2005)Festival piesne v Chilskom meste Vina del Mar, v poradí 46-ty, sa konal v tomto priťažlivom turistickom “mravenisku” od 16. do 21.februára za účasti mnohých domácich i zahraničných spevákov z latinskoamerickeho kontinentu, Mexica, USA i Španielska. Viac...

Z cestovania po Amerike

02. 10. 2003 9:42- Srdečný pozdrav z púte po americkej krajine zasiela trojica dobrodruhov v zložení: Marta, Katarína a taliansky sprievodca Alberto. Nachádzame sa v púšti blízko Las Vegas. Viac...

Klikni
Začiatkom roka sa objavujú v obálkach pozdravy s fotografiami, ktoré adresujú svojim najbližším, kamarátom, alebo spolužiakom, budúci absolventi stredných škôl, alebo stredných odborných učilíšt. Taký som dostal aj ja od neterinej dcéry Ľubky zo Slanca, ktorá tohto roku končí štúdium na SOU - P v Košiciach - Barci. Veľa šťastia, Ľubka!

Klikni
SLOVENSKO - ARGENTÍNA Davis cupové stretnutie o postup do finále tejto svetovej súťaže v dňoch 23. 9. - 25.9.2005 v Bratislave. Na zábere časť oddychujúcich fanúšikov Argentíny na nádvorí tenisového centra. To už tušili, že prvý zápas Beck - Coria vyhrá náš hráč hladko 3:0. Nálada im stúpla v druhom zápase, ktorý patril zase ich Nadalbandianovi. S Hrbatým vyhral na sety 1:3 a stav stretnutia po prvom dni bol nerozhodný 1:1.
Tento pravý slovenský tenisový fanúšik sa prostredníctvom argentínskej televízie práve dostáva na obrazovky športových divákov do celého sveta. Jeho radosť vypukla najmä po víťazstve nášho páru vo štvorhre Beck/Martinák nad doteraz neporazenými Naldanbian/Puerta 3:0. Po druhom dni prekvapivo viedlo Slovensko nad Argentínou 2:1. Ďalší vynikajúci úspech zapísal aj Hrbatý vo dvojhre s Coriom v nedeľu, keď ambíciozného Argentíčana porazil na sety 3:0. Po tejto dvojhre vyhrávalo Slovensko 3:1 a bolo jasné, že sa tak dostalo po prvýkrát v histórii do finále tejto mužskej svetovej tesisovej súťaže. Posledný zápas Kučera - Puerta za stavu 1:1 na sety a 2:1 v treťom sete hostia skrečovali a uzavreli tak stav stretnutia SLOVENSKO - ARGENTÍNA 4:1. V decembri t.r. sa stretneme s Chorvátskom znovu v Bratislave. VYNIKAJÚCE!!

ZAUJÍMAVOSTI OKOLIA


Kaštieľ v Betliari

Hrad Krásna Hôrka

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa

Štítnik - gotický kostol

Revúca - prvé slovenské gymnázium